دانلود پایان نامه بررسی مقایسه شعب کارا و ناکارا و ارائه راهکارهایی برای افزایش کارایی شعب


) از نسبت نسبت ها به دست می آید که مستقل از واحد است.

با دقت دوباره در مقادیر جدول ۳-۲ می بینیم که این مقادیر محدود به بازه صفر و یک هستند. به هر حال تغییرات مشاهده شده در جدول ۳-۲ ناشی از مازاد ورودی یا کمبود خروجی است. به علاوه این وضعیت در مسائل تجاری و سیاسی- اجتماعی (اقتصادی) که مورد توجه این پایان نامه است، رایج می باشد. به این خاطر است که از رابطه(۱-۴) کمتر استفاده می کنیم. به علاوه این فرمول به حالت یک خروجی، یک ورودی محدود می باشد. تلاش برای توسعه آن به حالت چند ورودی، چند خروجی به مشکلاتی منجر می شود که قبلا در بحث بهره وری جزئی و بهره وری کل توضیح داده شد.

شکل  ‏۳۳  : بهبود شعبه A

 

  • حالت دو ورودی و یک خروجی

برای رسیدن به حالت چند ورودی، چند خروجی، جدول ۳-۳ را در نظر می گیریم که در آن عملکرد ۹ فروشگاه بزرگ که هر یک دو ورودی و یک خروجی دارند، فهرست شده است. اولین ورودی x1 تعداد کارمندان (برحسب ۱۰ ‏نفر) و دومین ورودی، x2،‏مساحت فروشگاه (برحسب ۱۰۰۰ ‏متر مربع) است که تنها خروجی، y میزان فروش (برحسب۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ‏۱دلار) می باشد. توجه کنید که میزان فروش معادل ۱ ‏واحد با فرض بازده به مقیاس ثابت در نظر گرفته شده است. نمودار فروشگاه در حالی که نسبت های

به عنوان محور در نظرگرفته شده اند (محورهایی که)، در شکل ۳-۴ ارائه شده است. همان نقاط را می توان در داخل ناحیه محدود به مرز کارا، خط افقی که از C می گذرد و خط عمودی که از E ‏می گذرد، پوشش داد. این ناحیه را مجموعه امکان تولید(PSS) ‏می نامیم. به عبارت دقیق تر آن باید فرض “مجموعه امکان تولید قطعه قطعه خطی است” نامیده شود زیرا تضمینی برای قطعه قطعه خطی بودن مرز این ناحیه یعنی از قطعه هایی مانند پاره خط واصل EوD یا D و C تشکیل شده باشد، وجود ندارد، به این ترتیب فرض می شود نقاط مشاهده شده گواه بر امکان تولید به نرخ های مشخص شده به وسیله مشخصات هر نقطه در این ناحیه می باشند.

                                                   جدول ‏۳۳: حالت دو ورودی و یک خروجی

 

فروشگاه                             A       B       C       D       E       F       G       H       I

کارکنان           x1          ۴       ۷       ۸       ۴       ۲       ۵       ۶       ۵/۵    ۶

مساحت          x2      ۳       ۳       ۱       ۲       ۴       ۲       ۴       ۲/۵    ۲/۵

فروش            y        ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱

 

کارایی نقاطی که روی مرز کارا قرار ندارند به روش زیر اندازه گیری می شود. برای مثالA ‏ کاراست. برای اندازه گیری ناکارایی آن فرض کنید  OAخط واصل از مبدأ به A ‏، مرز کارا را در P قطع کند (شکل۳-۴ را ببینید). آن گاه کارایی A می تواند به صورت زیر ارزیابی شود:

=۰/۸۵۷۱

یعنی ناکارایی A باید به وسیله ترکیبی از D و E ارزیابی شود (زیرانقطه Pروی خط واصل بین این دو نقطه است).  Dو  E ‏مجموعه مرجع  A ‏نامیده می شود. مجموعه مرجع ممکن است از یک فروشگاه به فروشگاه دیگر تغییر کند. برای مثال مجموعه مرجع B شامل نقاط D و C در شکل ۳-۴ ‏‏است. همچنین می توان مشاهده کرد که بسیاری از فروشگاه ها در اطراف D قرار گرفته اند و می توان گفت که D یک فروشگاه کاراست که “نماینده” می باشد، در حالی که اگر چه C و E ‏کارایند ولی درجمع پاره خط های مرز مشخصات منحصر بفردی دارند که از سایر مشاهدات دور هستند .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید