دانلود پایان نامه بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان


دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

 پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته  پژوهش علوم اجتماعی

 عنوان:

 بررسی جامعه شناختی جهت گیری­­های دینی دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر اصفهان

 استاد راهنما:

دکتر اسماعیل بلالی

 استاد مشاور:

دکتر محمدرضا ذوقی پایدار

19 آبان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده:
دین به عنوان یکی از نهاد های اجتماعی در تقسیم بندی جامعه ¬شناسان جایگاه خاصی دارد و به عنوان یک بعد مهم از زندگی انسان مورد توجه قرار گرفته است. هر انسانی بسته به تجربیاتی که از زندگی¬اش کسب می¬کند و با توجه به خصوصیات، نگرش¬ها و عقایدی که دارد، به شیوه خاصی دین¬داری می¬کند و از زاویه دید خودش به مسائل دینی نگاه می¬کند. به همین دلیل برای پی بردن به نوع و جهت¬گیری دینی دانشجویان باید زندگی دینی آنان را مورد ارزیابی قرار داد. مسئله این پژوهش تنوع و تکثری است که در مقوله دین¬داری در زمانه کنونی حادث شده است. این مطالعه با پذیرش این پیش¬فرض که دین¬داری به مثابه امری متنوع و متلون خارج از دوگانه دین دار یا بی دین بودن افراد است سعی دارد ضمن نشان دادن انواع جهت گیری دینی در بین دانشجویان دانشگاه ¬های دولتی شهر اصفهان، به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن نیز بپردازد. براساس نظریات مطرح شده توسط وبر، ملکیان، سروش، جان هیک و آلپورت پیرامون انواع جهت¬گیری دینی، جهت¬گیری¬های دینی سکولاریستی، پلورالیستی، بنیادگرایی، درونی، بیرونی، این¬جهانی، آن جهانی، مصلحت اندیش، معرفت اندیش و تجربت¬اندیش انتخاب شدند. همچنین با توجه به نظریات مطرح شده توسط وبر، مرتن، نظریات پردازان سرمایه اجتماعی از جمله پاتنام، بوردیو و کلمن و براساس نظریات ارتباطات از جمله نظریه کاشت، نظریه برجسته¬سازی و نظریه شکاف آگاهی، متغیرهایی از قبیل پایگاه اقتصادی – اجتماعی، سرمایه اجتماعی، نوع گروه مرجع، نوع مصرف رسانه¬ای و شبکه ارتباطی به عنوان عوامل مؤثر بر جهت گیری های دینی دانشجویان شناخته شدند. اطلاعات پژوهش با روش پیمایشی، از نمونه¬ای با حجم 386 نفر از جامعه آماری 48992 نفری دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان با روش نمونه¬گیری احتمالی طبقه¬ای متناسب با حجم انتخاب و جمع¬آوری شده و مراحل آماری آن با استفاده از نرم افزارهای spss16و Amos22 انجام شده است. برای بررسی اعتبار و پایایی پژوهش از اعتبار صوری، سازه¬ای و تجربی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق گویای آن است که اکثریت پاسخگویان دیدگاهی ضد سکولاریستی داشته و به نوعی موافق بنیادگرایی بوده اند. همچنین نتایج بررسی اعتبار تجربی پژوهش نشان داد که بین سکولاریسم با جهت¬گیری¬های دینی بنیادگرایی، آن¬جهانی، درونی، معرفت اندیش و تجربت اندیش رابطه معکوس و بین سکولاریسم با جهت¬گیری¬های دینی پلورالیسم و مصلحت¬اندیش رابطه مستقیم از نظر آماری وجود دارد. نتایج تحلیلی پژوهش مؤید این مطلب است که متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی بیش¬ترین رابطه را با جهت¬گیری دینی سکولاریستی، بتا (0.145) و کم ترین رابطه را جهت گیری دینی بنیادگرایانه، بتا (0.125-) دارد. همچنین در مورد نوع رسانه باید گفت که بین میزان استفاده از تلویزیون خارجی  با جهت گیری های دینی بنیادگرایانه، آن¬جهانی، درونی، معرفت اندیش و تجربت اندیشانه رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین میزان استفاده تلویزیون داخلی و جهت گیری های دینی سکولاریسم و مصلحت اندیشانه رابطه معکوس و معناداری از نظر آماری وجود دارد. از دیگر متغیرهای مستقل پژوهش می¬توان به سرمایه اجتماعی اشاره کرد. بین این متغیر با جهت گیری های دینی بنیادگرایانه، درونی، بیرونی، این¬جهانی، معرفت-اندیشانه و تجربت اندیشانه رابطه مستقیم و با جهت گیری های دینی سکولاریستی، پلورالیستی و مصلحت اندیشانه رابطه معکوسی وجود دارد. درمورد نوع گروه مرجع نیز باید به این نکته اشاره کرد که بین این متغیر با جهت گیری های دینی سکولاریسم، پلورالیسم و مصلحت اندیشانه رابطه معکوس و با جهت¬گیری¬های دینی بنیادگرایانه، تجربت اندیشانه، این جهانی و درونی رابطه مستقیمی دارد. نتایج جداول برازش مدل نمودارهای تحلیل مسیر نیز گویای آن هستند که تمامی نمودارهای ترسیم شده، از نظر برازش، در حد مطلوبی قرار دارند.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2بیان مسئله: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-5اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5-1هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-5-2اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
فصل دوم :  ادبیات تحقیق
2-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-2مرور تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2-1تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-2-2تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-3نتیجه گیری از پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 20
2-3مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-3-1جهت¬گیری دینی…………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-3-1-1جهت¬گیری¬های  دینی از نظر آلپورت………………………………………………………………………………… 21
2-3-1-2جهت¬گیری¬های دینی از نظر جان هیک…………………………………………………………………………….. 22
2-3-1-3جهت¬گیری¬های دینی از نظر عبدالکریم سروش …………………………………………………………………23
2-3-1-4جهت¬گیری¬های دینی از نظر مصطفی ملکیان…………………………………………………………………… 25
2-3-1-5جهت¬گیری¬های دینی از نظر ماکس¬ وبر…………………………………………………………………………….. 28
2-3-2گروه مرجع  و جهت¬گیری دینی……………………………………………………………………………………………… 29
1-2-3-2کولی……………………………………………………………………………………………………………………………………  30
2-3-2-2تاموتسوشیبوتانی…………………………………………………………………………………………………………………. 31
2-3-2-3رابرت مرتن………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-3-2-4نتیجه گیری از نظریات گروه مرجع……………………………………………………………………………………..34
2-3-3پایگاه اقتصادی- اجتماعی و جهت¬گیری دینی………………………………………………………………………. 35
2-3-4ارتباطات جمعی و جهت¬گیری دینی………………………………………………………………………………………. 37
1-4-3-2نظریه برجسته سازی………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-3-4-2نظریه کاشت……………………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-3-4-3نظریه شکاف آگاهی…………………………………………………………………………………………………………….. 42
2-3-4-4نتیجه¬گیری از نظریات ارتباطات…………………………………………………………………………………………. 43
2-3-5سرمایه اجتماعی  و جهت¬گیری دینی…………………………………………………………………………………….. 44
2-3-5-1پیر بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-4چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-5فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 50

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
3-2روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
3-3تکنیک¬ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 56
3-4جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش ……………………………………………………………………………………………..56
3-5سهمیه بندی حجم نمونه عملیاتی………………………………………………………………………………………………. 62
3-6اعتبار و پایایی  پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 62
3-6-1اعتبار سازه¬ای مقیاس جهت¬گیری¬های دینی………………………………………………………………………….. 62
3-6-1-1اعتبار سازه¬ای جهت¬گیری دینی بنیادگرایی……………………………………………………………………….. 62
3-6-1-2اعتبار سازه¬ای جهت¬گیری¬های دینی سروش……………………………………………………………………… 63
3-6-1-3اعتبار سازه¬ای جهت¬گیری¬های دینی آلپورت……………………………………………………………………… 64
3-6-1-4اعتبار سازه¬ای جهت¬گیری¬های دینی وبر…………………………………………………………………………….. 65
3-6-1-5اعتبار سازه¬ای جهت¬گیری¬های دینی هیک………………………………………………………………………… 65
3-6-1-6اعتبار سازه¬ای جهت¬گیری دینی سکولاریسم……………………………………………………………………… 66
3-6-2بررسی اعتبار تجربی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………… 67
3-6-3پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 69
3-6-3-1پایایی متغیرهای مستقل تحقیق………………………………………………………………………………………… 70
3-6-3-2پایایی متغیر وابسته تحقیق………………………………………………………………………………………………… 70
3-7تعاریف مفهومی و  عملیاتی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………..70
3-7-1تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر  وابسته پژوهش………………………………………………………………….. 70
3-7-1-1جهت¬گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
3-7-1-2جهت¬گیری دینی………………………………………………………………………………………………………………… 71
3-7-1-3تعریف مفهومی و عملیاتی جهت¬گیری دینی سکولاریسم…………………………………………………. 71
3-7-1-4تعریف مفهومی و عملیاتی جهت¬گیری دینی بنیادگرایی…………………………………………………… 72
3-7-1-5تعریف مفهومی و عملیاتی جهت¬گیری دینی پلورالیسم…………………………………………………….. 72
3-7-1-6تعریف مفهومی و عملیاتی جهت¬گیری¬های دینی آلپورت………………………………………………….. 73
3-7-1-7تعریف عملیاتی جهت¬گیری¬های دینی سروش…………………………………………………………………… 73
3-7-1-8تعریف مفهومی و عملیاتی جهت¬گیری¬های دینی وبر………………………………………………………… 73
3-7-2تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل پژوهش………………………………………………………….. 73
3-7-2-1تعریف مفهومی و عملیاتی شبکه ارتباطی………………………………………………………………………….. 73
3-7-2-2تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………. 74
3-7-2-3تعریف مفهومی و  عملیاتی میزان مصرف رسانه¬ای……………………………………………………………. 74
3-7-2-4تعریف مفهومی و  عملیاتی نوع گروه مرجع………………………………………………………………………. 75
5-2-7-3تعریف مفهومی و  عملیاتی پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین………………………………………….. 75
3-8فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………. 77
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
4-2توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
4-2-1توصیف پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………………..82
4-2-2بررسی وضعیت دانشجویان در مقیاس های مختلف جهت¬گیری دینی…………………………………. 83
4-2-2-1مقیاس سکولاریسم……………………………………………………………………………………………………………… 83
4-2-2-2مقیاس بنیادگرایی………………………………………………………………………………………………………………. 85
4-2-2-3مقیاس تکثرگرایی……………………………………………………………………………………………………………….. 88
4-2-2-4مقیاس جهت¬گیری درونی…………………………………………………………………………………………………… 89
4-2-2-5مقیاس جهت¬گیری دینی بیرونی………………………………………………………………………………………… 91
4-2-2-6مقیاس جهت¬گیری دینی این¬جهانی…………………………………………………………………………………… 92
4-2-2-7مقیاس جهتگیری دینی آن¬جهانی……………………………………………………………………………………… 93
8-2-2-4مقیاس مربوط به جهت¬گیری دینی مصلحت¬اندیش…………………………………………………………… 94
4-2-2-9مقیاس مربوط به جهت¬گیری دینی معرفت¬اندیش…………………………………………………………….. 96
4-2-2-10مقیاس مربوط به جهت¬گیری دینی تجربت¬اندیش………………………………………………………….. 98
4-2-2-11نتیجه¬گیری از توصیف انواع جهت¬گیری دینی………………………………………………………………… 99
4-2-3توصیف متغیرهای مستقل پژوهش………………………………………………………………………………………. 100
4-2-3-1سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….. 100
4-2-3-2میزان مصرف رسانه¬ای ………………………………………………………………………………………………………102
4-2-3-3نوع گروه مرجع…………………………………………………………………………………………………………………. 102
4-3-2-4پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین………………………………………………………………………………….. 103
4-2-3-5شبکه ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………… 104
4-3تحلیل داده های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 105
4-3-1فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
2-3-4فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
3-3-4فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………. 110
4-3-4فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………… 113
5-3-4فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
6-3-4فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
4-3-6-1رابطه بین شبکه ارتباطی و جهت¬گیری¬های دینی دانشجویان………………………………………… 118
4-3-6-2ارتباط بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و شبکه ارتباطی………………………………………………… 119
7-3-4فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
4-3-7-1رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و نوع گروه مرجع………………………………………………. 120
8-3-4فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………………………………………. 121
4-3-8-1ارتباط بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و میزان سرمایه اجتماعی…………………………………. 121
9-3-4فرضیه نهم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 122
4-3-10یافته های جانبی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 122
4-3-10-1بررسی رابطه میان جنسیت و جهت¬گیری¬های  دینی………………………………………………….. 123
4-3-10-2بررسی رابطه میان سن و جهت¬گیری¬های دینی…………………………………………………………… 124
4-3-10-3بررسی رابطه میان وضعیت تأهل و جهت¬گیری¬های دینی ……………………………………………124
4-3-10-4بررسی رابطه میان مقطع تحصیلی و جهت¬گیری¬های دینی …………………………………………124
4-3-10-5بررسی رابطه میان نوع دانشگاه محل تحصیل و جهت¬گیری¬های دینی……………………….. 125
4-3-10-6بررسی ارتباط بین رشته تحصیلی و جهت¬گیری¬های دینی………………………………………….. 126
4-4تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
1-4-4جهت¬گیری دینی سکولاریسم………………………………………………………………………………………………. 127
4-4-2جهت¬گیری دینی پلورالیسم………………………………………………………………………………………………….. 128
4-4-3 جهت¬گیری دینی بنیادگرایی………………………………………………………………………………………………. 130
4-4-4جهت¬گیری دینی درونی……………………………………………………………………………………………………….. 131
5-4-4جهت¬گیری دینی بیرونی………………………………………………………………………………………………………. 132
4-4-6جهت¬گیری دینی این¬جهانی………………………………………………………………………………………………….. 133
4-4-7جهت¬گیری دینی آن¬جهانی…………………………………………………………………………………………………… 134
4-4-8جهت¬گیری دینی مصلحت¬اندیش…………………………………………………………………………………………. 135
4-4-9جهت¬گیری دینی معرفت¬اندیش……………………………………………………………………………………………. 136
4-4-10جهت¬گیری دینی تجربت¬اندیش…………………………………………………………………………………………. 137
فصل پنجم:  نتایج تحقیق
5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 142
5-2نتایج توصیفی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 142
5-3نتایج تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 144
5-4پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 151
5-4-1پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………… 151
5-4-2پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………… 152
5-5محدودیت¬های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 153
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..155
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………….166

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید