دانلود پایان نامه اینترنت ونقش آن در شکل گیری جنبش های اجتماعی مورد پژوهی -مصر – تونس


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی

عنوان

اینترنت ونقش آن در شکل گیری جنبش های اجتماعی مورد پژوهی -مصر – تونس

استاد راهنما

دکتر مهدی خلف خانی

استاد مشاور

دکتر میر ساردو

شهریور 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصلاول: کلیات تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

  • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………… 4
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………….. 7
  • اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 9
  • سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم : ادبیات و چارچوب نظری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-1- مقالاتداخلی………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-2- مقالات خارجی……………………………………………………………………………………………… 25

2-2- مروری بر نظریات جنبش های اجتماعی ………………………………………………………………. 39

2-2-1- نیل اسملسر …………………………………………………………………………………………………… 41

2-2-2- آلن تورن ………………………………………………………………………………………………………. 42

2-2-3- تدااسکاکپول ………………………………………………………………………………………………….. 43

2-2-4- هانا آرنت……………………………………………………………………………………………………….. 44

2-2-5- ملوچی ………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-2-6- ماریو دیانی ……………………………………………………………………………………………………. 44

2-2-7- گی روشه ………………………………………………………………………………………………………. 45

2-2-8-دوناتلا دلاپورتا و ماریو دیانی ……………………………………………………………………………. 46

2-2-9- چارلز تیلی …………………………………………………………………………………………………….. 47

2-2-10- ویژگی های جنبش اجتماعی …………………………………………………………………………. 54

2-2-11- انواع جنبش های اجتماعی ……………………………………………………………………………. 56

2-2-12- مراحل جنبش های اجتماعی …………………………………………………………………………. 59

2-2-13- کارکرد های جنبش اجتماعی ………………………………………………………………………… 60

2-2-14- استراتژی های جنبش اجتماعی ……………………………………………………………………… 61

2-3- مروری بر دیدگاههای نظری تکنولوژی ارتباطی ( اینترنت و تاثیر اجتماعی آن ) ………… 62

2-3-1- نقش اینترنت در جنبش های اجتماعی ……………………………………………………………… 66

2-3-2- تاریجچه شکل گیری اینترنت و شبکه های اجتماعی ………………………………………….  73

2-3-3- ساختار شبکه های اجتماعی…………………………………………………………………………….. 76

2-3-4- پیشرفت های مهم در شبکه های اجتماعی ………………………………………………………… 77

2-3-5- کارکرد های شبکه های اجتماعی …………………………………………………………………….. 79

2-3-6- شبکه های اجتماعی و دیپلماسی دیجیتال ………………………………………………………………….. 80

2-3-7- اهمیت شبکه های اجتماعی درشکل گیری جنبش ها در جهان امروز …………………………..  82

2-5- چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………………… 82

2-6- مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 83

2-6-1- مدل نظری نیل اسملسر …………………………………………………………………………………………… 84

2-6-2- مدل نظری آلن تورن ………………………………………………………………………………………………. 85

2-6-3- مدل نظری چارلز تیلی …………………………………………………………………………………………….  86

2-7- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 94

فصل سوم

3-1- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..96

3-2- ابزار های گرد آوری ………………………………………………………………………………………………… 96

3-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….97

3-4- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………… 98

3-5- واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………. 98

3-6- مقوله های تحلیل ……………………………………………………………………………………………………… 99

3-7- متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 100

3-8- تعاریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………..  101

2-8-1- جنبش اجتماعی …………………………………………………………………………………………………….. 101

2-8-2- اینترنت ………………………………………………………………………………………………………………… 103

2-8-3- ایدئولوژی ……………………………………………………………………………………………………………… 104

2-8-4- مشروعیت ……………………………………………………………………………………………………………. 105

2-8-5- مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………. 106

2-8-6- تاکتیک ……………………………………………………………………………………………………………….. 106

2-8-7- رهبری توده ها ………………………………………………………………………………………………………. 108

2-8-8- کسب حمایت داخلی و خارجی ………………………………………………………………………………  109

2-8-9- آگاهی  …………………………………………………………………………………………………………………. 110

3-9- تعیین اعتبار ……………………………………………………………………………………………………………….. 110

3-10- پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………  110

3-11- روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….. 111

فصل چهارم

4-1- کشور مصر …………………………………………………………………………………………………………….. 113

4-2- تاریخچه سیاسی مصر  …………………………………………………………………………………………….. 114

4-3- انقلاب مصر 2011 ………………………………………………………………………………………………….  115

4-3-1-  اولین جرقه های اعتراضات ………………………………………………………………………………….. 116

4-4- نقش اینترنت در موفقیت جنبش مصر ………………………………………………………………………… 132

4-4-1-  نقش اینترنت در مشارکت جنبش اجتماعی …………………………………………………………….. 134

4-4-2- نقش اینترنت در ایجاد تاکتیک های مبارزاتی …………………………………………………………….. 136

4-4-3- نقش اینترنت در سازماندهی و رهبری توده ها ………………………………………………………… 137

4-4-4- نقش اینترنت در کسب حمایت های داخلی و خارجی ……………………………………………….. 139

4-4-5- نقش اینترنت در آگاهی مردم مصر از جنبش اجتماعی ……………………………………………….. 141

4-4-6- نقش اینترنت در به چالش کشیدن ایدئولوژی نظام حاکم …………………………………………….. 142

4-5- شبکه های اجتماعی و انقلاب مصر ……………………………………………………………………………… 143

4-2- وضعیت طبیعی و سیاسی کشور تونس ………………………………………………………………………. 147

4-3- علت قیام مردم تونس ………………………………………………………………………………………………. 147

4-4- وضعیت اقتصادی تونس قبل از انقلاب …………………………………………………………………………148

4-5- شاخص های اقتصادی تونس ………………………………………………………………………………….. 151

4-6- تولید ناخالص داخلی و رشداقتصادی ………………………………………………………………………… 151

4-7- فقر ………………………………………………………………………………………………………………………… 152

4-8- نرخ تورم ………………………………………………………………………………………………………………… 153

4-9- نابرابری های اقتصادی …………………………………………………………………………………………….154

4-10- شاخص فساد  ………………………………………………………………………………………………………….154

4-11- سایر شاخص های اقتصادی و سیاسی  ………………………………………………………………………..154

4-12- تضاد ساختار های اقتصادی و سیاسی ……………………………………………………………………………155

4-13- مبادلات تجاری …………………………………………………………………………………………………………. 156

4-14- چالش های اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………156

4-15- بیکاری ………………………………………………………………………………………………………………………157

4-16- تولیدات……………………………………………………………………………………………………………………… 157

4-17- فرصت های تجاری …………………………………………………………………………………………………….157

4-18- گردشگری ……………………………………………………………………………………………………………….. 157

4-19- قیام تونس ……………………………………………………………………………………………………………….. 158

5-20- انقلاب تونس مدیون موبایل و اینترنت ………………………………………………………………………. 159

5-21- نقش اینترنت در موفقیت جنبش  تونس ……………………………………………………………………159

5-22-  نقش اینترنت در مشارکت افراد در جنبش اجتماعی کشور تونس …………………………..  162

5-23- نقش اینترنت در ایجاد تاکتیک های مبارزاتی ………………………………………………………….. 164

5-24- نقش اینترنت در سازماندهی و رهبری توده ها ………………………………………………………… 165

5-25- نقش اینترنت در کسب حمایت داخلی و خارجی ……………………………………………………….165

5-26- نقش اینترنت در آگاهی مردم تئنس از جنبش اجتماعی ………………………………………………..166

5-27- نقش اینترنت در به چالش کشیدن ایدئولوژی نظام حاکم ………………………………………………..167

فصل پنجم

6-1- یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 171

7-1- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….183

منابع و ماخذ

زیر نویس

چکیده :

در تحقیق حاضر به بررسی تحولات اخیر دو کشور تونس و مصر در چهار چوب نظری صاحب نظران جنبش های اجتماعی پرداخته می شود  و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا به بررسی اخبار و رویداد های این دو کشور توجه می نماییم. همچنین به کارکردهای اینترنت و جنبش های اجتماعی از حیث نظری پرداخته می شود.کارکردهای اینترنت شامل: رهبری توده ها، مشارکت افراد، حمایت های داخلی و خارجی، تاکتیک های اعتراضی، ایدئولوژی، مشروعیت نظام حاکم، سطح آگاهی مردم که در قالب هفت فرضیه بررسی شده است. برای جمع آوری داده های تحقیق از مستندات منتشر شده و پرسشنامه معکوس که توسط محقق ساخته با اعتبار صوری و برای سنجش پایایی از آزمون, آزمون مجدد و ضریب روایی 83 درصد استفاده شده است. در تحلیل آماری پژوهش از شیوه آمار توصیفی (فراوانی, درصد و نمودار) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اینتر نت توانسته در زمینه های اطلاع رسانی ، حمایت های داخلی و خارجی، ارائه ایدئولوژی جدید ، زیر سئوال بردن مشروعیت نظام حاکم و نهایتا برای شرکت در جنبش های اعتراضی در مصر و تونس نقش اصلی را ایفا نماید و منجر به فروپاشی نظام حاکم شود و موفقیت جنبش را در پی داشته باشد. هر چند که برای این امر باید به زمینه های دیگر نیز بی توجه نبود .

واژه های کلیدی :

فضای اینترنت ، جنبش اجتماعی ، رهبری توده ها ، مشارکت افراد، حمایت های داخلی و خارجی ، تاکتیک های اعتراضی ، ایدئولوژی ، مشروعیت نظام حاکم ، سطح آگاهی مردم.

دمه:

طوفان اراده ملت های اسلامی به ویژه مردم کشور های تونس و مصر در حال وزیدن به سوی دیگر کشور های عربی می باشد و سیاستمداران مشغول ارزیابی گرد و خاک های سیاسی هستند که از شمال آفریقا به سوی خلیج فارس رهسپار است و راهی که می تواند بستر فعالیت این طو فان باشد رسانه های مجازی و شبکه های اینترنتی است .

تحولاتی که این روزها در کره زمین روی می دهد نوید عصردیگری را می دهد که در آن ابوالهول از اریکه قدرت به زیر خواهد افتاد وغرب از هم فرو خواهد پاشید و تمدنی دیگر ، نه از شرق و نه از غرب ، که از خاور میانه بر خواهد خاست . همین که دهکده جهانی آقای مک لوهان[i] انکار شود و«وضع موجود » در خطر افتد به منفعت همه انقلابیونی است که عصر دیگری را انتظار می کشند ومردم جهان هم اگر ترس از مرگ وعدم آرامش برتفکراتشان سایه نمی انداخت ، در می یافتند که چقدراز وضع موجود خسته اند. کره زمین خسته است . بشر بعد از قرن ها زمین گرایی و خود پرستی احساس می کند که نیازمندعالم معنا است .  (آوینی ، 1386؛  114-115)

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید