دانلود پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

عنوان پایان نامه

بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

1       فصل اول. 8

1.1        سئوال آغازین.. 9

1.2        مقدمه. 9

1.3        پیشینه تاریخی موضوع. 10

1.4        بیان مساله. 11

1.5        اهداف تحقیق.. 13

1.5.1           هدف کلی.. 13

1.5.2          اهداف جزیی.. 13

1.6        اهمیت و ضرورت تحقیق.. 14

1.7        تعریف مفاهیم و اصطلاحات… 14

فصل دوم. 16

1.8        ادبیات تحقیق.. 17

1.8.1           تحقیقات داخلی.. 17

1.8.2          تحقیقات خارجی.. 20

1.9        مبانی نظری تحقیق.. 21

1.9.1           اعتماد در آرای جامعه شناسان. 21

1.9.2           توکوویل.. 22

1.9.3وبر   22

1.وبر    22

1.9.4زیمل    23

1.9.5پارسونز   23

1.9.6لاهمن     23

1.9.7مورتن دویچ.. 24

1.9.8اریکسون    24

1.9.9جانسون    24

1.9.10چلبی     24

1.10         نظریه اعتماد در سه سطح خرد، میانه و کلان. 26

1.10.1جیمز کلمن  (سطح خرد) 26

1.10.2آنتونی گیدنز  (سطح میانه) 28

1.10.3فرانسیس فوکویاما  (سطح کلان) 35

ii.نظریات مرتبط با 36

iii.جمع بندی   36

1.11        چارچوب نظری.. 37

1.12         سوالات تحقیق.. 38

1.13         فرضیات… 39

فصل سوم. 40

1.14         روش تحقیق.. 41

1.15         تکنیک تحقیق.. 41

1.16         جامعه آماری.. 45

  1. قلمرو. 45
  2. i. جامعه آماری.. 45
  3. ii. نمونه تحقیق.. 45

iii.            روش نمونه گیری.. 45

  1. حجم نمونه. 45

2       فصل چهارم. 46

2.1        سیمای  پاسخگویان. 47

2.1.1           جنسیت… 47

2.1.2           سن پاسخگویان. 47

2.1.3           مقطع تحصیلی.. 48

2.1.4           دانشکده 48

2.1.5           ترم تحصیلی.. 49

2.1.6           وضعیت تاهل.. 50

2.1.7           مذهب… 50

2.1.8           شهر محل تولد. 51

2.1.9           اشتغال. 51

2.1.10          درآمد. 52

2.1.11          تحصیلات والدین.. 52

2.1.12          شغل پدر. 53

2.1.13          درآمد ماهانه پدر. 53

2.1.14          تعداد اعضای خانواده 54

2.2        توصیف  متغیر وابسته. 55

2.2.1           اعتماد به فامیل.. 55

2.2.2           اعتماد به همسایه. 55

2.2.3           اعتماد به دانشجویان همشهری.. 56

2.2.4           اعتماد به دانشچویان غیر بومی.. 56

2.2.5           مقایسه میزان ابعاد اعتماد دانشجویان. 57

2.3        متغیرهای مستقل.. 58

2.3.1           نگرش به دانشجویان غیربومی.. 58

2.3.2           روابط چهره به چهره 59

2.3.3           دگرخواهی.. 59

2.4        بررسی روابط دو متغیره 60

2.4.1           تست مستقل بین جنس و اعتماد به دانشجویان غیر بومی اجرای.. 60

2.5        همبستگی بین متغیرها 61

2.6        رگرسیون چند متغیری.. 61

2.7        آزمون فرضیات… 63

3       فصل پنجم. 65

3.1        پیشنهادات… 68

3.1.1           پیشنهادات پژوهشی.. 68

3.1.2           پیشنهادات کاربردی.. 68

4       فهرست منابع. 69

چکیده

شواهد بسیاری دلالت برکاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و خاص گرا در روابط کنشگران در تمام سطوح در ایران دارد. از سویی مسئله اعتماد اجتماعی در دانشگاه به عنوان محیطی که افراد از گروه ها، با فرهنگ های مختلف را در خود جای داده است، ضرورت وجود اعتماد به عنوان چسب پیوند دهنده این گروه های مختلف اهمیت دو چندانی می یابد.لذا سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که نگرش دانشجویان بومی به غیربومی چگونه است و این نگرش چه تاثیری بر اعتماد بین این دو گروه از دانشجویان دارد؟در پی دستیابی به پاسخ سوالات تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس  با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین نگرش دانشجویان بومی به غیر بومی و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود دارد. همچنین بین روابط چهره به چهره و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود دارد اما بین میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان بومی و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود ندارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید