دانلود پایان نامه بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی وخبر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :

تحقیق در علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان :

بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی

از دیدگاه مسئولین روابط عمومی ادارات کل و مدیریت درمان کشور

 

استاد راهنما :

دکتر محمد رضا رسولی

 

استاد مشاور:

دکتر سید محمد دادگران

 

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):هدف اصلی این تحقیق بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی است. وبرای یافتن عوامل موثری همچون تخصیص بودجه مورد نیاز،دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی،داشتن برنامه راهبردی ارتباطی  ،عملکرد ارتباطات درون وبرون سازمانی ومیزان بهره مندی از تکنولوژی های نوین  ارتباطی در کارایی روابط عمومی از دیدگاه مسئولین روابط عمومی ادارات کل ومدیریت درمان در سراسر کشور پژوهش انجام گردیده است. در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به طور کل شمار (بدون نمونه گیری)  تعداد 65 پرسشنامه با 31 گویه در یک پیوستار 5 درجه ای درباره کارایی ،یک سوال باز و6 سوال مشخصات وسیمای پاسخگویان  ارسال واطلاعات جمع آوری و با  تهیه جدول های توصیفی  و روش آزمون (T)تک نمونه ای تجزیه  وتحلیل گردید.

در این پژوهش پاسخگویان  ، دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی ،داشتن برنامه راهبردی ارتباطی  ،تخصیص بودجه مورد نیاز، فعالیت درون وبرون سازمانی ،استفاده از تکنولوژی های ارتباطی  نوین را در کارایی روابط عمومی موثر دانستند واظهار داشتند با توجه به این عوامل، روابط عمومی می تواند سازمان را در رسیدن به یک الگوی ارتباطی  دوسویه همسنگ بین سازمان وجامعه یاری نماید.

نکات  قابل توجه از نتایج بدست آمده نشان دهنده این مطلب است   که روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در زمینه استفاده از تکنولوژی های ارتباطی از ظرفیت شبکه های اجتماعی ،تلویزیون،تبلیغات اینترنتی ومحیطی بهره مناسبی نمی برد. همچنین یافته ها نشان می دهد  روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی  در تدوین برنامه راهبردی ارتباطی  برای دریافت بازخورد از طریق افکار سنجی ونظر سنجی نیازمند باز تعریف وتدوین نظامنامه جامع ارتباطی  می باشد.

 همچنین بررسی ها نشان دهنده این مطلب است که روابط عمومی در سازمان تامین اجتماعی هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است که می توان با بازنگری در تشکیلات وآموزش مدیران ارشد  در خصوص وظایف وحیطه فعالیت روابط عمومی ، اقدامات عملی مناسبی  برای افزایش کارایی روابط عمومی انجام داد.

مناسب است       مناسب نیست

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه      ­­­­            تاریخ و امضاء:

فهرست مطالب

عنوان                                       شماره

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه: 3

بیان مسأله : 4

اهمیت و ضرورت تحقیق: 5

هدف های تحقیق : 6

هدف اصلی: 6

اهداف فرعی: 6

سوالات تحقیق : 6

فرضیه های تحقیق : 7

قلمرو تحقیق: 7

قلمرو زمان: 7

تعریف مفاهیم و واژگان پر کاربرد: 7

تاریخچه تامین اجتماعی در ایران و جهان: 8

خدمات و کارکرد سازمان تامین اجتماعی: 12

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

پیشینه تحقیق: 15

چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….20

تعاریف و مفاهیم روابط عمومی

بررسی برخی تعاریف روابط عمومی: 20

تاریخچه روابط عمومی  در ایران و جهان : 24

انواع روابط عمومی : 26

ویژگی های روابط عمومی : 28

عناصر روابط عمومی : 29

وظایف روابط عمومی : 30

روابط عمومی در سازمان: 32

مراحل تهیه برنامه برای انجام وظایف روابط عمومی : 32

شرح وظایف و ساختار نوین روابط عمومی دستگاه های اجرایی: 35

نظریه های روابط عمومی  

-الگوی گرونیک و هانت…………………………………………………………………………………….37

الگوی روابط عمومی حرفه ای: 39

-الگوی ترکیبی پلاومن………………………………………………………………………………………40

– تئوری برتر در روابط عمومی……………………………………………………………………………41

روابط عمومی در نظریه های جامعه شناسی سازمان ها

-نظریه کنش متقابل نمادین……………………………………………………………………………………42

-نظریه مبادله…………………………………………………………………………………………………….42

-نظریه الگوی چهار قاعده اسکات کاتلیپ……………………………………………………………..44

نقش و جایگاه روابط عمومی در نظریه های مدیریت

-نظریه سیستم ها………………………………………………………………………………………………..45

-نظریه سازمان های بالغ و نا بالغ…………………………………………………………………………..48

-نظریه مدیریت بر مبنای هدف(MBO)…………………………………………………………………….49

– نظریه موقعیتی 51

-نظریه مشارکت مردمی: 53

راهبرد عملیاتی روابط عمومی : 54

مدیر عملیات و روابط عمومی باید: 54

9 راه موثر روابط عمومی در موفقیت هر سازمان: 55

بودجه بندی ونقش آن در کارایی روابط عمومی

بودجه روابط عمومی: 56

به طور کلی، کنترل بودجه روابط عمومی در برگیرنده موارد زیر است: 57

 

تکنولوژیهای نوین ارتباطی ونقش آنها در کارایی روابط عمومی:

روند تکاملی روابط عمومی با تأکید بر فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات از شش -ویژگی مشخص بهره می برد: 60

فناوریهای کاربردی در روابط عمومی: 60

فناوریهای کاربردی در روابط عمومی به دو دسته تقسیم می شوند: 60

مزایای بهره مندی روابط عمومی از فناوری های نوین ارتباطی: 62

ویژگی های این پژوهش: 63

-مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………..63

(بررسی کارایی روابط عمومی و عوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی) 63

فصل سوم :روش تحقیق

3ـ1 مقدمه 68

3ـ2 روش تحقیق 68

3ـ3 روش گرد آوری اطلاعات: 68

3ـ4 جامعه و نمونه آماری 68

3ـ5 روش نمونه گیری و حجم نمونه: 68

3ـ6 ابزار گرد‌آوری داده‌ها 69

3ـ6ـ1 پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی: 69

3ـ6ـ2 پرسشنامه کارایی 69

3ـ7 فنون پردازش داده‌ها 71

3ـ7ـ1 سنجش پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه‌گیری 71

3ـ7ـ2 آزمون t تک نمونه‌ای 72

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4ـ1 مقدمه 74

4ـ2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت شناختی 74

4ـ2ـ1 جنسیت 74

4ـ2ـ2 سن 75

4ـ2ـ3 سطح تحصیلات: 76

4ـ2ـ4 سنوات خدمت در روابط عمومی 78

4ـ2ـ5 محل خدمت 79

4ـ2ـ6 نوع تحصیلات 80

4ـ3 تجزیه و تحلیل توصیفی پرسشنامه کارایی 81

4ـ3ـ1 تسهیل ارتباط مردم با مدیران به‌عنوان پل ارتباطی سازمان و مردم 81

4ـ3ـ2 ارائه مشاوره و راهنمایی مردم برای دریافت خدمات مناسب و رفع مشکلات 82

4ـ3ـ3 دریافت پیام و پاسخگویی مناسب به مخاطبان از طریق سامانه‌های ارتباطی سازمان 83

4ـ3ـ4 برگزاری جلسات با شرکای اجتماعی به منظور رسیدن به تفاهم دو جانبه و جلب حمایت 84

4ـ3ـ5 ارائه اطلاعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطب از طریق روش‌های مختلف ارتباطی 86

4ـ3ـ6 ارتباط با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، اهداف و نگرش مدیران عالی سازمان 87

4ـ3ـ7 رعایت اصول و موازین اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی 88

4ـ3ـ8 استفاده از ابزارهای ارتباطی سازمانی برای بهبود تعاملات درون‌سازمانی و فرهنگ‌سازی 89

4ـ3ـ9 برگزاری مراسم‌های ویژه  مناسبت‌های ملی، مذهبی و تخصصی 90

4ـ3ـ10 سنجش افکار عمومی و نظرسنجی از مخاطبان  و انعکاس به‌موقع گزارش به مدیران برای تصمیم‌گیری مناسب 91

4ـ3ـ11 نقش استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در کارایی فعالیت‌های روابط عمومی 92

4ـ3ـ12 استفاده از تلوزیون جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 93

4ـ3ـ13 استفاده از مطبوعات جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 94

4ـ3ـ14 استفاده از تبلیغات محیطی (تابلوهای بزرگ شهری و …) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 95

4ـ3ـ15 استفاده از تبلیغات اینترنتی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی 96

4ـ3ـ16 استفاده از پیام کوتاه (اس ام اس) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 97

4ـ3ـ17 استفاده از سایت رسمی سازمان جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 99

4ـ3ـ18 استفاده از شبکه‌های اجتماعی (وایبر، واتس‌آپ، فیس‌بوک و …) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 100

4ـ3ـ19 نقش رسانه‌های ارتباطی در عدم برقراری ارتباط دو سویه 101

4ـ3ـ20 استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر سرعت اطلاع‌رسانی مخاطبان 102

4ـ3ـ21 استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر صرفه‌جویی در وقت و دریافت پاسخ و خدمت 103

4ـ3ـ22 استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر دریافت بازخورد و گسترش ارتباط تعاملی بین سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم 104

4ـ3ـ23 تأثیر مدیریت مستقیم بالاترین مقام سازمان بر مدیریت روابط عمومی و کارایی آن 105

4ـ3ـ24 قرار نگرفتن روابط عمومی در در جایگاه واقعی خود در سازمان 106

4ـ3ـ25 ارتباط دوسویه و رسیدن به تفاهم با مخاطبان 107

4ـ3ـ26 تأثیر بودجه اختصاصی بر فعالیت‌های روابط عمومی 108

4ـ3ـ27 تأثیر بودجه اختصاصی بر کاهش خلاقیت و ابتکار عمل در فعالیت‌های روابط عمومی 109

4ـ3ـ28 نیاز به پیوست ارتباطی روابط عمومی در طرح‌ها و برنامه‌های کلان سازمان 110

4ـ3ـ29 مداخله حوزه تصدی روابط عمومی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سازمان 111

4ـ3ـ30 میزان توجه به نظر مخاطبان در انجام فعالیت‌های روابط عمومی 112

4ـ3ـ31 کارایی فعالیت‌های روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی 113

4ـ4 آمار استنباطی 115

فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری

مقدمه : 123

نتیجه گیری: 123

نتیجه و تحلیل: 127

پیشنهادهای پرسش شوندگان……………………………………………………………………………128

پیشنهاد های کاربردی…………………………………………………………………………………….129

پیشنهاد برای تحقیقات بعدی…………………………………………………………………………….129

فهرست منابع ومآخذ: 131

پیوست ها و ضمائم: 135

Abstract 148
فهرست جداول

عنوان                                       شماره

جدول شماره 1: مفاهیم محوری مندرج در تعاریف روابط عمومی از دیدگاه ،صاحب نظران خارجی 23

جدول 2: مفاهیم محوری مندرج در تعاریف روابط عمومی از دیدگاه صاحب نظران داخلی 24

جدول شماره 3: ویژگی انواع روابط عمومی 27

جدول تاکتیک های دوسویه پنجگانه دوزیر 40

جدول شماره2 : نقش های روابط عمومی وکابرد های استراتژیک آنها 45

جدول شماره: 9 راه موثر روابط عمومی در موفقیت هر سازمان 56

جدول ‏3‑1: جدول تعریف متغیرها 69

جدول ‏3‑2: شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه کارایی 70

جدول ‏3‑3 :تعداد و شماره سؤالات مربوط به متغیرهای تحقیق 71

جدول ‏4‑1 : جدول فراوانی جنسیت پاسخگویان 75

جدول ‏4‑2 : جدول فراوانی رده‌های سنی 76

جدول ‏4‑3: جدول فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان 77

جدول ‏4‑4 : جدول فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان در روابط عمومی 78

جدول ‏4‑5 : جدول فراوانی محل خدمت پاسخگویان 79

جدول ‏4‑6 : جدول فراوانی نوع تحصیلات پاسخگویان 80

جدول ‏4‑7 : تسهیل ارتباط مردم با مدیران به‌عنوان پل ارتباطی سازمان و مردم 81

جدول ‏4‑8 : ارائه مشاوره و راهنمایی مردم برای دریافت خدمات مناسب و حل‌وفصل و رفع مشکلات 83

جدول ‏4‑9 : دریافت پیام و پاسخگویی مناسب به مخاطبان از طریق سامانه‌های ارتباطی سازمان 84

جدول ‏4‑10 : برگزاری جلسات با شرکای اجتماعی به منظور رسیدن به تفاهم دو جانبه و جلب حمایت 85

جدول ‏4‑11 : ارائه اطلاعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطب از طریق روش‌های مختلف ارتباطی 86

جدول ‏4‑12 : ارتباط با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، اهداف و نگرش مدیران عالی سازمان 87

جدول ‏4‑13 : رعایت اصول و موازین اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی 88

جدول ‏4‑14 : استفاده از ابزارهای ارتباطی سازمانی برای بهبود تعاملات درون‌سازمانی و فرهنگ‌سازی 89

جدول ‏4‑15 : برگزاری مراسم‌های ویژه  مناسبت‌های ملی، مذهبی و تخصصی 90

جدول ‏4‑16 : سنجش افکار و نظرسنجی از مخاطبان  و انعکاس به‌موقع گزارش به مدیران برای تصمیم‌گیری مناسب 91

جدول ‏4‑17 : نقش استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در کارایی فعالیت‌های روابط عمومی 92

جدول ‏4‑18 : استفاده از تلوزیون جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 93

جدول ‏4‑19 : استفاده از مطبوعات جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 94

جدول ‏4‑20 : استفاده از تبلیغات محیطی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 96

جدول ‏4‑21 : استفاده از تبلیغات اینترنتی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی 97

جدول ‏4‑22 : استفاده از پیام کوتاه (اس ام اس) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 98

جدول ‏4‑23 : استفاده از سایت رسمی سازمان جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 99

جدول ‏4‑24 :استفاده از شبکه‌های اجتماعی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 101

جدول ‏4‑25 : نقش رسانه‌های ارتباطی در عدم برقراری ارتباط دو سویه 102

جدول ‏4‑26 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر سرعت اطلاع‌رسانی مخاطبان 103

جدول ‏4‑27 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر صرفه‌جویی در وقت و دریافت پاسخ و خدمت 104

جدول ‏4‑28 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر دریافت بازخورد و گسترش ارتباط تعاملی بین سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم 105

جدول ‏4‑29 : تأثیر مدیریت مستقیم بالاترین مقام سازمان بر مدیریت روابط عمومی و کارایی آن 106

جدول ‏4‑30 : قرار نگرفتن روابط عمومی در در جایگاه واقعی خود در سازمان 107

جدول ‏4‑31 : ارتباط دوسویه و رسیدن به تفاهم با مخاطبان 108

جدول ‏4‑32 : تأثیر بودجه اختصاصی بر فعالیت‌های روابط عمومی 109

جدول ‏4‑33 : تأثیر بودجه اختصاصی بر کاهش خلاقیت و ابتکار عمل در فعالیت‌های روابط عمومی 110

جدول ‏4‑34 : نیاز به پیوست ارتباطی روابط عمومی در طرح‌ها و برنامه‌های کلان سازمان 111

جدول ‏4‑35 : مداخله حوزه تصدی روابط عمومی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سازمان 112

جدول ‏4‑36 : میزان توجه به نظر مخاطبان در انجام فعالیت‌های روابط عمومی 113

جدول ‏4‑37 : کارایی فعالیت‌های روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی 114

جدول ‏4‑38 :آزمون نرمال بودن مولفه‌های کارایی 115

جدول (‏4‑39):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون دیدگاه مدیران نسبت به جایگاه روابط عمومی و تأثیر آن بر کارایی 117

جدول (‏4‑40):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون بهره‌مندی از ابزار و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و تأثیر آن بر کارایی 118

جدول (‏4‑41):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون اختصاص بودجه مورد نیاز روابط عمومی‌ها و تأثیر آن بر کارایی 119

جدول (‏4‑42):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون عملکرد ارتباط درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و تأثیر آن بر کارایی 120

جدول (‏4‑43):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون داشتن برنامه راهبردی ارتباطی و تأثیر آن بر کارایی 121

فهرست نمودارها

عنوان                                       شماره

نمودار (شماره1) بازنگری در ساختار مفهومی در چهار الگوی روابط عمومی (گرونیک،1992) 39

نمودار (شماره 2) بازنگری در ساختار مفهومی در ساختار چهار الگوی روابط عمومی (گرونیک 1992) 40

نمودار ‏4‑1 :نمودار  فراوانی جنسیت پاسخگویان 75

نمودار ‏4‑2 :نمودار  فراوانی سن پاسخگویان 76

نمودار ‏4‑3 :نمودار  فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان 77

نمودار ‏4‑4 :نمودار  فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان در روابط عمومی 79

نمودار ‏4‑5 :نمودار  فراوانی محل خدمت پاسخگویان 80

نمودار ‏4‑6 :نمودار  فراوانی نوع تحصیلات پاسخگویان 81

نمودار ‏4‑7 : تسهیل ارتباط مردم با مدیران به‌عنوان پل ارتباطی سازمان و مردم 82

نمودار ‏4‑8 : ارائه مشاوره و راهنمایی مردم برای دریافت خدمات مناسب و حل‌وفصل و رفع مشکلات 83

نمودار ‏4‑9 : دریافت پیام و پاسخگویی مناسب به مخاطبان از طریق سامانه‌های ارتباطی سازمان 84

نمودار ‏4‑10 : برگزاری جلسات با شرکای اجتماعی به منظور رسیدن به تفاهم دو جانبه و جلب حمایت 85

نمودار ‏4‑11 : ارائه اطلاعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطب از طریق روش‌های مختلف ارتباطی 86

نمودار ‏4‑12 : ارتباط با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، اهداف و نگرش مدیران عالی سازمان 87

نمودار ‏4‑13 : رعایت اصول و موازین اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی 88

نمودار ‏4‑14 : استفاده از ابزارهای ارتباطی سازمانی برای بهبود تعاملات درون‌سازمانی و فرهنگ‌سازی 89

نمودار ‏4‑15 : برگزاری مراسم‌های ویژه  مناسبت‌های ملی، مذهبی و تخصصی 90

نمودار ‏4‑16 : سنجش افکار و نظرسنجی از مخاطبان  و انعکاس به‌موقع گزارش به مدیران برای تصمیم‌گیری مناسب 91

نمودار ‏4‑17 : نقش استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در کارایی فعالیت‌های روابط عمومی 92

نمودار ‏4‑18 : استفاده از تلوزیون جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 93

نمودار ‏4‑19 : استفاده از مطبوعات جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 94

نمودار ‏4‑20 : استفاده از تبلیغات محیطی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 96

نمودار ‏4‑21 : استفاده از تبلیغات اینترنتی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی 97

نمودار ‏4‑22 : استفاده از پیام کوتاه (اس ام اس) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 98

نمودار ‏4‑23 : استفاده از سایت رسمی سازمان جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 100

نمودار ‏4‑24 :استفاده از شبکه‌های اجتماعی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 101

نمودار ‏4‑25 : نقش رسانه‌های ارتباطی در عدم برقراری ارتباط دو سویه 102

نمودار ‏4‑26 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر سرعت اطلاع‌رسانی مخاطبان 103

نمودار ‏4‑27 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر صرفه‌جویی در وقت و دریافت پاسخ و خدمت 104

نمودار ‏4‑28 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر دریافت بازخورد و گسترش ارتباط تعاملی بین سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم 105

نمودار ‏4‑29 : تأثیر مدیریت مستقیم بالاترین مقام سازمان بر مدیریت روابط عمومی و کارایی آن 106

نمودار ‏4‑30 : قرار نگرفتن روابط عمومی در در جایگاه واقعی خود در سازمان 107

نمودار ‏4‑31 : ارتباط دوسویه و رسیدن به تفاهم با مخاطبان 108

نمودار ‏4‑32 : تأثیر بودجه اختصاصی بر فعالیت‌های روابط عمومی 109

نمودار ‏4‑33 : تأثیر بودجه اختصاصی بر کاهش خلاقیت و ابتکار عمل در فعالیت‌های روابط عمومی 110

نمودار ‏4‑34 : نیاز به پیوست ارتباطی روابط عمومی در طرح‌ها و برنامه‌های کلان سازمان 111

نمودار ‏4‑35 : مداخله حوزه تصدی روابط عمومی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سازمان 112

نمودار ‏4‑36 : میزان توجه به نظر مخاطبان در انجام فعالیت‌های روابط عمومی 113

نمودار ‏4‑37 : کارایی فعالیت‌های روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی 114

مقدمه

با توجه به  پیچیدگی  جوامع امروزی،سازمانها بر آنند به منظور تحقق اهداف،شناخت کاملی از جامعه مخاطبان خود داشته باشند و تصمیماتی مبتنی بر واقعیات اتخاذ کنند.

امروزه سازمان ها به این نتیجه رسیده اند  کارایی فعالیت ها زمانی خواهد بود که از تمام ظرفیت های سازمانی و امکانات و شرایط لازم بهرمند می شوند و در عرصه جامعه حضوری فعال و موثر داشته باشند.

در این میان روابط عمومی ها نقش بسیار تعیین کننده دارند و می توانند با انجام فرایند اطلاع یابی، پردازش اطلاعات و اطلاع رسانی،سازمان ها را در جهت تحقق اهداف و پیاده سازی استراتژی های کلان آن یاری نمایند.

روابط عمومی به عنوان یک علم دارای اصول منطقی، نظریه،الگو و فلسفه بوده و با ایفای نقش خود به شکل کار آمد می تواند در تصمیم سازی برای مدیران،برای ایجاد تصویر مناسب و صحیح از سازمان در جامعه اثر بخشی را افزایش دهد.

به طور قطع می توان گفت موفقیت روابط عمومی ها در سازمان ها در گرو توجه مدیران به اهمیت نقش و رسالت روابط عمومی هاست.نمی توان تصور کرد سازمانی در عصر حاضر به خوبی بتواند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند،اما از مکانیزم ،ابزارها و دانش روابط عمومی بی بهره باشد.

روابط عمومی در قالب فعالیت هایی همچون،انتشارات،تبلیغات،اطلاع رسانی،افکار سنجی،ارتباط با شرکای اجتماعی در دو سطح درون سازمانی و برون سازمانی در صدد است تا بتواند مدیران سازمان را جهت برقراری ارتباطی تعاملی و دو سویه با سایر ارکان سازمانی همچون کارکنان،مخاطبان و جامعه یاری رساند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید