دانلود پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال


دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خلخال)

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی

 

عنوان : بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی  توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال

 

 

استاد راهنما : جناب آقای دکتردادور

 

استاد مشاور : جناب آقای دکتر علی رحیمی صادق

 

سال تحصیلی 92-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

عنوان                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………. 1

طرح مسأله …………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………… 3

سئوالات اساسی تحقیق ………………………………………………………………………………….. 5

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم ـ ادبیات تحقیق شامل:

ضرورت سرمایه‌گذاری و چهارچوب نظری تحقیق………………………………….. 11

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 29

دیدگاههای جامعه شناختی سرمایه گذاری ………………………………………………………… 31

سرمایه گذاری چیست؟………………………………………………………………………………….. 68

نقش سرمایه گذاری و پس انداز در سرمایه گذاری …………………………………………….. 73

نقش اعتبارات بانکی در سرمایه گذاری ……………………………………………………………. 88

برنامه ریزی و هدایت سرمایه گذاری ………………………………………………………………… 93

نقش دولت در سرمایه گذاری ………………………………………………………………………… 122

نقش ثبات اقتصادی و اجتماعی در سرمایه گذاری ……………………………………………… 138

مدل نظری …………………………………………………………………………………………………… 150

فصل سوم: روش شناسی……………………………………………………………………………. 151

متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………… 152

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 155

جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………….. 159

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 159

وسیله اندازه گیری ………………………………………………………………………………………… 160

نحوه استخراج داده ها و روشهای آماری …………………………………………………………… 162

مدل تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 163

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق………………………………………. 164

الف) تجزیه و تحلیل در سطح توصیف (تحلیل یک متغیره)…………………………………… 165

ب) تحلیل دو متغیره و ارزیابی فرضیه ها ……………………………………………………………. 198

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………. 227

الف)خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 228

ب) پیشنهادات و راهکارها ……………………………………………………………………………… 241

منابع مورد استفاده و مطالعه …………………………………………………………………………….. 254

فهرست جداول

شماره جدولموضوع جدولصفحه
1وضع فعالیت ظرحها166
2شکل سرمایه گذاری167
3زمینه فعالیت طرحها167
4میزان اشتغالزایی طرح168
5میزان سرمایه گذاری طرحها169
6نحوه سرمایه گذاری طرحها169
7هزینه های پیش بینی نشده طرحها170
8میزان قرض از اشخاص171
9مدت تسهیلات بانکی172
10نرخ بهره تسهیلات بانکی172
11نرخ بهره قرض از اشخاص173
12وضعیت بازپرداخت وام بانکی174
13زمان اجرای طرحها174
14مدت فعال بودن طرحها175
15هزینه های بورکراسی طرحها176
16مراجعه به ادارات و مؤسسات176
17زمان صرف شده برای کارهای اداری177
18میزان موفقیت سرمایه گذاران178
19میزان دسترسی به صنایع مکمل178
20میزان برخورداری از علم و فن179
21میزان دسترسی به امکانات حمل و نقل179
22میزان برخورداری از امکانات سوخت180
23میزان دسترسی به مواد اولیه181
24میزان برخورداری از صادرات181
25میزان بهره مندی از یارانه182
26میزان بهره مندی از بیمه182
27میزان استفاده از تشویق183
28میزان استفاده از حمایتهای تسهیلاتی184
29میزان بهره مندی از حمایتهای بازاریابی184
30میزان برخورداری از تخفیف مالیاتی185
31میزان برخورداری از اطلاعات186
32میزان بهره مندی از خدمات آموزشی186
33میزان بهره مندی از راهنماییهای اولیه187
34میزان ارائه مشاوره به سرمایه گذاران187
35میزان برخورداری با مشکلات وام188
36میزان تأثیر مشکلات اداری بر طرحها189
37میزان تأثیر روابط در اجرای طرحها189
38میزان ناهماهنگی در سازمانها190
39میزان تأثیر قوانین در طرحها190
40میزان تأثیر تورم در طرحها191
41میزان تأثیر نوسان قیمتها در طرحها192
42میزان تأثیر تغییر نرخ ارز در طرحها192
43میزان تأثیر تغییر بازار مصرف در طرحها193
44میزان تأثیر تغییر مقررات بر روی طرحها193
45میزان تأثیر دخالتهای غیر ضروری بر طرحها194
46میزان بی اعتمادی سرمایه گذاران194
47میزان نگرانی سرمایه گذاران195
48میزان تهدید سرمایه گذاران196
49میزان سرقت از طرحها196
50میزان تأثیر مسائل سیاسی در طرحها197
51میزان بازدید و بررسی طرحها197
52میزان رسیدگی به مشکلات طرحها198
53میزان همبستگی بین متغیرها122

چکیده : 

هدف از تحقیق فوق بررسی نقش مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، شدّت وضعف آنها در فرآیند سرمایه گذاری در شهرستان خلخال با نگرش به کل کشور بوده و نقش میزان  حمایتها، نظارتها و هدایت سرمایه گذاری از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی مربوطه و میزان آن بر انواع سرمایه گذاری می باشد. در این بررسی فرضیه ها و پاسخ های حدسی به سوالهای اساسی پیرامون پژوهش فوق الذکر با استفاده از یافته ها و داده ها بدست آمده از طریق ابزار اندازه گیری(spss) تحقیق و ارزیابی آنها به انجام رسیده است. بررسی و رسیدن به میزان استقبال جامعه از جریان سرمایه گذاری و سرمایه گذار ، مطلع شدن از ویژگی های شرایط و بستر های فعلی و آتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در رابطه با سرمایه گذاری و کشف میزان شدت و ضعف عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر پدیده سرمایه گذاری مد نظر بوده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی می باشد و موضوع از تازگی خاصی برخوردار است. تحقیق و بررسی روابط بین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط به سرمایه گذاری و بخصوص در ارتباط با میزان موفقیت یا شکست سرمایه گذاری با استفاده از روشهای آماری استنباطی که از یک صد نمونه جامعه آماری به صورت مصاحبه حضوری و پرسشنامه ای مورد سنجش قرار گرفته و در پایان پژوهش راهکارهای لازم و ضروری پس از نتیجه گیری از فرآیند تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش فوق مانند انتقادها و پیشنهادات به منظور بهبود و ارتقاع سرمایه گذاری در شهرستان خلخال ارائه شده است.

مقدمه :

امروزه پدیده سرمایه گذاری را می توان مهمترین مسأله کشور مطرح کرد و عدم سرمایه گذاری در حد نیاز و متناسب شرایط فعلی و آتی  را می توان بزرگترین دغدغه جامعه فعلیلحاظ نمود. مسأله ای که علارغم تشویق و برنامه ریزی و بحث های نظری پیرامون آن، در عمل چندان تحقق نمی یابد و نتیجه مورد انتظار گرفته نمی شود و روند سرمایه گذاری فعلی جوابگوی نیازهای حال و آینده نمی باشد. لذا جا دارد در خصوص این موضوع مهم به عنوان علت و علل بسیاری از مسائل کشور نگران باشیم و در صدد رفع موانع و مسائل تهدید و تضعیف کننده آن باشیم و عوامل تقویت کننده آن را تسریع و تسهیل نماییم و شرایطی فراهم کنیم که پدیده سرمایه گذاری از یک روند روان و بی خطر برخوردار باشد. در شرایط فعلی جامعه ایران، زمینه و بسترهای لازم و مشوق سرمایه گذاری از سوی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حد نیاز فراهم نیست. باید اقرار کنیم مسأله سرمایه گذاری در حال حاضر جداً با مسائل و تنگناهای زیادی مواجه است و روند سرمایه گذاری از  جنبه های مختلف مورد تهدید و تضعیف قرار می گیرد. فضای امن سیاسی و مطمئن برای سرمایه گذاری و سرمایه گذار در حد نیاز موجود نیست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید