دانلود پایان نامه بررسی انگیزش الهام بخش و میزان خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج


معنای لغوی و اصطلاحی خلاقیت   

۲-۳-۲-۱ معنای لغوی:

الف: خلاقیت: که در کتابهای لغت این گونه بیان شده: اسم، وضع یا کیفیت خلاق بودن( نشانه های خلاقیت از همان کودکی در او نمایان بود) خلاق صفت آفریننده( خلاق عالم) دارای نیرو یااستعداد وآفرینش(ذهن خلاق) مو جب پیدایش چیزی تازه (فکر خلاق، کار خلاق)( فرهنگمعاصرفارسی،حرف:خ).

ب: نوآوری[۱]: اسم، عمل یا فرایند پدید آوردن چیزهای نو، بویژه روشهای فنی یا کابرد های صنعتی تازه؛ ابتکار؛ ابداع است.( فرهنگمعاصرفارسی،حرف،ن) نوآوری: عملنوآور، ابتکار، ابداع، بدعت گذاری، هرچیز تازه (لغتنامهدهخدا:حرف : ن)

۲-۳-۲-۲ معنای اصطلاحی:

معنای اصطلاحی خلاقیت و نوآوری همان تعاریفی که صاحب نظران ارائه نمودند، هستند. که این تعاریف از دو دیدگاه سازمانی و روانشناسی ارائه ، شده اند.

الف: تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمان

دانشمندان، خلاقیت را با تعابیر متعدد ومتنوعی تعریف کرده اند. به طوری که گاهی هر تعریف فقط بیانگر یک بعد از ابعاد مهم فراگرد خلاقیت است. مثل هربرت فوکسمعتقد است که: فراگرد خلاقیت عبارت است از هر نوع فراگرد تفکری که مسأله ای را به طور مفید و بدیع حل کند. و همچنین به اعتقاد جرج سیدل کهمگوید: توانایربطدادنووصلکردنموضوعهاصرفنظرازاینکهدرچهحوزهتاچهزمینهایانجامگیرد،ازمبانیبهرهگیریخلاقازذهناست. اریکفرم  نیزمعتقداستکه: خلاقیت،توانایدیدن،آگاهشدنوپاسخدادناست.

آبرهاممزلو  میگوید: از یکتاجر چنین آموختم که ایجاد یک مؤسسه تجاری نیز ممکن است فعالیتی خلاق باشد. همچنین ازیک نوجوان ورزشکار آموختم که حمله کاری در هنگام بازی ممکن است مانند تولید یک محصول یا سرودن یک غزل زیبا باشد.به این ترتیب می توان گفت که به طور کلی، خلاقیت عبارت است از: به کارگیری توناییهای ذهنی، برای ایجاد یک فکریامفهوم جدید (کایزر) ازتعاریف فوق چنین استنباط می شود؛ که بروز خلاقیت در هرفعالیتی قابل انتظار است ومحدود به هیچ نوع خاص از فعالیتها نمی شود؛ در برخی ازتعاریف فوق برای ایجاد یک چیز جدید در فراگرد خلاقیت تأکید شده است به هر حال آنچه در ایجاد( فکر یا چیز جدید) به طور کلی در فراگرد خلاقیت اهمیت دارد ( تفکر ) است.( رضائیان،ص:۱۰۲)

خلاقیتدرواقعپیشدرآمدنوآوریاستزیراخلاقیت: عبارتاستازترکیبفکرواندیشهبهصورتخاصوبیسابقه. نویسندهخلاقیتراایجادآنچهقبلاوجودنداشت می داند و برای آن ماهیتیجدیددرذهنخواهدرعینقائلاست. ویکیدیگرازنوسندگانخلاقیترادرخششیکاندیشهوبهوجودآمدننظروایدهاینومیداند. وبهزعماوخلاقیتکشفچیزیاستکهموجودنبودهامابهعلتکورذهنیناشیازعادتدیدهنمیشدهاست. خلاقیتنگاهی کنجکاو و کاوشگر به پدیه ای قدیمی است که آنرا می یابد و اشکار می کند.

خلاقیت یعنی تلاش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان ، خلاقیت به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است ، خلاقیت یعنی توانایی پرورش یا به وجود آوردن یک انگاره یا اندیشه جدید در بحث مدیریت نظیر به وجود آوردن یک محصول جدید است، خلاقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به طرزی نوین.

ب : تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی:

خلاقیت یکی از جنبه های اصلی تفکر یا اندیشیدن است . تفکر عبارت است از فرآیند بازآرایی یا تغییر اطلاعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه دراز مدت .تفکر بر دو نوع است:

۱) تفکرهمگرا : تفکر همگرا عبارت است از فرآیند باز آرایی یا دوباره سازی اطلاعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه درازمدت.

۲) تفکرواگرا: تفکر واگرا عبارت است از فرآیند ترکیب و نوآرایی اطلاعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه دراز مدت ، خلاقیت یعنی تفکر واگرا.

بر اساس این تعریف خلاقیت ارتباط مستقیمی با قوه تخیل یا توانایی تصویر سازی ذهنی دارد. این توانایی عبارت است از فرآیند تشکیل تصویر هایی از پدیده های ادراک شده در ذهن و خلاقیت عبارت است از فرآیند یافتن راه های جدید برای انجام دادن بهتر کارها ، خلاقیت یعنی ارایه فکر ها و طرح های نوین برای تولیدات و خدمات جدید و استمرار آن پس از غیبت آن پدیده ها.

۱٫innovation

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل