دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تخریب گرایی(وندالیسم)در بین نوجوانان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته  علوم اجتماعی(M.A.)

گرایش: جامعه شناسی

عنوان:

بررسی عوامل مؤثر بر تخریب گرایی(وندالیسم)در بین نوجوانان (مورد مطالعه دبیرستانهای پسرانه شهرستان جاسک)

 

استاد راهنما :

دکتر مصطفی ظهیری نیا

 

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 فصل اول کلیات تحقیق

1-1مقدمه….. 3

1-1بیان مسئله…….. 4

1-2اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……….. 7

1-3اهداف تحقیق……. 8

1-1-1هدف اصلی.. 8

1-3-1اهداف فرعی.. 8

1-3-2هدف کاربردی.. 9

1-4سؤالات تحقیق……. 9

1-4-1سئوال اصلی.. 9

1-4-2سئوالات فرعی.. 9

فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-1-1نظریه‌های روانشناختی…. 11

2-1-2نظریات جامعه شناختی….. 11

2-1-2-1نظریات جامعه پذیری.. 11

2-1-2-2نظریه فشار اجتماعی.. 13

2-1-2-3نظریه کنترل اجتماعی.. 14

2-1-2-4نظریه تالکوت پارسونز.. 17

2-1-2-5نظریه آنومی مرتون.. 19

2-1-2-6نظریه‌ عمومی کژرفتاری اجتماعی… 22

2-1-2-7نظریه پاره گروه بزهکار آلبرت کوهن…. 25

2-1-2-8نظریه درون فهمی کج‌رفتاری یا خنثی سازی دیوید ماتزا………………………………….. 27

2-1-3نظریه‌های بین رشته‌ای و تلفیقی……. 30

2-1-3-1نظریه برآیند کلارک.. 30

2-1-3-2رویکـرد فـــرد ـ محیطی گلدشتاین… 32

2-2پیشینه تحقیق…….. 39

2-2-1تحقیقات داخلی… 39

2-2-2تحقیقات خارجی… 43

2-3چارچوب نظری……. 44

2-4مدل نظری…….. 47

2-5فرضیات تحقیق……. 48

فصل سوم روش اجرای تحقیق

3-1مقدمه….. 50

3-2روش تحقیق……… 50

3-3جامعه و حجم نمونه و روش نمونه گیری………………. 50

3-4متغیرهای تحقیق(تعریف مفهومی)………………………………………………………………………………………………………51

3-5متغیر‌های پژوهش(تعریف عملیاتی)……………… 51

3-6روش و ابزار گرد آوری اطلاعات……………… 53

3-7روش های تجزیه و  تحلیل داده ها…………….. 54

فصل چهارم تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1مقدمه…………. 57

4-2متغیرهای زمینه ای……….. 57

4-2-1سن…. 57

4-2-2پایه تحصیلی.. 58

 4-3متغیرهای مستقل.. 58

4-3-1پایگاه اجتماعی-اقتصادی….. 58

4-3-1-1میزان درآمد خانواده.. 58

4-3-1-2میزان تحصیلات والدین.. 59

4-3-1-3رتبه شغل والدین.. 59

4-3-1-4پایگاه اجتماعی – اقتصادی دانش آموز…. 60

4-3-2وضعیت تحصیلی… 60

4-3-2-1میزان معدل تحصیلی.. 60

4-3-3عوامل خانوادگی… 61

4-3-3-1طلاق و جدایی پدر و مادر.. 61

4-3-3-2روابط بین پدر و مادر.. 62

4-3-3-3گرمی روابط نوجوان با خانواده.. 62

4-3-4همسالان…… 63

4-3-4-1سابقه بزهکاری در همسالان.. 63

4-3-4-2عضویت در گروه های بزهکاری.. 64

4-3-4-3تایید رفتار تخریب گرایی توسط همسالان………… 64

4-3-5مدرسه……….. 65

4-3-5-1روابط با معلمان.. 65

4-3-5-2روابط با همکلاسی ها.. 66

4-3-6جامعه پذیری.. 66

4-4متغیر وابسته : رفتار تخریب گرایی…………… 67

4-5تحلیل استنباطی…………… 68

4-5-1روابط همبستگی… 68

4-5-2مقایسه گروه ها… 69

4-5-2-1مقایسه رفتار تخریب گرایی برحسب پایه تحصیلی…………..   69

4-5-2-2مقایسه رفتار تخریب گرایی برحسب وضعیت زندگی………..   70

4-5-3آزمون فرضیات تحقیق………… 71

4-6تحلیل رگرسیونی………….. 72

4-6-1بررسی رابطه همزمان میان متغیرها بوسیله رگرسیون چند متغیر…………………………………………………… 72

فصل پنجم بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

5-1خلاصه تحقیق……. 75

5-2نتیجه گیری……………… 77

5-3پیشنهادات…………… 79

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….82

منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..82

پیوست

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………84

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                صفحه

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی سن پاسخگویان.. 57

جدول‏4‑2: توزیع فراوانی پایه تحصیلی پاسخگویان.. 58

جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی درآمد ماهیانه خانواده پاسخگویان.. 58

جدول‏4‑4: توزیع فراوانی تحصیلات والدین پاسخگویان.. 59

جدول‏4‑5: توزیع فراوانی منزلت شغلی والدین پاسخگویان.. 59

جدول‏4‑6: توزیع فراوانی پایگاه اجتماعی – اقتصادی پاسخگویان.. 60

جدول‏4‑7: توزیع فراوانی معدل تحصیلی پاسخگویان.. 60

جدول‏4‑8: توزیع فراوانی طلاق والدین پاسخگویان.. 61

جدول‏4‑9: توزیع فراوانی روابط والدین پاسخگویان.. 62

جدول‏4‑10: توزیع فراوانی روابط پاسخگویان با والدین.. 62

جدول‏4‑11: توزیع فراوانی سابقه بزهکاری در همسالان.. 63

جدول‏4‑12: توزیع فراوانی عضویت همسالان در گروه های بزهکار.. 64

جدول‏4‑13: توزیع فراوانی تایید رفتار تخریب گرایی توسط همسالان.. 64

جدول‏4‑14: توزیع فراوانی رابطه دانش آموز با معلم.. 65

جدول‏4‑15:  توزیع فراوانی رابطه با همکلاسی ها.. 66

جدول‏4‑16: توزیع فراوانی جامعه پذیری.. 66

جدول‏4‑17:  گویه های رفتار تخیب گرایی.. 67

جدول‏4‑18: همبستگی بین متغیرها.. 68

جدول شماره ‏4‑19: بررسی وجود اختلاف میانگین در پایه های تحصیلی بوسیله آزمون F. 69

جدول شماره‏4‑20: مقایسه چندگانه پایه ها به وسیله آزمون توکی.. 70

جدول شماره ‏4‑21: مقایسه میانگین رفتار تخریب گرایی در دو گروه دانش آموزان تک  و دو والد.. 70

جدول شماره‏4‑22:  مدل رگرسیونی.. 72

چکیده

وندالیسم یا خرابکاری هاى شهرى یکى از مشکلات و معضلات جوامع شهرى به ویژه در حاشیه آنهاست که همگام با رشد و توسعه شتابزده شهر و درونى نشدن فرهنگ شهرنشینى در بین جوامع مختلف به وجود آمده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تخریب گرایی(وندالیسم) به عنوان رفتاری بزهکارانه در بین  نوجوانان دانش آموز پسر دبیرستان های شهرستان جاسک می باشد. در این تحقیق از چند رویکرد نظری برای تبیین رفتار وندالیستی دانش آموزان استفاده شده است که شامل نظریه کلارک، نظریه پاره گروه بزهکار آلبرت کوهن، نظریه ساترلند و کرسی و نظریه ماتزا می باشد.

روش نمونه گیری بصورت خوشه ای و تصادفی ساده می باشد. برای این منظور ابتدا از بین دبیرستان های شهرستان جاسک، چهار دبیرستان و از هر دبیرستان سه کلاس در پایه های مختلف انتخاب شد در مجموع از 253 نفر پرسشنامه تکمیل شد.

با توجه به نتایج حدود 24 درصد دانش آموزان دارای رفتار وندالیستی بالا، 35 درصد متوسط و 38 درصد دارای رفتار وندالیستی پایین هستند. جدول رگرسیون نشان می دهد که میزان تأثیر وضعیت همسالان 54/0 ، میزان تأثیر وضعیت تحصیلی 26/0 – ، تاثیر سن 23/0 و میزان تاثیر پایگاه اجتماعی -اقتصادی می‌باشد، مشاهده می‌شود وضعیت همسالان بیشترین تأثیر(وزن) را در رفتار تخریب گرایی دارد. این چهار متغیر نزدیک به 55 درصد تغییرات واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند.

1-1  مقدمه

وندالیسم یا خرابکاری هاى شهرى یکى از مشکلات و معضلات جوامع شهرى به ویژه در حاشیه آنهاست که همگام با رشد و توسعه شتاب زده شهر و درونى نشدن فرهنگ شهرنشینى در بین جوامع مختلف به وجود آمده است. خرابکاری هاى شهرى از جمله انحرافات یا آشفتگى هاى اجتماعى هستند که در آن افراد سعى دارند نیازها، هیجانات و احساسات درونى خود را به شیوه اى بروز دهند و با در دسترس نبودن روش مناسب به رفتارهاى نابهنجار روى مى آورند . در واقع، وندالیسم نوعی انحراف رفتارى است که با انتظارات جامعه منطبق و سازگار نیست و عموماً زمانى رخ مى دهد که فرد یا گروهى معیارهاى جامعه را رعایت نکنند. اصطلاح وندال بیشتر به کسانی اطلاق می شود که با حالت اعتراض به دلایل مختلف دست به تخریب می زنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید