دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا


۱-۱-      فرضیه های تحقیق

با توجه به سؤال های مطرح شده فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:

  1. بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
  2. بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
  3. بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
  4. بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
  5. بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
  6. بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.

۱-۲-      جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

از جمله ویژگی های یک تحقیق جدید و نو بودن آن است (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۸). تحقیق حاضر نیز از برخی جهات جدید است، نظیر:

  1. استفاده از منابع فارسی و لاتین جدید و به روز
  2. عدم انجام تحقیقی که شامل همه متغیرها به صورت توامان باشد
  3. عدم انجام چنین تحقیقی با این عنوان در جامعه مورد پژوهش.

۱-۳-      تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق

تعریف نظری:

اعتماد سازمانی:

اعتماد را به عنوان «انتظارات، فرضیات و یا عقاید یک فرد در رابطه با احتمال اینکه اعمال آتی طرف‏های مقابل، مفید، مطلوب و فاقد منافع فردی و فرصت‏طلبی باشد» تعریف نمود. (شاکلی زالباک و همکاران[۱]:۲۰۰۰). سازه‏ی اعتماد سازمانی را به عنوان «انتظارات مثبتی که افراد، بر پایه‏ی نقش‏های سازمانی، مناسبات، تجربیـات، وابستگی‏های متـقابل از نیات و رفتـارهای مختلف اعضاء سازمان دارند، تعریف می‏کنـند. همچنین میـشرا[۲] (۱۹۹۶) اعتمـاد سـازمانی را به عنوان تمایل یک طرف به آسیـب‏پذیر بودن در برابر طرف دیگر براساس این انتظار یا باور که طرف مقابل مطمئن، باز و قابل اعتماد است، تعریف می‏کند (الوانی و دانایی فرد و همکاران،۱۳۸۰).

انتقال دانش[۳]:

انتقال دانش اشاره به فعالیت هایی دارد که در ارتباط با جریان دانش از یک بخش یا یک نفر به بخش یا نفر دیگر را شامل می شود و دربرگیرنده ارتباطات ترجمه، تبدیل، تفسیر و تصفیه دانش می باشد. انتقال دانش از طریق دو نوع فرایند فرعی انجام می شود: الف)انتشار[۴] (نشر)در این مرحله، دانش ضمنی کارکنان به شکل آشکار و صریح در آمده و در سطح سازمان گسترش پیدا می کند. ب) ادغام[۵]؛ یکپارچه سازی دانش در سطح سازمان (قربان یزاده و خالقی زاده، ۱۳۸۸).

خلق دانش[۶]:

این مرحله دربرگیرنده فعالیت هایی است که مرتبط با ورود دانش جدید به سیستم است و شامل توسعه، کشف و تسخیر دانش می شود. از نظر نوناکا این مرحله از چهار فرایند فرعی زیر تشکیل شده است: الف) جامعه پذیری، ب) بیرونی سازی، ج) انتشار و د) درونی سازی(قربان یزاده و خالقی زاده، ۱۳۸۸).

نوآوری سازمانی:

تعاریف متعددی از نوآوری را می توان در مطالعات ادبیات سازمانی یافت. یک تعریف از نوآوری آن را به عنوان نخستین استفاده از دانش جدید می بیند، در حالی که درتعریف دیگری، نوآوری به عنوان یک چیز جدید در رابطه با یک سازمان معین شناخته می شود. دو مورد از جنبه های اصلی تعاریف نوآوری، مربوط به جدید بودن و ارتباط آن با ابتکار است (سانفورد[۷]، ۲۰۰۷).

تعریف عملیاتی:

[۱] . Shockley-Zalabak, P., Ellis, K. & Winograd

[۲] . Mishra

[۳] -Knowledge Transfer

[۴] -Transmission

[۵] -Absorption

[۶] -Knowledge Creation

[۷] – Sanford

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید