دانلود پایان نامه بررسی تاثیر میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد تهران شرق

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( M.A )

بررسی تاثیر میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسی

(مطالعه مقایسه ای دبیرستان های هوشمند و غیر هوشمند دخترانه غیرانتفاعی منطقه 2آموزش و پرورش شهر تهران)

استاد راهنما

دکتر سید علی رحمانزاده

استاد مشاور

دکتر اسماعیل کاوسی

سال تحصیلی 1391 -1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه: 11

1-1 بیان مسأله: 13

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 15

1-3 اهداف تحقیق: 16

1-3-1 هدف اصلی: 16

1-3-2 اهداف فرعی : 16

1-4 سؤالات تحقیق: 17

1-4-1 سوال اصلی: 17

1-4-2سوالات فرعی: 17

1-5  فرضیه‏های تحقیق: 17

1-5-1 فرضیه اصلی: 17

1-5-2 فرضیه های فرعی: 17

1-6 تعریف مفاهیم  18

1-6-1 سواد: 18

1-6-2 سواد رسانه ای: 18

1-6-3 تفکر انتقادی: 18

1-6-4 تفکر انعکاسی: 19

1-6-5 جامعه پذیری: 19

1-6-6 مواجه با رسانه ها: 20

1-6-7 مدرسه هوشمند: 22

1-7 روش تحقیق: 22

1-8 جامعه آماری: 22

1-9 روش نمونه گیری: 22

1-10 روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات : 23

فصل دوم :  24

مبانی نظری تحقیق  24

2-1-1سواد: 25

2-1-2 انواع سواد: 26

2-1-2-1سواد دیجیتالی : 26

2-1-2-2سواد اطلاعاتی: 27

2-1-3 سواد رسانه ای: 28

2-1-4  تاریخچه سواد رسانه ای در جهان: 34

2-1-5  تاریخچه سواد رسانه ای  در ایران: 38

2-1-6 ضرورت سواد رسانه ای: 40

2-1-7 اصول سواد رسانه ای: 44

2-1-8 سطوح سواد رسانه ای: 45

2-1-9 اهداف سواد رسانه ای: 47

2-1-10 مراحل کسب سواد رسانه ای: 51

2-1-11 سواد رسانه ای؛ تفکر انتقادی: 52

2-1-12 ویژگی های پروژه های سواد رسانه ای: 53

2-1-12-1کاوش و اکتشاف فردی   53

2-1-12-2تکثرگرایی در موضوعات تحت پوشش    55

2-1-12 3واکنش به رسانه ها: نقش پاسخ فعال   56

2-1-12-4مسئولیت مشترک رسانه ها و مصرف کنندگان   57

2-1-12-5ضرورت مشارکت فراگیر در ساختارهای آموزشی: 58

2-1-12-6محتوای آموزشِ سوادِ رسانه ای: 59

2-1-12-6نقش پژوهش و ارزشیابی: 60

2-1-12-7ساختار، قالب ها و وسایل کمک آموزشی: 60

2-1-12-8منابع برای افراد، والدین، آموزگاران و سازمان ها: 61

2-1-13 دلایل فراگیری سواد رسانه ای: 61

1-13-1-2 داشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانه ها: 63

2-13-1-2برخورد منتقدانه با محتوای رسانه ها: 63

3-13-1-2تحلیل زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تبلیغی محیط رسانه ها 64

4-13-1-2رسانه ها، ارزش ها و دیدگاه ها را جایگزین می کنند  64

5-13-1-2برداشت افراد مختلف از یک پیام رسانه ای واحد، متفاوت است… 65

6-13-1-2ارتباطات اجتماعی سالم به وسیله اطلاعات و دانش    66

2-1-14 آموزش رسانه چیست؟  67

2-1-15 آموزش رسانه، چرا؟  68

2-1-17 الگوهای موضوعی در آموزش رسانه ای: 74

2-1-18 چرا آموزش سواد رسانه‌ای اینقدر مهم است؟  76

2-1-19 مزایای آموزش سواد رسانه ای برای مخاطبان: 77

2-1-20 دلایل آموزش سواد رسانه ای از نگاه باری دونکان: 78

2-1-21 18 اصل حاکم بر آموزش رسانه‌ای (سواد رسانه‌ای): 79

2-1-22 الگوی پنج سطحی سواد رسانه‌ای انتقادی: 81

2-1-23 کشورهای پیشرو در آموزش سواد رسانه ای: 85

2-1-23 -1آموزش سواد رسانه ای در ژاپن: 85

2-1-23  -2آموزش سواد رسانه ای در کانادا: 90

2-1-23 فرایندهای شناختی آموزش سواد رسانه‌ای: 95

بخش دوم: تفکر انتقادی: 96

2-2-1 تاریخچه‌ تفکر انتقادی‌ و تفکر خلاق: 97

2-2-3 نظریه« رابرت استرانبرگ » و آموزش تفکر خلاق : 104

2-2-4 تبییـن اصول پنجگانه تفکرانتقادی براساس آرای واتسون – گلیزر : 107

2-2- 5 چند راهکار علمی آموزش خلاقیت: 110

2-2-6 آموزش تفکر خلاق به‌وسیله شیوه‌ تفکر افقی: 111

2-2-7 روش ذهن‌انگیزی؛شیوه‌ای خلاق برای آموزش تفکر انتقادی: 112

2-2-8 تأثیر اندیشه‌بزرگان و متفکران در ترویج تفکر انتقادی و خلاق: 113

2-2-9 ویژگی متفکران منتقد: 114

2-2-10 مراحل پیشرفت تفکر انتقادی : 115

2-2-11 چرا تفکرانتقادی باید قسمتی از تمام دروس باشد؟  116

2-2-12 تفکر انتقادی ، در برابر روش سنتی آموزش : 119

2-2- 13 آموزش تفکر انتقادی: 121

2-2-14 ضرورت ها و اصول تعلیم و تربیت: 122

2-2-15 اهمیت آموزش رسانه ای به کودکان و نوجوانان: 123

2-2-16 حضور رسانه ها در زندگی کودکان و نوجوانان: 124

2-2-17 پردازش اطلاعات رسانه ای نزد کودکان و نوجوانان  126

2-2-18 سنجش برنامه ها و محتوای رسانه ای نزد کودکان و نوجوانان  129

2-2-19 کارکردها و نقش های مختلف رسانه ها در مورد کودکان و نوجوانان  130

2-2-20   10اصل و چند روش مؤثر در کاهش تاثیرات مخرب رسانه‌ها 134

2-2-21 میزان تأثیر رسانه‌ها برخانواده‌ 134

بخش سوم: مدرسه هوشمند  142

3-2-1 منظور از مدارس هوشمند چیست ؟  142

3-2-2 تعریف مدرسه هوشمند: 145

3-2-3 پیشینه هوشمند‌سازی مدارس   146

3-2-3 -1پیشینه هوشمند‌سازی مدارس در جهان: 146

3-2-3 -2پیشینه هوشمند‌سازی مدارس در ایران   147

3-2-4 نگاهی به برخی از شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی: 148

3-2-5 مقایسه شاخص‌های فاوای برخی از کشورها در حوزه آموزش وپرورش: 149

3-2-6 مزایای اجرای طرح مدارس هوشمند : 151

3-2-7 مهمترین اهداف مدارس هوشمند: 152

3-2-7 مهمترین دلایل تاسیس مدارس هوشمند: 153

3-2-9 استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان در خارج از مدرسه: 158

3-9-10 اسناد پشتیبان مدرسه هوشمند: 161

3-2-11 هدف‌های کلان هوشمند سازی مدارس: 163

3-2-12راهبردهای کلان هوشمند سازی مدارس در ایران: 164

3-2-13 ساز و کار اجرایی هوشمند‌سازی مدارس : 167

3-2-14 ساختار تشکیلاتی مدرسه هوشمند: 169

3-2-15مولفه‌های اصلی و ارکان هوشمند‌سازی مدارس: 170

3-2-15ارزیابی و ارزشیابی در مدارس هوشمند: 172

3-2-16 رتبه‌بندی با توجه به رویکرد فاوا درطرح تحول بنیادین: 174

3-2-16عملکرد هوشمند‌سازی مدارس در سال تحصیلی 91-90: 176

بخش چهارم؛ نظریه ها: 179

4-2-1نظریه اجتماعی سواد رسانه ای: 179

4-2-2برجسته سازی: 180

4-2-3نظریه استفاده و خشنودی: 181

4-2-4نظریه گلوله جادویی: 183

4-2-5نظریه استحکام یا تأثیر محدود: 183

4-2-6نظریه کاشت   183

بررسی پژوهش های انجام شده: 185

فصل سوم :  191

روش تحقیق  191

3-1 روش تحقیق  192

3-2 جامعۀ آماری  194

3-3 روش نمونهگیری  195

3-4 حجم نمونه  196

3-5 واحد تحلیل  196

3-6 معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه  196

3-7 ابزار پژوهش    197

3-8 محاسن پرسشنامه: 197

3-9 تعاریف نظری متغیرهای پژوهش    197

3-9-1 متغیر وابسته: سواد رسانه ای   197

3-2 متغیرهای مستقل: 198

3-10-1  جامعه پذیری   198

3-10-2 تفکر انتقادی   199

3-10-3 نحوه برقراری با رسانه ها 200

3-11 روایی ابزار تحقیق  201

3-12 پایایی ابزار تحقیق  202

3-13 رویۀ جمعآوری دادهها 203

3-14 فنون تجزیه و تحلیل دادهها 204

فصل چهارم :  205

یافته‌های تحقیق  205

فصل پنجم :  271

نتیجه گیری و پیشنهادها  271

5-1خلاصه ونتیجهگیری از یافتههای توصیفی  276

5- 2خلاصه و نتیجهگیری از یافتههای تبیینی  288

5-3 پیشنهادات: 297

5-3-1پیشنهاد اصلی تحقیق : 297

5-3-2 پیشنهاد جانبی تحقیق : 297

5-4 محدودیت های تحقیق : 297

منابع و ماخذ  298

مقدمه:

اکنون که انقلاب اطلاعات و ارتباطات، مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و تحولات شگرفی را در عرصه جهانی شدن خلق کرده است، حجم بالای اطلاعات و دانش های تازه، به راحتی از طریق شبکه های اطلاعاتی در دسترس همگان قرار می گیرد و به نظر می رسد”دهکده جهانی” در حال شکل گیری است. در این میان یک موضوع مهم، نحوه برخورد با پیشرفت های پرشتاب و خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن ها در شئون مختلف زندگی است. رسانه ها می توانند همچون ابزاری مفید به انسان معاصر کمک کنند تا با استفاده از آخرین پدیده های علمی، زندگی دلخواه، آرمانی و پرباری داشته باشد؛ ضمن اینکه اگر این ابزار، غلط یا با سوء نیت به کار گرفته شود، می تواند به صورت نیرویی ویران کننده و مصیبت بار عمل کند. برای اینکه بتوان در برابر رسانه های متکثر موجود، مخاطبانی داشت که بتوانند در کنار بهره برداری آگاهانه و فعالانه از این رسانه ها، خود را در برابر چالش ها و پیامدهای مخرب آن ها محافظت کنند، باید “سواد[1]” جدیدی ایجاد کرد. پس ابتدا به تعریف گسترده تری از “سواد” و افزایش فضای مفهومی آن نیازمندیم که دیگر به معنای توانایی خواندن و نوشتن صرف نیست، مفهومی که از آن به عنوان “سواد رسانه ای[2]” یاد می شود. “سواد رسانه ای” یا “آموزش رسانه ای[3]” علاوه بر توانایی ملحوظ در سواد سنتی، که همان توان خواندن  و نوشتن است، توانایی تحلیل و ارزشیابی پیام ها و قدرت انتقال اطلاعات به دیگران را در قالب های مختلف و با ابزارهای گوناگون در انسان پدید می آورد. همچنین، با توانمند کردن انسان برای درک شیوه کار رسانه ها مقاوم می سازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید