دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر گرایش دانشجویان به پژوهش


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد جهرم

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A» در رشته علوم اجتماعی

گرایش جامعه شناسی

عنوان:

بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی  موثر بر گرایش دانشجویان به پژوهش (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم)

استاد راهنما:

دکتر مجید رضا کریمی

 

دی 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه : 3

1ـ2ـ بیان مسأله 12

1ـ3ـ تاریخچه یا سابقه ی موضوع یا مسأله 13

1ـ4ـ اهمیت و ضرورت پژوهش : 19

1ـ5ـ اهداف پژوهش : 21

1ـ5ـ1ـ هدف کلی : 22

1ـ5ـ2ـ اهداف جزئی 22

1ـ6ـ تعریف واژه ها و مفاهیم کلیدی : 22

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

2ـ ادبیات تحقیق 25

2ـ1ـ مبانی نظری پژوهش 26

2-1-1-نظریات پیرامون کارکردگرایی ساختاری: 27

2-1-2-نظریات مختلف دیگر 37

2-1-3-نظریات فرهنگ دانشگاهی 45

2ـ2ـ چارچوب نظری : 52

2-3-مدل مفهومی تحقیق 60

2ـ 4ـ فرضیه های تحقیق 61

2-5- مطالعات پیشین 62

مطالعات خارجی: 63

مطالعات داخلی : 64

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3ـ روش شناسی پژوهش: 68

3-1-روش پژوهش: 68

3-2-جامعه ی آماری پژوهش: 68

3-3-حجم نمونه وویژگی های آن: 69

3-4-روش نمونه گیری: 69

3-5-ابزارپژوهش: 70

3-6-اعتبار وپایایی ابزار: 70

3-7-نحوه ی تجزیه وتحلیل داده ها: 72

3-7-1-تعریف مفهومی وعملیاتی…………………………. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-تجزیه وتحلیل داده ها 83

4-1-آمارتوصیفی: 83

4-2 آمار ا ستنباطی…………………………………. 113

4-2-2 تجزیه و تحلیل چند متغیره………………………. 125

4-2-3-تحلیل مسیر: 165

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه ونتیجه گیری : 170

5-2-راهکارها وراهبردهای پیشنهادی: 176

5-3-کمبودها ونواقص: 178

5-4- پیشنهادها : 179

منابع و ماخذ 180

پیوست……………………………………………. 184

چکیده انگلیسی…………………………………….. 188

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 4-1: شاخص های توصیف داده های خام مربوط به سن پاسخگویان 84

جدول 4-2:توزیع فراوانی افرادبرحسب سن  به صورت گروه بندی شده 85

جدول 4-3: توصیف داده های مربوط به جنسیت  دانشجویان 85

جدول 4-4: توزیع فراوانی افرادبرحسب جنسیت 86

جدول 4-5: توصیف داده های مربوط به محل تولد دانشجویان 86

جدول 4-6: توزیع فراوانی افرادبرحسب محل تولد 87

جدول 4-7: توصیف داده های مربوط به محل سکونت دانشجویان 87

جدول4-8: توزیع فراوانی افرادبرحسب محل سکونت فعلی 88

جدول 4-9: توصیف داده های مربوط به وضعیت تاهل دانشجویان 88

جدول 4-10: توزیع فراوانی افرادبرحسب وضعیت تاهل 89

جدول 4-11: توزیع فراوانی افرادبرحسب درآمدماهیانه خانواده: 89

جدول 4-12: توصیف داده های مربوط به رشته ی تحصیلی دانشجویان 90

جدول4-13: توزیع فراوانی افرادبرحسب رشته تحصیلی 91

جدول 4-14: شاخص ها: توصیف داده های مربوط به مقطع تحصیلی پاسخگویان 91

جدول4-15: توزیع فراوانی افرادبرحسب مقطع تحصیلی 92

جدول 4-16: شاخص ها: توصیف داده های مربوط به میزان تحصیلات پدر پاسخگویان 92

جدول4-17: توزیع فراوانی افرادبرحسب میزان تحصیلات پدر 93

جدول 4-18 شاخص ها: توصیف داده های مربوط به میزان تحصیلات مادر پاسخگویان 93

جدول 4-19: توزیع فراوانی افرادبرحسب میزان تحصیلات مادر 94

جدول4 -20 شاخص ها: توصیف داده های مربوط به نوع شغل پدر پاسخگویان 94

جدول 4-21: توزیع فراوانی افرادبرحسب شغل پدر 95

جدول4 -22: شاخص ها: توصیف داده های مربوط به نوع شغل مادر پاسخگویان 95

جدول شماره4-23: توزیع فراوانی افرادبرحسب شغل مادر 96

جدول4-24شاخص های توصیف داده های مربوط به هزینه ی ماهیانه ی خانواده 96

جدول4-25: توزیع فراوانی افرادبرحسب هزینه ی ماهیانه ی خانواده 97

جدول4- 26:شاخص های توصیف داده های(خام) مربوط به هزینه ی شخصی دانشجو 97

جدول 4- 27: توزیع فراوانی افرادبرحسب هزینه ی ماهیانه ی شخصی 98

جدول 4-28:شاخص های توصیف داده های مربوط به نوع منزل مسکونی خانواده دانشجو 98

جدول4- 29: توزیع فراوانی افرادبرحسب نوع مالکیت منزل 99

جدول4-30: شاخص های توصیف داده های(گروه بندی نشده) مربوط به ساعات مطالعه دانشجو درشبانه روز 100

جدول4- 31: توزیع فراوانی افرادبرحسب ساعات مطالعه درشبانه روز 100

جدول4- 32:توصیف فراوانی افراد برحسب استفاده ازامکانات 101

جدول4- 33:توزیع فراوانی افراد برحسب استفاده ازامکانات 101

جدول4-34:شاخص های توصیف داده های(گروه بندی نشده) مربوط به هزینه خریدسالانه کتاب 102

جدول4-35: توزیع فراوانی افرادبرحسب هزینه خریدسالانه کتاب 102

جدول4-36: توصیف فراوانی افرادبرحسب شرکت درهمایش علمی 103

جدول4-37: توزیع فراوانی افرادبرحسب شرکت درهمایش علمی 103

جدول4- 38:توصیف فراوانی افراد بر حسب رائه پژوهش علمی 104

جدول4- 39:توزیع فراوانی افراد بر حسب رائه پژوهش علمی 104

جدول4- 40:توصیف فراوانی افراد برحسب آشنایی با انواع روش تحقیق 105

جدول4-41: توزیع فراوانی افرادبرحسب آشنایی با انواع روش تحقیق 105

جدول 4-42:توصیف فراوانی افراد برحسب جوابگویی امکانات مطالعه به نیازهای دانشجویان 106

جدول 4-43:توزیع فراوانی افراد برحسب جوابگویی امکانات مطالعه به نیازهای دانشجویان 106

جدول4-44:توصیف فراوانی افراد برحسب اهمیت جستجو وکنکاش علمی 107

جدول4-45: توزیع فراوانی افرادبرحسب اهمیت جستجو وکنکاش علمی 107

جدول4-46:توصیف فراوانی افراد برحسب عضویت درباشگاه پژوهشگران جوان 108

جدول4-47: توزیع فراوانی افرادبرحسب عضویت درباشگاه پژوهشگران جوان 108

جدول4-48: توصیف فراوانی افراد برحسب استفاده از راه حل های خود جهت  دستیابی پاسخ به سوالات 109

جدول4-49: توزیع فراوانی افراد برحسب استفاده از راه حل های خود جهت  دستیابی پاسخ به سوالات 109

جدول4-50: توصیف فراوانی افرادبرحسب استفاده ازنظرمشاورین تحقیقاتی 110

جدول4-51: توزیع فراوانی افرادبرحسب استفاده ازنظرمشاورین تحقیقاتی 110

جدول4-52 :توصیف فراوانی افراد برحسب علاقه به تحصیل 111

جدول4-53 :توزیع فراوانی افراد برحسب علاقه به تحصیل 111

جدول4-54 :توصیف فراوانی افراد برحسب پایگاه خانوادگی 112

جدول4-55 :توزیع فراوانی افراد برحسب پایگاه خانوادگی 112

جدول4-56:آزمون همبستگی بین سن وگرایش به پژوهش 113

جدول 4-57:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس جنسیت آنان 114

جدول4-58:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس وضعیت تاهل آنان…………………………………………….. 114

جدول 4-59: آزمون همبستگی بین درآمدماهیانه خانواده ی دانشجو وگرایش به پژوهش 115

جدول4-60:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس رشته تحصیلی آنان 115

جدول4-61:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس مقطع تحصیلی آنان 116

جدول4-62:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس سطح تحصیلات پدر 116

جدول4-63:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس سطح تحصیلات مادر 117

جدول4-64:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس شغل پدردانشجو………………………………………… 118

جدول4-65:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس شغل مادردانشجو 118

جدول4-66:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس دسترسی دانشجوبه امکانات مطالعه 119

 جدول4-67: آزمون همبستگی بین هزینه ی ماهیانه خانواده ی دانشجو وگرایش به پژوهش 119

جدول4-68: آزمون همبستگی بین هزینه ی ماهیانه دانشجو وگرایش به پژوهش 120

جدول4-69:آزمون همبستگی بین ساعات مطالعه دانشجودرشبانه روز وگرایش به پژوهش 120

جدول 4-70: آزمون تفاوت میانگین بین نوع منزل مسکونی خانواده دانشجو وگرایش به پژوهش 120

جدول4-71: آزمون همبستگی بین هزینه ی سالانه خریدکتاب وگرایش به پژوهش 121

جدول4-72: آزمون همبستگی بین علاقه به تحصیل وگرایش به پژوهش 121

جدول4-73: آزمون همبستگی بین پایگاه خانوادگی دانشجو وگرایش به پژوهش 121

جدول4-74:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس آشنایی دانشجوبا روش تحقیق 122

جدول4-75:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس وجودمشاورین تحقیقاتی 123

جدول4-76:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس عضویت درباشگاه پژوهشگران 124

جدول4-77:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس شرکت درهمایشهای علمی 124

جدول4-78:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از همه متغیرهای مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا30) مرحله ی اول 127

جدول4-79: ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل به کار رفته درتحقیق 128

جدول4-80:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27به جزشغل مادر) مرحله ی دوم 129

جدول4-81 مرحله ی دوم مدل پس رونده ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل (متغیرهای 1تا27به جزشغل مادر)به کار رفته درتحقیق 130

جدول 4-82: تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از همه ی متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27)مرحله سوم 131

جدول4-83: مرحله ی سوم مدل پس رونده ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش و متغیرهای مستقل به کار رفته درتحقیق 132

جدول 4-84:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از همه ی متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27)مرحله ی چهارم 133

جدول4-85: ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل به کار رفته درتحقیق( مرحله ی چهارم رگرسیون پس رونده) 134

جدول 4-86:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از همه ی متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27)مرحله پنجم 135

جدول4-87: ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل به کار رفته درتحقیق درمرحله پنجم 136

جدول 4-88:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از همه ی متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27) مرحله ششم. 137

جدول 4-89:جدول ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل به کار رفته درتحقیق درمرحله ششم ازرگرسیون پس رونده 138

جدول 4-90:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از همه ی متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27) مرحله هفتم. 139

جدول 4-91:جدول ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل به کار رفته درتحقیق 140

جدول 4-92:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش با استفاده از متغیرهای مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27) مرحله هشتم رگرسیون پس رونده 141

جدول 4-93:جدول ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش و متغیرهای مستقل به کار رفته درتحقیق مرحله هشتم رگرسیون پس رونده 141

جدول 4-94:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از همه ی متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27) مرحله نهم رگرسیون پس رونده 143

جدول 4-95:جدول ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل درتحقیق مرحله نهم 144

جدول 4-96:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از همه ی متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27)مرحله دهم 145

جدول 4-97:جدول ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل تحقیق درمرحله ی دهم 146

جدول 4-98: تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از همه ی متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27) مرحله یازدهم 147

جدول 4-99: جدول ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل درتحقیق (مرحله یازدهم) 148

جدول 4-100:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از همه ی متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27) مرحله دوازدهم 149

جدول 4-101:جدول ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل درتحقیق( مرحله دوازدهم) 150

جدول 4-102:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده متغیر های مستقل تحقیق(مرحله 13) 151

جدول 4-103:جدول ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل تحقیق مرحله سیزدهم 152

جدول 4-104:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا 27مرحله چهاردهم) 153

جدول4-105:جدول ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل درتحقیق مرحله چهاردهم 154

جدول 4-106:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از همه ی متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27 مرحله پانزدهم) 155

جدول 4-107: جدول ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل درتحقیق مرحله پانزدهم 156

جدول 4-108:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده ازمتغیرهای مستقل تحقیق مرحله شانزدهم………………… 157

جدول 4-109:جدول ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل به کار رفته درتحقیق مرحله شانزدهم158

جدول 4-110تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از همه ی متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27) مرحله هفدهم 159

جدول4-111: ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل به کار رفته درتحقیق 160

جدول4-112:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از همه ی متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27) مرحله هجدهم 161

جدول 4-113:ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل درتحقیق مرحله هجدهم 162

جدول 4-114:تحلیل رگرسیون متغیر وابسته گرایش به پژوهش بااستفاده از همه ی متغیر های مستقل تحقیق(متغیرهای 1تا27) مرحله نوزدهم 163

جدول4-115: ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل تحقیق (مرحله نوزدهم) 164

جدول4-116::میزان تاثیر مستقیم ، غیرمستقیم وتاثیرکل متغیرهای مستقل بر گرایش به پژوهش……………………………………. 168

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

نمودار 4-1- نمودار میله ای توزیع فراوانی سن 84

نمودار4-2: نمودارستونی توزیع فراوانی درآمد ماهیانه ی خانواده 90

نمودار 4-3- نوع مالکیت منزل مسکونی خانواده 99

نمودار4-4-نمودارساختارتفاوت میانگین بین آشنایی دانشجوبا روش تحقیق وگرایش به پژوهش 122

نمودار4-5- نمودارساختارتفاوت میانگین بین  استفاده از مشاورین تحقیقاتی وگرایش به پژوهش…………………………………… 123

نمودار 4-6-تحلیل مسیر 167

چکیده:

مقدمه وهدف:اساس توسعه هر جامعه ای به اهتمام بر پژوهش استوار است ودراین راستا دانشجویان واز همه مهمتر دانشگاهها نقش عمده را در جهت نیل به اهداف ایفا می کنند.این مطالعه با هدف بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی موثربرگرایش دانشجویان به پژوهش انجام شده است.

روش:پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی به شیوه ی پیمایشی(پرسشنامه ی محقق ساخته)وجامعه ی آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ونمونه ی آماری 344نفر باروش نمونه گیری خوشه ای وانتخاب واحدهای نمونه به صورت تصادفی انجام گرفته است.

یافته ها: درآزمون همبستگی پیرسون بین متغیر های مستقل سن ،هزینه ی ماهیانه ی دانشجو،ساعات مطالعه دانشجو درشبانه روز،هزینه سالانه خرید کتاب و علاقه به تحصیل و گرایش به پژوهش رابطه وجود دارد.درآزمون تفاوت میانگین نمره های متغیرهای مستقل جنسیت، وضعیت تاهل،مقطع تحصیلی،وجود مشاورین تحقیقاتی در دانشگاه وعضویت در انجمن علمی رشته ی تحصیلی مربوطه ومتغیر وابسته گرایش به پژوهش به لحاظ آماری تفاوت معنادار وجود داشته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید