دانلود پایان نامه بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع :

بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

 استاد راهنما :

جـنـاب آقـای دکــتـر

 

چکیده

امروزه نقش مراکز و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه ای در تحقق اهداف جامعه و یکی از شاخصهای عمده پیشرفت و تمایز جوامع مختلف از یکدیگر، بر کسی پوشیده نیست.

این مسئله در کشور ما که دوران بازسازی و توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را پشت سر می نهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

صد البته ایفای چنین مسئولیت و نقش خطیری، منوط به وجود شرایط مساعد حرفه ای و شغلی می باشد. بدیهی است عوامل موثر بر خشنودی حرفه ای اساتید، به لحاظ سطح قابل توجه فکری- شناختی و برخورداری از نیازهای سطوح بالا همچون قدر و منزلت اجتماعی و خودیابی متفاوت از اعضای دیگر سازمانها است.

در این زمینه، به زعم صاحبنظران سازمان و مدیریت، فرهنگ سازمانی به مثابه عاملی فراگیر در سازمان، متشکل از باورها، اعتقادات، ارزشها و هنجارها، تمامی عوامل شغلی و نگرش اساتید نسبت به حرفه و محیط شغلی را تحت الشعاع خویش قرار می دهد، به گونه ای که عواملی همچون تبحر و شایستگی مدیریت، احترام و قدردانی از

اعضا، شرایط مساعد جهت بروز خلاقیتها و ابداعات و … همگی به عنوان عوامل موثر بر نگرشهای شغلی متأثر از فرهنگ سازمان می باشد.

از این رو پژوهش حاضر جهت تبیین موضوع تحقیق با اهداف ذیل به اجرا درآمده است :

هدف کلی:

شناخت فرهنگ سازمانی دانشگاه گرمسار و ارتباط آن با رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی

اهداف جزیی :

تشریح شاخص های فرهنگ سازمانی دانشگاه گرمسار.

تشریح شاخص های رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی دانشگاه گرمسار.

تعیین رابطه فرهنگ سازمانی دانشگاه گرمسار با رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی.

فرضیات تحقیق در قالب یک فرضیه اصلی بدین شرح که «بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضاء، ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد» تدوین گشته است.

مقدمه

اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است زندگی هر فرد از طریق کار کردن تامین می شود و خودکفایی هر کشور به میزان نوع عملکرد شاغلین آن بستگی دارد تحقیقات متعدد موید این واقعیت است که اولاً با افزایش بیکاری فساد شدت می یابد و ثانیاً : اشتغال مناسب و رضایت شغلی موجب نشاط و شادابی انسان می گردد. (شفیع آبادی 1375(

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارآیی و نیز احساس رضایت فردی می گردد.

مدیریت منابع انسانی با متغیرهایی از قبیل آموزش منابع انسانی، گزینش رسمی و غیر رسمی، فشارهای روانی و رضایتمندی شغلی در ارتباط است. با این وجود در حیطه مدیریت منابع انسانی باید تلاش نمود تا نه تنها میزان رضایتمندی شغل را افزایش داد بلکه زمینه مساعد را برای آموزش پرسنل درگیر فراهم ساخت و در این راستا باید به رضایتمندی شغلی تاکید نمود.

رضایتمندی شغلی به عنوان یکی از مهم ترین مباحث رفتار سازمانی شناخته می شود. این از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده و برنامه ریزی های دقیقی را برای شناسایی، توصیف و تبین آن صورت داده اند. بنابراین باید تلاش نمود تا پس از شناسایی وضعیت رضایتمندی شغلی، بتوان از اقدامات سودمندی استفاده نمود و نه تنها به نیازهای شغلی افراد توجه کرد بلکه تلاش نمود تا احساس خوشایند کارآموزان نسبت به شغل خویش افزایش یابد و بتوان بازدهی را افزایش داد.

افرادی که از رضایتمندی شغل بالایی برخوردارند، تمایل داشته که حداکثر تلاش خود را در محیط شغلی صورت داده و تعهد فزاینده ای را نسبت به سازمان مزبور نشان دهند این وضعیت می تواند بازدهی شغلی را افزایش داده و روند مطلوبی رادر مدیریت منابع انسانی به وجود آورد. بنابراین مدیران مراکز آموزش به دنبال این بوده تا میزان رضایتمندی شغل اساتید یا کارمندان را افزایش داده و از تمامی امکانات موجود در راستای بهسازی رضایتمندی شغلی استفاده به عمل آورند. این وضعیت می تواند به اهمیت تاثیر گذاری عوامل اقتصادی و پرداخت به کارآموزان اشاره نماید. (بیکر ویت فیلر 1992) زیرا که باید به عوامل رضایت شغلی تاکید نمود.

از مهم ترین عوامل که نقش سازنده ای را در رضایت شغلی ایفا می کند، حقوق و مزایای جانبی است با بررسی تحقیقات مربوط به تحلیل عامل در سازه رضایت شغلی می توان دریافت که عامل پرداخت از بارزترین عوامل سازنده در رضایت شغلی است و در مواقعی که سازمان شرایط اقتصادی مناسبی را بر کارآموزان فراهم نسازد و تسهیلات رفاهی سودمندی را ارائه ندهد آنگاه نه تنها رضایتمندی شغلی کاهش یافته بلکه به گونه ای چشمگیری میزان غیبتهای شغلی افزایش می یابد (جیناراتنی و چیز 1984) این گونه وضعیت می تواند ابعاد رضایت شغلی را واضح تر نماید زیرا که به نظر هاپاک (1935) رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است و با عواملی روانی، جسمانی، اجتماعی ارتباط دارد انگیزش، رضایت شغلی از مباحث مطرح در رفتار سازمانی می باشد که رفتار سازمانی بررسی و به کار گرفتن دانش و آگاهی درباره چگونگی رفتار مردم در سازمانها است که این ابزار انسانی به سود انسان است.

این دانش به شیوه گسترده به بررسی رفتار مردم در همه گونه سازمان مانند بازرگانی، دولتی، آموزشگاهها و سازمانهای خدماتی می پردازد. عنصرهای کلیدی در رفتارهای سازمانی عبارتند از :

مردم، ساختار، فن شناسی، پیرامونی که سازمان در آن به کار می پردازند.

بدیهی است که در کنکاش برای سازگاری افراد با مشاغل لازم است که انگیزش فرد نیز مورد بررسی قرار گیرد. رضایت شغلی در لغت بر معنای رضایت داشتن از شغل است (صفوی 1375) در اصطلاح به نگرش علی فرد نسبت به شغلش اطلاق می شود یک فرد با سطح بالایی از رضایت شغلی، نگرش مثبتی به شغلش دارد، در حالی که فردی که از شغلش ناراحتی است نگرش منفی درباره شغلش دارد. (رابینر به نقل از کبیری 1369)

در هر تحقیق لازم است محقق به بررسی مطالعات انجام شده در گذشته بپردازد انجام چنین کاری محاسن زیر را به همراه دارد.

1- افق فکری محقق وسعت می یابد.

2- باعث افزایش وسعت نظر محقق می گردد.

3- یافته های تحقیقات گذشته در تهیه پرسشنامه و تدوین فرضیه و طراحی سوالها به محقق دید و بصیرت می دهد.

طرح مسئله:

امروزه رضایت شغلی نقش موثری بر میزان کارآیی و کیفیت کار شاغلان دارد. مشاهده می شود که در بین اساتید برخی با اشتیاق به کار می پردازند و برخی آن طور که باید این اهم را انجام نمی دهند که این در آموزش دانشجویان تاثیر مستقیم دارد. و در آینده شغلی آنها و سطح آگاهی علمی آنها و همین طور در ایجاد انگیزه برای ارتقاء سطح سواد آنها بسیار موثر است. امروزه تعلیم و تربیت در جامعه به عنوان یک امر مهم مطرح است و ضرورت دارد آموزش و پرورش در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان نقش عمده ای را ایفا می کند اما نقش آموزش عالی بیشتر است و از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا نیروی انسانی ماهر و کارآمد به جامعه روانه می کند. بدین ترتیب بررسی این سازمان بسیار مهم است. تا نقاط ضعف و قوت آن شناخته شود تا آنها را تقویت یا برطرف کنیم تا خللی در این نظام به وجود نیاید و اگر شکلی وجود دارد برطرف شود زیرا در آینه، جامعه تاثیر مستقیم دارد.

طرح سوال :

آیا بین پرداخت حقوق کافی و رضایت شغلی اساتید رابطه وجود دارد؟

آیا بین فراهم آوردن امکانات و تسهیلات ویژه برای اساتید و رضایت شغلی رابطه وجود دارد؟

آیا بین محیط و جو سازمانی و مدیریت و رضایت شغلی رابطه وجود دارد؟

آیا رضایت شغلی اساتید بر روی کیفیت تدریس آنها تاثیر می گذارد؟

آیا بین رضایتمندی شغلی اساتید و سلامت روانی و جسمانی آنها رابطه وجود دارد؟

آیا اساتید دانشگاه گرمسار از وضعیت شغلی از تمامی ابعاد مثل میزان حقوق، بهداشت، خوراک کادر آموزشی و دانشجویان رضایت دارند یا خیر؟

آیا این رضایتمندی و یا عدم آن تاثیر به روی تدریس و زندگی شخصی آنها دارد یا خیر؟

اهداف تحقیق :

1- محقق قصد دارد با درنظر گرفتن اصول علمی به پرسشهای مطرح شده پاسخ دهد.

2- به مسائل و مشکلاتی که به نحوی مانع رضایت شغلی می گردد توجه داشت .

3- بررسی همبستگی عوامل انگیزش، بهداشتی با رضایت شغلی .

 4- بررسی مقایسه رضایت شغلی در میان افراد مختلف از نظر سطح اجتماعی و تحصیلات با جنسیت، تاهل، نوع رشته تحصیلی، سن، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، درجه علمی و غیره …

5- تبین و شناخت فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد و ارتباط آن با رضایت شغلی اعضا هیت علمی …

6- تشریح شاخص های فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد.

7- تشریح شاخص های رضایت شغلی اعضاء هیت علمی دانشگاه آزاد.

8- تعیین رابطه فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد با رضایت شغلی اعضاء هیت علمی .

ضرورت تحقیق :

این تحقیق سازمانی دارد این سازمانها درصد رضایتمندی کارآموزان خود را می سنجند تا به میزان رضایتمندی و عدم رضایتمندی کارآموزان خود واقف شوند و درصد کارایی آنها را بسنجند و به عوامل موثر بر رضایت شغلی کارآموزان خود پی ببرند قادر صدد رفع یا تقویت آنها برآیند. و درصد رضایت شغلی کارآموزان خود را با سازمانهای دیگر مقایسه کنند.

رضایت شغلی بالا معمولا مطلوب مدیریت است زیرا این پدیده با آثار مثبتی که بدنبال دارد همواره نشان دهنده سازمانی است که به خوبی در حال اداره است بهمین منظور بررسی خشنودی شغلی کارآموزان روشی است که بر پایه آن کارآموزان احساسهای خود را درباره شغل و پیرامون آن آشکار می سازند. لذا بررسی خشنودی کارآموزان ضروری است و از طریق آن کاستی های موجود در قلمرو خشنودی آنها تشخیص داده می شود و گامهای اساسی و اصلاحی برداشته می شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

 

پایان نامه های مدیریتپایان نامه های روانشناشی - لیست پایان نامه های دانلودی.gif

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید