دانلود پایان نامه بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده


مطالب این پست : دانلود پایان نامه علوم جانوری – گرایش فیزیولوژی

پایان نامه بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده 107صفحه

  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

علوم جانوری – گرایش فیزیولوژی

 

 

عنوان:

 

بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

 

 

اساتید راهنما:

دکتر سید محمود حسینی

دکتر حبیب ا… نعمتی کریموی

 

استاد مشاور:

دکتر مریم تهرانی پور

 

نگارش:

عفت خشنود استاد

فهرست

عنوانصفحه
چكیده

 

 
 فصل اول _ مقدمه

 

 
 1-1 معرفی و بیان مسئله پژوهش 
1-2 هورمونهای استروئیدی 
1-2-1 محل ترشح هورمونهای جنسی زنانه 
1-3 مکانیسم عمل استروژن 
1-4 استروژن و سیستم عصبی 
1-4-1 استروژن و نوروترانسمیترها 
1-4-2 استروژن و سیستم کولینرژیک 
1-4-3 استروژن و سیستم سرتونرژیک 
1-4-4 استروژن و سیستم کاتیکولامینرژیک 
1-5 استروژن و خلق و خوی 
1-6 استروژن و 
1-7 استروژن و گر گرفتگی 
1-8 اثرات استروژن بر حافظه و یادگیری 
1-9 استروژن و محافظت عصبی و بیماری آلزایمر 
1-10 استروژن و بیماری پارکینسون 
1-11 استروژن و درد 
1-12 اپیوئیدها 
1-12-1 گیرنده های اپیوئیدی 
1-12-2 طبقه بندی اپیوئیدها 
1-12-3 مکانیسم های سلولی عمل اپیوئیدها 
1-13 بی دردی 
1-14 پیامد های مصرف اپیوئیدها 
1-15 مکانیسم های نورو شیمیائی تحمل نسبت به اپیوئیدها 
1-16 نیتریک اکساید 
1-16-1 سنتز و حذف نیتریک اکساید 
1-16-2 مهار کننده آنزیم نیتروکساید سنتتاز 
1-17 اعمال فیزیولوژیک نیتریک اکساید 
1-18 اثرات هورمونهای گنادی بر سیستم های مرکزی تولید کننده نیتریک اکساید 
1-19 اثر تنظیمی هورمونهای استروئیدی تخمدانی بر تولید نیتریک اکساید 
 21
1-17-1 شکل ظاهری معده21
1-17-2 سطوح معده22
1-18 عروق خونی معده23
1-18-1 شرائین معده23
1-18-2 وریدهای معده23
1-19 عصب رسانی معده24
1-20 غدد معدی24
1-21 فعالیت حرکتی معده25
1-22 فعالیت الکتریکی و انقباضات معده26
1-23 ارتباط معده و دوازدهه27
1-24 تنظیم تخلیه معده28
1-25 نحوه ترشح اسید معده29
1-26 کنترل غلظت اسید معده31
1-27 مکانسیم سلولی آگونیستهای سلول پاریتال31
1-28 آنتاگونیستهای ترشح اسیدمعده32
1-29 کنترل in vivo میزان ترشح اسید33
1-29-1 مرحله سری33
1-29-2 مرحله معدی33
1-29-3 مرحله روده ای33
1-30 تحریک ترشح اسیدمعده34
1-31 مهار ترشح اسید معده34
 

فصل دوم _ روش کار

 

 
2-1 مواد و روشها36
2-2 نحوه تجزیه و تحلیل داده هاو روش آماری37
2-3 روشهای عصاره گیری38
2-3-1 روش خیساندن39
2-3-2 روش تراوش39
2-3-3 روش هضم40
2-3-4 روش جوشاندن40
2-3-5 روش سوکسیله41
2-4 روش بیهوشی42
2-5 روش انجام آزمایش43
2-6 روش اندازه گیری اسید نمونه44
3-7 ترانسدیوسر48
 

فصل سوم _ نتایج

 

 
3-1 داده های مربوط به ترشح اسیدمعده49
3-2 داده ها یمربوط به فعالیت حرکتی معده62
 

 

                                  فصل چهارم _ بحث و نتیجه گیری

 

 
4-1 نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر ترشح اسیدمعده83
4-2 نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر حرکات معده85
4-2-1 اثر بر فشار داخل معده85
4-2-3 اثر بر دامنه انقباضات85
4-2-3 اثر بر فرکانس انقباضات86
پیشنهادات88
منابع89
  
  
  
  
  
  

چکیده :

 

در مطالعه حاضر نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرائی تخمدان برداری شده مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 90 سر موش صحرائی ماده تهیه و به 10 گروه تقسیم شدند. 1- گروه کنترل(Sham) 2- کنترل- تحمل Tol) Sham-) 3-گروه اوارکتومی (OVX)4 – گروه اوارکتومی – تحمل (Tol- OVX ) 6،5و 7-گروههای اوارکتومی تحت درمان با ال آرژنین(50،10 و200 Mg/kg) (Tol – LA) 8 و 9- گروههای اوارکتومی تحت درمان با ال نیم(10 و 50)         (Tol – LN). گروه های 3 تا 9 اوارکتومی شدند. 8 هفته بعد از تخمدان برداری، تحمل به مرفین در گروههای 2 و 4 تا 9 از طریق تزریق داخل صفاقی 20 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در طی 4 روز ایجادشد. حیوانات گروه 6،5 و 7 همزمان با ایجد تولرانس 50،10 و 200 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن ال آرژنین دریافت کردند. حیوانات گروه 9 ، 8 همزمان با دریافت 20 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین، 10 و 50 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن ال نیم دریافت کردند. سنجش درد بوسیله تست صفحه داغ (Hot plate ) انجام گرفت. در روز پنجم، ابتدا از حیوانات ثبت پایه گرفته شد سپس حیوانات 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین دریافت کردند و اثرات ضد دردی هر 10 دقیقه بررسی شد.

نتایج نشان داد که زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین نسبت به زمان پایه در گروه کنترل و اوارکتومی بالا بود اما تفاوتی در گروههای کنترل – تحمل و اورکتومی – تحمل وجود نداشت. اگرچه زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه کنترل از گروه اوارکتومی بالاتر بود. اما تفاوتی بین گروههای کنترل- تحمل و اوارکتومی – تحمل مشاهده نشد.

Repeated measure AVOVA نشان داد که زمانهای واکنش بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه اوارکتومی –تحمل پایین تر از هر سه گروه دریافت کننده ال آرژنین بود که نشان دهنده این مطلب است که ال آرژنین تحمل به مرفین در موش های صحرایی اوارکتومی شده را کاهش می دهد. نتایج همچنین نشان داد که زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه اوارکتومی- تحمل نسبت به گروههای دریافت کننده ال نیم پایین تر است. این یافته نشان می دهد که ال نیم نیز تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده را کاهش می دهد.

نتایج نشان می دهد که تکرار مصرف مرفین می تواند منجر به تحمل شود. اگر چه تفاوتی بین تحمل در حضور و یا عدم حضور هورمون های جنسی ماده وجود ندارد اما ال آرژنین و ال نیم تحمل به مرفین را کاهش می دهند.

کلمات کلیدی:موش صحرایی تخمدان برداری شده، نیتریک اکساید، ال آرژنین، ال نیم، تحمل.

 

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده 107ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید