دانلود پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی


دانشگاه مازندران

دانشکده  علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری

موضوع:

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی

(مطالعه موردی: استان کردستان)

استاد راهنما:

دکتر: صادق صالحی

استاد مشاور:

دکتر: قربانعلی ابراهیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فهرست جداول………………………………………………. ز‌

فهرست نمودارها …………………………………………..ص‌

فصل اول کلیات

بیان مسئله………………………………………………….. 2

ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………….. 7

اهداف پژوهش………………………………………………… 9

سؤالات اساسی تحقیق…………………………………….10

فصل دوم پیشینه تاریخی وتجربی تحقیق

مقدمه……………………………………………………….. 12

پیشینه تاریخی……………………………………………… 12

رفتارهای زیست محیطی………………………………….. 12

وضعیت محیط زیست……………………………………….. 13

تاریخچه اجلاس و کنفرانس­های زیست محیطی………….14

تاریخچه و تعاریف مفهوم سرمایه اجتماعی……………. 17

پیشینه تحقیق………………………………………………21

الف- تحقیقات داخلی……………………………………….21

ب- تحقیقات خارجی……………………………………… 24

جمع­بندی……………………………………………………..28

فصل سوم پیشینه نظری و چارچوب نظری

مقدمه………………………………………………………. 31

رفتار زیست محیطی……………………………………… 31

نگرش جدید نسبت به محیط زیست…………………… 35

سرمایه اجتماعی…………………………………………. 37

پیر بوردیو……………………………………………………. 39

جیمز کلمن…………………………………………………..41

فرانسیس فوکویاما…………………………………………. 43

روبرت پاتنام………………………………………………….44

الف- شبکه­های مشارکت اجتماعی…………………….. 46

ب- هنجارهای اجتماعی…………………………………..47

ج- اعتماد اجتماعی……………………………………….. 49

جمع­بندی…………………………………………………… 51

چارچوب نظری………………………………………………52

فرضیات تحقیق………………………………………………53

فرضیه اصلی پژوهش……………………………………… 53

فرضیات فرعی پژوهش……………………………………. 53

مدل تحقیق…………………………………………………54

فصل چهارم روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………….. 57

روش شناسی تحقیق………………………………….. 57

جامعه آماری……………………………………………… 58

واحد تحلیل……………………………………………… 58

شیوه نمونه گیری…………………………………………58

تعیین حجم نمونه………………………………………… 59

سنجش و اندازه­گیری مفاهیم…………………………. 60

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم………………………..60

ویژگی­های فردی پاسخگویان…………………………….. 61

پایگاه اجتماعی- اقتصادی………………………………. 62

رفتارهای زیست محیطی………………………………. 62

سرمایه اجتماعی………………………………………..64

شبکه­های مشارکت اجتماعی………………………… 64

هنجارهای اجتماعی……………………………………… 66

اعتماد اجتماعی……………………………………………67

آگاهی زیست محیطی…………………………………… 70

نگرش زیست محیطی…………………………………… 71

ابزار تحقیق………………………………………………… 72

اعتبار و پایایی ابزار سنجش…………………………….. 72

اعتبار تحقیق……………………………………………… 72

پایایی تحقیق……………………………………………… 73

جمع­بندی…………………………………………………… 73

فصل پنجم یافته­های پژوهش

مقدمه……………………………………………………… 76

بخش اول: توصیف داده ­ها

مقدمه……………………………………………………… 78

5.1.1 متغیرهای زمینه ­ای……………………………….. 78

1- توزیع پاسخگویان بر حسب شهر…………………….78

2-توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………..79

3- توزیع پاسخگویان بر حسب سن……………………. 79

4- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل……………80

5- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال………….80

6- وضعیت طبقه ذهنی پاسخگویان……………………..81

7- وضعیت تحصیلات پاسخگویان……………………….. 82

5.1.2 متغیر موقعیتی- ساختاری……………………….. 82

5.1.3 متغیر وابسته (رفتارهای زیست محیطی)………..83

1- مصرف بهینه گاز………………………………………. 83

2- مصرف بهینه برق……………………………………….85

3- مصرف بهینه آب………………………………………… 86

4- استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی….87

5- حفاظت از منابع طبیعی…………………………….. 88

6- استفاده از وسایل بازیافتی………………………… 90

7- وضعیت رفتارهای زیست محیطی………………….. 91

5.1.4 متغیرهای مستقل……………………………….. 93

1- سرمایه اجتماعی…………………………………….93

الف-شبکه ­های اجتماعی……………………………… 93

1. شبکه­ های رسمی…………………………………. 93

2. شبکه­ های غیر رسمی……………………………… 94

3. وضعیت شبکه ­های اجتماعی………………………. 95

ب- هنجارهای اجتماعی…………………………………97

1. هنجارهای فردی……………………………………… 97

2. هنجارهای جمعی…………………………………… 98

3. وضعیت هنجارهای اجتماعی……………………….100

ج- اعتماد اجتماعی……………………………………. 101

1. اعتماد بین شخصی………………………………… 101

2. اعتماد تعمیم یافته………………………………….. 102

3. اعتماد نهادی………………………………………… 103

4. وضعیت اعتماد اجتماعی…………………………… 105

د- وضعیت سرمایه اجتماعی………………………….. 106

2- آگاهی زیست محیطی………………………………108

الف- آگاهی خاص زیست محیطی……………………. 108

ب- آگاهی عام زیست محیطی……………………….. 109

ج- وضعیت آگاهی زیست محیطی……………………. 109

3- وضعیت نگرش زیست محیطی…………………….. 111

بخش دوم: تحلیل داده ­ها

مقدمه……………………………………………………. 113

5-2-1- مقایسه تفاوتهای بین متغیرهای زمینه­ای و رفتارهای زیست محیطی…..114

5-2-2- آزمون فرضیه ­ها………………………………… 120

5-2-3- تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره)……128

5-2-4- تحلیل رگرسیون چند متغیره…………………..130

5-2-5- تحلیل مسیر (آزمون مدل تحلیلی)……………132

جمع بندی……………………………………………… 133

فصل ششم: بحث نتیجه­ گیری

6-1- بحث و نتیجه گیری ………………………………. 137

6-2- محدودیت­های تحقیق……………………………… 140

6-3- پیشنهادات تحقیق……………………………….. 140

ضمایم

نمودار ماتریس روابط خطی……………………………. 144

پرسشنامه……………………………………………… 145

منابع و ماخذ…………………………………………… 151

چکیده:

امروزه، تهدیدات زیست محیطی در مرکز مهمترین پرسش­های وجدان انسان قرن بیست و یکم قرار دارد. این پرسش­ها افکار عمومی جهان را به طرز نگران کننده­ای به خود معطوف کرده و حساسیت شدیدی نسبت به محیط زیست در سطح جهانی به وجود آورده است. هیچ کس نمی­تواند این ادعا را بکند که پیدایش مواد آلوده کننده بر روی کره خاکی ما نتیجه برخی دگرگونی­های طبیعی و مستقل از اراده انسان است. اشتباهاتی که در افکار، نگرش و رفتار انسان در نتیجه فعالیت­های خود بر روی زمین مرتکب شده است، یکی از علت­های اصلی خساراتی است که محیط زیست متحمل آن گردیده است.

هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتار زیست محیطی و شناخت تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی می­باشد. به عبارت دیگر، هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا با افزایش و یا کاهش سرمایه اجتماعی، در رفتارهای زیست محیطی تغییری به وجود می­آید یا خیر؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایش است. نمونه آماری شامل 440 نفر از افراد بالای 18 سال ساکن در مناطق شهری استان کردستان بوده که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله انتخاب شده­اند.ابزار این تحقیق پرسشنامه بوده است. علاوه براین، متناسب با دو وجه موضوع تحقیق و سؤالاتی که در مطالعه و بررسی حاضر مهم بوده‌اند، نظریه‌های مربوطه، ارائه و بررسی شدند. برای آنکه تحقیق حاضر انجام گیرد از نظریه­های روبرت پاتنام (در مورد سرمایه اجتماعی) ودانلپ و ون­لیر(در مورد پارادایم جدید زیست محیطی)  به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفته بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید