دانلود پایان نامه بررسی رهبری خدمتگزار بر اعتماد عاطفی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

مقدمه

رهبری از دیر زمان توجه مدیران  را به خود جلب کرده است . مدیران درباره عواملی بحث می کنند که سازنده یک رهبر مؤثر هستند و دانشمندان سازمان همان موضوع را به شکلی گسترده مورد مطالعه قرار داده اند( مور هد و گریفین ،۱۳۹۰،ص۳۴۹).بعضی از صاحبنظران مدیریت، رمز موفقیت مدیران را در توان رهبری منابع انسانی تحت سرپرستی می دانند. رهبری فرآیندی است که ضمن آن مدیر می کوشد تا با نفوذ بر کارکنان، آنان را به انجام دادن وظائف خود برانگیزد(قاسمی ،۱۳۹۰،ص۴۳۷).

رﻫﺒـﺮی ﺻـﺤﯿﺢ از ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان، اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و رﻫﺒﺮان ﺑـﺰرگ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨـﺎن، ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫـﻢ ﭼﻮن ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻫﺴـﺘﻪ ﻣﺮﮐـﺰی رﻫﺒﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﻣﯽ آﯾﺪ وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺮوع از آن، ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری اﺳﺖ( Humphreys,2005,p1413) .

ﺑـﺎ  ﻣﺮﮐﺰﯾـﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺒﺎﺣﺚ رﻫﺒﺮی، ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ  ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ، رﻫﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ذﻫﻨﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزش دادن ﺑﻪ اﻓـﺮاد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ را داﺷﺘﻪﺑﺎﺷد(اﯾﺰدی ﻃﺎﻣﻪ،۱۳۹۱،ص۷).

رهبری خدمتگزار، برابری انسانها را ارج نهاده و به دنبال توسعه فردی اعضای سازمان است. وظیفه رهبر خدمتگزار آن است که هوش و منش کارکنان را بپروراند و به آنان این امکان را بدهد تا قابلیت های خویش را در حد کمال به ظهور رسانند(نصر اصفهانی، نصر اصفهانی،۱۳۸۹،ص۱۴۴). البته رهبری خدمتگزار در دوران ابتدائی شکل گیری مفهومی خود قرار دارد؛ با این حال محققان زیادی آن را به منزله یک نظریه معتبر در زمینه رهبری سازمان مطرح می شناسند .(Birkenmeier et al, 2003)

 

۲-۱-۲- تعاریف رهبری

در مورد رهبری تعریف های گوناگونی بیان شده است ، که به بعضی از آنها اشاره می شود.

  • رهبری نفوذ بر مرئوسان از طریق برقراری ارتباط با آنان در تحقق اهداف سازمانی است.
  • رهبری عبارت است از هنر یا علم نفوذ در اشخاص، به طوری که با میل و خواسته خود در جهت دست یابی به هدف های تعیین شده،گام بردارند(قاسمی،۱۳۹۰،ص۴۳۸)
  • رهبری به عنوان یک فرآیند، به معنی استفاده از نفوذ بدون زور برای هدایت و هماهنگی فعالیت های اعضای یک گروه در جهت تحقق هدف و به عنوان یک صفت به معنی مجموعای از ویژگی ها است(مور هد، گریفین ،۱۳۹۰،ص۳۵۰).
  • رهبری عبارت است از توانایی در اعمال نفوذ بر گروه و سوق دادن آن به هدف های مورد نظر(رابینز،۱۳۸۶،ص۲۱۷).
  • به توانایی تاثیرگذاری ، انگیزه دادن به افراد و مشارکت در اثربخشی و موفقیت سازمان ،رهبری گویند(Yuki ,2006,p3).
  • رهبری ، فرآیند تغییر هدف داری است که از طریق آن رهبر و پیروان از طریق مقصود مشترک به هم می پیوندند و حرکت به سوی چشم انداز را آغاز می کنند(نصر اصفهانی، نصر اصفهانی،۱۳۸۹،ص۱۴۵)

 

۲-۱-۳- سبک رهبری[۱]

منظور از سبک رهبری ،چگونگی رفتار رهبر در زمانی که سعی در تأثیر گزاری بر عملکرد افراد دیگر دارد می باشد. به بیان دیگر چگونگی سرپرستی مدیران بر دیگران و چگونگی رفتاری که افراد در موقع تأثیر گزاری و نفوذ بر عملکرد زیردستان از خود بروز می دهند را سبک رهبری می گویند(رضائیان، ۱۳۹۱،ص۱۶۵).

سبک های رهبری بحث رهبری و تأ ثیر آن بر عملکرد و اثربخشی سازمان، دیر زمانی است که در محافل مدیریتی مطرح گردیده است. متخصصان رهبری راههای مختلفی را برای شناخت موضوع رهبری و ارتباط آن با اثربخشی سازمان انتخاب کرده اند و بر مبنای آن تئوری های متعددی شروع مباحث رهبری با تئوری های شخصیتی و  را ارئه نموده اند. (Francoeur,2008),

اگر رهبران بخواهند در میان افراد به طور اثر بخش و کارا تأثیر گزارند لازم است در به کارگیری سبک های رهبری انعطاف داشته  و قدرت تشخیص نیازهای زیردستان را داشته باشند و با آنها نوعی توافق در روش اعمال سبک رهبری را به دست اورند  Luthans,2009,p455) ( .

[۱] -Leadership Style

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید