دانلود پایان نامه بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان


دانشگاه آزاداسلامی

واحدعلوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:جامعه شناسی

 

عنوان:

بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس درسال 1392

استاد راهنما :

دکترکمال جوانمرد

 

استادمشاور:

دکترمحمودرئوفی

تابستان1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1                     فصلاول.. 1

1.1                مقدمه.. 2

1.2                           مرورتاریخی.. 2

1.2.1                   ماهیتوپیشینهپیدایشماهواره.. 2

1.2.2                   کاربردهایماهواره.. 4

1.3                     بیانمساله.. 6

1.4                            اهدافتحقیق.. 8

1.4.1                   اهدافجزیی.. 8

1.5ضرورتواهمیتتحقیق .. 9

1.6تعریفمفاهیمواصطلاحات .. 10

1.6.1                   رسانه.. 10

1.6.2                   ماهواره.. 11

1.6.3                   سریالمسلسل‌،ردیفی‌،نوبتی‌،رده‌ای‌،دوری‌،ترتیبی‌،جزء.. 11

1.6.4                   سبکهایزندگی.. 11

1.6.5                   نمادهایمنزلتی.. 12

1.6.6                   نمادفرهنگی.. 13

1.6.7                   نمادبومیومحلی.. 13

1.6.8                   نمادملی.. 13

1.6.9                   نمادفراملی.. 13

1.6.10                نمادهایسنتی.. 13

1.6.11                نمادمدرن.. 14

1.6.12                نقشاجتماعی.. 14

1.6.13                روابطشغلی.. 15

1.6.14                نقششخصی.. 15

1.6.15                نقشخانوادگیوخویشاوندی.. 16

1.6.16                ارزشهایاجتماعی.. 16

1.6.17                جمعگراییوفردگرایی.. 17

1.6.18                آیندهگراییوگذشتهگرایی.. 18

1.6.19                تجملگرایی.. 18

1.6.20                امنیتوآسایش.. 18

1.6.21                معنویتگرایی.. 19

1.6.22                الگوهایرفتاری.. 19

1.6.23                اوقاتفراغت.. 19

1.6.24                الگویمصرف.. 20

1.6.25                بیانلهجه.. 20

1.6.26                آرایشوپیرایش.. 21

1.6.27                   مدگرایی.. 21

1.6.28                گرایشدینی.. 22

2                          فصلدوم.. 23

2.1مرورادبیاتتجربی .. 24

2.1.1                   تحقیقاتداخلی.. 24

2.1.2                   تحقیقاتخارجی.. 32

2.2                          مبانینظری.. 35

2.2.1                   نظریههایسبکزندگی.. 35

2.2.1.1             بوردیو.. 35

2.2.1.2          زیمل.. 37

2.2.1.3         وبلن.. 37

2.2.1.4           گیدنز.. 38

2.2.1.5                 فدرستون.. 38

2.2.1.6             باکاک.. 39

2.2.2                   نظریههایتاثیراترسانهوماهواره.. 40

2.2.2.1نظریهیادگیریمشاهده‌ای.. 40

2.2.2.2نظریهوابستگی .. 40

2.2.2.3نظریهکاشتباورها.. 41

2.2.2.4نظریهمیانجیمیانرسانهوجامعه .. 43

2.2.2.5                          نظریهژرژمیل.. 44

2.2.2.6                         دیویدرایزمن.. 45

2.2.2.7                    مکلوهان.. 46

2.2.2.8هارولدآدامزاینیس.. 47

2.2.2.9                          هارولدلاسول.. 48

2.2.2.10لازارسفلدومرتن .. 50

2.2.2.11کورتلوین .. 51

2.2.2.12نظریهجهانیشدن .. 51

2.2.2.13نظریههجومفرهنگی .. 52

2.3                                             چارچوبنظریتحقیق.. 56

2.4         مدلنظریتحقیق.. 58

2.5                               سئوالاتتحقیق.. 59

2.5.1                   سئوالاصلی.. 59

2.5.2                   سئوالاتفرعی.. 59

2.6                               فرضیاتتحقیق.. 59

3                          فصلسوم.. 61

3.1                مقدمه.. 62

3.2                          روشتحقیق.. 62

3.3                             تکنیکتحقیق.. 63

3.4پردازشاطلاعاتوآزمونآماری .. 63

3.4.1                   روش‌هایآماریتجزیهوتحلیلداده‌ها.. 63

3.4.2                   روشپردازشوتحلیلیدادهها.. 63

3.5                          قلمروتحقیق.. 64

3.5.1                   جامعهآماری.. 64

3.5.2                   نمونهآماری.. 64

3.5.3                       حجمنمونه:.. 65

3.6روشنمونهگیری .. 65

4                               فصلچهارم.. 66

4.1                مقدمه.. 67

4.2                           آمارتوصیفی.. 67

4.2.1                   سن.. 67

4.2.2                   وضعیتتاهل.. 68

4.2.3                   میزانتحصیلات.. 69

4.2.4                   میزاندرآمد.. 70

4.2.5                   وضعیتاشتغال.. 71

4.2.6                   وضعیتمالکیتمنزل.. 72

4.2.7                   مصرفرسانهای.. 72

4.2.7.1                          داشتنماهواره.. 72

4.2.7.2تعدادساعاتتماشایماهواره .. 73

4.2.7.3سابقهتماشایماهواره .. 75

4.2.8                 سبکزندگی.. 77

4.2.8.1شاخصنمادمنزلتی.. 77

4.2.8.2شاخصالگوهایرفتاری .. 78

4.2.8.3شاخصنمادهایفرهنگی .. 80

4.2.8.4شاخصنقشهایاجتماعی.. 81

4.2.8.5شاخصارزشهایاجتماعی .. 82

4.2.8.6شاخصدینداری .. 84

4.3                            آماراستنباطی.. 85

4.3.1                   رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهورواجمدگرایی.. 85

4.3.2                   رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوفرهنگمصرفی.. 85

4.3.3                   رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوتجملگرایی.. 86

4.3.4                   رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهودینداری.. 86

4.3.5                   رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوارزشهایاجتماعی.. 87

4.3.6                   رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهونقشهایاجتماعی.. 87

5                          فصلپنجم.. 88

5.1                مقدمه.. 89

5.2                          نتیجهگیری.. 89

5.3                          پیشنهادات.. 92

جدول‏4‑1: سن.. 67

جدول‏4‑2: تاهل.. 68

جدول‏4‑3: تحصیلات.. 69

جدول‏4‑4: درآمد.. 70

جدول‏4‑5: اشتغال.. 71

جدول‏4‑6: مالکیت.. 72

جدول‏4‑7: داشتنماهواره.. 73

جدول‏4‑8: ساعاتتماشایماهواره.. 74

جدول‏4‑9: سابقهتماشایماهواره.. 76

جدول‏4‑10: شاخصنمادمنزلتی.. 77

جدول‏4‑11: شاخصالگوهایرفتاری.. 79

جدول‏4‑12: شاخصنمادهایفرهنگی.. 80

جدول‏4‑13: شاخصنقشهایاجتماعی.. 81

جدول‏4‑14: شاخصارزشهایاجتماعی.. 83

جدول‏4‑15: شاخصدینداری.. 84

جدول‏4‑16: رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهورواجمدگرایی.. 85

جدول‏4‑18: رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوتجملگرایی.. 86

جدول‏4‑19:رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهودینداری.. 86

جدول‏4‑20:رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوارزشهایاجتماعی.. 87

جدول‏4‑21: رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهونقشهایاجتماعی.. 87

نمودار‏4‑1: سن.. 68

نمودار‏4‑2: تاهل.. 69

نمودار‏4‑3: تحصیلات.. 70

نمودار‏4‑4: درآمد.. 71

نمودار‏4‑5: اشتغال.. 72

نمودار‏4‑6: داشتنماهواره.. 73

نمودار‏4‑7: ساعاتتماشایماهواره.. 75

نمودار‏4‑8: سابقهتماشایماهواره.. 76

نمودار‏4‑9: شاخصنمادمنزلتی.. 78

نمودار‏4‑10: شاخصالگوهایرفتاری.. 79

نمودار‏4‑11: شاخصنمادهایفرهنگی.. 81

نمودار‏4‑12: شاخصنقشهایاجتماعی.. 82

نمودار‏4‑13: شاخصارزشهایاجتماعی.. 83

نمودار‏4‑14: شاخصدینداری.. 84

چکیده

ظهورفناوریهایجدیددرهرجامعهایهموارهتردیدها؛سردرگمیهاوناآرامیهاییبههمراهداشتهواینامردرموردظهورتلویزیونهایماهوارهایهممصداقدارد.یکیازمسائلیکهتوجهبسیاریازاندیشمندانصاحبنظرانودولتمردانجهانرابهخودجلبکردهمسالهمضرویامفیدبودنمحتوایبرنامههایماهوارهایاست.برخیبراینباورندکهبهرهگیریازماهوارهیکدانشاستکهبایدآنراآموختوگروهیدیگرتاکیدبرمضراتماهوارهدارند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسیجامعهشناختیتاثیراتسریالهایماهوارهایبرسبکزندگیزنانشهربندرعباس می باشد. از این رو با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 400 نفر جهت جمع آوری داده های تحقیق به عنوان نمونه مورد بررسی و مصاحبه با استفاده از پرسشنامه ساختمند قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از ان است که تماشای سریال های ماهواره ای بر ابعاد سبک زندگی زنان تاثیر گذار است چنانکه ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت معناداری بین تماشای برنامه های ماهواره و افزایش استفاده از نمادهای منزلتی، نمادهای فرهنگی غربی، تجمل گرایی و مدگرایی نشان داده است. همچنین کاهش عقاید دینی افراد با تماشای این برنامه رابطه مثبت و معنادار داشته است.

1 فصل اول

کلیات تحقیق

1.1      مقدمه

در روزها و ماه های اخیر بحث پیرامون شبکه های ماهواره ای خارج از کشور، آسیب های اجتماعی- فرهنگی آن برای جامعه وراهکارهای مقابله با تاثیرات مخرب آن، از مسائل مهم و اساسی مورد بحث در میان اندیشمندان، سیاسیون و به خصوص مجریان نهادهای دولتی ذیربط بدل شده است. ابعاد و اثرات کوتاه مدت و دراز مدت ماهواره به عنوان یکی از فراگیرترین و موثرترین وسایل ارتباط جمعی، همیشه دارای اهمیت بوده اما با گذشت زمان و تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و جهان، هرروز به این ضرورت افزوده می شود. اگر در گذشته فقط چند شبکه ماهواره ای فارسی زبان مانند بی بی سی یا صدای آمریکا با جهت گیری و اهداف سیاسی خاص و هدایت شده از سوی دولت های انگلیس و آمریکا وجود داشت؛ اما در چند سال اخیر شبکه های با اهداف کاملا متفاوت مانند من و تو1 و2، فارسیone،pmc و… بوجود آمده اند و در مدت زمان بسیار محدود مخاطبان بسیاری در بین مردم وبه ویژه کانون های خانوادگی به خود اختصاص داده اند. بنابراین جنگ نرم رسانه ای بر ضد جامعه ایرانی در ظاهر و محتوا گسترده تر شده و ابعاد بسیار وسیعی پیدا کرده است. شبکه های کمتر سیاسی جدید بیشتر به مسائل فرهنگی – اجتماعی تکیه کرده و خانواده و روابط انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه جامعه را هدف قرار داده اند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید