دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر ایلام)


دانشگاه آزاد اسلامی

واحدتهران شمال

دانشکده مدیریت وعلوم اجتماعی

گروه پژوهش علوم اجتماعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:

پژوهش علوم اجتماعی

عنوان:

بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر ایلام)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر برآن در دوازده ناحیه شهر ایلام در سال 1391و به روش نمونه گیری خوشه­ای اجرا گردیده است. بدین منظور پس از بررسی اجمالی مطالب و نظریه های مختلف موجود در سه حوزه روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی و با استفاده از روش پیمایش و تدوین پرسش­نامه در نمونه­ای به حجم 383 نفراز زنان ومردان 20 سال به بالای شهر ایلام، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. پس از استخراج وپردازش داده های جمع­آوری شده و تهیه شاخص­های آماری مناسب برای متغیر های مستقل­و وابسته­، پنج روش تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی، آزمونt ،آزمون تحلیل واریانس وآزمون تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق میزان «رضایت از زندگی» در شهر ایلام برابر 1/60 درصد نشان داده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره، حاکی از آن است که پنج متغیر مثبت نگری، احساس محرومیت نسبی، رضایت از خود،  دینداری (بعد عاطفی)و رضایت زناشویی 44 درصد از واریانس متغیر وابسته (رضایت از زندگی) را تبیین کردند. متغیر­های مستقل آنومی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی (بعد بی­قدرتی)رابطه معنادار واثر کاهشی بر رضایت از زندگی داشتند واز میان متغیر های زمینه ای سه متغیر:  میزان درآمد، وضعیت تاهل وجنسیت رابطه معناداری با متغیروابسته داشتند و در مقابل دو متغیر میزان تحصیلات و سن رابطه معناداری با رضایت از زندگی نداشتند.

واژه‌های کلیدی: رضایت از زندگی، رضایت از خود، خوشبینی، آنومی، محرومیت نسبی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش…. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1-اهداف کلی… 6

1-4-2-اهداف جزئی… 6

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

فصل دوم: پیشینه تجربی و مبانی نظری

2-1-مقدمه. 8

2-2-بخش اول:  پیشینه تحقیقات تجربی.. 9

2-2-1- پیشینه تحقیقات داخلی… 9

2-2-1-1- رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی… 9

2-2-1-2-بررسی رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی… 9

2-2-1-3- بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فردوسی مشهد.. 13

2-2-1-4- احساس رضایت از زندگی و احساس عدالت توزیعی… 18

2-2-1-5-مقایسه نتایج رضایت از زندگی در دو پژوهش سال های 1353 و1374در ایران.. 18

2-2-1-6- موج دوم پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان.. 24

2-2-1-7- رضایت از زندگی و مولفه‌های آن.. 31

2-2-1-8- ابعاد رضایت از زندگی… 33

2-2-1-9-  مفهوم رضایت و ابعاد آن.. 34

2-2-1-10- هفت عامل همبسته با احساس رضایت  از زندگی… 35

2-2-1-11- بررسی میزان رضایت از زندگی… 36

2-2-1-12-  ابعاد رضایت از زندگی (شورای علمی پژوهشگران 1381 ) 37

2-2-1-13-وضعیت و نگرش جوانان ایران، گزارش نتایج پژوهشی طرح مشاوره ملی با جوانان.. 38

2-2-1-14- سنجش توصیفی احساس خوشبختی… 40

2-2-1-15-بررسی رضایت از زندگی در میان شهروندان زن ایرانی… 41

2-2-2- پیشینه تحقیقات خارجی… 42

2-2-2-1- سنجش احساس میزان رضایت و امنیت…. 42

2-2-2-2- گزارشی از اعتبار سازه‌هایی از طیف رضایت از زندگی در یک مقطع زمانی… 43

2-2-2-3- رضایت از زندگی در میان دانش‌آموزان خارجی… 45

2-2-2-4- توانائی ها و محدودیت‌ها برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی در نواحی شهری… 49

2-2-2-5- کیفیت زندگی و رضایت…. 53

2-2-2-6-  دنیا طلبی و نسبت آن با رضایت از زندگی… 55

2-2-2-7- رضایت از زندگی و توسعه. 56

2-2-2-8- احساس میزان رضایت و امنیت…. 56

2-2-2-9- همبستگی احساس خوشبختی با بیگانگی و بی‌اعتمادی… 56

2-2-2-10- همبستگی  رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی… 56

2-2-2-11- بهروزی در آمریکا 57

2-2-2-12- همبستگی رضایت از زندگی با پایگاه اجتماعی اقتصادی… 57

2-2-2-13- تحلیلی از شاخص رضایت از زندگی… 57

2-2-2-14- بررسی تطبیقی میزان رضایت از زندگی و احساس سعادت در بین چندین کشور اروپایی… 58

2-3-بخش دوم: مبانی نظری.. 70

2-3-1- نظریه های روان شناختی… 70

2-3-1-1-نظریه سلسله مراتب نیازها 70

2-3-1-2-نظریه نیاز به موفقیت…. 72

2-3-2- نظریه های  روان شناسی اجتماعی… 74

2-3-2-1-نظریه محرومیت نسبی… 74

2-3-2-2-نظریه تطابق آرزو- وضعیت…. 76

2-3-2-3-نظریه دلزدگی زیمل.. 78

2-3-2-4-نظریه دلهره منزلت…. 83

2-3-2-5-نظریه برابری… 84

2-3-2-6-نظریه ارزش منزلت…. 85

2-3-2-7-نظریه بیگانگی اجتماعی… 85

2-3-2-8-نظریه مقایسه اجتماعی… 86

2-3-3- نظریه های جامعه شناسی… 89

2-3-3-1-نظریه آنومی دورکیم.. 89

2-3-3-2-نظریه رابطه اجتماعی… 90

2-3-3-3-نظریه کونیگ…. 94

2-3-3-4-لوئیس کریزبرگ…. 95

2-3-3-5-نظریه کارل مارکس….. 96

2-3-3-6-نظریه ی پارسونز. 97

2-3-3-7-نظریه هومنز. 99

2-3-3-8-نظریه مبادله پیتر بلاو. 99

2-3-3-9-نظریه اینگلهارت…. 100

2-3-3-10-ولع ارتقاء در ایران و عوامل مؤثر بر آن.. 101

2-3-4-چهارچوب تئوریک….. 102

2-3-5-فرضیات تحقیق.. 105

2-1 مدل نظری تحقیق.. 106

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 108

3-2-متغیر های پژوهش…. 110

3-2-1-متغیرهای زمینه ای: سن، جنس، تحصیلات، تاهل.. 110

3-3-تعریف مفاهیم(تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها) 110

3-3-1-رضایت از زندگی… 110

3-3-2-تعریف عملیاتی… 111

3-3-3-روایی معیار(ابزار سنجش) متغیر وابسته. 112

3-4-محرومیت نسبی.. 112

3-4-1-تعریف عملیاتی… 112

3-5-آنومی (بی‌هنجاری) 113

3-5-1-تعریف عملیاتی… 114

3-6- دینداری(بعد احساسی) 116

3-6-1-تعریف عملیاتی… 116

3-7- احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 117

3-7-1-تعریف عملیاتی… 117

3-8-مثبت نگری.. 118

3-8-1-تعریف عملیاتی… 118

3-9-رضایت  از خود. 119

3-9-1-تعریف عملیاتی… 119

3-10- رضایت زناشوئی.. 120

3-10-1-تعریف عملیاتی… 120

3-11- سن.. 121

3-12- وضعیت تاهل.. 121

3-13-جنسیت… 122

3-14-تحصیلات… 122

3-15-میزان درآمد. 122

3-16-روش تحقیق.. 122

3-17-واحد تحلیل و واحد مشاهده 122

3-18-روش نمونه گیری.. 123

3-19-جامعه آماری.. 122

3-20-حجم نمونه. 123

3-21-مراحل تهیه پرسشنامه. 123

3-22-محاسبه روایی لازم. 124

3-23-تکنیک‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها 124

3-24-اعتبار و پایایی.. 124

3-25-بررسی روایی معیار ابزار سنجش…. 125

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1-مقدمه. 128

4-2- بخش اول: آمار توصیفی.. 128

4-2-1-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دسته های سنی… 128

4-2-2-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس….. 130

4-2-3-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مقاطع تحصیلی… 131

4-2-4-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاُهل.. 132

4-2-5-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان درآمد خانواده 133

4-2-6-توصیف متغیر وابسته: رضایت از زندگی… 135

4-2-7-توصیف متغیر های مستقل.. 139

4-2-7-1-محرومیت نسبی… 139

4-2-7-2-آنومی اجتماعی… 143

4-2-7-3-دینداری(بعد احساسی) 148

4-2-7-4-احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی­­قدرتی) 151

4-2-7-5-مثبت نگری… 154

4-2-7-6-رضایت از خود. 157

4-2-7-7-رضایت زناشویی… 160

4-3-بخش دوم: آمار استنباطی.. 165

4-3-1-تحلیل یافته های پژوهش (آزمون فرضیات) 165

4-3-2-بررسی پیش فرض های تحلیل رگرسیون و ارائه معادله آن.. 165

4-3-2-1-بررسی نرمال بودن و فاصله ای بودن سطح سنجش متغیرهای تحقیق.. 165

4-3-2-2- بررسی استقلال متغیرهای مستقل از یکدیگر یا عدم هم خطی آنها 166

4-3-2-3- بررسی استقلال خطاها 166

4-3-3-آزمون فرضیه یکم : احساس محرومیت نسبی برکاهش رضایت از زندگی موثر است . 167

4-3-4-آزمون فرضیه دوم: آنومی اجتماعی بر کاهش رضایت از زندگی موثر است. 169

4-3-5-آزمون فرضیه سوم: بعد احساسی دینداری بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 171

4-3-6-آزمون فرضیه چهارم: احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) بر کاهش رضایت از زندگی موثر است. 173

4-3-7-آزمون فرضیه پنجم : مثبت نگری بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 175

4-3-8-آزمون فرضیه ششم : رضایت از خود بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 177

4-3-9-آزمون فرضیه هفتم : رضایت زناشویی بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 179

4-3-10-آزمون فرضیه هشتم: میزان درآمد بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 181

4-3-11-آزمون فرضیه نهم:میزان تحصیلات بر دینداری موثر است. 186

4-3-12-آزمون فرضیه دهم: بین جنس و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. 187

4-3-13-آزمون فرضیه یازدهم:  بین تاهل ورضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. 188

4-3-14-آزمون فرضیه­دوازدهم: بین سن و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. 190

4-3-15-آزمون فرضیه سیزدهم: میزان تحصیلات بر دینداری موثر است. 190

4-3-16-آزمون فرضیه چهاردهم: مثبت نگری بر رضایت از خود موثر است. 192

4-4- معادله رگرسیونی خطی چند متغیره (Multiple linear Regression). 194

4-5-اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل موثر بر رضایت از زندگی… 200

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-مقدمه. 202

5-2- جمع بندی یافته ها و نتایج پژوهش….. 203

5-3-  پاسخ به سوالات اصلی پژوهش…. 210

5-4- پیشنهادها و محدودیت های تحقیق.. 211

فهرست منابع. 213

پیوست ها 216

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 2-1 بررسی درصد فراوانی هر یک از شاخص‌های تحقیق در بین پاسخگویان. 10

جدول 2-2بررسی میزان همبستگی دو متغیر «امنیت و رضایت» با سایر متغیرهای تحقیق.. 11

جدول 2-3 ارائه نتایج کلی متغیرهای پژوهش….. 14

جدول2-4 رابطه بین رضایت از دانشگاه و متغیرهای زمینه ای.. 15

جدول2-5 رابطه بین رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی و متغیرهای زمینه ای.. 17

جدول2-6 مقایسه رضایت از زندگی سال‌های 1353 و 1374به تفکیک جنس (براساس عوامل مشترک) 23

جدول 2-7 مقایسه رضایت از زندگی سال‌های 1353 و 1374به تفکیک جنس (براساس عوامل مشترک) 24

جدول2-8 تحلیل عامل گویه های رضایت از زندگی.. 25

جدول2-9 مقایسه میزان رضایت از وضع سلامتی در سال های 1382- 1353. 26

جدول2-10مقایسه میزان رضایت از وضع مالی در  سال های 1382- 1353. 26

جدول2-11مقایسه میزان رضایت از وضع شغلی در سال های 1353، 1379 و 1382. 26

جدول2-12میزان رضایت از اوضاع اقتصادی.. 27

جدول2-13میزان رضایت از اوضاع سیاسی در سال 1382. 27

جدول2-14 سطوح رضایت مالی بر حسب گروه های نسلی ( پیمایش 1382) 28

جدول2-15سطوح رضایت فردی بر حسب گروه های تحصیلی( پیمایش 1382) 29

جدول2-16رضایت از زندگی به تفکیک ابعاد اجتماعی.. 35

جدول 2-17نتایج آزمون فرضیات   41

جدول2-18کیفیت زندگی و رضایت…. 54

جدول 2-19خلاصه مهمترین نتایج پیشینه تجربی.. 64

جدول2-20کارکرد گرائی ساختاری تالکوت پارسونز. 98

جدول2-21کارکرد گرائی ساختاری تالکوت پارسونز. 104

جدول 3-1خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های متغیر رضایت از زندگی.. 111

جدول 3-2 خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های متغیر میزان احساس محرومیت نسبی   113

جدول شماره 3-3 خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های متغیر آنومی.. 115

جدول 3-4 خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های دینداری… 116

جدول 3-5 خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های احساس بیگانگی اجتماعی.. 117

جدول 3-6 خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های مثبت نگری.. 118

جدول 3-7 خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های رضایت از خود. 119

جدول3-8 خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی گویه‌های رضامندی زناشوئی.. 121

جدول 3-9بررسی روایی معیار متغیر وابسته. 126

جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دسته های سنی.. 128

جدول4-2شاخص های مرکزی پاسخگویان به تفکیک سن.. 129

جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس…. 130

جدول 4-4توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مقطع تحصیلی.. 131

جدول 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاُهل.. 132

جدول 4-6 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان درآمد(میلیون ریال) 133

جدول4-7شاخص های مرکزی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد(میلیون ریال) 134

جدول 4-8توزیع درصدی پاسخ های نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت از زندگی.. 135

جدول 4-9 توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  رضایت از زندگی.. 137

جدول 4-10شاخص های مرکزی در متغیر رضایت از زندگی.. 138

جدول 4-11توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر محرومیت نسبی.. 140

جدول4-12 توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  احساس محرومیت نسبی.. 141

جدول 4-13شاخص های مرکزی در متغیر محرومیت نسبی.. 141

جدول 4-14توزیع درصدی پاسخ های نمونه تحقیق به گویه های متغیر آنومی اجتماعی.. 143

جدول4-15توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  آنومی اجتماعی.. 146

جدول 4-16شاخص های مرکزی در متغیر آنومی اجتماعی.. 146

جدول 4-17توزیع درصدی پاسخ های نمونه تحقیق به گویه های متغیر دینداری(بعد احساسی) 148

جدول 4-18توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  دینداری(بعد احساسی) 149

جدول 4-19 شاخص های مرکزی در متغیر دینداری(بعد احساسی) 149

جدول 4-20 توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 151

جدول 4-21توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  بیگانگی اجتماعی(بی قدرتی) 152

جدول 4-22 شاخص های مرکزی در متغیر بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 152

جدول 4-23 توزیع درصدی پاسخ های نمونه تحقیق به گویه های متغیر مثبت نگری.. 154

جدول 4-24توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  مثبت نگری.. 155

جدول4-25شاخص های مرکزی در متغیر مثبت نگری.. 155

جدول 4-26 توزیع درصدی پاسخ های نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت از خود. 157

جدول 4-27توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از خود. 158

جدول 4-28شاخص های مرکزی در متغیر رضایت از خود. 159

جدول 4-29توزیع درصدی پاسخ های نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت زناشویی.. 161

جدول 4-30توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  رضایت زناشویی.. 163

جدول4-31شاخص های مرکزی در متغیر رضایت زناشویی.. 163

جدول4-32 همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 167

جدول4-33تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 167

جدول4-34ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 168

جدول4-35 همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 169

جدول4-36تحلیل واریانس در در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 169

جدول4-37جدول ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 170

جدول4-38 همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 171

جدول 4-39 تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 171

جدول4-40 ضرایب رگرسیون  در خروجی تحلیل رگرسیون خطی.. 172

جدول4-41همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 173

جدول4-42تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 173

جدول4-44همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 175

جدول4-45تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 175

جدول4-46ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی.. 176

جدول4-47همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 177

جدول 4-48.تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 177

جدول 4-49ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 178

جدول 4-50.ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 179

جدول 4-51.ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 179

جدول 4-52ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 180

جدول4-53ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 181

جدول4-54 تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 181

جدول4-55ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 182

جدول4-56ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 183

جدول4-57تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 183

جدول 4-58ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 184

جدول4-59آزمون تی با دو نمونه مستقل.. 184

جدول4-60 تحلیل آزمون تی با دو نمونه مستقل.. 185

جدول4-61آزمون تی با دو نمونه مستقل.. 186

جدول4-62 تحلیل آزمون تی با دو نمونه مستقل.. 186

جدول 4-63ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 187

جدول4-64تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 187

جدول 4-65ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 188

جدول4-66تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 188

جدول4-67 ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 189

جدول 4-68ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 190

جدول4-69تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 190

جدول4-70 ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 191

جدول 4-71ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 192

جدول4-72-تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 192

جدول4-73 ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 193

جدول4-74.مراحل ورود متغیرها به معادله رگرسیونی چند متغیره به روش قدم به قدم. 197

جدول4-75- خلاصه ضرایب معادله رگرسیونی چند متغیره 198

جدول4-76- تحلیل واریانس در معادله رگرسیونی چند متغیره 198

جدول4-77- معادلات رگرسیونی چند متغیره در مدل. 199

جدول4-78- اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل موثر بر رضایت از زندگی.. 200

جدول شماره 5-1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش…. 204

جدول شماره 5-2 مقایسه اثربخشی متغیر های مستقل.. 205

جدول شماره 5-3 خلاصه نتایج فرضیات پژوهش…. 206

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار4-1 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک دسته سنی.. 129

نمودار4-2 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک جنس…. 130

نمودار4-3 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک دوره تحصیلی.. 131

نمودار4-4 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک وضعیت تاهل.. 132

نمودار4-5 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک میزان درآمد خانواده(میلیون ریال) 134

نمودار 4-6هیستوگرام توزیع رضایت از زندگی در بین پاسخگویان. 138

نمودار 4-7توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از زندگی.. 139

نمودار 4-8 هیستوگرام توزیع احساس محرومیت نسبی در بین پاسخگویان. 142

نمودار4-9توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر احساس محرومیت نسبی.. 142

نمودار 4-10توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر آنومی اجتماعی.. 147

نمودار 4-11 نمودار هیستوگرام توزیع آنومی اجتماعی در بین پاسخگویان. 147

نمودار 4-12نمودار هیستوگرام توزیع دینداری(بعد احساسی) 150

نمودار 4-13توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر دینداری.. 150

نمودار 4-14 نمودار هیستوگرام توزیع بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 153

نمودار 4-15توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 153

نمودار 4-16 نمودار هیستوگرام توزیع مثبت نگری در بین پاسخگویان. 156

نمودار 4-17 توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر مثبت نگری.. 156

نمودار 4-18 نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از خود در بین پاسخگویان. 159

نمودار 4-19 توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از خود. 160

نمودار4-20 هیستوگرام رضایت زناشویی.. 164

نمودار 4-21توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت زناشویی.. 164
1-1- مقدمه

رضایت از زندگی از شاخص‌های مهم اجتماعی است که نسبتاً دیر به حوزه علوم اجتماعی راه یافت، با وجود آنکه این شاخص ذیل مفهوم کلی‌تر کیفیت زندگی و در واکنش به سنجش‌های اقتصادی طرح شد. اما به زودی به حوزه‌ای مستقل و مهم تبدیل گشت اهمیت این شاخص- برخلاف آنچه غالباً تصور می‌شود- به واسطه تأثیر فوری سیاسی آن نیست. رضایت از زندگی را نمی‌توان و نباید مساوی رضایت سیاسی پنداشت. رضایت از زندگی مفهوم فراگیر و در عین‌حال پایدارتری است که منعکس‌کننده احساس و نظر کلی مردم یک جامعه نسبت به جهانی است که در آن زندگی می‌کنند. اهمیت آن نیز از حیث دلالت‌هایی است که بر ویژگی‌های پایدار نظام اجتماعی دارد. در حالی که رضایت سیاسی جنبه گذرا و موقتی دارد و بیشتر نگرش افراد را نسبت به شرایط جاری روز می‌سنجد. همین مفهوم رضایت از زندگی است که به هنگام طرح کیفیت زندگی، مورد توجه قرار می‌گیرد (گودرزی، 1388: 193).

رضایت از زندگی اگر چه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تاثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار موثر است.جامعه از سوئی بوجود آورنده شرایطی است که می تواند فرد را به سوی تحقق اهداف و آرزوهای فردی سوق دهد واز سوی دیگر زمینه ساز تحقق فضایی است که فرد می تواند به کنش متقابل وارتباط با همنوعانی که باعث ایجاد آرامش، امنیت واطمینان خاطر وی برای یک زندگانی مناسب باشند، مبادرت ورزد (هزارجریبی وصفری شالی،1388 :8).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید