دانلود پایان نامه بررسی رهبری خدمتگزاردر اعتماد کارکنان به مدیران


مدل آنجل و پری[۱]

آنجل و پری ، بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش ، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن ، تمایز قائل شدند . اگر چه این پرسشنامه یک بعدی در نظر گرفته شده است ، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را آشکار کرد . یک عامل به وسیله پرسشهایی مشخص می شود که تعهد به ماندن را ارزیابی می کنند و دیگری به وسیله پرسشهایی که تعهد ارزشی (حمایت از اهداف سازمان) را اندازه گیری می کنند ، مشخص می گردد . تعهد ارزشی « آنجل و پری » گرایش مثبتی را به سازمان نشان می دهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد . تعهد به ماندن « آنجل و پری » اشاره به اهمیت تعاملات پاداشها-مشارکتهای تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد . این نوع تعهد اشاره به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد (فرهنگی ، حسین زاده ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۶).

۲-۲-۳-۴-مدل مایر و شورمن[۲]

به نظر مایر و شورمن ، تعهد سازمانی دو بعد دارد . آنها این دو بعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به تلاش مضاعف) نامیدند . اگر چه شباهتهایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط « آنجل و پری » و « مایر و شورمن » و آنچه که توسط « آلن و می یر » شناسایی شده وجود دارد ، اما یک تفاوت اساسی بین مدلهای آنها نیز وجود دارد . سه جزء تعهد « آلن و می یر » ( عاطفی ، مستمر و هنجاری ) اصولاً بر اساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتبط می کنند ، متفاوت هستند . نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه است و آن ادامه کار در سازمان است . برعکس ، در مدلهای « آنجل و پری » و « مایر و شورمن » فرض شده است که تعهد مستمر مرتبط با تصمیم به ماندن یا ترک سازمان است و تعهد ارزشی مرتبط یه تلاش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی است (همان منبع) .

۲-۲-۳-۵- مدل پنلی و گولد[۳]

پنلی و گولد، یک چارچوب چند بعدی را ارائه کردند. آنها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی تمایز قائل شدند . تعریف تعهد اخلاقی به طور نزدیکی با تعریف تعهد عاطفی « آلن و می یر » و تعهد ارزشی « آنجل و گری » و « مایر و شورمن » یکسان است . استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل « اریلی و چتمن » است و ممکن است به عنوان یک شکل از انگیزش به جای تعهد در نظر گرفته شود. سرانجام منظور آنها از تعهد بیگانگی تا حدی با تعهد مستمر « آلن و می یر » یکسان است ( همان منبع ).

۲-۲-۴- متغیرهایی که با تعهد سازمانی رابطه دارند ؛

دانشمندان رفتار سازمانی و محققینی که در زمینه تعهد سازمانی به مطالعه می پردازند ، بر این تلاش بوده اند تا ثابت کنند که بعد از ورود یک فرد به سازمان چه عواملی تعهد سازمانی وی را تحت تأثیر قرار می دهند . مودی و دیگران (۱۹۷۹) عواملی را که به تعهد سازمانی بالاتر منجر می شوند را به سه دسته اصلی تقسیم بندی کرده اند : ( بهارلو ، ۱۳۸۷ ، ص ۴۸ ).

[۱] – Angle & Perry

[۲] – Mayer & Schoorman

[۳]– Penley & Gould

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دانلود پایان نامه بررسی رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد عاطفی کارکنان به مدیران

نظریه انگیزه خدمت عمومی[۱]

که اولین بار به طور عمده توسط پری و وایز ( ۱۹۹۰ ) مورد توجه قرار (PSM) مفهوم انگیزه خدمت عمومی گرفت، برای تشریح تفاوت انگیزشی بین کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی به کار میرود. مفهوم اولیه انگیزه خدمت عمومی در تحقیقات بوخانان ( ۱۹۷۵ ) و رینی ( ۱۹۸۲ ) مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ پری و وایز انگیزه تمایلی فردی برای پاسخگویی به انگیزه هایی تعریف کرده اند که اساساً یا منحصراً » خدمت عمومی را به عنوان« در نهادها و سازمانهای عمومی ریشه دارند(زاهدی، محمود آبادی،۱۳۹۰،ص۱۳)

اساس مفهوم انگیزه خدمت عمومی این است که انجام دادن شغلی که منجر به افزایش منافع عمومی شده و

برای دیگران مفید و سودمند است، برای کارکنان دولت هم مشوق و انگیزاننده است. نظریه انگیزه خدمت عمومی چنین فرض می کند که برخی از مدیران و کارکنان دولتی با انگیزه هایی به جز منافع فردی مانند دلسوزی، اجرای وظیفه شهروندی و فداکاری و ایثار به مشاغل دولتی علاقه مند و از این طریق برانگیخته می شوند. بر همین اساس پری انگیزه خدمت عمومی را در قالب یک الگو با چهار مؤلفه مطرح کرد. این مؤلفه ها عبارتند از: تمایل به خط مشی گذاری عمومی [۲]، تعهد به منافع عمومی [۳]، دلسوزی [۴]، و ایثار و فداکاری [۵](همان منبع).

 

۲-۱-۸-۲- نظریه خادمیت [۶]

مفهوم خادمیت مدیران هنوز به طور نظام مند تعریف نشده و هنوز از طریق تحقیق تجربی مورد حمایت قرار نگرفته است. در حالی که نظریه انتخاب عمومی و نظریه کار گزاری ریشه در اقتصاد دارد، نظریه خادمیت از حوزه های روانشناسی و جامعه شناسی نشات گرفته است. این نظریه بر آن است تا نشان دهد چگونه بر خلاف نظریه های پیشین که تنها بر محرک های اقتصادی پا می فشرند، مدیران در موقعیت های برانگیخته می شوند تا به طور کامل برای منافع صاحبان اصلی سازمان گام بردارند و خود را وقف سازمان و اهداف آن سازند (زاهدی، محمود آبادی،۱۳۹۰،ص۱۳). نظریه خادمیت تصریح می کند که اگر عواملی مانند اعتماد، اعتبار و شهرت، اهداف جمعی و ارزشهای مشترک مورد تاکید قرار بگیرند، رابطه صاحبان اصلی سازمان مدیران خادم ، با مدیران از رابطه اصیل- کار گزار به رابطه اصیل- خادم تبدیل خواهد شد، اهداف خود را در مسیر اهداف سازمان تعریف می کنند و در صورت وجود تعارض میان اهداف فردی و اهداف جمعی، منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح می دهند( Mills, 2010)

 

۲-۱-۸-۳- نظریه عاملیت[۷]

نظریه دیگری که به طور تلویحی به موضوع انگیزه کارکنان و مدیران بخش عمومی اشاره دارد نظریه کار گزاری یا عاملیت است. این نظریه فرض می کند که منافع مو کلان (عموم) با منافع کارگزاران و نمایندگانی که از سوی آنان برای اجرای امور محول استخدام شده اند در تعارض است(Huang et al ,2004,p285). به عبارت دیگر، مو کلان به دنبال افزایش سود و منافع خود، و همچنین خواستار تلاش و کوشش کارگزاران در قبال تعهداتی هستند که بر عهده آنها گذاشته شده است، اما کارگزاران منافع شخصی خود را در اولویت قرار میدهند و ممکن است برای اجرای امور محول از سوی موکلان، سعی و تلاش اندکی به عمل آورند (زاهدی، محمود آبادی،۱۳۹۰،ص۱۲)

[۱]-Public Service Motivation

[۲]– Attraction to policy making

[۳]– Commitment to the public interests

[۴] -Compassion

[۵] -Self-Sacrifice

[۶] -Stewardship Theory

[۷] -Agency Theory

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید