دانلود پایان نامه بررسی رابطه احساس بی هنجاری -آنومی- با امکان کنش ارتباطی


عنوان طرح به فارسی:بررسی رابطه احساس بی هنجاری -آنومی- با امکان کنش ارتباطی

استاد راهنما: آقای دکتر ابوتراب طالبی

استاد مشاور: خانم دکتر سعیده امینی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین احساس بی­هنجاری و امکان کنش ارتباطی صورت گرفت. بدین منظور با نظر به نظریه­پردازان سنت فکری آنومی و فشار ساختاری از دورکیم تا مسنر و روزنفلد و تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین نظریه کنش ارتباطی از یورگن هابرماس، مدلی نظری طراحی شد که مطابق با آن احساس بی­هنجاری و ابعاد آن یعنی بی­معنایی و بی­اعتمادی، بی­قدرتی و بت­وارگی پول در تعامل با یکدیگر بر امکان کنش ارتباطی اثرگذارند. با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای در شهروندان بالای 18 سال شهر مشهد 400 نفر به­عنوان نمونه، پرسشنامه کتبی را که متشکل از گویه­های امکان کنش ارتباطی و احساس بی­هنجاری و اطلاعات زمینه­ای بود؛ تکمیل کردند. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که هر سه بعد احساس بی­هنجاری با امکان کنش ارتباطی و نمره کلی احساس بی­هنجاری با متغیر وابسته دارای همبستگی منفی و معنادار است. در بین متغیرهای زمینه­ای تنها تحصیلات رابطه مثبت و معناداری با امکان کنش ارتباطی نشان داد. مدل نهایی پژوهش با کمک ضرایب رگرسیون نشان داد که دو بعد بی­معنایی و بی­اعتمادی و همچنین بی­قدرتی مستقیماً امکان کنش ارتباطی را تبیین نمی­کنند بلکه به­صورت غیر مستقیم از طریق بت­وارگی پول تبیین­کننده­ی امکان کنش ارتباطی­اند. نتایج با نظر به پژوهش­های پیشین و نظریه­های این حیطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق    1
1-1- طرح مسئله    3
1-2- ضرورت و اهمیت موضوع    4
1-3- پرسش‌های پژوهش    5
1-4- اهداف تحقیق    6
1-5- پیشینه پژوهش    6
1-5-1- پیشینه داخلی پژوهش های مرتبط با کنش ارتباطی    6
1-5-2- پیشینه خارجی پژوهش های مرتبط با کنش ارتباطی    8
1-5-3- پیشینه ی مرتبط با بی‏هنجاری    13
1-5-4- جمع بندی پیشینه تحقیق    27
فصل دوم: مبانی نظری    29
2-1- نظریه‏ی کنش‏ارتباطی    30
2-2- نظریه‏ی بی‏هنجاری یا آنومی    37
2-4- چارچوب نظری    47
2-5- فرضیات    55
فصل سوم: روش پژوهش    56
3-1- مقدمه    57

3-2- روش تحقیق    57
3-3- معرفی ابزار جمع آوری اطلاعات    58
3-4- شیوه جمع آوری اطلاعات    59
3-5- واحد تحلیل    59
3-6- جمعیت آماری    59
3-7- شیوه نمونه‌گیری    60
3-8- تعیین حجم نمونه    61
3-10- روش‏های آماری تحلیل داده‏ها    62
3-11- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    63
3-9- تعیین اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری    68
3-9-1- پایایی (قابلیت اعتماد)    68
3-9-2- اعتبار (روایی)    69
فصل چهارم    71
تجزیه و تحلیل یافته ها    71
4-1- مقدمه    72
4-2- آماره های توصیفی    72
4-3- آماره های توصیفی احساس بی‏هنجاری    73
4-4- توصیف متغیر وابسته پژوهش    87

4-5- آزمون فرضیه های پژوهش    96
4-6- ضرایب رگرسیون برای بررسی اثرابعاد احساس بی هنجاری بر امکان کنش ارتباطی    100
فصل پنجم: جمع بندی    103
و نتیجه گیری    103
5-1- مقدمه    104
5-2- تبیین یافته های توصیفی    104
5-3- یافته های استنباطی    105
5-3-1- تبیین فرضیه اصلی    105
5-3-2- تبیین فرضیات فرعی    106
5-4- تبیین مدل پژوهش و نظام فرضیات    108
5-5- پیشنهادات    112
5-5-1- پیشنهادات راهبردی    112
5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی    112
منابع و مآخذ    114
پیوست ها    121

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید