دانلود پایان نامه تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب


دانشگاه مازندران

معاونت آموزشی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

پایاننامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی (گرایش پژوهشگری)

 

موضوع:

تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یافتن الگوی مناسب برای تبیین سطح فساد، در درجه اول مستلزم پاسخ به یک سؤال کلی است: تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخص­های حکومتی قابل تبیین است؟

در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش تحلیل ثانویه و روش تحلیل تطبیقی، 4 دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عوامل فرایندی مورد آزمون قرار گرفتند تا تأثیرگذارترین عوامل بر فساد شناسایی شوند. متغیر وابسته تحقیق نیز نمره عاملی فساد بوده است که از 4 بانک اطلاعاتی مختلف (مؤسسسه برتلسمن، سازمان شفافیت، شاخص رقابت جهانی و مؤسسه ریسک بین­الملل) جمع­آوری شده است.

یافته­های تحقیق نشان می­دهد که متغیر حکمرانی خوب (کیفیت حکومت) قادر است 91 درصد از تغییرات فساد را تبیین کند. بنابراین مهم­ترین تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان این شاخص می­باشد. همچنین در جوامعی که درصد جمعیت مذهبی (پروتستان) بیشتر است، میزان فساد کم­تر است. اما از سوی دیگر در کشورهای فاسد، میزان تورم بالاتر است. بعلاوه، واردات احتمال فساد را افزایش می­دهد اما با افزایش میزان صادرات احتمال فساد کاهش می­یابد.

مطابق با رگرسیون نهایی عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سیاسی و بعد از آن، عوامل فرایندی در افزایش رتبه پاکی کشورها مهم­تر از عوامل اقتصادی و مذهب است. بنابراین، عوامل اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در مقابل ویژگی­های دولت از اهمیت کمتری برخوردار است. به عبارتی، فساد بیشتر از آنکه تحت تأثیر عملکرد دولت باشد، از عواملی که مستقیماً از دولت ناشی می­شود بیشتر تأثیر می­پذیرد.

واژه‌های کلیدی: فساد، حکمرانی خوب، عوامل فرایندی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی

فهرست مطالب

عنوانصفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه و طرح مسئله. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-3- اهداف پژوهش…. 7

1-4- سؤالات پژوهش…. 7

فصل دوم: پیشینه تجربی و نظری.. 8

2-1- مقدمه. 9

2-2- مفهوم فساد. 10

2-3- انواع فساد. 12

2-4- سطوح فساد. 14

2-5- روش های سنجش فساد. 15

2-6-  متغیرهای مؤثر بر فساد. 17

2-6-1-  دموکراسی و تداوم آن. 17

2-6-2-  ثبات سیاسی.. 21

2-6-3-  تمرکز زدایی.. 22

2-6-4-   آزادسازی اقتصادی.. 26

2-6-5- تورم. 28

2-6-6- تولید ناخالص داخلی.. 29

2-6-7- صادرات و واردات… 29

2-6-8- رانت اقتصادی.. 30

2-6-9- سابقه حکومت استعماری.. 31

2-6-10- مقررات دولتی.. 31

2-6-11- وفاداری و تعلق گروهی.. 32

2-6-12- پاسخگویی.. 35

2-6-13- نوع حکومت… 36

2-6-14- مذهب… 38

2-6-15- هنجارهای اجتماعی.. 40

2-6-16- اندازه دولت… 41

2-6-17- بوروکراسی.. 42

2-6-18- شفافیت… 44

2-6-19- حقوق کارمندان دولتی.. 47

2-7- جمع بندی.. 50

فصل سوم: چارچوب نظری.. 52

3-1- مقدمه. 53

3-2- تعریف حکمرانی خوب و کیفیت حکومت… 54

3-3 مدل تحقیق.. 63

3-3-1 عوامل سیاسی.. 64

3-3-2- عوامل فرایندی.. 65

3-3-3- عوامل فرهنگی.. 65

3-3-4- عوامل اقتصادی.. 66

3-4- فرضیه های تحقیق.. 67

فصل چهارم: روش شناسی.. 69

4-1- روش شناسی تحقیق.. 70

4-2- روش تحلیل تطبیقی.. 70

4-3- معرفی پروژه شاخص های جهانی حکمرانی.. 71

4-4- معرفی موسسه کیفیت حکومت… 72

4-5- معرفی مجمع جهانی اقتصاد. 73

4-6- معرفی سازمان شفافیت بین الملل.. 74

4-7- معرفی شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری  (ICRG) 74

4-8- معرفی مؤسسه برتلسمن.. 76

4-9- واحد تحلیل.. 77

4-10- جامعه آماری.. 77

4-11- اعتبار و روایی ابزار سنجش…. 78

4-12- سنجش و اندازه گیری مفاهیم.. 78

4-12-1- تعریف متغیرها 78

4-12-1-1- مذهب… 78

4-12-1-2- اندازه دولت… 79

4-12-1-3- شفافیت (فقدان آزادی مطبوعات) 79

4-12-1-4- صادرات و واردات (درصد تولید ناخالص داخلی) 80

4-12-1-5- تولید ناخالص داخلی.. 80

4-12-1-6- تورم. 80

4-12-1-7- حاکمیت قانون. 81

4-12-1-8- اثربخشی و کارایی حکومت… 81

4-12-1-9- پاسخگویی.. 81

4-12-1-10- کیفیت مقررات تنظیمی.. 81

4-12-1-11- ثبات سیاسی.. 82

4-12-1-12 افتراق و تعلق گروهی.. 82

4-12-1-13- آزادسازی اقتصادی.. 82

4-12-1-14- تداوم دموکراسی.. 83

4-12-1-15- فساد. 83

فصل پنجم: توصیف داده ها 86

5-1- توصیف متغیر وابسته تحقیق.. 87

5-2- توصیف متغیرهای مستقل.. 90

5-2-1: خوشه بندی کشورها بر اساس «شاخصهای حکمرانی خوب و کیفیت حکومت» 90

5-2-2: خوشه بندی کشورها بر اساس «اندازه دولت» 93

5-2-3: خوشه بندی کشورها بر اساس « آزادسازی اقتصادی» 94

5-2-4: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « تورم » 95

5-2-5: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « صادرات » 96

5-2-6: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « واردات» 97

5-2-7: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « فقدان آزادی مطبوعات» 98

فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده ها 100

6-1- تفاوت میانگین فساد بر حسب شاخص های مختلف… 101

6-2- آزمون فرضیه ها 107

6-2-1- مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد. 108

6-2-2- مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد. 111

6-2-3- مدل رگرسیون عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد. 112

6-2-4- مدل رگرسیون لجستیک عوامل اقتصادی برای تبیین فقدان فساد. 114

6-2-5- مدل رگرسیون نهایی چند متغیره برای تبیین فقدان فساد. 120

فصل هفتم: نتیجه گیری.. 124

7-1- یافته های توصیفی.. 125

7-2- یافته های تحلیلی.. 128

پیشنهادها 136

پیشنهادهای پژوهشی.. 136

منابع و مآخذ. 137

فهرست جدولها

عنوانصفحه

 

جدول 3-1: شاخص های کیفیت حکومت و  حکمرانی خوب… 63

جدول 3-2: عوامل مؤثر بر فساد. 67

جدول 4-1: بانک های اطلاعاتی دادههای مورد استفاده متغیر وابسته و مستقل.. 85

جدول شماره 5-1: توصیف شاخص های متغیر وابسته (فقدان فساد) 87

جدول شماره 5-2: تحلیل عاملی شاخص فساد. 88

جدول شماره 5-3: ماتریس بارهای عاملی شاخص های فساد. 88

جدول شماره 5-4: توصیف متغیر وابسته پس از یکسان سازی شاخص ها 88

جدول 5-5: توزیع وضعیت فساد در کشورهای مورد بررسی.. 89

جدول 5-6: توصیف متغیرهای مستقل.. 90

جدول شماره 5-7: توصیف شاخص های حکمرانی خوب و کیفیت حکومت… 91

جدول شماره 5-8: تحلیل عاملی شاخص حکمرانی خوب… 91

جدول شماره 5-9: ماتریس بارهای عاملی شاخص های فساد. 92

جدول شماره 5-10: توصیف شاخص نهایی حکمرانی خوب و کیفیت حکومت… 92

جدول شماره 5-11: خوشه بندی کشورها بر اساس شاخص  حکمرانی خوب و کیفیت حکومت… 92

جدول شماره 5-12: بررسی وضعیت اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی.. 93

جدول شماره 5ـ13: بررسی وضعیت آزادسازی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی.. 94

جدول شماره 5ـ14: بررسی وضعیت تورم در کشورهای مورد بررسی.. 95

جدول شماره 5ـ15: بررسی وضعیت صادرات در کشورهای مورد بررسی.. 96

جدول شماره 5ـ16: بررسی وضعیت واردات در کشورهای مورد بررسی.. 97

جدول شماره 5ـ17: بررسی وضعیت فقدان آزادی مطبوعات در کشورهای مورد بررسی.. 98

جدول 6-1: نتایج معنی داری تفاوت میانگین فقدان فساد بر حسب شاخص های مختلف… 101

جدول شماره 6-2: نتایج مقایسه فقدان فساد بر حسب متغیرهای مختلف… 104

جدول شماره 6-3 : همبستگی متغیر وابسته و مستقل.. 107

جدول 6-4: متغیرهای نهایی همبسته با فساد. 108

جدول 6-5: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد. 110

جدول 6-6: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد. 110

جدول 6-7: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد. 110

جدول 6-8: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد. 111

جدول 6-9: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد. 111

جدول 6-10: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد. 113

جدول 6-11: جدول تناسب مدل. 115

جدول 6-12: شبه ضریب تعیین.. 115

جدول شماره 6-13: برآورد پارامترهای جدول لجستیک عوامل اقتصادی برای تبیین فقدان فساد. 119

جدول 6-14: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین فقدان فساد. 120

1-1 مقدمه و طرح مسئله

موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سطح فساد است که در این رابطه به طور تطبیقی اثر کیفیت حکومت و حکمرانی خوب بر فساد مورد مقایسه قرار می­گیرند تا با استفاده از تحقیقی تجربی نشان داده شود تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخص­های حکومتی قابل تبیین است.

صندوق بین­المللی پول فساد را به سوء­استفاده از مقامات دولتی و یا اعتماد در جهت منافع خصوصی تعریف کرده است (IMF, 2005).

در تعریف اولیه سازمان شفافیت بین­المللی، فساد به سوء استفاده از کار دولتی در جهت منافع خصوصی تعریف شده است. سازمان شفافیت بعداً تعریف خود را با ارائه‌ تعریف دیگری گسترده‌تر کرد. طبق این تعریف فساد عبارت است از «سوء­استفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی». شبکه عدالت مالیاتی معتقد است که تعریف سازمان شفافیت خیلی محدود است و امکان فرار از پرداخت مالیات و جعل قیمت­گذاری در واردات و صادرات توسط افراد و شرکت­های خصوصی وجود دارد. همچنین این تعریف فاقد تمام اشکال فساد است. شیوه­هایی مانند حامی­پروری[1] و تبعیض که به عنوان فساداند، معمولاً به عنوان فساد شناخته شده نیستند (Holmberg & Rothstein, 2006: 4).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید