دانلود پایان نامه تحلیل محتوای هویت اجتماعی زن با تأکید بر هویت دینی در سینمای دهه هشتاد ایران


دانشگاه اصفهان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه علوم اجتماعی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مطالعات زنان

 

تحلیل محتوای هویت اجتماعیزن با تأکید بر هویت دینی در سینمای دهه هشتاد ایران

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مفهوم هویت به معنای درک نسبتاً پایدار  هر شخص از کیستی و چیستی خود در ارتباط با افراد و گروه‌های دیگر   تعریف شده است که از طریق تعاملات اجتماعی فرد با دیگران در فرآیند اجتماعی شدن کامل می‌شود. به طور کلی هویت به دو بعد هویت فردی و هویت جمعی تقسیم می‌شود. مبنای اصلی هویت فردی تمایز از دیگران و مبنای اصلی هویت اجتماعی شباهت با دیگران است. هویت فردی به نظام شخصیت هر فرد تکیه دارد و شامل ویژگی‌های فردی و نقش‌های خاص هر فرد در زندگیش می‌شود. اما هویت جمعی انتساب یا عضویت فرد را در یک جمع یا گروه خاص نشان می‌دهد. هویت جمعی در پاسخ به ما کیستیم و چیستیم؟ و گروه‌های دیگر کیستند؟ مطرح می‌شود. این هویت تمایز جمعی از افراد را از جمعی دیگر نشان می‌دهد. هویت قومی، هویت طبقاتی، هویت دینی، هویت ملی و هویت فرهنگی مصادیقی از هویت جمعی هستند.

برخوداری از دین و تعالیم مذهبی مشترک پایبندی و وفاداری به آن و اعتقاد و تمایل به مناسک و آیین‌های مذهبی فراگیر، در شکل دهی به هویت اجتماعی بسیار مؤثر است. امروزه هویت دینی یکی ازمهم‌ترین اجزاء هویت اجتماعی و یک منبع مهم اولیه هویت بخشی و معنا بخشی به بسیاری از مردم دنیاست. اسلام به عنوان یک دین الهی شاخص‌های یک هویت موفق را برای افراد تبیین کرده است. این شاخص‌ها را می‌توان از بین آیات قرآن و سخنان پیامبر مکرم (ص) اسلام دریافت کرد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه تعریفی از هویت زن مسلمان با توجه به معیارهای دین مبین اسلام و بررسی میزان به تصویر کشیده شدن این هویت توسط سینمای دهه هشتاد ایران است.

بدین منظور ابتدا مولفه‌های هویت زن مسلمان از بین آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر مکرم اسلام (ص) اخذ گردیده و بعد از آن به دنبال این هویت در بین فیلم‌های سینمایی بوده‌ایم. چارچوب نظری این تحقیق مشتمل بر نظریه برجسته‌سازی رسانه و مبانی جامعه شناسی شناخت می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تحلیل محتوای کمّی می‌باشد. نمونه این تحقیق 94 فیلم از بین467 فیلم اکران شده دهه هشتاد بوده است که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق، چک لیست محقق ساخته است و یافته های تحقیق توسط نسخه 16 نرم افزارspss سنجیده شده است. اعتبار تحقیق از نوع صوری می‌باشد و پایایی تحقیق با ضریب اسکات سنجیده شده است و رقم 79.2 بدست آمده است.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد سینمای ایران نقش مثبت و موثری در ارائه هویت زن مسلمان به جامعه نداشته است.  بین دو نیمه‌ی دهه‌ی هشتاد از نظر ارائه پیام‌های هویتی تفاوت معناداری دیده نشده است. بیشترین پیام ارائه شده در حوضه ی زن و خانواده بوده است.

کلیدواژه‌ها: زن، هویت اجتماعی، هویت دینی،‌ قرآن، اسلام، هویت، سینما

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

                                                                                                                          

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1 بیان مسئله  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2  ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3  اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4 پرسش‌ها و فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5 روش تحقیق و مراحل آن……………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6 پیشینه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6-1 پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-6-2 پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7 کلید واژه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

 فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین و ادبیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-1  سینما………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-1 سینما هنر، صنعت یا رسانه……………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2 سینما و کارکردهای آن………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-3 آگاهی اجتماعی ـ جامعه‌پذیری در سینما………………………………………………………………………………. 18

2-1-4 سینما، زن، مذهب و سیاست ایران تا دهه‌ی 70……………………………………………………………………… 21

2-2 هویت چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-1 ابعاد هویت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-2- 2 دشواری‌ها و پیچیدگی‌های هویت جمعی………………………………………………………………………………. 28

2-2-3 هویت ینی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-3 دین چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-3-1 دشواری‌های تعریف دین………………………………………………………………………………………………………… 30

عنوان                                                                                                                                  صفحه

2-3-2 مفهوم دین از نظر لغوی در گستره ی تاریخ…………………………………………………………………………….. 30

2-3-3 تعاریف دین…………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-3-4 کارکرد‌های دین…………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-3-5 اسلام چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-4 دولت و هویت‌‌سازی……………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-5 رویکرد‌های نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 45

2-5-1 رویکردهای روانشناسی به هویت…………………………………………………………………………………………….. 45

– ویلیام جیمز……………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

– زیگموند فروید………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

– اریکسون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

– مارسیا……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

2-5-2 رویکردهای روانشناسی اجتماعی به هویت………………………………………………………………………………. 49

– کنش متقابل نمادین………………………………………………………………………………………………………………………. 50

– نظریه پردازان کنش متقابل نمادین………………………………………………………………………………………………….. 51

– جرج هربرت مید…………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

– چارلز کولی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

– موریس روزنبرگ……………………………………………………………………………………………………………………………… 53

– جنکینز…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

– هنری تاچفل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

– جوانا واین، راب رایت……………………………………………………………………………………………………………………….. 60

2-5-3دیدگاه‌های جامعه شناختی……………………………………………………………………………………………………… 61

– مانوئل کاستلز…………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

2-5-4مبانی نظری رسانه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 62

– نظریه پردازان  رسانه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 66

– دیوید رایزمن…………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

– مارشال مک لوهان…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

– فردیناند تونیس………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

 عنوان                                                                                                                          صفحه

– الوین تافلر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

– والتر لیپمن…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

– استوارت‌هال……………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

– برنارد برلسون………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

-‌هاولند، جانیس………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

– لازارسفلد………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

– ژوزف کلاپر…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

– تامپسون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

– فانک‌هاوزر، شاو……………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

– مک کورمک……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

– لاسول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

– نظریات رسانه‌های جمعی……………………………………………………………………………………………………………….. 72

– نظریه تجربه تأثیرات‌ترکیبی……………………………………………………………………………………………………………. 72

– نظریه وابستگی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

– نظریه مارپیچ سکوت………………………………………………………………………………………………………………………. 74

– نظریه دروازه بانان……………………………………………………………………………………………………………………………. 74

– نظریه گروه مرجع……………………………………………………………………………………………………………………………. 75

– نظریه برجسته‌سازی……………………………………………………………………………………………………………………….. 76

– نظریه کاشت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

– نظریه کارکرد گرایی رسانه………………………………………………………………………………………………………………. 77

2-5-5 جامعه شناسی شناخت………………………………………………………………………………………………………….. 80

2-6 هویت زن در اسلام…………………………………………………………………………………………………………………….. 82

2-6-1 شخصیت انسان در قرآن…………………………………………………………………………………………………………. 83

2-6-2 زن و خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………… 86

2-6-3 استقلال اقتصادی زن……………………………………………………………………………………………………………… 99

2-6-4 زن و حضور اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………… 104

2-6-5 جمع بندی هویت زن در اسلام…………………………………………………………………………………………….. 111

2-7 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 117

عنوان                                                                                                                             صفحه

 فصل سوم: روش شناسی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

3-1 تعاریف عملی موضوعات…………………………………………………………………………………………………………… 124

3-1-1 هویت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………… 124

3-1-2 هویت زن در خانواده……………………………………………………………………………………………………………. 124

3-1-3 استقلال اقتصادی زن……………………………………………………………………………………………………………. 126

3-1-4 ابعاد رفتاری هویت……………………………………………………………………………………………………………….. 126

3-1-5 حضور اجتماعی زن……………………………………………………………………………………………………………… 127

3-1-6 شرایط مشترک اجتماعی و خانوادگی (شخصیت انسانی)……………………………………………………….. 127

3-1-7 پیام‌های تصویری حجاب……………………………………………………………………………………………………… 127

3-2 ابزار گردآوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………. 128

3-3 آزمون مقدماتی………………………………………………………………………………………………………………………… 128

3-4 اعتبار چک لیست……………………………………………………………………………………………………………………. 128

3-5 پایایی چک لیست…………………………………………………………………………………………………………………… 129

3-6 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………. 129

3-7 حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………. 129

3-8 روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 133

3-9 واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 134

3-10 ابزار تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………………….. 134

3-11پرسش ها و فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 134

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

4-1 یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………. 136

4-1-1 تعداد فیلم‌های بررسی شده به تفکیک موضوع………………………………………………………………………. 136

4-1-2 جنسیت کارگردان و نقش اول فیلم ها…………………………………………………………………………………… 136

4-1-3 تعداد پیام ارائه شده…………………………………………………………………………………………………………….. 137

عنوان                                                                                                                             صفحه

4

4-1-4 بررسی هویت زن در خانواده…………………………………………………………………………………………………. 137

4-1-5 بررسی حضور اجتماعی زن………………………………………………………………………………………………….. 141

4-1-6 بررسی استقلال اقتصادی زن………………………………………………………………………………………………… 142

4-1-7 بررسی رفتار دینی و انجام مناسک توسط زنان………………………………………………………………………. 143

4-1-8 بررسی وضعیت پوشش زنان…………………………………………………………………………………………………. 144

4-1-9 بررسی میزان احترام به زن و حق ابراز عقیده زنان …………………………………………………………………. 145

4-1-10 بررسی میزان کل پیام‌های ارائه شده به‌ترتیب تعداد پیام………………………………………………………. 146

4-2- یافته‌های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………….. 147

4-2-1 بررسی تفاوت معنادار پیام‌های خانوادگی……………………………………………………………………………….. 147

4-2-2 بررسی تفاوت میزان پیام اقتصادی در دو نیمه دهه هشتاد………………………………………………………. 150

4-2-3 بررسی پیام حضور اجتماعی زن در دهه هشتاد……………………………………………………………………… 151

4-2-4 بررسی پیام احترام به زن در دهه هشتاد………………………………………………………………………………… 152

4-2-5 بررسی میزان به تصویر کشیدن حجاب در دهه هشتاد……………………………………………………………. 152

4-2-6 بررسی میزان پیام رفتار و مناسک اسلامی در دهه هشتاد………………………………………………………… 153

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 154

5-2پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 162

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 163

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 185

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                               صفحه

جدول (2- 1) خلاصه نظریات برخی نظریه‌پردازان و رابطه نظریات با نقش سینما…………………………….. 121

جدول (3-1) تعداد و درصد فیلم‌های اکران شده دهه‌ی هشتاد به تفکیک سال…………………………………… 129

جدول (3-2)حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………….. 130

جدول(3-3) دسته بندی موضوعی فیلم‌ها…………………………………………………………………………………………. 133

جدول (4-1) تعداد و درصد فیلم‌های بررسی شده به تفکیک موضوع………………………………………………….. 136

جدول(4-2) تعداد و درصد کارگردان‌ها و نقش اول فیلم‌ها بر اساس جنسیت………………………………………. 136

جدول (4-3) نشان دهنده تعداد و درصد پیام‌های هویتی ارائه شده در میان 94 فیلم نمونه………………… 137

جدول(4-4)نشان دهنده پیام‌های هویت زن در خانواده…………………………………………………………………….. 137

جدول(4-5)میزان و شرایط فعالیت اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 141

جدول(4-6) تعداد و درصد پیام اقتصادی هویت زن مسلمان………………………………………………………………. 142

جدول(4-7) تعداد و درصد پیام رفتار و مناسک اسلامی…………………………………………………………………….. 143

جدول(4-8)پیام پوشش بازیگران فیلم‌ها…………………………………………………………………………………………… 144

جدول(4-9) میزان احترام به زن و حق ابراز عقیده زنان……………………………………………………………………… 145

جدول (4-10)تعداد و درصد کل پیام‌ها به‌ترتیب تعداد پیام……………………………………………………………….. 146

جدول (4-11) میزان و تفاوت ارائه پیام‌های خانوادگی در دو نیمه‌ی دهه هشتاد…………………………………. 147

جدول (4-12)میزان و تفاوت ارائه پیام‌های اقتصادی…………………………………………………………………………. 150

جدول(4-13)میزان و تفاوت ارائه پیام‌های اجتماعی هویت زن………………………………………………………….. 151

جدول (4-14)میزان و تفاوت پیام‌های احترام به زن و ابرازه عقیده زنان در دو نیمه‌ی دهه هشتاد………… 152

جدول(4-15) میزان و تفاوت دو نیمه‌ی دهه در نشان دادن زنان در فیلم‌ها با حجاب کامل…………………. 152

جدول (4-16) نشان دهنده میزان و تفاوت دو نیمه‌ی دهه در نشان دادن رفتار و مناسک دینی……………. 153

مقدمه

هم زمان با تولد انسان یک سؤال بزرگ نیز به همراه او پا به جهان هستی خواهد گذاشت، سؤالی که پاسخش مسیر هر انسا ن و به تبع آن موقعیت اجتماعی و در یک روند کلی و اجتماعی، راه جامعه اش را مشخص خواهد کرد .انسان همانگونه که به پرسشگری از محیط خود خواهد پرداخت و علاقمند است و ضروری می‌داند که بداند در اطراف او چه می گذرد، جهانش چگونه است و آ یا می‌توانست به گونه‌ای دیگر باشد؟ در مورد خودش نیز سراسر ابهام و سوال خواهد بود. اصولاً انسان‌ها قدم به قدم در راه شناخت اجتماع و دنیای خویش به شناخت خود نیز خواهند پرداخت.

سؤال «خودت را بشنا س» در سر در معبد دلفی به چشم می‌خورد. این دلیلی است که نشان می‌دهد از دیرباز انسان به پاسخ این سوال اهمیت می‌داده است(دوران و …، 1383:85). این سؤال از تولد تا مرگ همراه آدمی خواهد بود و با توجه به زمان در اختیار هر انسان و محیط زندگی‌اش پاسخی به این سؤال خواهد داد . پاسخ به این سؤال را «هویت» می‌نامند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید