دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان­نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری

عنوان:

 

 

بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عابدینی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر رنجبر

بهار 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی­(ترازنامه­، صورت حساب سود وزیان­) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1385-1390 ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 123 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه­ها از رگرسیون چند متغیره(روش اینتر) استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی رابطه معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مساله   …………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3 – اهداف تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………4

1-4- اهمیت موضوع   ………………………………………………………………………………………………………5

1-5 متغیرهای تحقیق   ………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- فرضیه های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………7

1-7 – روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………8

1-8 – جامعه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………….9

1-9- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………9

1-10-روش گردآوری داده ها   ………………………………………………………………………………………..9

1-11-  تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه­های کلیدی تحقیق …………………………………………… 10

1-12- ساختار کلی تحقیق   ……………………………………………………………………………………………11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2- مروری بر ادبیات  تحقیق   ……………………………………………………………………………………….14

2-4-پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………..39

2-4-1-تحقیقات انجام شده در خارج از ایران  ………………………………………………………………….39

2-4-2- تحقیقات انجام شده ایران  ……………………………………………………………………………………46

2-5- خلاصه فصل   ……………………………………………………………………………………………………………47

فصل سوم :     روش تحقیق

3- 1-  مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………..49

3-2- روش تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………….49

3-3- جامعه آماری   …………………………………………………………………………………………………… …..50

3-4- نمونه مورد مطالعه وروش نمونه گیری   ………………………………………………………………..50

3-5- قلمروزمانی و مکانی تحقیق  …………………………………………………………………………………..51

3-6- منابع اطلاعاتی و روش جمع آوری اطلاعات   ……………………………………………………….51

3-7 –فرضیه های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………….52

3-8-مدل ومتغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………52

3-8-1-مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………….52

3-8-2-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………….53

3-9-روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………..56

3-10- خلاصه فصل   ……………………………………………………………………………………………………..70

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………72

4-2- آمار توصیفی   ………………………………………………………………………………………………………73

4-3-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق   ………………………………………………………………….74

4-4- آزمون فرضیه ها  …………………………………………………………………………………………………75

4-4-1- یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی1   …………………………………………………..75

4-4-1-1-فرض استقلات خطاها ازیکدیگر  …………………………………………………………………76

4-4-1-2-بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته  ………………………76

4-4-1-3-بررسی معنی داری ضرایب برآورد شده مدل تحقیق  ………………………………..77

4-4-1-4-بررسی همخطی متغیرهای مستقل  …………………………………………………………..78

4-4-1-5-بررسی نرمال بودن باقی مانده ها   …………………………………………………………….78

4-4-2- یافته های حاصل از آزمون فرضیه   ……………………………………………………………….79

4-4-2-1- فرض استقلات خطاها ازیکدیگر  ……………………………………………………………….80

4-4-2-2- بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته  …………………….80

4-4-2-3- بررسی معنی داری ضرایب برآورد شده مدل تحقیق  ……………………………….81

4-4-2-4- بررسی همخطی متغیرهای مستقل  ………………………………………………………….82

4-4-3- یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی 1    ………………………………………………..82

4-4-4- یافته های حاصل از آزمون فرضیه  اصلی 2    ……………………………………………….84

4-5- خلاصه فصل    ……………………………………………………………………………………………………..84

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق 

5-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………86

5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش   ………………………………………………………….86

5-3- محدودیت های پژوهش   …………………………………………………………………………………….90

5-4- پیشنهادهای پژوهش   …………………………………………………………………………………………90

5-4-1- پیشنهادات حاصل از یافته ای پژوهش   …………………………………………………………90

5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش های آینده   …………………………………………………………….91

5-5-خلاصه فصل  …………………………………………………………………………………………………………92

منابع و مآخذ

الف – منابع فارسی   …………………………………………………………………………………………………….93

ب – منابع انگلیسی   ……………………………………………………………………………………………………94

مقدمه

مدیران توان انجام عملیاتی را دارند که می توانند آنها را در مدیریت جریان وجوه نقد عملیاتی درگیر کنند. جریان وجوه نقد عملیاتی وجوهی است که از فعالیت ای عملیاتی تکراری کسب و کار حاصل می شود(هارتمن و همکارن، 2004).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید