دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان کسب دانش و نوآوری در سازمان تامین اجتماعی


فرضیه فرعی۵: رابطه معنی داری میان کاربرد دانش و نوآوری سازمانی وجود دارد.

به جهت غیرنرمال بودن توزیع متغیرهای کاربرد دانش و نوآوری سازمانی در نمونه از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت آزمون این فرضیه استفاده شد. با توجه به جدول (۴-۱۸) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست کوچکتر از ۰۱/۰ می باشد. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر کاربرد دانش دانش و نوآوری سازمانی ۲/۳۴ + درصد می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با ۱۱۶/۰ می­باشد که نشان می دهد متغیر کاربرد دانش می تواند به میزان ۶/۱۱ درصد نوآوری سازمانی را پیش بینی کند.

خلاصه فصل

در این فصل با استفاده از آزمون­های آماری متناسب شامل همبستگی پیرسون و اسپیرمن رسالت اصلی تحقیق یعنی آزمون فرضیه­های تحقیق و دستیابی به اهداف تحقیق بر اساس داده‌های به دست آمده  پرداخته شد. لازم به ذکر است جامعه آماری این تحقیق،  کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان می باشد. نتایج مربوط به آزمونهای همبستگی نشان می­دهد  که تمامی متغیرهای مستقل منهای متغیر حفظ دانش، رابطه مثبت و معنی داری با نوآوری سازمانی در سازمان مذکور دارد. شدت همبستگی و سطح معنی داری به شرح نمودار (۴-۱۳) می باشد:

مقدمه

در فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ، مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل مروری کلی بر نتایج حاصله از فرضیه های پژوهش انجام خواهد گرفت. همچنین جهت علاقمندان به ادامه تحقیق نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد. استفاده از نتایج این تحقیق منوط به در نظرگرفتن محدودیت های پژوهش می باشد، بنابراین به ذکر این محدودیت ها نیز می‌پردازیم. از آنجا که هدف این فصل، بررسی و بحث بیشتر بر روی مهم ترین نتایج تحقیق می باشد، ابتدا مروری توصیفی بر وضعیت پاسخ دهندگان داشته سپس به بررسی فرضیات تحقیق و نتایج مربوطه می پردازیم.

۵-۲- نتایج آمار توصیفی

  • از ۲۶۰ نمونه انتخاب شده ۲۷٫۷ درصد زن و ۷۱٫۲درصد مرد بوده اند. همچنین ۳٫۸ درصد بین ۱۸ تا ۲۵ سال؛ ۳۲٫۷درصد  بین ۲۶ تا۳۵ سال ؛ ۳۶٫۲درصد بین ۳۶ تا ۴۵ سال؛ ۲۱٫۵ درصد بین ۴۶ تا ۵۵ سال ؛ ۲٫۳درصد بیشتر از ۵۵ سال بوده اند. به لحاظ درآمد، ۸٫۸ درصد بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان؛۵۸٫۸ درصد بین یک تا دو میلیون ،۳۰٫۴درصد بین دو تا پنج میلیون درآمد داشته اند. و نیز ۶٫۲ درصد کمتر از یک سال؛ ۱۹٫۶ درصد بین یک تا ۵ سال، ۲۸٫۸ درصد بین ۶ تا ۱۰ سال؛ ۳۲٫۳ درصد بین ۱۱ تا ۲۰ سال و ۱۰٫۸درصد بیشتر از ۲۱ سال سابقه خدمت داشته اند. به جهت ۱٫۵ درصد زیر دیپلم ؛ ۱۵٫۰ درصد دیپلم ، ۲۴٫۲درصد کاردانی؛ ۳۸٫۸ درصد کارشناسی؛  ۷ درصد کارشناسی ارشد و  ۱٫۵ درصد دکترا بوده اند. و از این میان داده های معتبر، ۲۳٫۵درصد مجرد و ۷۰٫۰ درصد متاهل بوده اند.
  • کمترین مقدار متغیر کسب دانش ۱٫۷۱ و بالاترین مقدار آن ۴٫۷۱، میانگین ۳٫۱۳ و انحراف معیار ۰٫۵۸ و واریانس آن ۰٫۳۴ است. با توجه به میانگین بدست آمده می توان گفت که از دیدگاه کارکنان، متغیر مذکور در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان در سطح مطلوب قرار دارد.

 

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل