دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ادراک تعارض و سبک مدیریت رقابتی


) فرضیه های پژوهش

(۱-۷-۱) فرضیه اصلی : بین ادراک تعارض و روش های مدیریت آن در بین مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز رابطه ی معناداری وجود دارد.

(۱-۷-۲) فرضیه های فرعی

  1. بین ادراک تعارض و سبک مدیریت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین ادراک تعارض و سبک مدیریت سازش رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین ادراک تعارض و سبک مدیریت مصالحه رابطه معناداری وجود دارد.
  4. بین ادراک تعارض و سبک مدیریت همکاری رابطه معناداری وجود دارد.
  5. بین ادراک تعارض و سبک مدیریت اجتناب رابطه معناداری وجود دارد.
  6. بین میزان ادراک تعارض از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز تفاوت معناداری وجود دارد.
  7. بین میزان کاربرد سبک‌های مدیریت تعارض از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز تفاوت معناداری وجود دارد.
  8. بین عوامل دموگرافیک نظیر جنس ،سن ، تحصیلات ، سابقه خدمت و پست سازمانی و میزان استفاده از سبک های مدیریت تعارض رابطه معناداری وجود دارد.

 

(۱-۸) روش تحقیق

پژوهش حاضر از لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. با عنایت به اینکه تحقیقات در علوم انسانی برمبنای نوع هدف نیز طبقه بندی می شوند و با توجه به تعاریف گسترده ای که در تحقیقات بنیادی و کاربردی به عمل می آید این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاصی است (خاکی ،۱۳۸۷ ،۹۴).

نوع داده ها شامل اطلاعاتی می گردد که با توجه به متغییرهای در نظر گرفته شده در رابطه با موضوع، از طریق منابع کتابخانه ای و میدانی به دست می آیند.جمع آوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و مراجعه به کتب ، مجلات علمی و نشریات پژوهشی و سایت های اینترنتی صورت گرفته و در قسمت میدانی از پاسخ سوالات مطرح شده در پرسشنامه استفاده می شود.

(۱-۹) روش گردآوری اطلاعات

در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات از نوع میدانی بوده و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. به طور معمول یکی از ابزارهای مهم در پژوهشهای توصیفی- پیمایشی استفاده از پرسشنامه است. در واقع پرسشنامه مهمترین ابزار جهت به دست آوردن اطلاعات می باشد. در این پژوهش نیز با توجه به اهداف تحقیق و ویژگی های آن برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز،از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه ادراک تعارض و پرسشنامه سبک مدیریت تعارض استفاده شده است.

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.آمار توصیفی صرفا” به توصیف جامعه پرداخته و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه است و در آمار استنباطی محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه می کند.و سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری ، آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شود.( آذر،۱۳۸۲، ۸)

 

  • جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از ” تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند”. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز میباشد که در سال ۱۳۹۱ در این شعبات مشغول به کار می باشند و مجموعا”  ۸۶۰ نفر هستند.

 

(۱-۱۱) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه

روش نمونه گیری در این تحقیق با توجه به جامعه آماری که متشکل از مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز می باشد ، روش طبقه ای (نسبی) و به شکل تصادفی ساده می باشد.

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین می شود که در فصل سوم توضیح داده می شود.

 

 

 

 

 

 (۱-۱۲) قلمرو پژوهش

(۱-۱۲-۱) قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی اجرای این پژوهش از تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ آغاز گردیده  و در مدت ۹ ماه در طی سال های ۹۱-۹۰ انجام گردیده است. زمان توزیع  و جمع آوری پرسش نامه قلمرو زمانی پژوهش حاضر می باشد.

(۱-۱۲-۲) قلمرو مکانی پژوهش

این پژوهش از نظر مکانی در حوزه شعبات بانک ملت شهرستان تبریز مورد بررسی قرار گرفته است.

(۱-۱۲-۳) قلمرو موضوعی پژوهش

این پژوهش از نظر موضوعی نیز در حوزه مباحث رفتاری قرار دارد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید