دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تامین اجتماعی


موسسه آموزش عالی آمل ـ آمل(غیردولتی ـ غیرانتفاعی)

بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تامین اجتماعی گرگان

The relationship between spirituality in the workplace and organizational citizenship behavior Social Security Gorgan

 

استاد راهنما: دکتر ابراهیم صالحی عمران

استاد مشاور: دکتر سید حمیدرضا رضوی

پایان نامه کارشناسی ارشد

(رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی)

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در عصر حاضر اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم بسیار با اهمیت تلقی می شود. از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند و از طرف دیگر محیط کاری به عنوان یکی از عواملی است که در رفتار شهروندی سازمانی نقش دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تامین اجتماعی گرگان می باشد. برای این منظور، معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی در پنج بعد؛ فضیلت شهروندی، وظیفه شناسی، نوع دوستی،جوانمردی، احترام و تکریم، تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از دو ابزار پرسش نامه، شامل پرسش نامه استاندارد معنویت در محیط کار و پرسش نامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است.

جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی  در سال 93 می باشد و حجم نمونه بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 86 نفر بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی از جمعیت یاد شده انتخاب شده است .

و برای تحلیل نتایج،  آمار توصیفی و آمار استنباطی نیز به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داده است:

بین معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه معنا دار وجود دارد و هر قدر میزان معنویت در محیط کار افزایش یابد تاثیر بیشتری بر رفتار شهروندی سازمانی داشته و باعث ارتقا رفتار شهروندی سازمانی می شود و در نتیجه باعث اثربخشی و کارایی فعالیت های سازمان می شود.

کید واژه ها:

معنویت در کار، رفتار شهروندی سازمانی، وظیفه شناسی، فضیلت شهروندی، جوانمردی، احترام و تکریم

فهرست

عنوان                                                                                                                                      صفحه

فصل اول کلیات.. 4

1-1 -مقدمه.. 5

1-2-  بیان مسأله.. 5

1-3-  اهمیت و ضرورت.. 7

1-4-  فرضیه های پژوهش.. 8

1-5- اهداف پژوهش.. 8

1-6- روش گرد آوری داده ها.. 9

1-7- روش تحقیق.. 9

1-8- متغیر های تحقبق.. 9

1-9- تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. 9

فصل دوم ادبیات تحقیق.. 12

2-1- مقدمه.. 13

2-2- معنویت و سازمان.. 13

2-3- معنویت چیست.. 15

2-4- معنویت گرایی در قرآن.. 16

2-5- رابطه میان دین و معنویت.. 27

2-6- معنویت در کار.. 29

2-7- پیش فرض های معنویت در محیط کار.. 32

2-8- ابعاد معنویت در محیط کار.. 34

2-9- مفهوم معنویت در اسلام و مسیحیت و تفاوت های آن.. 35

2-10- مفهوم معنویت.. 36

2-11- منبع معنویت.. 37

2-12 تحریف در مسیحیت.. 37

2-13 معنویت در غرب.. 39

2-14-رفتار شهروندی سازمانی.. 42

2-15- مفهوم رفتار شهروندی سازمانی.. 42

2-16– تعاریف رفتار شهروندی سازمانی.. 44

2-17- انواع  رفتار شهروندی سازمانی.. 44

2-18- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 45

2-19- عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 47

2-20- سیستم های تشویق رفتار شهروندی سازمانی.. 49

2-21- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی.. 51

2-22- معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی.. 53

2-23-چارچوب مفهومی تحقیق.. 59

فصل سوم روش تحقیق.. 60

3-1- مقدمه.. 61

3-2- روش تحقیق.. 61

3-3- جامعه آماری.. 62

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 62

3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 62

3-6 ابزار اندازه گیری.. 63

3-7 شیوه اجرای پژوهش.. 64

3-8 متغیرها ی تحقیق.. 64

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 67

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها.. 69

4-1- مقدمه.. 70

4-2-توصیف جمعیت شناختی.. 70

4-3- توصیف گویه ها.. 73

4-4- توصیف متغیر ها.. 80

4-5- آزمون فرضیه های تحقیق.. 80

فصل پنجم نتیجه گیری  وپیشنهادات.. 87

5-1- مقدمه.. 88

5-2- خلاصه تحقیق.. 88

5-3- مقایسه نتایج تحقیق با یافته ها و تحقیقات پیشین.. 89

5-4- نتیجه گیری از فرضیه ها.. 91

5-5- بحث و تفسیر یافته های تحقیق.. 94

5- 6- محدودیت های تحقیق.. 95

5-7- پیشنهادات.. 96

منابع.. 100

پیوست.. 103

1-1 مقدمه

قلمرو مدیریت و سازمان چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی ، اخیرا تحت تاثیر نیرویی قدرتمند تحت عنوان معنویت قرار گرفته  که اگر به درستی اداره و هدایت  شود ، به نظر می رسد ظرفیت لازم برای منجر شدن به ژرف ترین تشریک مساعی ، نه تنها در زمینه های حرفه ای ، بلکه  زمینه لازم برای بروز انسانیت تمام عیار را دارا می باشد . اگر چه تا چند دهه قبل ، باور غالب بر این بود که این نیروی عظیم برای جهان مدیریت و بازرگانی مناسب نیست ؛ و هم چنین این موضوع منحصرا در ادبیات عامه پسند مورد بحث و گفت گو قرار می گرفت ، اما اکنون به عنوان موضوع پژوهش های دانشگاهی و علمی به طور جدی مطرح است . این نیروی قدرتمند چنان بر اصول مدیریت و بازرگانی پرتو افکنده و نظریه های آن را تحت تاثیر قرار داده است که از نظر برخی از صاحب نظران به عنوان یک تحول و پیشرفت اساسی در حوزه مدیریت و بازرگانی شمرده می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید