دانلود پایان نامه بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

موضوع:

بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- مساله تحقیق: 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق‌: 6

1-4- اهداف تحقیق‌: 7

1-5- سوالات تحقیق‌: 8

1-6- فرضیه‌های تحقیق: 8

1-7- روش تحقیق‌: 8

1-8- روش جمع آوری اطلاعات‌: 9

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات‌: 9

1-10- قلمرو تحقیق‌: 9

1-11- جامعه آماری‌: 9

1-12- تعاریف مفهومی: 10

1-12-1-رسانه‌های ارتباط جمعی: 10

1-12-2- مطبوعات‌: 10

1-12-3-رادیو: 10

1-12-4- تلویزیون: 10

1-12-5- اینترنت: 10

1-12-7- ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی: 11

1-13- تعاریف عملیاتی: 12

1-13-1- رسانه‌های ارتباط جمعی: 12

1-13-2-ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی: 12

فصل دوم: مبانی نظری

2-1- مقدمه. 15

2-2- وسایل ارتباط جمعی: 15

2-3-کارکرد وسایل ارتباط جمعی: 15

2-4- نقش و اهمیت رسانه‌های جمعی: 19

2-5- دیدگاههای پیشگامان و راهگشایان ارتباط جمعی‌: 21

2-6- مطبوعات‌: 22

2-7- تغییر مفاهیم تولید و توزیع رسانه‌ای‌: 23

2-8- روزنامه نگاری شهروندی پدیده ای در عرصه اطلاع رسانی‌: 23

2-9- رادیو: 24

2-10- تلویزیون: 25

2-11- رادیو و تلویزیون، خدمتی عمو‌می‌: 26

2-12- کارکردها و وظایف رادیو و تلویزیون‌: 31

2-13- اینترنت: 39

2-14-تاریخچه اینترنت‌: 40

2-15- اینترنت و تحولات ایجاد شده‌: 40

2-16- کاربرد‌های اینترنت در دنیای نوین‌: 41

2-17- وضعیت اینترنت در جهان‌: 42

2-18- وضعیت اینترنت در ایران‌: 42

2-19- تبلیغات محیطی: 43

2-20- رسانه‌های جمعی، دیدگاه‌ها و رویکردها‌: 43

2-21- رسانه‌های جمعی و تغییرات فرهنگی واجتماعی‌: 46

2-22- نقش آفرینی رسانه‌های نوین در عرصه تحولات اجتماعی‌: 52

2-23- اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: 55

2-24- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: 57

2-25- امنیت فردی و امنیت اجتماعی‌: 58

2-26- امنیت عمو‌می‌و امنیت اجتماعی‌: 59

2-27- امنیت ملی و امنیت اجتماعی‌: 60

2-28- امنیت انسانی و امنیت اجتماعی‌: 61

2-29- ویژگی‌های امنیت اجتماعی‌: 62

2-30- گفتمان‌های امنیت اجتماعی‌: 63

2-31- رویکردها ی امنیت اجتماعی‌: 66

2-32- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌: 67

2-33- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌: 67

2-34- فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی‌: 68

2-35- نظریه سیست‌می‌و امنیت اجتماعی‌: 68

2-36- رهیافت‌های مدرن امنیت اجتماعی‌: 69

2-37- پست مدرنیسم و امنیت اجتماعی‌: 70

2-38- دیدگاه انتقادی و امنیت اجتماعی‌: 70

2-39- رهیافت امنیت اجتماعی شده ( جامعه ای): 71

2-39-1- امنیت تولیدی اجتماعی است: 73

2-39-2- رضایتمندی مولد امنیت است: 73

2-39-3 – امنیت فرایند درون زاست: 74

2-39-4- امنیت ماهیتی تطبیقی تا انطباقی دارد: 74

2-39-5- امنیت دارای ساخت دولتی است: 74

2-40- رهیافت اجتماع گرایی: 76

2-41- نظریه پردازان امنیت اجتماعی‌: 78

2-42- ﻧﺎاﻣﻨﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: 85

2-43- ابعاد نا امنی: 86

2-44- عوامل موثر بر ناامنی اجتماعی: 87

2-45- رسانه‌ها و جهت‌دهی افکار عمومی‌: 87

2-46- نقش وسایل ارتباط جمعی در امنیت اجتماعی: 88

2-47- رسانه احساسی زمینه ناامنی‌: 90

2-48- راهکارهای ایجاد امنیت اجتماعی ازمنظر قرآن: 96

2-49- پیشینه تحقیق: 96

2-50- چهارچوب نظری و مدل تحقیق: 101

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 110

3-2- روش شناسی تحقیق‌: 110

3-3-  جامعه و نمونه آماری.. 111

3-4- تعیین ا ندازه نمونه‌: 111

3-5- اعتبار یا پایایی: 111

3-6- روایی پرسشنامه تحقیق‌: 112

3-7- روش آزمون وتحلیل‌های آماری‌: 112

3-8-  روش گرد آوری اطلاعات‌: 113

3-9- ابزارها و اندازه گیری آزمودنی‌ها( تناظر سئوالات پرسشنامه با فرضیه‌های تحقیق): 113

3-10- تکنیک‌های تجزیه وتحلیل اطلاعات‌: 114

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

4-1- مقدمه. 116

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های دریافتی‌: 116

4-2-1- مشخصات عمو‌می‌نمونه‌ها‌: 116

4-3- دیدگاه‌های نمونه‌های مورد بررسی‌: 120

4-4- آمار استنباطی‌: 160

4-4-1- فرضیه اصلی.. 160

4-4-2- آزمون فرضیه‌های تحقیق: 160

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه راهکارها

5-1- مقدمه. 169

5-1-1- فرضیه اصلی: 169

5-1-2- فرضیات فرعی: 169

5-2- آزمون فرضیه‌های تحقیق‌: 169

5-2-1- استفاده از رسانه. 169

5-2-2- آزمون فرضیه فرعی اول: 170

5-2-3- آزمون فرضیه فرعی دوم: 170

5-2-4- آزمون فرضیه فرعی سوم: 171

5-2-5- آزمون فرضیه فرعی چهارم: 171

5-2-6- آزمون فرضیه فرعی پنجم: 172

5-2-7- آزمون فرضیه فرعی ششم: 172

5-2-8- آزمون فرضیه اصلی: 172

5-3- یافته‌های ناشی ازگویه‌های تحقیق.. 173

5-4- پیشنهادات به محققین آتی.. 178

5-5- محدودیت‌های پژوهش: 178

فهرست منابع.. 180

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول 2-1- مفهوم امنیت اجتماعی در ابعاد سه کانه…………………………………………………………………………… 68

جدول2-2- گفتمان‌های سلبی (امنیت اجتماعی)………………………………………………………………………………….. 74

جدول 2-3- گفتمان‌های ایجابی (امنیت اجتماعی)……………………………………………………………………………….. 75

جدول 2-4- مقایسه دو رویکرد گفتمان سلبی و ایجابی (امنیت و امنیت اجتماعی)………………………….. 76

جدول2-5- مقایسه نگاه اجتماع گرایان و لیبرالیست‌ها در مورد امنیت………………………………………………. 89

جدول 3-1 (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ)………………………………………………………………………………………… 116

جدول3-2(تناظرسوال‌ها پرسشنامه‌هاو فرضیه‌های تحقیق)…………………………………………………………………. 118

جدول4-1- فراوانی و درصد جنس مطالعه شوندگان………………………………………………………………………….. 121

جدول4-2- وضعیت تاهل مطالعه شوندگان…………………………………………………………………………………………. 122

جدول 4-3- میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………………. 123

جدول 4-4- حوزه محل خدمت افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………….. 124

جدول4-5- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 1………………………………………………………………………… 125

جدول 4-6- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 2……………………………………………………………………….. 126

جدول4-7- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 3………………………………………………………………………… 127

جدول 4-8- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 4……………………………………………………………………….. 128

جدول 4-9- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 5……………………………………………………………………….. 129

جدول 4-10- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 6…………………………………………………………………….. 130

جدول 4-11- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 7…………………………………………………………………….. 131

جدول 4-12- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 8…………………………………………………………………….. 132

جدول 4-13- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 9…………………………………………………………………….. 133

جدول 4-14- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 10………………………………………………………………….. 134

جدول 4-15- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 11………………………………………………………………….. 135

جدول 4-16- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 12………………………………………………………………….. 136

جدول 4-17- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 13………………………………………………………………….. 137

جدول 4-18- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 14………………………………………………………………….. 138

جدول 4-19- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 15………………………………………………………………….. 139

جدول 4-20-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 16………………………………………………………………… 140

جدول 4-21- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 17………………………………………………………………….. 141

جدول 4-22- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 18………………………………………………………………….. 142

جدول 4-23- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 19………………………………………………………………….. 143

جدول 4-24- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 20………………………………………………………………….. 144

جدول 4-25- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 21………………………………………………………………….. 145

جدول 4-26-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 22…………………………………………………………………. 146

جدول 4-27- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 23………………………………………………………………….. 147

جدول 4-28-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 24………………………………………………………………… 148

جدول 4-29-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 25………………………………………………………………… 149

جدول 4-30- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 26………………………………………………………………….. 150

جدول 4-31-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 27………………………………………………………………… 151

جدول 4-32- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 28………………………………………………………………….. 152

جدول 4-33- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 29………………………………………………………………….. 153

جدول 4-34-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 30………………………………………………………………… 154

جدول 4-35-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 31………………………………………………………………… 155

جدول 4-36-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 32…………………………………………………………………. 156

جدول 4-37- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 33………………………………………………………………….. 157

جدول 4-38-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 34………………………………………………………………… 158

جدول 4-39- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 35………………………………………………………………….. 159

جدول 4-40- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 36………………………………………………………………….. 160

جدول 4-41-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 37………………………………………………………………… 161

جدول 4-42-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 38………………………………………………………………… 162

جدول 4-43-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 39………………………………………………………………… 163

جدول شمار 4-44- میزان استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه1………………….. 165

جدول شمار 4-45- جذابیت برنامه‌ها و مطالب امنیتی بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1.. 166

جدول شمار4 -46- میزان اعتماد به رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1…………………… 167

جدول شمار4 -47- نوع رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1………………………………………. 168

جدول شمار 4-48- کارکرد رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1…………………………………. 169

جدول شمار 4-49- میزان تحصیلات زنان منطقه 1با تاثیر پذیری آنها از رسانه‌ها………………………….. 170

جدول شمار 4-50- استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1……………………………. 171

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                    صفحه

شکل 2-1- مدل تحلیلی تحقیق – محقق ساخته برگرفته از ادبیات تحقیق……………………………………. 112

شکل 4-1- فراوانی و درصد جنس مطالعه شوندگان………………………………………………………………………….. 121

شکل 4-2- وضعیت تاهل مطالعه شوندگان…………………………………………………………………………………………. 122

شکل 4-3- میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………………… 123

شکل 4-4- حوزه محل خدمت افراد مورد مطالعه………………………………………………………………………………. 124

شکل4-5- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 1………………………………………………………………………….. 125

شکل4-6- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 2…………………………………………………………………………… 126

شکل4-7- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 3………………………………………………………………………….. 127

شکل4-8- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 4………………………………………………………………………….. 128

شکل4-9- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 5………………………………………………………………………….. 129

شکل4-10- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 6………………………………………………………………………… 130

شکل4-11- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 7……………………………………………………………………….. 131

شکل4-12- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 8……………………………………………………………………….. 132

شکل4-13- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 9……………………………………………………………………….. 133

شکل4-14- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 10…………………………………………………………………….. 134

شکل4-15- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 11…………………………………………………………………….. 135

شکل4-16- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 12……………………………………………………………………… 136

شکل4-17- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 13…………………………………………………………………….. 137

شکل4-18- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 14…………………………………………………………………….. 138

شکل4-19- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 15…………………………………………………………………….. 139

شکل4-20- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 16……………………………………………………………………… 140

شکل4-21- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 17…………………………………………………………………….. 141

شکل4-22- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 18…………………………………………………………………….. 142

شکل4-23- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 19…………………………………………………………………….. 143

شکل4-24- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 20…………………………………………………………………….. 144

شکل4-25- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 21…………………………………………………………………….. 145

شکل4-26- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 22……………………………………………………………………… 146

شکل4-27- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 23…………………………………………………………………….. 147

شکل4-28- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 24…………………………………………………………………….. 148

شکل4-29- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 25…………………………………………………………………….. 149

شکل4-30- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 26……………………………………………………………………… 150

شکل4-31- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 27…………………………………………………………………….. 151

شکل4-32- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 28…………………………………………………………………….. 152

شکل4-33- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 29…………………………………………………………………….. 153

شکل4-34- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 30…………………………………………………………………….. 154

شکل4-35- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 31…………………………………………………………………….. 155

شکل4-36- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 32……………………………………………………………………… 156

شکل4-37- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 33…………………………………………………………………….. 157

شکل4-38- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 34…………………………………………………………………….. 158

شکل4-39- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 35…………………………………………………………………….. 159

شکل4-40- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 36……………………………………………………………………… 160

شکل4-41- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 37……………………………………………………………………… 161

شکل4-42- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 38……………………………………………………………………… 162

شکل4-43- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 39……………………………………………………………………… 163

چکیده:

در این تحقیق در راستای بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران رویکردها و مدل‌های مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسی نظرات شهروندان تهرانی‌، از دیدگاههای ارائه شده از سوی آنها‌‌، استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی‌، از نظر نوع داده‌ها کمی‌ و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها‌، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان ساکن در منطقه 1 شهر تهران که تعداد آنها حدودا 5000 نفر می‌باشد. روش نمونه‌ گیری در این تحقیق‌، تصادفی ساده بود. با توجه به جدول مورگان بایستی نمونه آماری 384 نفر باشد لذا تعداد400 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع گردیده که تعداد374پرسشنامه قابل بررسی می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند.

در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی‌پژوهش، سوالات و فرضیه‌های پژوهش، با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته گویه‌های مستخرجه در نمونه آماری مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفی، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر‌های زمینه‌ای و متغیر‌های اصلی با استفاده از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های همبستگی استفاده شد.

1-1-       مقدمه

رسانه‌ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانه‌ها استفاده می‌کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه‌ها بزرگ می‌شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از رسانه‌ها دریافت می‌کند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل‌ها از طریق رسانه‌ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه‌ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می‌کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می‌آموزند. ( لطف آبادی،1381: 20-19)

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید