دانلود پایان نامه ارشد : تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

گروه عمران

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

در گرایش مهندسی آب

عنوان:

تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل

استاد راهنما:

دکتر هومن حاجی کندی

استاد مشاور:

دکتر امیر خسروجردی

فهرست مطالب

فصل اول:

کلیات

1-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2. مرفولوژی رودخانه ……………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-1. تثبیت بستر رودخانه ……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-2. تثبیت دیواره رودخانه …………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2-3. علل فرسایش دیواره ها ………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2-4. انواع فرسایش دیواره ها ………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2-5. راه حل های جلوگیری از فرسایش دیواره ها ……………………………………………………………………………… 5

1-3. آبشکن ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-3-1. اهداف ساخت آبشکن …………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-3-2. مروری بر انواع آبشکن­ها و نقش آنها در فرآیند فرسایش و رسوبگذاری ………………………………………… 12

1-3-3. آبشکن­های باز ………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-3-4. آبشکن­های بسته …………………………………………………………………………………………………………………… 14

1-3-5. انواع آبشکن­های بسته از نظر قرارگیری نسبت به امتداد جریان ………………………………………………….. 15

1-3-6. مصالح ساخت آبشکن …………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-3-7. طبقه بندی آبشکن­ها …………………………………………………………………………………………………………….. 17

1-4. تاریخچه علم رسوب …………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-5. آبشستگی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

1-5-1. فرایندهای آبشستگی ……………………………………………………………………………………………………………… 25

1-5-2. آبشستگی عمومی ………………………………………………………………………………………………………………….. 26

1-5-3. افت سراسری تراز بستر …………………………………………………………………………………………………………… 26

1-5-4. آبشستگی تنگ شدگی …………………………………………………………………………………………………………… 27

1-5-5. آبشستگی در خمیدگی ها ………………………………………………………………………………………………………. 28

1-5-6. آبشستگی در چند شاخه­ها ……………………………………………………………………………………………………… 28

1-5-7. آبشستگی موضعی …………………………………………………………………………………………………………………. 29

1-5-8. آبشستگی آب زلال ………………………………………………………………………………………………………………… 30

1-5-8. آبشستگی کل ……………………………………………………………………………………………………………………….. 32

1-5-8. آبشستگی استاتیکی و دینامیکی ……………………………………………………………………………………………… 32

1-6. اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

1-7. روش کار و محدوده تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 33

1-8. نحوه تدوین پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………………….. 34

فصل دوم:

مروری بر منابع تحقیق    

2-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-2. طول و فاصله آبشکن­ها ………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-3. جهت آبشکن …………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-4. نفوذپذیری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-5. ارتفاع آبشکن، حالت تاج، شکل دماغه آبشکن ……………………………………………………………………………….. 47

2-6. محاسبه زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 48

2-7. اثر سرعت جریان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 49

2-8. اثر اندازه رسوب …………………………………………………………………………………………………………………………. 51

2-9. مکانیسم آبشستگی ……………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-10. مطالعه­های صورت گرفته بر آبشستگی در زمینه آبشکن­ها …………………………………………………………… 54

2-11. رابطه­های آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………………………………….. 60

فصل سوم:

مواد و روش تحقیق

3-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-2. وسایل آزمایشگاهی مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………… 63

3-2-1. معرفی فلوم آزمایشگاهی و سیستم جریان بسته آب ………………………………………………………………….. 63

3-2-2. موقعیت نصب آبشکن …………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-2-3. توزیع اندازه ذرات …………………………………………………………………………………………………………………… 65

3-2-4. اندازه گیری دبی ……………………………………………………………………………………………………………………. 69

3-2-5. اندازه گیری عمق …………………………………………………………………………………………………………………… 70

3-2-6. مشخصات آبشکن بکار رفته در آزمایش ها ……………………………………………………………………………….. 70

3-2-7. تنظیم عمق در محل مورد نظر ……………………………………………………………………………………………….. 71

3-3. نحوه انجام آزمایش ها ………………………………………………………………………………………………………………… 72

3-3-1. تعیین سرعت آستانه حرکت ذرات بستر …………………………………………………………………………………… 72

3-3-2. تنظیم عمق جریان توسط دریچه انتهایی …………………………………………………………………………………. 74

3-3-3. آزمایش­های اولیه تعیین زمان تعادل ……………………………………………………………………………………….. 75

3-3-4. انجام آزمایش های اصلی ………………………………………………………………………………………………………… 77

3-4. آنالیز ابعادی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 78

3-5. الگوی جریان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-5-1. الگوی جریان در اطراف یک آبشکن …………………………………………………………………………………………. 80

3-5-2. الگوی جریان در بین دو آبشکن ………………………………………………………………………………………………. 82

3-6. آزمایش های مربوط به عمق آبشستگی و سری آزمایش ها …………………………………………………………….. 84

 فصل چهارم:

مشاهدات و تجزیه و تحلیل

4-1. تغییرات زمانی فرسایش و رسوبگذاری در طول دوره 23 ساعته ……………………………………………………… 87

4-2. الگوی جریان اطراف آبشکن ها ……………………………………………………………………………………………………. 89

4-3. رابطه عمق آبشستگی با قطر متوسط ذرات …………………………………………………………………………………… 92

4-4. تغییرات حداکثر عمق آبشستگی با عدد فرود ……………………………………………………………………………….. 94

4-5. اثر فاصله بر روی حداکثر عمق آبشستگی نسبی ……………………………………………………………………………. 95

4-6. اثر فاصله بین آبشکن­ها بر روی حداکثر عمق آبشستگی برای ذرات ثابت …………………………………………. 97

4-7. فرسایش و توپوگرافی بستر …………………………………………………………………………………………………………. 98

4-8. ارائه رابطه برازشی به منظور برآورد حداکثر عمق آبشستگی …………………………………………………………… 104

فصل پنجم:

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1. نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 107

5-2. پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………… 109

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… 111

پیوست الف: سایر نمودارها ………………………………………………………………………………………………. 115

پیوست ب: عکس های اضافی ……………………………………………………………………………….. 12

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید