دانلود پایان نامه بررسی میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک دربین طبقه متوسط جدید و عوامل موثر بر آن


واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه دکتری(Ph.D )

گرایش : جامعه شناسی سیاسی

 

 

عنوان :

بررسی میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک

دربین طبقه متوسط جدید و عوامل موثر بر آن

(مورد مطالعه : استادان دانشگاه و دبیران دبیرستانهای شهر همدان )

 

استاد راهنما :

دکتر طهمورث شیری

 

استاد مشاور :

دکتر ابولفضل دلاوری

 

 

بهار   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول :کلیات

1-1-  بیان مساله تحقیق.. 2

1-2-  بیان ضرورتهای انجام تحقیق.. 7

1-3- بیان اهداف تحقیق.. 10

1-4- محدوده مکانی مورد مطالعه 11

1-5- تعریف مفاهیم. 13

1- 5-1-فرهنگ سیاسی.. 13

1-5-2-فرهنگ سیاسی دمکراتیک… 14

1-5-3- بررسی مفهوم طبقه متوسط جدید. 15

1-5-3-1- مفهوم طبقه. 15

1-5-3-2- طبقه متوسط جدید. 18

فصل دوم :مبانی و چهارچوب نظری

2-1- پیشینه تحقیق.. 24

2-1-1- تحقیقات  خارجی (اروپایی و آمریکایی) 24

2-1-1-1- آلموند و وربا 24

2-1-1-2- رونالد اینگلهارت… 25

2-1-1-3-رابرت پاتنام. 27

2-1-1-4- لاری دایاموند. 27

2-1-1-5- استیون ای . فینکل.. 28

2-1-1-6- الکس وان سیکل.. 28

2-1-1-7- پل زیگموند. 29

2-1-2- مطالعات تطبیقی آسیایی – اروپایی.. 29

2-1-2-1- تحقیق ایچی ایکدا ، یاسو یامادا و ماسارو کونو (2004) 29

2-1-2-2- تحقیق ژان بلوندل و تاکه شی اینوگوچی (2006) 31

2-1-2-3-  تحقیق اویچول کیم، گیر هلگسون و بیانگ مان (دمکراسی، اعتماد و اثر بخشی سیاسی) (2007) 33

2-1-2-4- مارک تسلر. 35

2-1-2-5- دانیل پرایس(1999) 36

2-1-3- مطالعات داخلی.. 37

2-1-3-1- محمود سریع القلم. 37

2-1-3-2- ماروین زونیس(1975) 38

2-1-3-3- آر .دی . گاستیل.. 39

2-1-3-4-حسین بشیریه( 1375) 39

2-1-3-5- کتابی و همکاران (1380) 39

2-1-3-6-سرمایه اجتماعی و گونه های دمکراتیک فرهنگ سیاسی.. 40

2-1-3-7- مسعود گلچین و همکاران (فرهنگ سیاسی دموکراتیک و عوامل مرتبط با آن) (1378)، 41

2-1-3-8- سرمایه اجتماعی ، جامعه مدنی و دموکراسی.. 41

2-1-3-9- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی– اجتماعی.. 42

2-1-3-10- بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی در شهر شیراز. 42

2-1-4- جمع بندی ادبیات تحقیق.. 42

2-2- مبانی نظری.. 44

2-2-1- رویکردهای روانشناسانه. 46

2-2-1-1- نظریه فرهنگ مدنی.. 46

2-2-1-2- رهیافت توسعه سیاسی.. 49

2-2-1-3- رهیافت معرفت شناسانه. 51

2-2-2- نظریات متاثر از رهیافت مدرنیسم. 53

2-2-3- نظریه های مربوط به جامعه مدنی.. 58

2-2-4-  رویکردهای نظری درباره رابطه مذهب و گرایش به دمکراسی.. 68

2-2-5- جمع بندی مباحث نظری.. 71

2-3- چهارچوب نظری.. 72

2-5- فرضیات تحقیق.. 82

2-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 84

2-6-1- فرهنگ سیاسی دمکراتیک… 84

2-6-2-متغیرهای مستقل.. 92

2-6-2-1- احساس امنیت… 92

2-6-2-2- دینداری.. 95

2-6-2-3-موقعیت اقتصادی – اجتماعی.. 97

2-6-2-4-میزان استفاده از رسانه های جمعی.. 100

2-6-2-5- سرمایه اجتماعی.. 101

2-6-2-6- ارزش های فرامادی 105

فصل سوم :روش تحقیق

3-1- روش تحقیق.. 108

3-2- تکنیک جمع آوری داده ها 108

3-3- جامعه آماری.. 109

3-4- حجم نمونه. 109

3-5- روش نمونه گیری 110

3-6- ابزار اندازه گیری ( پایایی و روایی ) 113

3-6-1- پیش آزمون ( پایایی) 114

3-6-2- اعتبار ابزار اندازه گیری.. 115

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- تحلیل یک متغیره 118

4-1-1- توزیع جنسی پاسخگویان 118

4-1-2- وضعیت سنی پاسخگویان. 118

4-1-3- رشته تحصیلی.. 119

4-1-4- توزیع پاسخگویان از نظر موقعیت شغلی.. 120

4-1-5- اعتماد درون گروهی.. 120

4-1-6- اعتماد نهادی.. 121

4-1-7- اعتماد برون گروهی ( اعتماد تعمیم یافته ) 122

4-1-8- انسجام اجتماعی 123

4-1-10- سرمایه اجتماعی کل.. 125

4-1-11-  دینداری 126

4-1-12-امنیت اقتصادی.. 127

4-1-13- احساس امنیت جانی.. 128

4-1-14- احساس امنیت سیاسی 129

4-1-15- احساس امنیت اجتماعی کل.. 130

4-1-16- استفاده از رسانه های مکتوب… 131

4-1-17- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری داخلی.. 132

4-1-18- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری خارجی.. 133

4-1-19- استفاده از اینترنت 134

4-1-20- مصرف رسانه ای کل.. 135

4-1-21- تحصیلات 136

4-1-22- درآمد. 136

4-1-23- پایگاه اقتصادی – اجتماعی.. 137

4-1-24- گرایش به ارزش های فرامادی.. 138

4-1-25- شاخص ها و معرف های متغیر وابسته ( گرایش به فرهنگ دموکراتیک ) 139

4-1-25-1- مدارای سیاسی.. 139

4-1-25-2- حمایت از ارزش آزادی.. 140

4-1-25-3- حمایت از تساوی جنسیتی.. 141

4-1-25-4- مطلوبیت حکومت دمکراتیک 142

4-1-25-5- دانش سیاسی.. 143

4-1-25-6- علاقه سیاسی.. 144

4-1-25-7- مشارکت سیاسی.. 144

4-1-25-8- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه و هنجارین فرهنگ دموکراتیک… 145

4-1-25-9- گرایش به جنبه های درگیرانه و رفتاری فرهنگ دموکراتیک… 146

4-1-25-10- میزان گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک ( متغیر وابسته تحقیق ) 147

4-1-26- تحلیل عاملی بر روی شاخص ها و ابعاد متغیر وابسته. 148

4-2-تحلیل دو متغیری 150

4-2-1- رابطه بین جنسیت و فرهنگ دموکراتیک… 151

4-2-2- رابطه بین رشته تحصیلی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 152

4-2-3- رابطه بین موقعیت شغلی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 153

4-2-4- رابطه بین سن و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 154

4-2-5- رابطه بین تحصیلات ( سطح آموزش) و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 155

4-2-6- رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 156

4-2-7 رابطه بین امنیت اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 157

4-2-8- رابطه بین فرامادیگرایی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 158

4-2-9- رابطه بین استفاده از رسانه ها و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 159

4-2-10- رابطه بین دینداری و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 160

4-2-11- رابطه بین اعتماد درون گروهی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 161

4-2-12- رابطه بین اعتماد نهادی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 162

4-2-13- رابطه بین اعتماد تعمیم یافته و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 163

4-2-14- رابطه بین انسجام اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 164

4-2-15- رابطه بین مشارکت اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 165

4-3- رگرسیون چند متغیری.. 166

4-3-1- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک با مشارکت شاخصه های توسعه. 166

4-3-2- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک با مشارکت شاخصه های سرمایه اجتماعی.. 167

4-3-3-  رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک با مشارکت نسبی تمامی متغیرهای مستقل.. 168

فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 172

5-1- نتایج بخش توصیفی.. 172

5-2- نتایج بخش تبیینی.. 176

5-2-1- شاخص های توسعه و میزان گرایش به فرهنگ دموکراتیک 176

5-2-2- دینداری و گرایش به دموکراسی.. 179

5-2-3- شاخص های سرمایه اجتماعی و گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک… 180

5-4- خلاصه نتیجه گیری.. 184

فهرست منابع 188

پیوست ها 198

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                               صفحه

جدول 2-6-1- ابعاد فرهنگ سیاسی دموکراتیک… 87

جدول 2-6-2- معرف ها و گویه های فرهنگ سیاسی دموکراتیک… 90

جدول 2-6-3- معرف ها و گویه های امنیت اجتماعی.. 94

جدول2-6-4- معرف ها و گویه های سنجه دینداری.. 96

جدول 2-6-5- معرف ها و گویه های پایگاه اقتصادی – اجتماعی.. 99

جدول 2-6-6- معرف ها و گویه های استفاده از رسانه های جمعی.. 101

جدول 2-6-7- معرف ها و گویه های سرمایه اجتماعی.. 104

جدول 2-6-8- معرف ها و گویه های گرایش به ارزش های فرامادی.. 106

جدول 3-1- سهم هر یک از طبقات نمونه از حجم نمونه. 111

جدول 3-2- سهم زیر گروهها ی طبقات اصلی از حجم نمونه. 112

جدول 3-3- خوشه های انتخابی از زیر گروههای مختلف… 113

جدول 3-4- پایایی ابزار اندازه گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک ( متغیر وابسته ) 114

جدول 3-5- پایایی ابزار اندازه گیری سرمایه اجتماعی.. 114

جدول 3-6- پایایی ابزار اندازه گیری سنجه دینداری.. 115

جدول 3-7- پایایی ابزار اندازه گیری متغیر امنیت اجتماعی.. 115

جدول 4-1-1-  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس… 118

جدول 4-1-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 118

جدول 4-1-3-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی.. 119

جدول 4-1-4- فراوانی بر حسب موقعیت شغلی.. 120

جدول 4-1-5- اعتماد درون گروهی.. 120

جدول 4-1-6- اعتماد نهادی.. 121

جدول 4-1-7- اعتماد برون گروهی.. 122

جدول 4-1-8- انسجام اجتماعی.. 123

جدول 4-1-9- مشارکت اجتماعی.. 124

جدول 4-1-10- سرمایه اجتماعی کل.. 125

جدول 4-1-11- میزان دینداری.. 126

جدول 4-1-12- احساس امنیت اقتصادی.. 127

جدول 4-1-13- احساس امنیت جانی.. 128

جدول 4-1-14- احساس امنیت سیاسی.. 129

جدول 4-1-15- احساس امنیت اجتماعی کل.. 130

جدول 4-1-16- استفاده از رسانه های مکتوب… 131

جدول 4-1-17- استفاده از رسانه های صوتی تصویری داخلی.. 132

جدول 4-1-18- استفاده از رسانه های صوتی تصویری خارجی ( ماهواره ) 133

جدول 4-1-19- استفاده از  اینترنت… 134

جدول 4-1-20- مصرف رسانه ای کل.. 135

جدول 4-1-21- تحصیلات… 136

جدول 4-1-22- درآمد. 137

جدول 4-1-23- پایگاه اقتصادی – اجتماعی.. 137

جدول 4-1-24- گرایش به ارزش های فرا مادی.. 138

جدول 4-1-25-1- مدارای سیاسی.. 139

جدول 4-1-25-2- حمایت از ارزش آزادی.. 140

جدول 4-1-25-3-حمایت از تساوی جنسیتی.. 141

جدول 4-1-25-4- مطلوبیت حکومت دموکراتیک… 142

جدول 4-1-25-5-دانش سیاسی.. 143

جدول 4-1-25-6- علاقه سیاسی.. 144

جدول 4-1-25-7- مشارکت سیاسی.. 144

جدول 4-1-25-8- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه فرهنگ دموکراتیک… 145

جدول 4-1-25-9- گرایش به جنبه های رفتاری فرهنگ دموکراتیک… 146

جدول 4-1-25-10- گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک… 147

جدول 4-1-26-1- نتایج تحلیل عاملی شاخصه ها و معرف های فرهنگ دموکراتیک… 149

جدول 4-1-26-2- ابعاد معرف های فرهنگ دموکراتیک پس از تحلیل عاملی.. 150

جدول 4-2-1- جنسیت و فرهنگ دموکراتیک… 151

جدول 4-2-2-  رشته تحصیلی و فرهنگ دموکراتیک… 152

جدول 4-2-3- رابطه موقعیت شغلی و فرهنگ دموکراتیک… 153

جدول 4-2-4-  سن و فرهنگ دموکراتیک… 154

جدول 4-2-5- تحصیلات و فرهنگ دموکراتیک… 155

جدول 4-2-6-  پایگاه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 156

جدول 4-2-7- امنیت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 157

جدول 4-2-8- فرامادی گرایی و فرهنگ دموکراتیک… 158

جدول 4-2-9-  استفاده رسانه ای و فرهنگ دموکراتیک… 159

جدول 4-2-10- دینداری و فرهنگ دموکراتیک… 160

جدول 4-2-11- اعتماد درون گروهی و فرهنگ دموکراتیک… 161

جدول 4-2-12- اعتماد نهادی و فرهنگ دموکراتیک… 162

جدول 4-2-13-  اعتماد تعمیم یافته و فرهنگ دموکراتیک… 163

جدول 4-2-14- انسجام اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 164

جدول 4-2-15- مشارکت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 165

جدول 4-3-1- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت شاخصه های توسعه. 166

جدول 4-3-2- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت شاخصه های سرمایه اجتماعی.. 167

جدول 4-3-3- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت تمامی متغیرها 168

جدول 5-1- توزیع پاسخگویان در گونه های چهار گانه فرهنگ سیاسی.. 173

-1-  بیان مساله تحقیق:

موضوع دموکراسی و گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک موضوعی است که همراه با شکل گیری تحولات دموکراتیک در کشورهای اروپایی توجه مردم سایر کشورهای جهان را به خود جلب کرد. شکل گیری جنبش های دموکراتیک و آنچه هانتینگتون (1373) تحت عنوان امواج سه گانه دموکراسی میخواند به تدریج نگرشها و دیدگاههای مردم را درباره سیاست و شکل های مطلوب و مشروع نظام سیاسی تحت تاثیر قرار داد تا آنجا که امروزه فرهنگ سیاسی دموکراتیک به مطلوب ترین و مترقی ترین گونه فرهنگ سیاسی تبدیل شده است  به گونه ای که حتی نظام های اقتدار گرا در ترسیم مختصات نظام سیاسی خود سعی می کنند حداقل در ظاهر آنرا بر اساس ترتیبات و تشکیلات دموکراتیک تنظیم کنند و صورتی دموکراتیک به آن ببخشند .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید