دانلود پایان نامه تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد اسلامشهر

 دانشکده مدیریت و حسابداری،گروه حسابداری

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد« M.A.»

 

 

    عنوان:

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر لطفی

 

استاد مشاور:

دکتر شاهرخ اسمی        

زمستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش

1-1-  مقدمه 3

1-2-  بیان مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4- هدف پژوهش.. 6

1-5- فرضیه‌های پژوهش.. 6

1-5-1- فرضیه‌ اصلی. 6

1-5-2- فرضیه های فرعی. 6

1-6- روش انجام پژوهش.. 7

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها 7

1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش.. 8

1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 8

1-7- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش.. 9

1-8- تعریف واژه‌های کلیدی. 9

1-9- ساختار پژوهش.. 10

فصل دوم مبانی نظری پژوهش

2-1-  مقدمه 12

2-2-  مبانی نظری. 12

2-2-1- مفاهیم و تعریف سرمایه فکری. 12

2-2-1-1- سیر تاریخی سرمایه فکری. 17

2-2-1-2- عناصر سرمایه فکری. 18

2-2-1-3- روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. 19

2-2-2- سیستم­های حسابداری مدیریت.. 38

2-2-3- حسابداری مدیریت و سرمایه فکری. 40

2-3-  پیشینه پژوهش.. 42

2-3-1-  پژوهش­های خارجی. 44

2-3-2-  پژوهش­های داخلی. 44

2-4- خلاصه فصل. 48

فصل سوم روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه 50

3-2- تعریف پژوهش.. 50

3-3- متغیرهای پژوهش.. 51

3-3-1- متغیر مستقل. 51

3-3-2- متغیر وابسته 52

3-4- قلمرو پژوهش.. 52

3-5- جامعه و نمونه آماری. 52

3-6- روش پژوهش و گردآوری داده­ها 53

3-7- طراحی پرسشنامه 53

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه ها 51

3-9- ازمون نرمال بودن داده ها(کولموگوروف- اسمیرنوف) 55

3-10- ضریب همبستگی. 55

3-11- خلاصه فصل. 55

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه 57

4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. 57

4-3- روایی و پایایی پرسشنامه 63

4-4- آزمون نرمال بودن متغیرها 64

4-5- آزمون فرضیه­های پژوهش.. 65

4-6- رتبه بندی متغیرهای مستقل سیستم­های حسابداری مدیریت.. 74

4-7- خلاصه فصل. 75

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 77

5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش.. 77

5-3- پیشنهادهای پژوهش.. 80

5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش.. 80

5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده 81

5-4- محدودیت­های پژوهش.. 81

5-5- خلاصه فصل. 81

پیوست­ها 82

فهرست منابع. 92

چکیده

بررسی تاثیر سیستم­های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری

در سازمان تامین اجتماعی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد. بدین منظور رابطه سه معیار شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید