دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند دروازه ای

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندر عباس

 گروه عمران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

رشته مهندسی عمران گرایش سازه

 عنوان :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای 

 استاد راهنما : دکتر آرش بهار

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………….١

علایم  …………………………………………………………………………………………………………. ٢

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………..5

هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………8

روش انجام کار ……………………………………………………………………………………………………………….9

فصل اول : بررسی اجمالی انواع مختلف سیستم های مهاربندی

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………….11

١-١- سیستم های مهاربندی در فلسفه جدید طراحی …………………………………………………………13

١-٢ – چند نمونه از خرابی بادبند ها در زلزله های شدید …………………………………………………..15

١-٣ – انواع سیستم ساختمانهای اسکلت فولادی ……………………………………………………………….19

١-٣-١- مهار بندی های هم محور ………………………………………………………………………………….20

١-٣-١-١- بادبند های ضربدری ……………………………………………………………………………………..22

١-٣-١-٢- بادبند های قطری ………………………………………………………………………………………….23

١-٣-١-٣- بادبند شورن ٧ و ٨ ……………………………………………………………………………………….23

١-٣-١-۴- بادبند های K ………………………………………………………………………………………………24

١-٣-٢- مهار برون محور ……………………………………………………………………………………………….27

١-٣-٢-١- ترکیب سیستم مهاربندی شده واگرا با سیستم های سازه ای دیگر ……………………….30

١-٣-٣- مهاربند زانوئی…………………………………………………………………………………………………..31

١-٣-۴- معرفی بادبندهای دروازه ای………………………………………………………………………………..33

١-۴- مقایسه تاثیر استفاده از بادبند دروازه ای ، هم محور ضربدری و برون محور در یک قاب دو طبقه …………………………………………………………………………………………………………………………….36

فصل دوم : مطالعه ضریب رفتار و بررسی رفتار لرزه ای قاب با مهاربند دروازه ای تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی با تغییر موقعیت گره میانی

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..40

٢-١- نواقص طرح برمبنای مقاومت  ……………………………………………………………………………….41

٢-٢- انواع روش های محاسبه R…………………………………………………………………………………….43

٢-٣- ضریب رفتار ………………………………………………………………………………………………………..44

٢-٣-١- عوامل مؤثر بر ضریب رفتار ……………………………………………………………………………….45

٢-٣-١-١- ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری …………………………………………………………………..45

٢-٣-١-٢- ضریب مقاومت افزون Ω یا Rs …………………………………………………………………….47

٢-٣-١-٣- ضریب تنش مجاز Y ……………………………………………………………………………………47

٢-٣-٢- تعیین ضریب رفتار ……………………………………………………………………………………………46

٢-۴- تحلیل استاتیکی غیرخطی Pushover ………………………………………………………………………49

٢-۴-١- فرضیات روش تحلیل استاتیکی غیر خطی  ………………………………………………………….51

٢-۴-٢- مزایا روش استاتیکی غیر خطی …………………………………………………………………………..51

٢-۴-٣- محدودیتهای آنالیز استاتیکی غیر خطی ………………………………………………………………..52

٢-۴-۴- طریقه اعمال بار در آنالیز استاتیکی غیر خطی………………………………………………………..53

٢-۴-۶- روش های تعیین تغییر مکان هدف ……………………………………………………………………..53

٢-۴-۶-١- روش طیف ظرفیت ………………………………………………………………………………………53

٢-۴-۶-٢- سیستم یک درجه آزادی معادل ………………………………………………………………………56

٢-۴-۶-٣- روش آنالیز دینامیکی الاستیک ………………………………………………………………………..56

٢-۵-  تشریح کامل روش طیف ظرفیت …………………………………………………………………………..56

٢-۵-1-الگوی بارگذاری ………………………………………………………………………………………………..57

٢-۵-1-١- توزیع نوع اول ……………………………………………………………………………………………..57

٢-۵-1-٢- توزیع نوع دوم ……………………………………………………………………………………………..58

٢-۵-2- تعریف مفاصل پلاستیک   …………………………………………………………………………………58

٢-۶- روش نوین دوخطی سازی منحنی Pushover برای ارزیابی لرزهای سازه های فولادی………………………………………………………………………………………………………………………….60

٢-۶-١- روش پیشنهادی  ATC – 40………………………………………………………………………………60

٢-۶-٢- روش پیشنهادی جدید………………………………………………………………………………………..61

٢-٧- مدل سازی، بررسی خروجی های نرم افزار و تعیین ضریب رفتار قاب با سیستم مهاربند دروازه ای………………………………………………………………………………………………………………………62

٢-٧-١- تشریح مدل و هندسه سازه ………………………………………………………………………………..63

٢-٧-٢- بارگذاری سازه …………………………………………………………………………………………………65

٢-٧-٣- مدلسازی بادبندهای دروازه ای در برنامه  SAP2000  …………………………………………..66

٢-٧-۴- تعریف بارگذاری تحلیل غیر خطی (پوش) ………………………………………………………….68

٢-٧-۴-١- تعریف مفاصل پلاستیک ……………………………………………………………………………….69

٢-٧-۴-٢- نحوه معرفی مفاصل پلاستیک اعضاء در آنالیز پوش آور ……………………………………71

٢-٧-۴-٢-١- مفاصل پلاستیک در ستون ها …………………………………………………………………….71

٢-٧-۴-٢-٢- مفاصل پلاستیک دربادبند ها ………………………………………………………………………71

٢-٧-۴-٢-٣- مفاصل پلاستیک درتیر ها ………………………………………………………………………….٧٢

٢-٧-۵- فرایند تحلیل استاتیکی غیر خطی درنرم افزار ……………………………………………………….٧٢

٢-٧-۶- بررسی رفتار قاب با بادبند ضربدری و قاب با مهاربند دروازه ای در تحلیلی استاتیکی غیرخطی ……………………………………………………………………………………………………………………….76

٢-٧-٧- مراحل تعیین ضریب رفتار …………………………………………………………………………………79

٢-٨- بررسی تاثیرات خروج از مرکزیت گره میانی بادبند دروازه ای  بر رفتار قاب…………………82

٢-۹- تاثیر ارتفاع طبقات برروی سختی، شکل پذیری و ظریب رفتار بادبند دروازه ای …………..85

٢-١٠- بررسی معیار تغییر مکان ………………………………………………………………………………………87

فصل سوم: تحلیل غیر ارتجاعی و مقایسه عملکرد قاب های فولادی با مهاربند دروازه ای، ضربدری و برون محور

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..89

٣- ١- تفاوت تحلیل های خطی و غیر خطی……………………………………………………………………..91

٣-٢- رفتار غیر خطی سازه ها………………………………………………………………………………………….94

٣-٣- رفتار خطی و غیر خطی فولاد………………………………………………………………………………….95

٣-٣-١- رفتار فولاد در بارهای رفت و برگشتی (منحنی هیسترزیس یا چرخه ای)………………….96

٣-۴- تحلیل های غیر خطی و انواع تحلیل های غیر خطی دینامیکی…………………………………….۹8

٣-۴-١- آنالیز دینامیکی با استفاده از طیف پاسخ غیر خطی RSA…………………………………………99

٣-۴-٢- تحلیل های غیر خطی دینامیکی NDA…………………………………………………………………99

٣-۴-٢-١- تحلیل دینامیکی افزایشی IDA………………………………………………………………………100

٣-۴-٢-٢-آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی  RHA……………………………………………………………101

٣-۴-٢-٢-١- قواعد روش آنالیز دینامیکی غیر خطی به روش تاریخچه زمانی…………………….١٠3

٣-۵- مشخصات شتاب نگاشت ها و اصلاح آن ها…………………………………………………………..104

٣-۶- بررسی رفتار شکل پذیر و لرزه ای بادبند ضربدری…………………………………………………..107

٣-۶-١- انواع بادبندهای ضربدری………………………………………………………………………………….108

٣-۶-٢-تشریح رفتار سیکلی غیرارتجاعی………………………………………………………………………..110

٣-۶-٣-اتصالات وسط بادبند ضربدری…………………………………………………………………………..١١1

٣-٧- بررسی رفتار شکل پذیر و لرزه ای بادبند برون محورEBF………………………………………..113

٣-٧-١- بررسی پارامتر های لرزه ای بادبند واگرا بر اساس نسبت  ………………………………116

٣-٧-١-١- سختی قاب…………………………………………………………………………………………………١١٧

٣-٧-١-٢- مقاومت قاب………………………………………………………………………………………………117

٣-٧-١-٣- پریود طبیعی……………………………………………………………………………………………….118

٣-٧-١-۴- مکانیسم جذب انرژی…………………………………………………………………………………..118

٣-٨- بررسی رفتار شکل پذیر و لرزه ای بادبند دروازه ای……………………………………………….. 119

٣-٨-١- بررسی رفتار اعضای مهاربند دروازه ای در کشش………………………………………………..120

٣-٨-٢- بررسی رفتار اعضای مهاربند دروازه ای در فشار………………………………………………….123

٣-۹- بررسی و مقایسه منحنی هیسترزیس بادبند های دوازه ای، ضربدری و برون محور……….124

٣-۹-١- شکل پذیری……………………………………………………………………………………………………124

٣-۹-١-١- شکل پذیری سازه……………………………………………………………………………………….125

٣-۹-٢- منحنی رفتار حلقوی…………………………………………………………………………………………126

٣-۹-٢-١- تحلیل قاب های یک طبقه با مهاربند دروازه ای، ضربدری و برون محور تحت اثر بارهای تناوبی……………………………………………………………………………………………………………….128

٣-١٠- مدل سازی وانجام تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی وتحلیل استاتیکی غیر خطی و بررسی نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………130

٣-١٠-١- تشریح مدل و هندسه ی سازه…………………………………………………………………………131

٣-١٠-٢- بارگذاری سازه برای تحلیل خطی……………………………………………………………………133

٣-١٠-٣- تعریف مشخصات مصالح به صورت غیرخطی به برنامه……………………………………..136

٣-١٠-۴- مراحل آماده سازی شتاب نگاشت ها برای انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..137

٣-١٠-۴-١- دانلود شتاب نگاشت ها……………………………………………………………………………..138

٣-١٠-۴-٢-استفاده از نرم افزار SeismoSignal  …………………………………………………………….138

٣-١٠-۴-٣- بدست آوردن ضرایب مقیاس………………………………………………………………………141

٣-١٠-۵- تعریف مفاصل پلاستیک (به روش FEMA356 ) …………………………………………….144

٣-١٠-۵-١- تعریف مفاصل پلاستیک در تیرها………………………………………………………………..144

٣-١٠-۵-٢- تعریف مفاصل پلاستیک در مهاربندها………………………………………………………….147

٣-١٠-۵-٣- تعریف مفاصل پلاستیک در ستون ها……………………………………………………………147

٣-١٠-۶- معرفی سه زوج شتاب نگاشت به نرم افزار……………………………………………………….150

٣-١٠-٧- معرفی حالات تاریخچه زمانی به نرم افزار………………………………………………………..150

٣-١٠-٧-١- تنظیم پارامتر های انتگرال گیری زمان…………………………………………………………..151

٣-١٠-٧-٢- حالات تحلیل غیر خطی…………………………………………………………………………….151

٣-١٠-٧-٣- میرایی سازه………………………………………………………………………………………………152

٣-١٠-٨- نتایج تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی سازه……………………………………………………….152

٣-١٠-٨-١- کنترل معیار پذیرش و مقایسه تشکیل مفاصل پلاستیک…………………………………..152

٣-١٠-٨-٢- بررسی توابع جابجایی قاب ها و جابجایی ماکسیمم قاب ها……………………………154

٣-١٠-٨-٣- بررسی منحنی های هیسترزیس قاب ها ……………………………………………………….156

٣-١٠-٨-۴- منحنی برش پایه قاب ها ……………………………………………………………………………158

٣-١٠-۹ – انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی برای مقایسه پارامتر های لرزه ای قاب ها………….159

٣-١٠-۹ –١- مقایسه پارامتر های لرزه ای بادبند دروازه ای، ضربدری و برون محور…………….160

فصل چهارم : بررسی کمانش اعضا و ضریب طول موثر در بادبند دروازه ای

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………162

۴-١- کمانش……………………………………………………………………………………………………………….164

۴-٢- تحلیل پایداری قاب ها…………………………………………………………………………………………165

۴-٢-١- تحلیل کیفی پایداری یک قاب ساده……………………………………………………………………165

۴-٣- پایداری بادبند ها…………………………………………………………………………………………………167

۴-۴- تاثیر نیروی محوری بر روی سختی خمشی – استخراج رابطه شیب – افت اصلاح شده…………………………………………………………………………………………………………………………….169

۴-۵- تعیین نیروهای محوری اعضای مورب……………………………………………………………………١٧٠

۴-۶- مدل سازی وفرمول بندی……………………………………………………………………………………..١٧2

۴-۶-١- تعیین بار کمانشی سیستم مهاربند دروازه ای با فرض تغییر شکل های کوچک………..172

۴-۶-٢- تعیین بار کمانشی سیستم مهاربند دروازه ای با فرض تغییر شکل های بزرگ…………..176

۴-٧- تاثیر موقعیت گره میانی در مقدار بار کمانش خارج از صفحه…………………………………….١٧٨

۴-٨- محاسبه ضریب طول موثر…………………………………………………………………………………….١٧۹

۴-۹- کمانش خارج از صفحه در برابر کمانش داخل صفحه………………………………………………١٨٠

۴-١٠- بررسی اتصال گره میانی در بادبند دروازه ای…………………………………………………………182

۴-١١- اجرای بادبند دروازه ای بصورت بادبند کمانش ناپذیر…………………………………………….١٨۶

۴-١١-١-تحلیل پایداری مهاربندهای کمانش ناپذیر………………………………………………………….191

۴-١١-١-١- تحلیل بر اساس تئوری های پایداری……………………………………………………………191

۴-١١-١-٢- تحلیل بر اساس مثال عددی………………………………………………………………………..١۹٢

۴-١٢- نمودارهایی جهت تعیین بار کمانشی و ضریب طول مؤثر با ذکر یک مثال……………..١

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای ج.ا.ا
پایان نامه بررسی عبور جریان از روی دسته لوله هادر رینولدزهای متوسط
پایان نامه تعریف و تبیین مفهوم حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران
دانلود پایان نامه بررسی مزیت مدل پیشنهادی
پایان نامه بعد شخصیتی همکاری در افراد اقدام ‏کننده به‏ خودکشی و افراد بهنجار