دانلود پایان نامه تاریخ ساسانیان 250 صفحه

مطالب این پست :

دانلود متن کامل پایان نامه به همراه تمام ضمائم :

پایان نامه تاریخ ساسانیان 250 ص

با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

مقطع کارشناسی – رشته تاریخ

                                                             فهرست مطالب

 

           عنوان                                                             صفحه

 

مقدمه                                                                             1

معرفی منابع                                                                                                  9

فصل اول: تلاش اردشیر در جهت تشكیل حكومت و اتحاد دین و دولت              19

1-1ساسانیان ادامه دهنده را هخامنشیان                                                      20                                

2-1   تلاش اردشیر در جهت تشكیل حكومت                                              24                        

3-1 اتحاد دین و دولت در عصر ساسانیان                                                 27

فصل دوم: مروری بر طبقات اجتماعی در عصر ساسانیان                        32

1-2 تعریف طبقه اجتماعی                                                                            33

2-2 طبقات اجتماعی                                                                                   34

3-2 طبقه روحانیون                                                                                      37

1-3-2 موبد                                                                                               45                                                      

2-3-2 موبدان موبد                                                                                        48

3-3-2 هیربد                                                                                               51

4-3-2 زوت و راسپی                                                                                   53

5-3-2 دستور                                                                                              54

4-2 طبقه جنگجویان                                                                                       54

1-4-2 وظیفه جنگجویان                                                                                  57

2-4-2 تقسیم طبقات جنگجویان                                                                         57

1-2-4-2 سواره نظام                                                                                       57

2-2-4-2- جایگاه سواره نظام                                                                          58                                                                                                                

2-2-4-2 پیاده نظام                                                                                           60

5-2 طبقه كشاورزان و صنعتگران                                                                      61

1-5-2- طبقه كشاورزان                                                                                   65

2-5-2-طبقه صنعتگران                                                                                            67

فصل سوم: نظام دیوانی در عصر ساسانیان                                                    68

1-3 شناخت سازمان‌های داخلی دوره ساسانیان                                                      69

2-3- دیوان                                                                                                          73

1-2-3 پیدایش دیوان‌ها                                                                                          75

3-3 دیوان ریاست طبقات جامعه                                                                            77

1-3-3 وزرگ فرمذار یا بزرگ فرمذار                                                                        78

2-3-3وظایف و اختیارات وزیر                                                                                     83

4-3 دیوان سپاه                                                                                                                      84        

1-4-3 ایران سپاهید                                                                                                            86

2-4-3 ارتشیاران سالار                                                                                                     89

3-4-3 ارگبذ                                                                                                                            90                                           

5-3 دیوان دادرسی (داد)                                                                                                    93

1-5-3 ارزش داد و دادگستری                                                                                                       96

2-5-3 منشاء قوانین در عصر ساسانیان                                                                         98

3-5-3 حوزه قضات                                                                                                          99  

4-5-3 ادّله اثبات دعوی                                                                                                 100

   5-5-3 پادشاه در منصب قضاوت                                                                                   102

6-5-3 روحانیون در منصب قضاوت                                                                                103

6-3 دیوان رسایل (دیوان دبیران)                                                                                     105

7-3 طبقه‌ی متستخدمین ادارات (دبیران)                                                                          106

1-7-3 دبیر                                                                                                                  109

2-7-3 ایران دبیربد(دبیر بد)                                                                                      110                                                                                        

3-7-3 اهمیت دبیران و دیدگاه شاهان به دبیران                                                      111

4-7-3 چگونگی برگزیدن دبیران                                                                                114

5-7-3 وظایف دبیران                                                                                                  116

6-7-3 اصناف دبیران                                                                                                  119

1-8-3 دین دبیر                                                                                                           119

8-2–3 دبیران دیوان خراج                                                                                        120

3-8-3 گذك آمار دبیر                                                                                                  121

4-8-3 واسپوهرگان آمازكار                                                                                       121

5-8-3 روانیگان دبیر                                                                                                  121

6-8-3 آذربادگان دبیر                                                                                                             121

7-8-3 گنج آمار دبیر                                                                                                  122

9-3 دیوان سرای شمره یا دیوان استیفا (اداره مالیه)                                                           122

10-3 دیوان خراج                                                                                                         123

1-10-3 خسرو انوشیروان و اصلاح نظام مالیاتی                                                   125

2-10-3 واستر پوشان سالار                                                                                      126

3-10-3 آمار كار(آمارگر )                                                                                            128

4-10-3 دهقانان                                                                                                           129

1-4-10-3 جایگاه دهقانان                                                                                          132

11-3 دیوان درآمدهای كل كشور                                                                                133    

12-3 دیوان خزائن                                                                                                       134

13-3 گهبذ و ضرب مسكوكات                                                                                                 135

14-3 دیوان آتشكده‌ها                                                                                                             136

15-3 دیوان برید                                                                                                          137

16-3 دیوان اشراف                                                                                                      141

17-3 دیوان ایران دربد                                                                                                            142

18-3 دیوان مهرشاهی (دیوان خاتم )                                                                          143

19-3 دیوان احشام                                                                                                       144

1-19-3 آخور آمار دبیر – آخورسالار                                                                      145

20-3 دیوان ویژگان                                                                                                     146

21-3 دیوان نوروز                                                                                                      147

22-3 دیوان كستبزود (دیوان آب)                                                                              148

1-22-3 وظیفه‌ی دیوان آب                                                                                         149

23-3 دیوان جامه خانه                                                                                                             150

24- 3 ایران درستبد                                                                                                   150

فصل چهارم :مشاغل دیوانی و درباری                                                                      152

1-4مشاغل دیوانی                                                                                                       153

2-4 پادشاه                                                                                                                   154    

1-2-4شاه                                                                                                                    155

1-2-4 وظیفه متقابل شاهان و پادشاهان                                                                   156    

3-4 شهرب                                                                                                                    157

4-4 مرزبان                                                                                                                  159

5-4 اسپهبد                                                                                                                   161

6-4 پادگوسپانان                                                                                                         162

7-4 بیدخش                                                                                                                  164

8-4 اندرزبد                                                                                                                  165

9-4 آموزگاران اسواران                                                                                              166

10-4 دریوشان جادگ گو و دادور (مدافع درویشان و دادور)                                              167

11-4 خرم باش                                                                                                                        167

12-4 پشتیگبان سالار                                                                                                             169

13-4 مهماندار                                                                                                              170

14-4 خوانسالار                                                                                                           171

15-4 پذشخوار                                                                                                                         172

16-4 مردبذ                                                                                                                  173

17-4 دیده‌بان سلطنتی                                                                                                            174

18-4 بازدار                                                                                                                  174    

19-4 گنجور                                                                                                                 175

20-4 دواتدار                                                                                                                175

21-4 كاروانسالار                                                                                                        176

22-4 تغاربد                                                                                                                 176

23-4 آیین بد                                                                                                                176

24-4 بازاربد                                                                                                                177

25-4 كیروگ بد ( هنربد )                                                                                            177

فصل پنجم شخصیت‌های برجسته دوره ساسانیان                                                  179

1-5 تنسر در منابع                                                                                                      180    

1-1-5-تنسر                                                                                                                182

2-1-5 تنسر شخصیتی تاریخی                                                                                 184    

2-5 ابرسام                                                                                                                   186

1-2-5 تنسر و ابرسام                                                                                                           188

3-5 كرتیر و تقویت روحانیت زرتشتی                                                                                 192

1-3-5 كرتیر                                                                                                                193

2-3- 5 كرتیر و شاپور یكم و ترقی مقام وی در شاهان بعدی                                             195

3-3-5 كریتر و كتیبه‌های وی                                                                                                 199

4-5 آذرپاد مهراسپندان                                                                                                           206

5-5 مهرنرسی                                                                                                              210

نتیجه                                                                                                                           215

تصاویر                                                                                                                        

كتاب شناسی ( فهرست منابع و ماخذ)                                                                                    219

 

چكیده

پایان نامه حاضر می کوشد شکل گیری و گسترش نظام حکومتی ایران دوره ای ساسانی را از سال 226تا 420 میلادی روشن سازد.محور این تحقیق توصیفی است پیرامون بخش های قضایی و اداری دیوانسالاری ساسانی. در این میان ، مقام های مربوط به این نظام مورد توجه قرار گرفته اند .فصل اول تحقیق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت یابی و استقرار حکومت ساسانی را در دوره ای اردشیر بابکان مورد بررسی قرارمی دهد ؛ سال های کوشش او در برقراری پیوندهای نزدیک میان دین و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلی یگانه از دین به عنوان دین رسمی ، در جریان این روند مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم ،جزئیات مربوط به طبقات اجتماعی در این دوره گردآوری و تحلیل شده اند ، درفصل سوم تصویری کلی از نظام دیوانی ساسانیان ارائه می کند. فصل چهارم مشاغل دیوانی و درباری دیوانسالاری ساسانی را مورد بررسی قرار می دهد . بالاخره ،در فصل پایانی ،شخصیت های برجسته ای که در دیوانسالاری ساسانی ایفای نقش کردهاند ، مورد شناسای و تحقیق قرار گرفته اند …(ادامه در فایل دانلودی)

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه تاریخ ساسانیان 250 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

Author: آرتین جوهری

دیدگاهتان را بنویسید