دانلود پایان نامه بررسی توجه سرمایه¬گذاران،سهامداران به تأثیربازدارندگی احتمالی مکانیزم¬های حاکمیت


پژوهش­های داخلی:

لشگری و هرمزی(۱۳۹۲) به بررسی تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و محافظه­کاری حسابداری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

این تحقیق که در بین یک نمونه شامل ۱۰۹ شرکت طی سالهای ۱۳۹۱ تا۱۳۸۴ انجام گرفته است . یافته های پژوهش نشان میدهدکه تأثیرسرمایه­گذاری بیش ازحدبرمحافظه­کاری،معکوس ومعنی­داربوده وهمچنین تأثیراستقلال هیئت مدیره درسرمایه­گذاری بیش ازحدبرمحافظه­کاری،معکوس ومعنی­داربوده است.

مهدی (۱۳۸۴) نتایج تحقیق وی واکنش بیش از حد را در بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران تایید می‌کند.

معصومه نادری(۱۳۸۵)  نتایج تحقیق او نشان داد که واکنش بازار نسبت به اطلاعات جدید با تاخیر همراه بوده است. این امر می‌تواند ناشی از وجود اشکالاتی در تفسیر اطلاعات توسط سرمایه‌گذاران، نامناسب بودن وضعیت اطلاع رسانی، عدم وجود تجزیه و تحلیل‌گران مالی در بورس تهران و غیره باشد؛ ولی به هر حال این امر موید حساسیت بازار نسبت به اطلاعات جدید است. وهمچنین در برخی از شرایط، بازار نسبت به اطلاعات جدید یک واکنش بیش از حد یا کمتر از حد کوتاه‌مدت و ضعیف را نشان می‌دهد؛ اما از لحاظ آماری معنادار نبوده است.

وحید محمودی و همکاران(۱۳۹۰)، نتایج به دست آمده نشان‌دهنده واکنش سرمایه‌گذاران به اطلاعات دریافتی پیرامون تغییرات سود می‌باشد که برای شرکت‌هایی که تغییر مثبت در سود خود گزارش کرده بودند، واکنش کمتر از حد مثبت و برای شرکت‌هایی که تغییر منفی در سود خود را گزارش کرده بودند، واکنش کمتر از حد منفی مشاهده شد.

 

شعری و مرفوع در سال (۱۳۸۶) یافته های پژوهش آنها بیانگر نقش بسیار ضعیف مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی در اثرگذاری بر ویژگی های پیش بینی سود شرکت هاست

حسنی (۱۳۸۸) به بررسی رابطه ترکیب هیئت مدیره و درصد مالکیت مدیران غیرمؤظف هیئت مدیره با محافظه‏کاری در حسابداری پرداخته است.در این تحقیق که در بین یک نمونه ۷۲ شرکتی از شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است با بررسی رابطه بین دو ویژگی هیئت مدیره یعنی درصد اعضای غیرمؤظف و درصد مالکیت مدیران غیرمؤظف به عنوان متغیرهای مستقل با معیار محافظه‏کاری در مدل عدم تقارن زمانی باسو (۱۹۹۷) پرداخته شده است.نتایج تحقیق نشان­گر وجود رابطه مثبت معنادار بین درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و محافظه‏کاری و نیز رابطه منفی و معنادار بین نسبت اعضای غیرمؤظف هیئت مدیره و محافظه‏کاری می‏باشد.

احمدپور و کردتبار)۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین اعضای غیر موظف هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با رفتار مدیریت سود شرکت ها ، نقش ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در رفتار مدیریت سود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند ، یافته ها حاکی از آن بود که مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی عمده نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی غیر عادی دارند

عباسعلی دریایی(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر نرخ حاکمیت شرکتی و رابطه آن با عملکرد شرکت بررسی شد . در این راستا تعداد  ۱۲۵ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۳تا ۱۳۸۶ به طور نمونه انتخاب گردیدند

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید