دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران


 دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

موضوع:

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردی:بانک پارسیان)

استاد راهنما:

دکتر شهاب الدین شمس

استاد مشاور:

دکتر محمود یحیی زاده فر

 

 بهمن 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر به ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان با استفاده از مدل پذیرش فناوری دیویس پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری موردنظر کسانی هستند که در شعب بانک پارسیان استان مازندران حساب دارند. روش نمونه گیری در دسترس بوده است که تعداد 164 نفر از مشتریان شعب بانک پارسیان انتخاب شد و جهت گرداوری اطلاعات، پرسشنامه بین آنان توزیع شد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آماری همبستگی پیرسون و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده گردید. در این پژوهش رابطه متغیرهای عوامل خارجی (شدت استفاده از وب ، دامنه تمایل به نواوری ، تجربه خرید اینترنتی قبلی، رضایتمندی از شعب بانکهای سنتی و رضایت مندی از دستگاههای ATM) ، ادراک از سهولت استفاده، ادراک از سودمندی و اعتماد را نسبت به پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان مورد سنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر، با بررسی رابطه بانکداری اینترنتی وعوامل موثر بر پذیرش آن نتیجه گرفته شد که در بین انواع عوامل تاثیر گذار، مهم ترین عامل، عوامل خارجی است .

سپس به ترتیب ، اعتماد ، سهولت درک شده و در نهایت سودمندی درک شده بیشترین تا کمترین رابطه را با بانکداری اینترنتی دارند.

واژگان کلیدی

پذیرش بانکداری اینترنتی ،مدل پذیرش تکنولوژی.

 فهرست مطالب  
صفحه عنوان
تچکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ثفهرست مطالب  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
زفهرست اشکال  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
سفهرست جداول  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل اول- کلیات پژوهش
21-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21-2- بیان مسأله    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
41-3- ضرورت و اهمیت  تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..
61-4- سؤال تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
61-5- اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
61-6- فرضیه­های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
71-7-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..
81-8- روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
81-9-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8   1-9-1- قلمرو مکانی  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
8  1-9-2- قلمرو زمانی  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
8  1-9-3-قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..
91-10- تعریف واژگان کلیدی  …………………………………………………………………………………………………………………………..
111-11-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  

 

فصل دوم- مرور ادبیات پژوهش

132-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
142-2- مدل پذیرش تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………
182-3-  اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
192-4-عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………….
19   2-4-1-تجربیات و ویژگی های مشتری……………………………………………………………………………………………………………..
20   2-4-2- رضایتمندی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
212-5- صنعت بانکداری  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
21   2-5-1-بانک و بانکداری در گذر زمان…………………………………………………………………………………………………………….
22   2-5-2-  کانالهای ارائه خدمات بانکها ………………………………………………………………………………………………………………
23 2-6-  بانکداری الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………………….
24   2-6-1- خدمات بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………..
24    2-6-2-مزایای بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………………………………………
26     2-6-3-مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………………………
27     2-6-4-مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران………………………………………………………………………..
27     2-6-4-1- جنبه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………
27      2-6-4-1-1-مشکلات مربوط به زیرساختهای اساسی…………………………………………………………………………………………
28      2-6-4-1-2- کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای پیشبرد بانکداری الکترونیکی در ایران……………………………………..
30      2-6-4-1-3- موانع فرهنگی و اجتماعی و آموزشی  در گسترش بانکداری الکترونیکی……………………………………………
31      2-6-4-2-جنبه های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………..
312-7- بانکداری اینترنتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
34   2-7-1- انواع بانکداری اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………….
35   2-7-2- ضرورت توسعه بانکداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………….
36   2-7-3-تاریخچه بانکداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………………….
38    2-7-4-بانکداری اینترنتی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………….
39    2-7-5-محدودیت های بانکداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………..
402-8-  تاریخچه و معرفی بانک پارسیان ………………………………………………………………………………………………………………
40   2-8-1-   اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
40   2-8-2-  مدت زمان …………………………………………………………………………………………………………………………………….
41   2-8-3- سرمایه بانک  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
41   2-8-4-خط مشی بانک…………………………………………………………………………………………………………………………………..
41   2-8-4-1-چشم انداز…………………………………………………………………………………………………………………………………….
41   2-8-4-2-ماموریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………
42  2-8-4-3-ارزش های سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………
43  2-8-4-4-اصول رفتار حرفه ای کارکنان…………………………………………………………………………………………………………….
43   2-8-4-4-1-مسئولیت پذیری، شفاف سازی و انطباق با اصول رفتار حرفه ای……………………………………………………………
43   2-8-4-4-2- ایجاد و حفظ احترام متقابل در محیط کار بین تمامی کارکنان و برخورد با مشتریان………………………………….
43   2-8-4-4-3- حفاظت اطلاعات شخصی مشتری و اطلاعات بانک………………………………………………………………………….
44   2-8-4-4-4- قبول هدایا ، پیشنهاد تفریح و سایر موارد (انتفاع شخصی)……………………………………………………………………
44   2-8-4-4-5- استفاده از منابع بانک طبق ضوابط…………………………………………………………………………………………………
44   2-8-4-4-6-تراکنش های مالی……………………………………………………………………………………………………………………….
44   2-8-4-4-7-تطابق با قوانین، دستورالعملها و سیاستهای بانک………………………………………………………………………………..
45   2-8-4-4-8-پرهیز از تضاد منافع……………………………………………………………………………………………………………………..
45   2-8-4-4-9-جلوگیری از پولشوئی و یا تقلب…………………………………………………………………………………………………….
45   2-8-4-4-10- تلاش برای درک مفاهیم این اصول…………………………………………………………………………………………….
462-9-  مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………..
46   2-9-1- پژوهش‏های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………
49   2-9-2-   پژوهش‏های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………
552-10-  جمع بندی تحقیقات پیشین  …………………………………………………………………………………………………………………..
592-11- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
613-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
613-2- روش تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………………
633-3- جامعه و نمونۀ آماری  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
643-4- روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه  ………………………………………………………………………………………………………….
663-5- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………
663-5-1-متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………
673-5-2-متغییر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………….
673-6- فرضیه­ها و مدل مفهومی تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………..
693-7-روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….
70   3-8-ابزار سنجش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………
70   3-8-1-پرسش نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………..
713-9-روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….
71   3-9-1- روایی پرسشنامۀ پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………
72   3-9-2- پایایی پرسشنامۀ پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………
73   3-10- روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………….
743-11- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید