دانلود پایان نامه بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن


دانشکده فنی

گروه مهندسی عمران

گرایش مهندسی راه و ترابری

عنوان:

بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن

(مطالعه موردی: شهر رشت)

استاد راهنما:

دکتر ایرج برگ گل

فهرست مطالب:

فهرست مطالب…………………………………………………. ‌أ

فهرست جدول ها……………………………………………….. ‌ز

فهرست شکل ها………………………………………………. ‌ط

چکیده فارسی………………………………………………….. ‌ل

چکیده انگلیسی………………………………………………… ‌م

فصل اول : کلیات

1-1- مقدمه……………………………………………………….. 2

1-2- تعریف مسئله و ضرورت آن…………………………………. 3

1-3- اهداف تحقیق……………………………………………….. 4

1-4- فرضیات……………………………………………………….. 4

1-5- محدودیت ها ………………………………………………….4

1-6- ساختار پایاننامه……………………………………………. 5

فصل دوم : مبانی نظری

2-1- مقدمه……………………………………………………….. 7

2-2- تاریخچه میدان………………………………………………. 7

2-2-1- انواع تقاطع‌های دایروی………………………………….. 8

2-2-2- مقایسه ویژگی‌های میدان‌ها و دیگر تقاطع‌های دایروی..8

2-2-3- خصوصیات طراحی میدان‌ها…………………………….. 9

2-3- انواع میدان‌ها……………………………………………….. 12

2-3-1- آیین‌نامه امریکا…………………………………………… 13

2-3-1-1- میدان‌های کوچک……………………………………… 13

2-3-1-2- میدان‌های یک‌خطه……………………………………. 14

2-3-1-3- میدان‌های چند خطه………………………………….. 14

2-3-2- آیین‌نامه انگلستان………………………………………. 16

2-3-2-1- میدان‌های معمولی…………………………………… 16

2-3-2-2- میدان فشرده (میدانچه)…………………………….. 16

2-3-2-3- میدان‌های کوچک…………………………………….. 18

2-3-2-4- میدان‌های غیر هم‌سطح…………………………….. 18

2-3-2-5- میدان‌ها چراغ‌دار……………………………………… 18

2-3-2-6- میدان دوتایی…………………………………………. 18

2-3-3- آیین‌نامه ایران……………………………………………. 19

2-3-3-1- میدان‌های تداخلی…………………………………… 19

2-3-3-1- میدان‌های تقدمی…………………………………… 19

2-4- کاربردهای بالقوه میدان………………………………….. 19

2-4-1- شهرک‌های مسکونی جدید………………………….. 20

2-4-2- مراکز شهر………………………………………………. 20

2-4-3- شهرهای حومه شهری و شهرهای کوچک………….. 20

2-4-4- مناطق برون‌شهری و شهرهای کوچک………………. 20

2-4-5- مدارس………………………………………………….. 20

2-4-6- ورودی شهرها و آرام‌سازی ترافیک…………………… 21

2-4-7- هندسه غیرمعمول…………………………………….. 21

2-4-9- تقاطع‌هایی بافاصله نزدیک…………………………… 21

2-5- ایمنی……………………………………………………… 21

2-6- طرح هندسی میدان ها………………………………… 25

2-6-1- اصول و اهداف…………………………………………. 25

2-6-1-1- مدیریت سرعت…………………………………….. 27

2-6-1-2- وسیله نقلیه طرح………………………………….. 28

2-6-1-3- کاربران غیر موتوری………………………………… 29

2-6-1-4- فاصله دید قابلیت رؤیت……………………………. 29

2-6-2- اندازه، مکان و امتداد ورودی‌های میدان…………….. 30

2-6-2-1- قطر دایره محاطی………………………………….. 30

2-6-2-2- امتداد پایه‌های ورودی……………………………… 31

2-6-3- میدان‌های چند خطه…………………………………. 32

2-6-3-1- عرض ورودی………………………………………… 33

2-6-3-2- عرض مسیر گردشی……………………………… 34

2-6-3-3- جزیره مرکزی………………………………………… 34

2-6-3-4- هندسه و امتداد ورودی……………………………. 35

2-6-3-5- جزایر جداکننده……………………………………… 36

2-6-3-6- انحنای خروج……………………………………….. 36

2-6-3-7-نکات وسیله نقلیه طرح…………………………….. 37

2-6-4- سریع‌ترین مسیر خودرو………………………………. 37

2-7- ظرفیت میدان……………………………………………..39

2-7-1- مدل‌های شبیه‌سازی و مدل‌های تحلیلی…………. 41

2-7-2- معادلات جبری محاسبه ظرفیت میدان‌ها…………….42

2-8- فاصله زمانی عبور ………………………………………..43

2-8-1- تعاریف…………………………………………………. 43

2-8-1-1- فاصله‌ی عبور زمانی و فاصله‌ی عبور تأخیری در میدان‌ها…43

2-8-1-2- فاصله‌ی ‌زمانی عبور قابل‌قبول……………………. 43

2-8-1-3- فاصله‌ی عبور زمانی بحرانی در میدان‌ها……….. 44

2-8-1-4- دنباله‌روی…………………………………………… 45

2-8-1-5- توزیع سرفاصله‌ی زمانی………………………….. 45

2-8-1-6- سرفاصله‌ی زمانی دنباله‌روی در میدان‌ها……….46

2-8-1-7- ناحیه برخورد (ناحیه تداخلی)…………………… 47

2-8-1-8- فاصله‌ی عبور زمانی (گَپ) در میدان‌ها…………. 47

2-8-1-9- فاصله‌ی عبور زمانی تحمیلی (گپ اجباری)…….47

2-9- جمع بندی……………………………………………… 48

فصل سوم : پیشینه تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………… 50

3-2- مدل‌های تعیین ظرفیت میدان………………………… 51

3-2-1- مدل‌های تجربی ظرفیت…………………………….. 52

3-2-1-1- مدل رگرسیون خطی LR942 (بریتانیا)………….. 52

3-2-1-2- مدل جیرابیس فرانسه…………………………….. 53

3-2-1-3- محدودیت‌های مدل‌های تجربی………………….. 53

3-2-2- مدل‌های فاصله زمانی عبور قابل‌قبول…………….. 54

3-2-2-1- پیشینه تحقیق…………………………………… 54

3-2-2-2- روش‌های تعیین فاصله عبور بحرانی…………… 55

3-2-2-2-1- روش راف (1950)……………………………….. 56

3-2-2-2-2-  روش وو (2006) …………………………………56

3-2-2-2-3-  روش سیلاخ (1973)…………………………… 57

3-2-2-2-4-  روش هاردر (1968)…………………………….. 57

3-2-2-3- عوامل مؤثر بر رفتار پذیرش فاصله‌ زمانی عبور توسط رانندگان…58

3-2-2-4- مدل های جهانی ظرفیت میدان………………….. 58

3-2-2-4-1- مدل ظرفیت راه امریکا (HCM2000)……………. 58

3-2-2-4-2- مدل ظرفیت راه امریکا (HCM2010) …………….59

3-2-2-4-3- مدل آلمانی بریلون – وو…………………………. 60

3-2-2-4-4- مدل استرالیایی آسترود…………………………. 60

3-2-3- مدل‌های شبیه‌سازی خرد نگر……………………….. 61

3-4- جمع بندی……………………………………………….. 62

فصل چهارم : برداشت داده

4-1- مقدمه…………………………………………………….. 64

4-2- میدان‌های موردمطالعه…………………………………. 65

4-2-1- میدان بسیج (صیقلان)……………………………… 66

4-2-2- میدان فرهنگ………………………………………… 67

4-2-3- میدان گیل……………………………………………. 69

4-3- ابزار جمع‌آوری داده‌ها …………………………………..74

4-4- برداشت داده……………………………………………. 74

4-4-1- میدان بسیج (صیقلان)…………………………….. 79

4-4-2- میدان فرهنگ……………………………………….. 83

4-4-3- میدان گیل…………………………………………… 86

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل

5-1- مقدمه………………………………………………….. 91

5-2- تعیین فواصل زمانی عبور بحرانی و فاصله زمانی دنباله‌روی…..92

5-2-1- فاصله زمانی عبور بحرانی………………………… 92

5-2-1-1- روش راف…………………………………………. 92

5-2-1-2- روش سیلاخ……………………………………… 94

5-2-1-3- روش‌ هاردر……………………………………….. 95

5-2-1-4- روش وو…………………………………………… 97

5-2-1-5- بازه بهینه فاصله زمانی عبور بحرانی…………. 98

5-2-2- فاصله زمانی دنباله‌روی………………………….. 100

5-3- مدل ظرفیت میدان‌های شهر رشت……………….. 100

5-3-1- تعیین ظرفیت با استفاده از مدل‌های معتبر جهانی….100

5-3-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدان‌های موردمطالعه شهر رشت…..102

5-3-1-1-1- مدل ظرفیت میدان بسیج……………………102

5-3-1-1-2- مدل ظرفیت میدان فرهنگ…………………. 103

5-3-1-1-3- مدل ظرفیت میدان گیل…………………….. 104

5-3-1-2- تعیین مدل ظرفیت جامع برای میدان‌های شهر رشت……105

5-3-1-3- مقایسه مدل‌های ظرفیت میدان‌های شهر رشت…..106

5-3-2- تعیین ظرفیت با استفاده از تحلیل رگرسیون….107

5-3-2-1-  تعیین ظرفیت با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره…107

5-3-2-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدان‌های موردمطالعه شهر رشت….109

5-3-2-1-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدان بسیج……… 109

5-3-2-1-1-2- تعیین مدل ظرفیت میدان فرهنگ……..110

5-3-2-1-1-3- تعیین مدل ظرفیت میدان گیل…………111

5-3-2-1-2- تعیین مدل ظرفیت جامع برای میدان‌های شهر رشت…..112

5-3-2-2-  تعیین ظرفیت با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره خطی….114

5-3-2-2-1- تعیین مدل ظرفیت میدان‌های موردمطالعه شهر رشت……115

5-3-2-2-1-1- تعیین مدل ظرفیت میدان بسیج……. 115

5-3-2-2-1-2- تعیین مدل ظرفیت میدان فرهنگ…… 116

5-3-2-2-1-3- تعیین مدل ظرفیت میدان گیل………. 117

5-3-2-2-2- تعیین مدل ظرفیت جامع برای میدان‌های شهر رشت……117

5-3-3- مدل‌های ظرفیت میدان‌های شهر رشت…….119

فصل ششم : نتایج و پیشنهادها

6-1- مقدمه…………………………………………… 121

6-2- نتایج…………………………………………….. 122

6-3- پیشنهادات………………………………………

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید