دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر گرایش دانشجویان به پژوهش


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد جهرم

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A» در رشته علوم اجتماعی

گرایش جامعه شناسی

 عنوان:

بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی  موثر بر گرایش دانشجویان به پژوهش

(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم)

استاد راهنما:

دکتر مجید رضا کریمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                         صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه : 3

1ـ2ـ بیان مسأله. 12

1ـ3ـ تاریخچه یا سابقه ی موضوع یا مسأله. 13

1ـ4ـ اهمیت و ضرورت پژوهش : 19

1ـ5ـ اهداف پژوهش : 21

1ـ5ـ1ـ هدف کلی : 22

1ـ5ـ2ـ اهداف جزئی.. 22

1ـ6ـ تعریف واژه ها و مفاهیم کلیدی : 22

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

2ـ ادبیات تحقیق.. 25

2ـ1ـ مبانی نظری پژوهش…. 26

2-1-1-نظریات پیرامون کارکردگرایی ساختاری: 27

2-1-2-نظریات مختلف دیگر. 37

2-1-3-نظریات فرهنگ دانشگاهی.. 45

2ـ2ـ چارچوب نظری : 52

2-3-مدل مفهومی تحقیق.. 60

2ـ 4ـ فرضیه های تحقیق.. 61

2-5- مطالعات پیشین.. 62

مطالعات خارجی: 63

مطالعات داخلی : 64

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3ـ روش شناسی پژوهش: 68

3-1-روش پژوهش: 68

3-2-جامعه ی آماری پژوهش: 68

3-3-حجم نمونه وویژگی های آن: 69

3-4-روش نمونه گیری: 69

3-5-ابزارپژوهش: 70

3-6-اعتبار وپایایی ابزار: 70

3-7-نحوه ی تجزیه وتحلیل داده ها: 72

3-7-1-تعریف مفهومی وعملیاتی………………… 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-تجزیه وتحلیل داده ها 83

4-1-آمارتوصیفی: 83

4-2 آمار ا ستنباطی……… 113

4-2-2 تجزیه و تحلیل چند متغیره…………. 125

4-2-3-تحلیل مسیر: 165

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه ونتیجه گیری : 170

5-2-راهکارها وراهبردهای پیشنهادی: 176

5-3-کمبودها ونواقص: 178

5-4- پیشنهادها : 179

منابع و ماخذ. 180

پیوست…………….. 184

چکیده انگلیسی………… 188

چکیده:

مقدمه وهدف:اساس توسعه هر جامعه ای به اهتمام بر پژوهش استوار است ودراین راستا دانشجویان واز همه مهمتر دانشگاهها نقش عمده را در جهت نیل به اهداف ایفا می کنند.این مطالعه با هدف بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی موثربرگرایش دانشجویان به پژوهش انجام شده است.

روش:پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی به شیوه ی پیمایشی(پرسشنامه ی محقق ساخته)وجامعه ی آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ونمونه ی آماری 344نفر باروش نمونه گیری خوشه ای وانتخاب واحدهای نمونه به صورت تصادفی انجام گرفته است.

یافته ها: درآزمون همبستگی پیرسون بین متغیر های مستقل سن ،هزینه ی ماهیانه ی دانشجو،ساعات مطالعه دانشجو درشبانه روز،هزینه سالانه خرید کتاب و علاقه به تحصیل و گرایش به پژوهش رابطه وجود دارد.درآزمون تفاوت میانگین نمره های متغیرهای مستقل جنسیت، وضعیت تاهل،مقطع تحصیلی،وجود مشاورین تحقیقاتی در دانشگاه وعضویت در انجمن علمی رشته ی تحصیلی مربوطه ومتغیر وابسته گرایش به پژوهش به لحاظ آماری تفاوت معنادار وجود داشته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید