دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی


پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه سیستان و بلوچستان     

تحصیلات تکمیلی

دانشکده مدیریت و اقتصاد 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش کسب وکار الکترونیکی

 عنوان:

 بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده:

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی  زاهدان  می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کاربران روستایی که بصورت نمونه تعداد 105 نفر میباشند .این  تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است  همچنین  روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است.. روش آزمون مورد استفاده در این پژوهش  رگرسیون خطی ، رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است .  جامعه آماری  نمونه ایی از افراد ساکن  روستا که از خدمات الکترونیک استفاده می کنند و بصورت نمونه تعداد 105نفر می باشند.. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار spss  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. پس از آزمون فرضیات پژوهش نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بین متغیرهای عوامل موثر برتوسعه خدمات الکترونیک،الویت عوامل موثر برتوسعه خدمات دولت الکترونیک و راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک بر میزان استفاده کاربران از خدمات الکترونیک رابطه مثبت و معنادار  وجود دارد.

 

کلیدواژه ها: توسعه خدمات الکترونیک، کاربران روستایی

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                             صفحه

 

  فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-3-اهمیت وضرورت موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5-چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-7-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-8-متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم: مروری بر ادبیاتتحقیق…………………………………………………………………………………………………9

2-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-2- فناوری اطلا عات ایران در سال های اخیر……………………………………………………………………………………………………….11

2-3- خدمات الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-3-1-مدل ارتباط برقرار کردن ……………………………………………………………………………………………………………………………12

2-3-2-مدل فعال‌کردن ‌…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-3-3-مدل ادغام ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-3-4-مدل رشد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-3-5-گذرگاه ادغام …………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-3-6-ابزار تعامل کاربر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-7-درگاه پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-3-8- پورتال داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-4-مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات  الکترونیک……………………………………………………………………………………………..19

2-4-1- مدل انتشاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-4-2.مدل جریان اطلاعات حساس………………………………………………………………………………………………………………………….20

2-4-3-مدل تحلیل مقایسه‌ای……………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-4-4-مدل مشارکت عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-4-5-مدل ارائه خدمات به صورت تعاملی………………………………………………………………………………………………………………21

2-4-6-مدل توسعه دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………………22

2-5-فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-5-1-فناوری اطلاعات وارتباطات و توسعه انسانی………………………………………………………………………………………………….25

2-5-2-فناوری  اطلاعات وارتباطات ابزاری برای توسعه روستایی…………………………………………………………………………….26

2-5-3-کابرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی ………………………………………………………………………………..27

2-5-3-1-تسهیلات دسترسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-5-3-2-طراحی خدمات اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-5-3-3-طراحی مراکز اطلاع رسانی ………………………………………………………………………………………………………………………28

2-5-4-زمینه های اطلاع رسانی فناوری اطلاعات وارتباطات …………………………………………………………………………………..29

2-5-4-1-تأمین بهداشت عمومی …………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-5-4-2-ایجاد فرصتهای اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-5-4-3-شبکه های آموزش و یادگیری …………………………………………………………………………………………………………………30

2-5-4-4-حفاظت محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………30

2-5-4-5-توانمند سازی و مشارکت افراد …………………………………………………………………………………………………………………30

2-6-تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-7-تجارت الکترونیکی در برابر تجارت سنتی …………………………………………………………………………………………………………33

2-8-دوران گذار فناوری اطلاعات ایران ………………………………………………………………………………………………………………….34

2-9-فناوری اطلاعات و ارتباطات و روستاهای ایران ………………………………………………………………………………………………..34

2-9-1–مدیریت روستایی و توسعه کشاورزی ،ICT ……………………………………………………………………………………………..35

2-9-2-ترویج کشاورزی و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات ………………………………………………………………………………………36

2-9-2-1-رویکرد های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………37

2-10-تاریخچه سرویسهای اینترنتی و پیدایش آنها …………………………………………………………………………………………………38

2-10-1-کیوسکهای اینترنت در کشورهند ………………………………………………………………………………………………………………38

2-11-اهداف دفاتر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-12-مدل های TTF, UTAUT  ……………………………………………………………………………………………………………………….40

2-12-1-مدل TTF …………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-12-2-مدل UTAUT …………………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-13-روستاهای شهر زادهان ……………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-14-پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………48

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

3-3-مراحل انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-4.مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

3-5-  معرفی جامعه آماری  تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-6-  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………53

3-7-  بررسی معیار های نکوئی پرسشنامه تحقیق……………………………………………………………………………………………………54

3-8- بررسی پایایی ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….55

3-10-  رگرسیون خطی و چندگانه……………………………………………………………………………………………………………………………56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………..58

4-1-مقدمه‏ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59

4-2- بررسی ویژگیهای توصیفی متغیر های کیفی گروه نمونه…………………………………………………………………………………59

4-2-1- اطلاعات مربوط به جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………60

4-2-2- اطلاعات مربوط به سن ………………………………………………………………………………………………………………………………..61

4-2-3- اطلاعات مربوط به جدول تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………..62

4-3- بررسی ویژگیهای توصیفی متغیر های کمی گروه نمونه………………………………………………………………………………….63

4-4- تجزیه و تحلیل  فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………64

4-4-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..73

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

5-2-یافته های پژوهش و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………………………………74

5-2-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

5-2-2-فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

5-2-3-فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

5-3- خلاصه  و نتیجه گیری کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….76

5-4- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

5-4-1- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………78

5-4-2- پیشنهادهای برای تحقیق های آتی……………………………………………………………………………………………………………..79

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید