دانلود پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست


دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته : علوم ارتباطات اجتماعی

گرایش:  علوم ارتباطات اجتماعی

 

عنوان:

بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست

 (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران)

 

 

استاد راهنما:

دکتر رحمت حاجی مینه

 

استاد مشاور:

دکتر ناهید کردی

  

تابستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات تحقیق………………………………………………………………………………..1
1-1-          مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2-          بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2-1-  میزان و نحوه تأثیر وسایل ارتباط جمعی – نظریه های موجود……………………………………………………4
1-3-          اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..8
1-4-          اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-4-1- اهداف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………9
1-5-          سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-6-          فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-6-1- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-6-2- فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-7-          تعریف واژه ها و اصطلاحات ( مفهومی- عملیاتی) ……………………………………………………………………….11
1-7-1- مصرف رسانه ای ……………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-7-2- محیط زیست ( Environment) ……………………………………………………………………………………………….11
1-7-2-1- محیط زیست طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………12
1-7-2-2- محیط زیست مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………….12
1-7-2-3- محیط زیست اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….13
فصل دوم : مروری بر ادبیات ، چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق………………………15
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2- مفهوم محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-1- مفهوم آلودگی…………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-2-2- تهدیدات زیست محیطی………………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-3- تعاریف محیط زیست………………………………………………………………………………………………………………………23
2-3- مفهوم رسانه جمعی …………………………………………………………………………………………………………………………..23
2-3-1- مفهوم استفاده از رسانه های جمعی……………………………………………………………………………………………….25
2-3-2- رسانه تلویزیون – ویژگیها……………………………………………………………………………………………………………….26
2-3-3- کارکردهای رسانه تلویزیون…………………………………………………………………………………………………………….27
2-3-4- رسانه، اطلاع رسانی و آموزش…………………………………………………………………………………………………………30
2-3-5- رسانه تلویزیون آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………..31
2-3-6- جایگاه رسانه در تنویر افکار عمومی………………………………………………………………………………………………..32
2-4- چهارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………33
2-4-1- نظریات رسانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-4-1-1- نظریه کاشت ( Cultivation Theory)……………………………………………………………………………….34
2-4-1-2- نظریه برجسته سازی(Agenda-Setting Theory)…………………………………………………………..35
2-4-1-3-  نظریه استفاده و خوشنودی (Uses and Gratifications Theory )……………………………..39
2-4-1-4-  تئوری مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها………………………………………………………………………………………….41
2-4-2- مدل های ارتباطات جمعی –  مدل های مخاطب محور……………………………………………………………….42
2-5- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….47
2-5-1- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-5-2- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………..51
فصل سوم : روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………53
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-3- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………55
3-4- روش تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………57
3-4-1- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………57
3-5- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………..58
3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری (Reliability &  Validity)……………………………………………………61
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………63
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………64
4-2-1- آمار توصیفی متغیر ” جنسیت”……………………………………………………………………………………………………..65
4-2-2- آمار توصیفی متغیر ” سن”…………………………………………………………………………………………………………….66
4-2-3- آمار توصیفی متغیر ” تحصیلات”………………………………………………………………………………………………….67
4-2-4- آمار توصیفی متغیر ”  وضعیت اشتغال”………………………………………………………………………………………..68
4-2-5- آمار توصیفی متغیر ”  مدت زمان استفاده از تلویزیون”……………………………………………………………….70
4-2-6- آمار توصیفی متغیر ”  نوع برنامه های تلویزیونی زیست محیطی”……………………………………………….72
4-3- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………..73
4-3-1-  فرضیه اصلی تحقیق – آمار استنباطی……………………………………………………………………………..75
4-3-2-  فرضیه فرعی اول – آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………….77
4-3-3-  فرضیه فرعی دوم – آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………….79
4-3-4-  فرضیه فرعی سوم – آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………81
4-4- تکنیک یا ماتریس  سوات (SWOT) ……………………………………………………………………………………………….82

4-4-1-  مرحله نخست:  ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) ………………………………………………..

102

4-4-1- 1- ارزیابی “عوامل داخلی” موثر بر عملکرد برنامه های تلویزیون در حفاظت از محیط زیست …..

102

4-4-1-2-  ارزیابی “عوامل خارجی” مؤثر برعملکرد  برنامه های تلویزیونی در حفظ محیط زیست ……….

102
4-4-2-  مرحله دوم :  ماتریس عوامل داخلی و خارجی……………………………………………………………………………..105

4-4-3-   مرحله سوم:  اولویت بندی نهایی عوامل داخلی و خارجی…………………………………………………………..

109

4-4-4-  مرحله چهارم :   تدوین راهبردها………………………………………………………………………….

112

4-4-4-1-  راهبردهای تهاجمی/رقابتی (SO) ………………………………………………………………………….

112

4-4-4-2- راهبردهای تنوع بخشی (ST) ………………………………………………………………………………..

113

4-4-4-3- راهبردهای بازنگری (WO) …………………………………………………………………………………..

113

4-4-4-4- راهبردهای تدافعی (WT) …………………………………………………………………………………….

114
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………..116
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………117

5-2- خلاصه یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….

117
5-3- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….125
5-4- پیشنهادات نظری و کاربردی……………………………………………………………………………………………………………….126
5-4-1- پیشنهادات نظری…………………………………………………………………………………………………………………………….126
5-4-2- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….127
5-4-3- پیشنهادات برای سایر تحقیقات……………………………………………………………………………………………………..128
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………….129
پیوست 1………………………………………………………………………………………………………………………….136
فهرست جداول 
جدول 3-1 : جمعیت شهروندان بالای 18 سال ساکن مناطق 22 گانه تهران در سال 1392…………………..56
جدول 3- 2 : مقیاس پرسشنامه  استفاده رسانه ای وحفاظت ازمحیط زیست……………………………………………59
جدول 3-3 : متغیرهای پژوهش و شاخص های آن در پرسشنامه……………………………………………………………….60
جدول 3-4 :  گویه ها و مؤلفه های  پرسشنامه……………………………………………………………………………………………61
جدول 4-1 : آمار متغیر جنسیت در جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………..65
جدول 4-2 : آمار طیف سنی پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………..66
جدول 4-3 : آمار میزان تحصیلات پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق…………………………………………………….67
جدول4-4: همبستگی میزان تحصیلات واستفاده ازبرنامه های تلویزیونی محیط زیستی…………………………..68
جدول 4-5 : آمار وضعیت اشتغال پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق………………………………………………………69
جدول 4-6 : آمار نوع اشتغال پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………….69
جدول 4-7: آمار میزان مصرف روزانه تلویزیون از سوی پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق…………………….70
جدول 4-8: آمار میزان مصرف هفتگی تلویزیون از سوی پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق………………….71
جدول 4-9:  آمار نوع و محتوای برنامه تلویزیونی انتخابی در جامعه آماری تحقیق……………………………………72
جدول 4-10 : تفسیر میزان همبستگی متغیرها با توجه به مقادیر ضریب همبستگی………………………………..74
جدول 4-11:  همبستگی استفاده از برنامه های رسانه تلویزیونی و حفظ محیط زیست…………………………….75
جدول4-12:  نتایج  تحلیل رگرسیون خطی تأثیر میزان استفاده از تلویزیون  برحفظ محیط زیست………..75
جدول4-13: ضریب رگرسیونی استفاده از رسانه تلویزیون و تأثیرآن بر حفاظت از محیط زیست………………76
جدول 4-14: همبستگی پیرسون میزان برنامه های زیست محیطی تلویزیونی و حفظ محیط زیست……….77
جدول 4-15: نتایج  تحلیل رگرسیونی تأثیر میزان برنامه های تلویزیونی و حفظ محیط زیست……………….77
جدول4-16: ضریب رگرسیونی میزان برنامه های تلویزیونی و تأثیرآن بر حفاظت از محیط زیست…………..78
جدول 4-17: ضرایب همبستگی میان محتوای برنامه های تلویزیونی و حفظ محیط زیست……………………..79
جدول4-18: همبستگی پیرسون میان محتوای برنامه های تلویزیونی و حفظ محیط زیست……………………..79
جدول4-19:  تحلیل رگرسیونی تأثیر برنامه های خبری زیست محیطی  بر حفاظت از محیط زیست………80
جدول4-20:  ضریب رگرسیونی استفاده از  برنامه های”خبری” زیست محیطی رسانه تلویزیون……………..80
جدول4-21:  شاخص تحلیل رگرسیونی تأثیر کیفیت برنامه های تلویزیونی  برحفظ محیط زیست………….81
جدول4-22:  ضریب رگرسیونی  تأثیر” کیفیت”برنامه های تلویزیونی بر حفاظت از محیط زیست………….81
جدول 4-23:  تجزیه و تحلیل ماتریس  SWOT……………………………………………………………………………………….83
جدول 4-24 : ضریب همبستگی پیرسون بین آیتم ها ( سؤالات پرسشنامه)……………………………………………..84
جدول 4-25:  میانگین عوامل داخلی و خارجی رسانه تلویزیونی  مؤثر بر حفظ محیط زیست………………….100
جدول  4-26: عوامل داخلی موثر بر تولید، پخش و مصرف برنامه های تلویزیونی محیط زیستی……………..103
جدول 4-27: عوامل خارجی موثر بر تولید، پخش ومصرف برنامه های تلویزیونی محیط زیستی………………104
جدول 4-28: میانگین گیری، رتبه و وزن دهی به” نقاط قوّت و ضعف” برنامه های تلویزیونی ………………..107
جدول 4-29:  میانگین گیری، وزن دهی ورتبه به”فرصتها و تهدیدهای”برنامه های تلویزیونی…………………108
جدول 4-30:  اولویت بندی نهایی عوامل مؤثر بر عملکرد برنامه های تلویزیونی محیط زیستی………………..111
جدول 4-31:  راهبردهای تحلیلی ماتریس سوات (SWOT)…………………………………………………………………….115
فهرست نمودارها 
نمودار 1-1:  مدل مفهومی تحقیق-  (حاجی مینه – کردی ، 1393)…………………………………………………………14
نمودار 2-1 :  مفهوم استفاده و تعیین کننده های آن………………………………………………………………………………….25
نمودار 2-2: مدل وابستگی بال راکیچ و دفلور، وابستگی جامعه، رسانه های جمعی، مخاطب و آثار………….43
نمودار 2-3: نمونه ساده شده مدل روان شناختی کامستاک از آثار تلویزیون بر رفتار فرد………………………….46
نمودار 4-1:  نمودار های  پای و ستونی، توزیع جنسیت در جامعه آماری تحقیق………………………………………65
نمودار 4-2:  توزیع  طیف سنی در جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………..66
نمودار 4-3:  وضعیت  تحصیلات در جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………..67
نمودار 4-5:  وضعیت  اشتغال پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………….69
نمودار 4-6:  نوع  اشتغال پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………70
نمودار4- 7: میانگین تماشای تلوزیون در طول روز بین شهروندان 18 سال به بالای تهران………………………71
نمودار 4-8 : میانگین زمان تماشای برنامه های محیط زیست در طول هفته……………………………………………..71
نمودار4-9: درصد فراوانی نوع برنامه های تلویزیونی مورد علاقه شهروندان 18 سال به بالا در تهران………..73
 

 

فهرست شکل ها

 

شکل 2-1 : فرمول لاسول با عناصر معادل در فرآیند ارتباط………………………………………………………………………44
شکل 3-1 : نقشه مناطق 22 گانه شهرداری تهران……………………………………………………………………………………..56

چکیده

در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، مسائل زیست محیطی بیش از آنکه جنبه ی فنی داشته باشد دارای جنبه های اجتماعی – فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی حفاظت محیط زیست در رابطه با محیط اجتماعی، افزایش آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه و تغییر در بینش اجتماعی و تقویت فرهنگ زیست محیطی می باشد.در این میان، رسانه ها نقش به سزایی در ایجاد تغییرات در سطح جامعه ایفا می کنند و رسانه ی دیداری مانند تلویزیون به دلیل تنوع برنامه ها نقش  قابل توجهی دارد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه استفاده از برنامه­های تلویزیون با گرایش به حفظ محیط زیست بین شهرواندان 18 سال به بالای شهر تهران می باشد تا بتوان راهکارهایی جهت ارتقای کمّی و کیفی برنامه­های تلویزیون به عنوان یک رسانه­ی ارتباط جمعی برای افزایش آگاهی و علاقه­ی شهروندان در جهت بهینه عمل کردن و حفاظت از محیط زیست ارائه نمود.

1-1-    مقدمه

بررسی رابطه برنامه های تلویزیونی در حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان تهرانی و تأثیر این رسانه بر رفتار مردم جامعه از منظر شکل گیری فرهنگ حفاظت از محیط زیست، منظور اساسی این تحقیق است . بر همین اساس، در طول این تحقیق، عملکرد، میزان پخش، نوع و کیفیت برنامه های تلویزیونی زیست محیطی را محور توجه قرار خواهیم داد.

در این تحقیق سعی ما آن است که  بررسی نماییم؛ اساساً ارتباطی میان برنامه تلویزیونی و حفظ محیط زیست از سوی جامعه وجود دارد؟ پخش برنامه های تلویزیونی، تا چه حد به حمایت از محیط زیست اختصاص می یابد؛ به عبارت دیگر، می خواهیم تعیین نماییم که چند درصد از برنامه های تلویزیونی کشور به آگاه سازی جامعه در مورد حفاظت از محیط زیست تعلق دارد و به طور کلی آیا میزان و نوع برنامه های تلویزیونی، در تنویر نگرش مردم نسبت به حفظ محیط زیست تأثیر دارد یا خیر! اگر پاسخ مثبت است ، اثر آن چه میزان است؟ در ادامه این فصل ابتدا به بیان مسئله پژوهش می پردازیم و ضمن اشاره به نگرش های متفاوتی که در مورد میزان و نحوه تاثیر وسایل ارتباطات جمعی مطرح شده است، به بررسی اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق پرداخته ، سپس سؤالات و فرضیه های پژوهش را مطرح نموده ، پس از ارائه تعاریف مفهومی و کاربردی، متغیرهای تحقیق را مشخص کرده و رابطه میان آنها را مطرح خواهیم کرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید