دانلود پایان نامه بررسی ارتباط سبک های شناختی با نوع دست برتری


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

۵-۱- بحث و نتيجه گيري

فرضيه شماره يك

بين دست برتري و سبك شناختي رابطه وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه از آزمون خي دو استفاده شده و براي بدست آوردن همبستگي از طريق اين آزمون ، ضريب توافقي محاسبه شده است.نتايج نشان دادند بين دست برتري و سبك هاي شناختي رابطه وجود دارد. افراد چپ دست داراي سبك هاي شناختي واگرا و انطباق يابنده و افراد راست دست بيشتر همگرا و جذب كننده هستندو از نظر آماري ۷۲ % افراد چپ دست داراي سبك شناختي واگرا، و ۷۵ % افراد راست دست داراي سبك شناختي همگرا بودند. و نتيجه كلي مهر تاييدي است برمتغير دست برتري  به عنوان يك عامل مهم در ايجاد تفاوت هاي شناختي و ذهني ، و با پژوهش هايي همچون تحقيقات فوجی (۱۹۹۶)، كالپانا و ميردولا(۲۰۰۷)، هرينگتون(۲۰۰۹)، علی پور و صالح میر حسنی در سال (۱۳۹۰ )، حكيمي كلخوران،خداپناهي،حيدري(۱۳۸۹)، سلگي(۱۳۹۰) كه جملگي تاثير و ارتباط دست برتري را با ساير متغيرهاي شناختي و ذهني مورد تاييد قرار داده اند همسو مي باشد.

فرضيه شماره دو

بين ميزان خود تنظيمي در دانشجويان راست دست و چپ دست تفاوت وجود دارد.

نتايج نشان داد كه از نظر میزان یادگیری خودتنظیمی  بين ميانگين دو گروه راست دست و چپ دست تفاوت معني دار وجود ندارد. اين نتيجه نشان مي دهد چپ دست و راست دست بودن و خودتنظيمي يادگيري ارتباطي با هم ندارند و لذا نياز توجه به متغيرهاي ديگر از قبيل متغيرهاي انگيزشي و عاطفي را دو چندان مي كند. اين يافته با نتايج قربانخان (۱۳۹۰) همسو است.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

۲- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

۳- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

۴- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

۵- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

۶- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

۷- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

۸- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان