دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی- روانی مؤثّر بر میزان مصرف خودسرانه‏ِ ی دارو در بین شهروندان 18 تا 55 سال شهر یاسوج


دانشگاه  یاسوج
دانشکده‏ ی ادبیّات و علوم انسانی
گروه علوم اجتماعی

پایان نامه‏ ی کارشناسی ارشد رشته ‏ی علوم اجتماعی گرایش جامعه ‏شناسی

بررسی عوامل اجتماعی- روانی مؤثّر بر میزان مصرف  خودسرانه‏ِ ی دارو در بین شهروندان 18 تا 55 سال شهر یاسوج

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بررسی عوامل اجتماعی- روانی مؤثر بر میزان مصرف خودسرانه‏ِی دارو در بین شهروندان 18 تا 55 سال شهر یاسوجپیشرفت علم پزشکی و صنعت داروسازی و ارائه‏ی داروهای متنوع در سال‏های اخیر، انقلابی در دانش پزشکی و امر درمان بوجود آورده است، اما همراه با این تکامل، پدیده‏ی دیگری نیز در کشورها و بویژه کشورهای جهان سوم بوجود آمده که همان روی آوردن بیش از حد مردم به داروها و مصرف غیرعلمی و غیرپزشکی آن است. میزان مصرف دارو در میان افراد، گروه‏ها و جوامع مختلف نرخ متفاوتی دارد، و برخی از جوامع با مسایل و مشکلات مهم‏تری در زمینه‏ی مصرف دارو مواجه هستند. در ایران نیز از جمله مسایل دارویی مورد بحث در طی سال‏های اخیر، مصرف زیاد دارو بوده است و بر حسب مستندات میزان مصرف دارو در ایران فراتر از حد استاندارد جهانی است. میزان مصرف دارو در یک کشور تابع متغیرهای متعددی است و مصرف دارو همیشه بر اساس الگوهای علمی نیاز پزشکی صورت نمی‏گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- روانی بر میزان مصرف خودسرانه‏ی دارو در شهر یاسوج است. طبق آمارها‏ی موجود 15 تا 20 درصد از ایرانی‏ها به طور خودسرانه و بدون مشورت پزشک دارو مصرف می‏کنند. در این مطالعه که به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است، 400 نفر از شهروندان 18 تا 55 ساله‏ی شهر یاسوج از طریق نمونه‏گیری تصادفی- چندمرحله‏ای انتخاب شدند که شامل 200 زن و 200 مرد بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بوده است که با استفاده از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی و با استفاده از سنجش همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ و کودر- ریچاردسون تعیین پایایی گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین متغیرهای سطح تحصیلات، میزان آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف، میزان آگاهی از پیامدهای مصرف و میزان سلامت عمومی با میزان مصرف خودسرانه‏ِی دارو ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مجموع این عوامل می‏توانند 19/0 از وقوع متغیر وابسته (مصرف دارو) را تبیین کند. با توجه به نتایج بدست آمده فرهنگ‏سازی و بالابردن سطح اطّلاعات و آگاهی مردم در زمینه‏‏ی مصرف دارو و همچنین سرمایه‌گذاری برای سلامت و توسعه فعّالیت‏های ارتقای سلامت، امری ضروری به نظر می‏رسد.

واژگان کلیدی: دارو، مصرف، مصرف‏کننده، آگاهی، سلامت‏ عمومی.

 
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                     صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-2 اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1- 5- کاربرد نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-2- پیشینه‏ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-2-1- پیشینه‏ی داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-2-2- پیشینه‏ی خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-3- نقد و بررسی تحقیقات انجام گرفته……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-3- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-2- دارو  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-3-3- مصرف و رفتار مصرف‏کننده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-3-4- مصرف دارو …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-5- عوامل مؤثر بر مصرف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-3-5-1- نظریه اقتصادی مصرف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-5-2- نظریه جامعه‏شناختی مصرف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-5-3- نظریه‏های روانشناختی مصرف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-3-5-3-1- تأثیر نگرش بر رفتار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-3-5-3-2- نظریه عمل معقول ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-3-5-3-3- نظریه رفتار برنامه‏ریزی‏شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3-5-3-4- نظریه هنجار اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-5-3-5- مدل آگاهی گریگوری و دی‏لو……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-3-5-3-6- نظریه آگاهی چالمرز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

 

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

 2-3-5-3-7- تئوری فستینگر در زمینه‏ی تضاد شناختی…………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-3-5-3-8- نظریه‏ یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-3-5-3-9- مدل اجتماعی- رفتاری آندرسن……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-3-5-3-10- مدل اجتماعی-رفتاری کروگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-3-5-3-11- سلامت عمومی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-3-5-3-12- نظریه واقعیت درمانی گلاسر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-3-5-3-13- مدل باور سلامتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-4- چهارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-5- مدل نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-6- مدل تحلیلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

2-7-  فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
فصل سوم: روش‏شناسی تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

3-3- جامعه‏ی آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

3-4- واحد آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3-5- حجم نمونه و روش محاسبه‏ی آن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

3-6- شیوه‏ی نمونه‏گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-7-1 تعاریف نظری مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3- 8- ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

3- 9- سنجش روایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42  3- 10- سنجش پایایی ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

3- 11روش‏های تجزیه و تحلیل داده‏ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

4-3-1- آزمون‏های همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

4-3-2- تحلیل رگرسیون دو متغیره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

4-3-3- تحلیل رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

4-3-4- تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

  4-3-4-1- دیاگرام تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70


فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادات

5-1- خلاصه‏ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

5-2- بحث و نتیجه‏گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73    5-3- راهکارها و پیشنهادات 75

5-3-1- پیشنهادات تحقیقی                                                                                                   …………………. 75

5-3-2- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

5-4- محدودیت‏ها و مشکلات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

فهرست منابع  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

پیوست‏ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

   
 فهرست جدول‏ها

عنوان و شماره                                                                                                                                             صفحه

 جدول شماره 2-1: خلاصه چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

جدول شماره 3-1: نتایج تحلیل عامل برای متغیر سلامت عمومی………………………………………………………………………………………………….. 43

جدول شماره‏ی 3-2: ضریب کودر ریچاردسون برای متغیرهای مورد بررسی …………………………………………………………………………… 44

جدول شماره 3-3: ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر سلامت عمومی…………………………………………………………………………………………… 44

جدول شماره 4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

جدول شماره 4-2: آماره‏های مربوط به سن پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………………………. 47

جدول شماره 4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………… 47

جدول شماره 4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………………………. 48

جدول شماره 4-5: توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت………………………………………………………………………………………………………………………… 48

جدول شماره 4-6: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول شماره 4-7:  آماره‏های مربوط به سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول شماره 4-8:  آماره‏های مربوط به میزان آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف دارو…………………………………………………………….. 49

جدول شماره 4-9: توزیع درصدی گویه‏های سنجش آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف دارو ………………………………………………. 51

جدول شماره 4-10: آماره‏های مربوط به میزان آگاهی از پیامدهای مصرف دارو……………………………………………………………………… 52

جدول شماره 4-11: توزیع درصدی گویه‏های سنجش آگاهی از پیامدهای مصرف دارو ……………………………………………………… 53

جدول شماره 4-12: آماره‏های مربوط به میزان اختلال در سلامت عمومی………………………………………………………………………………… 54

جدول شماره 4-13: توزیع درصدی گویه‏های سنجش اختلال در سلامت عمومی………………………………………………………………….. 55

جدول شماره 4-14: آماره‏های مربوط به میزان مصرف خودسرانه‏ی دارو …………………………………………………………………………………… 57

جدول شماره 4-15: توزیع فراوانی و درصدی مصرف خودسرانه‏ی دارو…………………………………………………………………………………………. 58

جدول شماره 4-16: آزمون همبستگی پیرسون بین سطح تحصیلات و مصرف خودسرانه‏ِی دارو……………………………………… 59

جدول شماره 4-17: آزمون همبستگی پیرسون بین آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف و مصرف خودسرانه دارو ……….. 60

جدول شماره 4-18: آزمون همبستگی پیرسون بین آگاهی از پیامدهای مصرف و مصرف خودسرانه‏ِی دارو……………….. 60

جدول شماره 4-19: آزمون همبستگی پیرسون بین سلامت عمومی و میزان مصرف خودسرانه‏ِی دارو…………………………. 61

جدول شماره 4-20: آزمون همبستگی پیرسون بین سن و میزان مصرف خودسرانه‏ِی دارو………………………………………………… 61      جدول شماره 4-21: آزمون t مستقل بین جنسیت و میزان مصرف خودسرانه‏ی دارو…………………………………………………………………………………………………………………………. 61

جدول شماره 4-22: آزمون t مستقل بین وضع تأهل و میزان مصرف خودسرانه‏ی دارو……………………………………………………….. 62

جدول شماره 4-23: آزمون t مستقل بین وضع اشتغال و میزان مصرف خودسرانه‏ی دارو…………………………………………………… 62

جدول شماره 4-24: آزمون t مستقل بین قومیت و میزان مصرف خودسرانه‏ی دارو………………………………………………………………. 63

جدول شماره 4-25: رگرسیون دو متغیره بین متغیر سطح تحصیلات و مصرف خودسرانه‏ی دارو…………………………………… 63

عنوان و شماره                                                                                                                                       صفحه

 جدول شماره 4-26: رگرسیون دو متغیره بین آگاهی شیوه‏ی صحیح مصرف و مصرف خودسرانه دارو ………………………… 64

جدول شماره 4-27: رگرسیون دومتغیره بین ابعاد آگاهی از شیوه‏ی صحیح مصرف و مصرف خودسرانه‎ی دارو ……… 64

جدول شماره 4-28: رگرسیون دو متغیره بین آگاهی از پیامد مصرف و مصرف خودسرانه‏ی دارو …………………………………. 64

جدول شماره 4-29: رگرسیون دومتغیره بین ابعاد آگاهی از پیامدهای مصرف و مصرف خودسرانه‎ی دارو ………………… 65
جدول شماره 4-30: رگرسیون دو متغیره بین متغیر سلامت عمومی و مصرف خودسرانه‏ی دارو…………………………………….. 65

جدول شماره 4-31: رگرسیون دو متغیره بین ابعاد سلامت عمومی و مصرف خودسرانه‏ی دارو ……………………………………… 66

جدول شماره 4-32: رگرسیون چند متغیره بین مجموع متغیرهای مستقل و میزان مصرف خودسرانه‏ی دارو………….. 67

جدول شماره 4-33: تحلیل مسیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
فهرست شکل‏ها


عنوان                                                                    
                                                                            صفحه

شکل شماره 2-1-  عوامل تأثیرگذار بر فرآیند تصمیم‏گیری رفتار مصرف‏کننده…………………………………………………………. 16

شکل شماره 2-2-  عوامل تعیین کننده‏ی رفتار فرد در مدل کنش معقول…………………………………………………………………… 23

شکل شماره 2-3- عوامل تعیین کننده‏ی رفتار فرد در مدل رفتار برنامه‏ریزی شده………………………………………………….. 24

شکل شماره 2-4-  عوامل تعیین‏کننده در انتخاب منابع مراقبت درمانی………………………………………………………………………… 28

1-1- مقدمه                                                                                   

بشر از گذشته‏ی دور با مشکل درد و آلام مواجه بوده و همواره سعی در برطرف کردن این مشکل داشته است. بر اساس مستندات تاریخی از حدود 7000 سال قبل، انسان‏ها از داروهای گیاهی و طبیعی برای مقابله با بیماری‏ها یا حفظ سلامت خود استفاده می‏کرده است، اما امروزه با پیشرفت علم و فنّاوری و گسترش مرزهای دانش، شاهد شیوه‏های گوناگونی از مصرف دارو هستیم. این شیوه‏ها علاوه بر مصرف خوراکی، مصارف موضعی، مصارف استنشاقی، مصارف جلدی، مصارف تزریقی و… را شامل می‏شود (اردکانی،331:1384). هریک از این شیوه‏های مصرف دارو در کنار خاصیت اثربخشی و فواید درمانی خود، عوارض و  مضرّاتی را نیز به همراه خواهد داشت که ضروری است به هنگام مصرف به آن توجه شود. اما علاوه بر این، کاربرد دارو در انواع مختلف خدمات درمانی، از نظر اجتماعی- فرهنگی نیز دارای ابعاد مختلفی است که می‏توان از مسایلی چون سوءکاربردهای دارویی، خودمصرفی دارو، نظام‏های دارویی کشور و همچنین مصرف زیاد دارو نام برد(محسنی،302:1385).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید