دانلود پایان نامه امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای مخاطب خاص


دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونیک)

امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای مخاطب خاص

 

 

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

 

 

مهرماه ۱۳92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                         صفحه

 

1- مقدمه. 1

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله و ضرورت تحقیق.. 3

1-3- اهداف تحیق.. 5

1-4- سازمان‌دهی پایان‌نامه. 6

2- مبانی نظری و پیشینۀ پژوهشی.. 8

2-1- مقدمه. 8

2-2- تبلیغات سیار یا مبتنی بر موبایل. 8

2-3- ویژگی‌های کاربردی پیام کوتاه برای تبلیغات.. 9

2-4- مقایسۀ رسانه‌های مختلف در تبلیغات.. 11

2-5- دسته بندی تبلیغات سیار از نظر ساختاری.. 12

2-6- دسته بندی تبلیغات سیار از نظر نحوۀ اجرا 13

2-7- نگرش کنونی افراد نسبت به تبلیغات موبایل. 15

2-8- فاکتورهای موثر بر پذیرش تبلیغات موبایل از دیدگاه مخاطب طبق پژوهش‌های پیشین   17

2-8-1- محتوای پیام. 17

2-8-2- زمان ارسال پیام. 18

2-8-4- امکان شخصی سازی پیام ها 18

2-8-5- کنترل توسط کاربر. 20

2-8-6- داشتن اجازه از کاربر. 20

2-8-7- حفظ حریم خصوصی.. 20

2-8-8- تعامل دوطرفه. 21

2-8-9- وجود شرایط تشویقی و انگیزه برای کاربر. 22

2-8-10- فرکانس ارسال پیام. 23

2-8-11- اطلاع دهنده و سرگرم کننده بودن. 23

2-8-12- عدم رنجش… 23

2-8-13- ذهنیت مثبت از نام تجاری.. 24

2-8-14- متغیرهای جمعیت شناختی.. 25

2-9- مدل‌های ارائه شده برای بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مخاطب به تبلیغات پیامکی در تحقیقات پیشین   26

2-10- جمع بندی.. 40

3- شرح سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر پیامکی و روش ارزیابی.. 42

3-1- مقدمه. 42

3-2- تشریح ویژگیهای سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه 42

3-2-1- مبتنی بر اجازه بودن. 43

3-2-2- امکان انصراف از سیستم. 44

3-2-3- عدم ارسال انبوه و تکراری تبلیغات.. 44

3-2-4- زمان ارسال تبلیغات.. 45

3-2-5- عدم افشای اطلاعات خصوصی کاربران به سایرین.. 45

3-2-6- امکان انتخاب موضوع تبلیغات توسط کاربران. 46

3-2-7- معرفی محصولات جدید طبق رفتار قبلی کاربر. 46

3-2-8- ایجاد شرایط تشویقی و انگیزه برای کاربر. 46

3-2-9- ایجاد حس مالکیت و وفاداری در مشتری.. 47

3-2-10- ایجاد ذهنیت مثبت از نام تجاری.. 48

3-2-11- امکان مدیریت هزینه ها برای شرکت ها 49

3-2-12- استفاده از جمع سپاری در توزیع تبلیغات.. 50

3-2-13- قابلیت استفاده برای کسب و کارهای خاص… 51

3-3- نحوۀ عملکرد سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه 52

3-4- بررسی مزایای طرح پیشنهادی نسبت به پژوهش های پیشین.. 56

3-5- امکان سنجی پیاده سازی سامانه پیشنهادی در ایران. 58

3-6- مدل پیشنهادی و چگونگی ارزیابی.. 59

3-6-1- روش تحقیق.. 59

3-6-2- روش گرد آوری داده ها 60

3-6-3- طراحی پرسشنامه. 61

3-6-4- جامعه آماری.. 62

3-6-5- متغیرهای مستقل و وابستۀ تحقیق و شاخص های مؤثر در آن‌ها 63

3-6-6- فرضیه های تحقیق.. 66

3-6-7- مدل پیشنهادی تحقیق.. 68

3-6-8- روائی پرسشنامه. 70

3-6-9- پایایی پرسشنامه. 70

3-7- جمع بندی.. 72

4- تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی نظریه ها 73

4-1- مقدمه. 73

4-2- توصیف داده های جمعیت شناختی مربوط به کاربران. 74

4-3- توصیف داده های جمعیت شناختی مربوط به کارشناسان. 76

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق.. 78

4-4-1- آزمون فرضیات مربوط به مخاطبان تبلیغات.. 81

4-4-2- آزمون فرضیات مربوط به شرکت ها 83

4-5- اولویت بندی عوامل موثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی.. 85

4-6- بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی درمتغیرهای تحقیق.. 87

4-7- جمع بندی.. 88

5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 90

5-1- مقدمه. 90

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری.. 90

5-3- پیشنهادات.. 92

فهرست منابع فارسی.. 94

فهرست منابع لاتین.. 96

پیوست‌ها 99

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید