دانلود پایان نامه بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک در میان جـوانان


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان

بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک در میان جـوانان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه تلفن همراه در تمامی جنبه های زندگی انسان حضوری موثر و غیرقابل انکار پیدا کرده است. حضوری که در مقایسه با اینترنت و اثرات آن، گسترده تر و پیشرونده تر است. تلفن همراه و به خصوص قابلیت ویژه آن در شکل سرویس پیام کوتاه دیگر نه ابزاری فنی، بلکه  به رسانه ای با کارکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است و فرهنگ خاص خود را شکل داده است. پیام های کوتاه شکل دهنده نظم زندگی روزمره و تکنولوژی ارتباطی مهمی در هویت بخشی و ارتباط کاربران آن با خود، شبکه های بلافصل و آشنای اجتماعی و محیط پیرامون می باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک در بین جوانان می کوشد پیام کوتاه را بعنوان تسهیل کننده فرایند ارتباطی میان فردی بطور خاص مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه به دو شیوه پژوهش کیفی با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق از 25 دانشجوی شاخص در این امر و نیز روش کمی پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه در نمونه 300 نفری از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به اجرا در آمده است. در این بررسی از مدل نظری کارکرگرایی جهت بررسی کارکردهای اقتصادی، سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی و نیز نظریه مدرنیته متاخر گیدنز جهت بررسی پیامدهای پیامک در ابعاد بازاندیشی، از جا کندگی زمان و مکان، اعتماد و مخاطره بهره برده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پیامک سبب صرفه جویی اقتصادی، تقویت ارتباطات دو نفره و خارج از کنترل خانواده ، افزایش استقلال و فردگرایی جوانان، تصنعی شدن روابط عاطفی، بی اعتمادی به مسئولین و عملکردهای دولت شده است. در ادامه باید اذعان داشت از مجموع فرضیات ، تنها میان میزان استفاده از تلفن همراه و وابستگی به پیامک ارتباط معناداری وجود داشت و داده های حاصل از آزمون همبستگی ، نشان از آن داشت که بین میزان استفاده از پیامک و جنسیت، میزان تحصیلات ، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال به لحاظ آماری ارتباط معناداری وجود نداشته و در بین این اقشار یکسان است. درپایان باید گفت نتایج مطالعه بیانگر تاثیر پذیری عمیق و گسترده فرآیند ارتباطات و نظم زندگی روزمره جوانان از این رسانه و به کارگیری استراتژیک و هدفمند آن برای مدیریت نیازها و هیجانات خویش است.

کلمات کلیدی: تلفن همراه، پیامک، کارکردها و پیامدهای پیامک

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-  ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 10

1-3- هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 14

1-4- سوالات و فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………… 15

1-5- تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-5-1- ارتباط …………………………………………………………………………………………………………… 16

1-5-2- انواع ارتباط …………………………………………………………………………………………………… 18

1-5-3- فناوری های نوین ارتباطی ……………………………………………………………………………. 20

1-5-4- رسانه های جدید …………………………………………………………………………………………… 23

1-5-5- موبایل ………………………………………………………………………………………………………….. 24

1-5-6- پیامک ………………………………………………………………………………………………………….. 29

1-5-7- جوان ……………………………………………………………………………………………………………. 33

فصل دوم: مبانی تئوریک

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-2- ادبیات تجربی پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 37

2-2-1- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………. 37

2-2-2- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………… 42

2-3- ادبیات نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 48

2-3-1-  دیوید رایزمن………………………………………………………………………………………………….. 48

2-3-2-مارشال مک لوهان ………………………………………………………………………………………….. 49

2-3-3- دنیس مک کوایل …………………………………………………………………………………………… 51

2-3-4-  نظریه استفاده و رضامندی …………………………………………………………………………….. 54

2-3- 5-  ویلیام اگبرن………………………………………………………………………………………………….. 56

2-4- نظریات کلاسیک پیامدهای فناوری های ارتباطی …………………………………………………………… 59

2-4-1-  کارکردگرایی………………………………………………………………………………………………….. 59

2-4-2- جورج هربرت مید ……………………………………………………………………………………………. 64

2-4-3- اروینگ گافمن………………………………………………………………………………………………… 66

2-5- نظریات جدید پیامدهای فناوری های ارتباطی …………………………………………………………………. 70

2-5-1- هربرت مارکوزه………………………………………………………………………………………………… 70

2-5-2-  پیر بوردیو ………………………………………………………………………………………………………. 72

2-5-3-  آنتونی گیدنز……………………………………………………………………………………………………. 76

2-5-4- یورگن هابرماس ……………………………………………………………………………………………… 87

2-5-5- جان تامپسون …………………………………………………………………………………………………. 91

2-5-6-  مانوئل کاستلز………………………………………………………………………………………………… 93

2-5-6-1- شبکه ………………………………………………………………………………………….. 94

2-5-6-2- جهانی شدن  ………………………………………………………………………………. 94

2-5-6-3- جامعه شبکه ای ………………………………………………………………………….. 95

2-5-6-4-  هویت در جامعه شبکه ای……………………………………………………………. 99

2-5-6-5-  موبایل………………………………………………………………………………………… 101

2-5-7-  هانس گسر ……………………………………………………………………………………………………. 102

2-5-8-  ریچارد لینگ………………………………………………………………………………………………….. 103

2-6- نظریات جامعه شناسان پیرامون جامعه اطلاعاتی …………………………………………………………….. 105

2-6-1-  تعریف جامعه اطلاعاتی…………………………………………………………………………………… 106

2-6-2-  آنتونی گیدنز……………………………………………………………………………………………………. 108

2-6-3- یورگن هابرماس ……………………………………………………………………………………………… 111

2-7- چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………………………… 114

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 124

3-1-1- پیمایش  ……………………………………………………………………………………………………… 126

3-1-1-1- پرسشنامه  ………………………………………………………………………………….. 127

3-1-1-2- آزمون مقدماتی پرسشنامه…………………………………………………………….. 128

3-1-2- مصاحبه  ……………………………………………………………………………………………………… 129

3-2- اخلاق پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………. 132

3-3- قابلیت اعتماد……………………………………………………………………………………………………………….. 133

3-4- اعتبار…………………………………………………………………………………………………………………………… 134

3-5- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………. 135

3-5-1- روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………. 135

3-5-2-  واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………… 137

3-6-  فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………….. 137

3-7- تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………… 138

فصل چهارم: یافته ها

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 141

4-2- یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………. 143

4-2-1- یافته های عمومی………………………………………………………………………………………… 143

4-2-2-  کارکردهای پیامک……………………………………………………………………………………… 157

4-2-3- پیامدهای پیامک………………………………………………………………………………………….. 201

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………. 220

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 225

5-2- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………. 237

5-2-1- پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………… 237

5-2-2- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………… 238

5-3- امتیازات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 238

5-4- مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 239

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 240

فصل  ششم : پیوست

مصاحبه نامه / سوالات پیش بینی شده…………………………………………………………………………………… 251

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 253

فهرست جداول

عنوان                                                                                              صفحه

جدول 1: توزیع پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………………………………… 143

جدول 2: توزیع پاسخگویان بر حسب جنس ……………………………………………………………………………. 143

جدول 3: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی……………………………………………………………….. 144

.

.

.

جدول 54 : توصیف آماری میزان استفاده از پیامک بر حسب مقطع تحصیلی …………………………… 222

جدول  55: نتایج آزمون t دو نمونه مستقل پیرامون میزان استفاده از پیامک بر حسب وضعیت تاهل …….. 223

جدول  56 : توصیف آماری میزان استفاده از پیامک بر حسب وضعیت اشتغال …………………………. 223

  • بیان مسئله

دنیا در سالهای اخیر شاهد یک رشد انفجاری در استفاده از تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات بویژه موبایل بوده است. این رشد فزاینده به گونه ای بوده که از سال 2002 برای نخستین بار تعداد مشترکین موبایل از تعداد مشترکین تلفن ثابت در سطح جهانی فراتر رفت و موبایل بصورت یک تکنولوژی ارتباطی غالب در آمد. در اوایل دهه 90 موبایل یک تکنولوژی نادر،  کمیاب و پرهزینه بود  اما در سالهای بعدی با ورود انبوه به بازار،  تعداد آن در سطح جهان بسرعت افزایش یافت (Ling & Donner,2009 ).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید