دانلود پایان نامه بررسی عوامل روانی- اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام اس


دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

 

 

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی – جامعه­ شناسی

 

 عنوان:

 

بررسی عوامل روانی- اجتماعی موثر بر استراتژی­های مقابله­ای بیماران ام­اس شهر همدان

 

 استاد راهنما:

دکتر علی محمد قدسی

 

 

استاد مشاور:

دکتر مصیب یارمحمدی

 

 

13 آبان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه: 3

1-2- بیان مسئله: 6

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش: 9

1-4- هدف: 11

1-5- سوالات تحقیق: 11

فصل اول: مبانی و چارچوب نظری

مقدمه 15

1-1-  ادبیات نظری تحقیق 16

1-2-  پایگاه اقتصادی-اجتماعی: 16

1-2-1-  درآمد و سلامت 17

1-2-2-  تحصیلات و سلامت: 18

1-2-3- شغل و سلامت 18

2-3-  پیوندهای اجتماعی و حمایت اجتماعی 19

2-3- خودکارآمدی 27

2-3-1- خودکارآمدی و تنیدگی 29

2-3-2- نقش واسطه­ای خودکارآمدی 30

2-4- ادراک بیماری (مدل عقل سلیم) 31

2-5- استراتژی­های مقابله: 32

2-5-1- کارکردهای مقابله: 33

2-5-2- انواع رفتارهای مقابله­ای 35

2-6- پیشینه تحقیق: 39

2-6-1- تحقیقات داخلی: 39

2-6-2- تحقیقات خارجی: 42

2-6-3- نقد و ارزیابی تحقیقات پیشین 43

2-7- خلاصه نظریه ها: 43

2-3-8- فرضیات پژوهش: 45

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه: 49

3-1- روش و نوع تحقیق: 50

3-2- ابزار گردآوری داده­ها: 50

3-3- روش تجزیه و تحلیل داده­ها: 51

3-4- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­گیری: 51

3-4-1- جامعه آماری 51

3-4-2- حجم نمونه: 51

3-4-3- روش نمونه گیری: 52

3-5- واحد تحلیل و مشاهده: 52

3-6- تعریف مفاهیم و نحوه سنجش آنها: 53

3-7- متغیر مستقل (پایگاه اقتصادی-اجتماعی) 53

3-8- شبکه روابط اجتماعی: 54

3-9- حمایت اجتماعی: 55

3-10- احساس خودکارآمدی: 57

3-11- ادراک بیماری: 58

3-12- استراتژی­های مقابله­ای: 59

3-13- اعتبار تحقیق 64

3-14- پایایی 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه: 69

4-1- آمار توصیفی یک متغیری: 69

4-2- توزیع فراوانی جنسیت: 70

4-3- توزیع فراوانی وضعیت تاهل: 71

4-4- توزیع فراوانی گروه سنی: 72

4-5- شاخص‌های توصیفی سن: 73

4-6- توزیع فراوانی تحصیلات: 73

4-7-  توزیع فراوانی میزان درآمد: 74

4 -9- توزیع فراوانی منزلت شغلی: 76

4-10- توزیع فراوانی پایگاه اقتصادی اجتماعی: 76

4-11- شاخص‌های توصیفی متغیرهای مستقل: 78

4-12- شاخص‌های توصیفی سبک‌های مقابله‌ای: 79

4-13- بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها: 81

4-1- فرضیه 1: بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و سبک­های مقابله‌ای رابطه وجود دارد. 82

فصل پنجم: نتایج و بحث

مقدمه 99

5-1- خلاصه روند پژوهش 99

5-2-  نتایج  تحقیق 100

5-2-1- نتایج تجربی تحقیق 100

5-2-2 نتایج نظری تحقیق 103

5-2-3- نتایج: 106

5-2-4- محدودیت­های پژوهش: 106

5-2-5- پیشنهادات: 106

فهرست جداول

جدول 3-1گویه های اندازه گیری پایگاه اقتصادی – اجتماعی 54

جدول 3-2 عبارت­های 8 خرده آزمون سبک­های مقابله­ای 64

جدول (4-1): توزیع فراوانی جنسیت 70

جدول (4-2): توزیع فراوانی وضعیت تاهل 71

جدول (4-3): توزیع فراوانی گروه سنی 72

جدول (4-4): جدول شاخص‌های توصیفی سن 73

جدول (4-5): توزیع فراوانی تحصیلات 73

جدول (4-6): توزیع فراوانی میزان درآمد 75

جدول (4-7) توزیع فراوانی منزلت شغلی 76

جدول (4-8): توزیع فراوانی پایگاه اقتصادی اجتماعی 77

جدول (4-9): جدول شاخص‌های توصیفی متغیرهای مستقل 78

جدول (4-10): جدول شاخص‌های توصیفی سبک‌های مقابله‌ای 80

جدول (4-11): نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات 82

جدول (4-12): نتایج آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه سبک‌های مقابله‌ای 84

جدول (4-13): آزمون من-ویتنی برای مقایسه سبک‌های مقابله‌ای در پایگاه پایین و متوسط 85

جدول (4-14): آزمون من-ویتنی برای مقایسه سبک‌های مقابله‌ای در پایگاه پایین و بالا 86

جدول (4-15): آزمون من- ویتنی برای مقایسه سبک‌های مقابله‌ای در پایگاه متوسط و بالا 87

جدول (4-17): آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای شبکه روابط اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای 89

جدول (4-18): آزمون همبستگی اسپیرمن برای حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای 91

جدول (4-18): آزمون همبستگی اسپیرمن برای احساس خودکارآمدی و سبک‌های مقابله‌ای 93

جدول (4-19): آزمون همبستگی اسپیرمن برای ادراک بیماری و سبک‌های مقابله‌ای 95

فهرست نمو دارها

نمودار (4-1) توزیع جنسیت 70

نمودار (4-1)  وضعیت تاهل افراد 71

نمودار (4-2) توزیع سنی پاسخگویان 72

نمودار (4-3) وضعیت تحصیلات پاسخگویان 74

نمودار (4-4) وضعیت درآمد پاسخگویان 75

نمودار (4-5) وضعیت پایگاه اقتصادی اجتماعی 77

نمودار (4-6): نمایش داده­های پرت شبکه روابط اجتماعی 79

نمودار (4-7): نمایش داده­های پرت برای متغیر حمایت اجتماعی 81

نمودار (4-8): ماتریس همبستگی بین شبکه روابط اجتماعی و سبک­های مقابله­ای 89

نمودار (4-9): ماتریس همبستگی بین حمایت اجتماعی و سبک­های مقابله­ای 91

نمودار (4-10): ماتریس همبستگی بین احساس خودکارآمدی و سبک­های مقابله­ای 93

نمودار (4-11): ماتریس همبستگی بین ادراک بیماری و سبک­های مقابله­ای 95

مقدمه:

جامعه­شناسی پزشکی و بهداشت، شاخه­ای از جامعه­شناسی بوده و از جدیدترین رشته­های تخصصی است، که در آن اموری مانند بهداشت، بیماری و مراقبت­های پزشکی از دیدگاه جامعه­شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. تحقیق در تأثیر بیماری­ها بر گروه­های انسانی و نحوه دفاع در مقابل آن موضوع جالب توجهی برای جامعه­شناسی است. توزیع بیماری­ها در میان انسان­ها متفاوت بوده و شناخت و آگاهی نسبت به بیماری درچارچوب الگوهای فرهنگی صورت می­گیرد. به دلیل مداخله عوامل و شرایط اجتماعی در مسیر و جریان درمان، علوم اجتماعی با پزشکی و بهداشت و درمان مشارکت می­یابد و پیدایش رشته جامعه­شناسی پزشکی ضرورت می­یابد (محسنی، 1368: 2-1).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید