دانلود پایان نامه بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارتهای پنج گانه تربیت شهروندی در برنامه درسی


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی

۳-۴-شیوه نمره گذاری پرسش نامه:

پاسخ نامه با استفاده از مقیاس رتبه ای لیکرت تنظیم شد. پاسخگو می بایست پس از مطالعه هر یک از گویه ها، با گذاشتن علامت در هر یک از پنج گزینه که شامل خيلي كم ، کم، متوسط، زیاد وخیلی زیاد است نظر خود را در مورد دو وضعيت موجود و مطلوب برخورداري برنامه های درسی از  مهارت هاي اطلاعاتي- ارتباطاطي در پرسشنامه اعلام کند.

با عنايت به اينكه پرسشنامه شامل پنج وضعيت مي باشد يعني واحد گويه ها از۵، ۴، ۳، ۲، ۱ مي باشد.براي هر گويه پنج وضعيت وجود دارد كه كمترين نمره ۱ و بيشترين نمره فرد در آن گويه ۵ مي باشد.

جدول ۳-۴: نحوه نمره گذاری گویه های پرسشنامه

خيلي زيادزيادمتوسطكمخيلي كم
۵۴۳۲۱

 

 

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی،… برای تعیین وضعیت موجود و مطلوب مولفه های شهروندی  از آزمون t همبسته برای بررسی تفاوت نگرش های مختلف معلمان در رشته های (علوم انسانی و غیرعلوم انسانی) از t مستقل استفاده  گردید.تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد اجتماعی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان
  • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد فردی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان
  • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد فرهنگی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان
  • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد اقتصادی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان
  • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد سیاسی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی