دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره‌وری سازمانی


دانشگاه پیام نور استان تهران

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشتهMBA

گروه : مدیریت

عنوان:

بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات(IT) بر بهره‌وری سازمانی

 

استاد راهنما:دکتر علی اکبر جوکار

استاد مشاور: دکتر امیر هوشنگ تاج فر

 

تابستان

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یک از تکنولوژی‌های نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییراتی شگرف شده است، بلکه به سرعت در حال تاثیرگذاری بر الگوهای زندگی، روش تحقیق، آموزش، مدیریت، حمل و نقل، مسائل امنیتی و دیگر زمینه های زندگی انسان است. این پژوهش به بررسی و ارزیابی بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات(IT) بر بهره‌وری سازمانی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران مشغول به فعالیت شهرک صنعتی در شهرستان اردکان می‌باشد. نمونه اماری این پژوهش شامل 65 نفر از مدیران این شهر می‌باشد. در این پژوهش از روش مطالعه پیمایشی و از پرسش‌نامه برای شناسایی تأثیر و رابطه میان متغیرها، و از نرم افزار SPSS19 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج روش تحلیل مسیر نشان داد که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات تاثیر مستقیمی بر بهبود بهره وری سازمان ندارد و تنها به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیرهای عدم تمرکز در تصمیم گیری و بهبود فرایندهای کاری، بهره وری سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

کلمات کلیدی:

سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات(IT)، بهره وری سازمانی، فرایندهای کاری، تصمیم گیری غیرمتمرکز

 فهرست مطالب 
عنوان صفحه

 

1- فصل اول 1

1-1- مقدمه 2

1-2- شرح و بیان مسأله پژوهش 2

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش 4

1-4- اهداف پژوهش 7

1-5- فرضیه های پژوهش 8

1-6- روششناسی پژوهش 8

1-7- جامعه آماری پژوهش 9

1-8- نمونه آماری پژوهش 10

1-9- قلمرو پژوهش 10

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش 10

1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش 10

1-9-3- قلمرو زمانی پژوهش 11

1-10- متغیرهای پژوهش 11

1-11- روش گردآوری داده ها 11

1-12- تجزیه و تحلیل داده ها 13

1-13- کاربرد های متصور از پژوهش 13

1-14- نوآوری پژوهش 14

1-15- استفاده کنندگان از پژوهش 14

1-16- کلید واژه ها 14

2- فصل دوم 16

2-1- مقدمه 17

2-2- بخش اول؛ مروری بر ادبیات تحقیق فناوری اطلاعات 18

2-2-1- فناوری اطلاعات(IT) 18

2-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات 20

2-2-3- تعاریف فناوری اطلاعات 22

2-2-4- تاریخچه فناوری اطلاعات 24

2-2-5- اهمیت فناوری اطلاعات 27

2-2-6- فناوری اطلاعات در ایران 29

2-2-7- اتوماسیون اداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات 31

2-2-8- فناوری اطلاعات و مزیت رقابتی 33

2-3- بخش دوم؛ مروری بر ادبیات تحقیق بهره وری 34

2-3-1- بهره وری 34

2-3-2- تعریف بهره وری 35

2-3-3- بهره‌وری در سازمان‌ 37

2-3-4- عوامل موثر بر ارتقای بهره وری 39

2-3-5- تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره‌وری 42

2-3-6- بهره وری و آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات 43

2-3-7- فرآیند تصمیم گیری غیر متمرکز 48

2-3-8- بهبود فرایندهای کاری سازمان 51

2-4- بخش سوم؛ مروری بر پیشینه پژوهش 53

2-4-1- پژوهش‌های خارجی 53

2-4-2- پژوهش‌های داخلی 55

3- فصل سوم 60

3-1- مقدمه 61

3-2- نوع پژوهش 62

3-3- قلمرو پژوهش 62

3-4- جامعه آماری پژوهش 63

3-1- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه 64

3-2- متغیر های پژوهش 66

3-3- مدل مفهومی پژوهش 67

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات 68

3-5- روایی پرسشنامه 71

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده 75

3-6-1- آزمون کولموگورف- اسمیرنوف 75

3-6-2- آزمون همبستگی 75

3-6-3- رگرسیون خطی 76

4- فصل چهارم 77

4-1- مقدمه 78

4-2- آمار توصیفی 78

4-2-1- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سن 79

4-2-2- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سطح تحصیلات 80

4-2-3- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سطح سنوات خدمت در سازمان 82

4-2-4- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش 83

4-3- آمار استنباطی 84

4-3-1- آزمون نرمال بودن 84

4-3-2- آزمون همبستگی 86

4-3-3- تحلیل رگرسیون 87

5- فصل پنجم 93

5-1- مقدمه 94

5-2- نتیجه گیری فرضیات 94

5-2-1- فرضیه اول پژوهش 94

5-2-2- فرضیه دوم پژوهش 95

5-2-3- فرضیه سوم پژوهش 96

5-3- پیشنهادهای پژوهش 98

5-3-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 98

5-3-2- پیشنهاد هایی برای دیگر محققین 99

5-4- محدودیت‌های پژوهش 99

5-5- خلاصه و جمع بندی پژوهش 100

6- پیوست 108

6-1- پرسشنامه پژوهش 109

6-2- خروجی های نرم افزار SPSS 111

7- منابع 102

7-1- منابع فارسی 103

7-2- منابع انگلیسی 105

7-3- منابع اینترنتی 108

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید