دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی با موضوع هويت ملي و جهاني شدن

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه آزاد اسلامي زنجان

مركز تحصيلات تكميلي

 درس            : سمينار مسائل كشورهاي جهان سوم

استاد             : آقاي دكتر ناصر فرشادگهر

موضوع گزارش    : هويت ملي و جهاني شدن

پژوهشگر           : مريم شالچيان

دانشجوي سال       : اول/ كارشناسي ارشد

رشته:          : علوم سياسي

مقدمه………………………..

 • فصل اول…………………..
 • جهاني شدن…………………
 • الف: پيامدهاي جهاني شدن از ديدگاه برخي نويسندگان…………………………
 • ب: نتيجه پيامدهاي جهاني شدن…
 • فصل دوم…………………..
 • هويت ملي………………….
 • الف: تأثيرات عمده جهاني شدن بر هويت ملي
 • ب: رابطه فرهنگ و هويت………
 • ج: اهميت هويت……………..
 • د:هويت در علوم سياسي……….
 • فصل سوم…………………..
 • الف: تحول تاريخي هويت ايراني..
 • ب: جهاني شدن و هويت ايران…..
 • نتيجه گيري………………..
 • فهرست منابع……………….

مقدمه

نوع تعامل و در نهايت تطابق با جهاني شدن بدون ترديد مهم ترين چالش كشورهاي در حال توسعه در نظام بين الملل فعلي است. اين پديده پيچيده كه در دو دهة گذشته تمامي حوزه هاي اقتصادي، تجاري، مالي، صنعتي و فن آوري را تحت الشعاع خود قرار داده است هم اكنون مقتضيات و مناسبات جديدي در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي نيز به همراه آورده است. اگر جهاني شدن را فرآيندي تلقي كنيم كه از چند قرن گذشته آغاز شده و هم اكنون در مراحل تكاملي خود قرار دارد طبعاً مي توانيم آن را غير برنامه ريزي شده ولي هدايت شده تفسير كنيم. كشورهاي صنعتي در طي اين مدت و به صورت تدريجي سعي كرده اند يك سيستم قاعده مند جهاني ايجاد كنند و اقتصاد و سرمايه داري را از جغرافياي غرب به كل نظام بين الملل تسري بخشند. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، چنين تحرك و عزم كشورهاي صنعتي را نيرويي نوين بخشيد و به جهاتي تر شدن اين فرايند مساعدت كرد. كشورهاي مهم و مستقل در حال توسعة جهان مانند چين، هند و برزيل كه از حساسيتهاي جدي حاكميت و استقلال ملي برخوردارند در طي دو دهه گذشته سعي كرده اند فرمول پيچيده اي از تعامل ضمن نهادينه كردن پايه هاي حاكميت ملي خود را دنبال كنند. اين كشورها ورود در فرايندهاي اقتصادي و فن آوري جهاني شدن را اجتناب ناپذير تصور كرده و ضمن اجماع سازي در درون حاكميت خود، از امكانات موجود جهاني بهره برداري نموده اند. در عين حال، اينگونه ها كشورها، مبناي قدرت خود را در آينده، افزايش تدريجي مازاد سرمايه و دسترسي به فن آوري پيچيده تفسير نموده‌اند و نوعي توازن ميان قدرت اقتصادي و حاكميت ملي برقرار كرده اند. جمهوري اسلامي ايران به دلايل متعدد فرهنگي و تاريخي به پيچيدگيهاي فراواني در درجه مواجهه با ميزان انطباق با جهاني شدن روبروست. حساسيت ديني و ملي نسبت به تعامل نامعقول و حساب نشده با محيط بين المللي در گذشتة تاريخ كشور ما زمينه ساز احتياط و حتي نوعي بدبيني در ارتباطات بين المللي شده است.

سؤالي را كه در اين تحقيق مي توانيم مد نظر داشته باشيم اين است كه چه ارتباطي بين هويت ملي و جهاني شدن وجود دارد و جهاني شدن چه تأثيراتي بر هويت مي گذارند؟ البته مي توان سؤالات ديگري هم مطرح كرد از جمله اينكه برخورد ايران با جهاني شدن چگونه است؟

اين تحقيق از سه فصل تشكيل شده است. در فصل اول به مسأله جهاني شدن و ارائه تعريفي از آن مي پردازيم در فصل دوم به مسئله هويت ملي پرداخته خواهد شد و در فصل سوم هم به مسئله جهاني شدن و هويت ملي در ايران مي پردازيم.

در اين گزارش از آثار نويسندگان برجسته اي مدد گرفته شده كه از جملة آنها مي توان به كتاب ايران و جهاني شدن نوشتة دكتر محمود سريع القلم اشاره كرد. ليست كامل ساير منابع هم در پايان گزارش ارائه خواهد شد.

جهاني شدن:

مفهوم جهاني شدن پس از فروپاشي شوروي به عنوان مهمترين مفهوم در تعيين ماهيت روابط بين الملل، اقتصاد سياسي بين الملل و روابط ميان دولتها مطرح گرديد. نه تنها كشورهاي صنعتي بلكه كشورهاي تازه صنعتي شده هم مفهوم جهاني شدن را به عنوان چالش جديد دولتمردان، برنامه ريزان و انديشمندان علوم اجتماعي تلقي كردند.

مفهوم جهاني شدن براي مناطق و كشورها در نظام بين الملل معاني مختلفي را به همراه دارد و هر كشور به تناسب وضعيت اقتصادي، نهادينه شدن بنيادهاي اقتصادي، سياسي و همين طور غناي فرهنگي، راهبرد انطباق(و يا عدم انطباق و يا درجه اي از انطباق) خاص خود را با فرآيند جهاني شدن تنظيم مي كند.

فرآيند جهاني شدن از طريق بازسازي فضا و زمان، نفودپذير ساختن مرزها و گسترش چشمگير فضاي اجتماعي، منابع و شرايط لازم براي هويت سازي و معنايابي سنتي را تا حدود بسيار زياد از بين مي برد.

جهاني شدن يك جريان و فرآيند جديد نيست. منطق كانوني آن يعني نوسازي مبتني بر علم و صنعت و نوآوري از قرن هفدهم شروع شده است. اوج نوآوري و خلاقيتهاي كليدي در نيمة دوم قرن نوزدهم بوده است.[1]

نكتة ديگر در فرآيند رشد و تكامل جهاني شدن، مجموعه اي بودن اركان آن و مرتبط شدن تدريجي آن با نظام سياسي و فرهنگ عمومي است.

در واقع جهاني شدن هرچند از يك منطق اقتصادي آغاز شد ولي با گذشت زمان به يك نظام اجتماعي تبديل گرديد.

از اين منظر، جهاني شدن يك سيستم است. شهروندان يك كشور بايد همه سواد داشته باشند، به موقع ماليات خود را پرداخت كنند، بيمه بهداشت داشته باشند، پشت چراغ قرمز بايستند و از طريق كار و يا تخصص، درآمدي داشته باشند؛ چنين مواردي همه از جوانب و ويژگيهاي عصر جديد و فرايند تكاملي جهاني شدن است. بنابراين جهاني شدن، مثلثي است كه از سه زاويه به هم مرتبط اقتصادي، سياسي و فرهنگي تشكيل شده است و منطق كانوني آن در فلسفة اجتماعي، فردگرايي مثبت و رشد دامنة آزاديهاي فردي در پيشرفت بهره برداري از امكانات است.

نكتة بعدي در فرآيند جهاني شدن قاعده مندي روابط بين ملتها، دولتها و عموماً نهادها و بازيگران است. مسئله ديگر دسترسي سهل و گسترده به داده ها و اطلاعات است. نتيجة بسيار مهم اين ركن از جهاني شدن، مطلع شدن افراد از شرايط امكانات و فرصتها خارج از محدوده هاي زندگي و مرزي خودشان است.

نكتة ديگر در رابطه با جهاني شدن افزايش سطح اعتماد به محيط بين المللي و پذيرش ريسك و مخاطره در تعامل با ملتها، دولتها و نهادها مي باشد.

نكاتي كه ذكر شد از بديهيات بحث جهاني شدن مي باشند هرچند كه تنوع ديدگاهها در مورد اين مفهوم بسيار زياد است.

و اما مسئله ديگري را كه مي توان به آن اشاره كرد در خصوص مباني مهم فلسفي جهاني شدن است كه از اين منظر جهاني شدن، فراگير شدن عقلانيت است. هرچند هميشه در انسان جلوه اي از عقلانيت وجود داشته، اما در شرايط جديد جهاني، مظاهر عقلانيت و تنوع اموري كه بايد عقلانيت در آنها رعايت شود به شدت افزايش پيدا كرده است.

جهاني شدن رابطة‌ مستقيمي با توانايي، سازماندهي، رقابت پذيري و فعاليت قابل توجه يك واحد دارد. در عرصة‌ بين المللي، توانايي و مهارت شرط بسيار مهمي است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع هويت ملي و جهاني شدن

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید