دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیکی و دینامیکی


دانشکده­ی فنی و مهندسی

گروه مهندسی عمران

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ ی عمران گرایش خاک و پی

 تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیکی و دینامیکیشیروانی­های مهم پردیس دانشگاه یاسوج

استاد راهنما:

دکتر منصور پرویزی

 استاد مشاور:

دکتر مهدی زمانی لنجانی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………1

فصل دوم: تعریف و تاریخچه­ی زمین لغزش

2-1 تاریخچه و آمار زمین­لغزش ………………………………………………………………..3
2-1-1 زمین­لغزش­های اتفاق افتاده در ایران ………………………………….3
2-1-2 زمین­لغزش­های اتفاق افتاده در خارج از ایران ……………………..4
2-2  تعریف زمین­لغزش ……………………………………………………………………5
2-3 طبقه­ بندی زمین­لغزش ………………………………………………………7
2-3-1 ریزش(falls ) …………………………………………………….8
2-3-2 واژگونی(topple ) ………………………………………………………..8
2-3-3 لغزش (slide ) ………………………………………………………….8
2-3-3-1 لغزش دورانی ……………………………………………..9
2-3-3-2 لغزش انتقالی ……………………………………………….9
2-3-4 سیلان(  flow) …………………………………………………………….9
2-4 عوامل ناپایدار کننده­ی شیروانی­ها ……………………………………………………………13
2-4-1 مهم­ترین عوامل داخلی …………………………………………………………13
2-4-1-1 افزایش فشار آب­منفذی توده ………………………………………………13
2-4-1-2 افزایش وزن مخصوص توده­ی خاکی ……………………………………..13
2-4-1-3 زمین شناسی منطقه …………………………………………………13
2-4-1-4 هندسه و توپوگرافی …………………………………………14
2-4-1-5 یخ­زدگی و ذوب یخ­ها ……………………………………………14
2-4-2 مهم­ترین عوامل خارجی ……………………………………………………14
2-4-2-1 عملیات ساختمانی …………………………………………….14
2-4-2-2 پوشش گیاهی ……………………………………………14
2-4-2-3 زلزله و ارتعاشات و تاثیر گسل ……………………..14

فصل سوم: روش­های تحلیل پایداری شیروانی­ها

3-1 مقدمه ……………………………………………………………15
3-2 تحلیل پایداری شیروانی ………………………………………………..15
3-3 روش­های تحلیل پایداری شیروانی­ها ……………………………………….16

عنوان                                                                                                                                    صفحه

3-3-1 روش­های تعادل حدی ………………………………………………………………..16
3-3-2 روش­های آنالیز حدی ……………………………………………18
3-3-3 روش­های المان محدود( Finite Elements) ………………………………….19
3-3-4 روش­های تفاضل محدود( Finite Difference) …………………………..19
3-3-5 روش­های احتمالی …………………………………………………………..19
3-3-6 روش شبکه­ی خطوط تغییر طول صفر( Zero Extention Line) ……………………………….20
3-4 سطوح گسیختگی منحنی ……………………………………………………….20
3-4-1 روش کلی قطعات(Slice Method) یا روش کامل بیشاپ …………………………………….21
3-4-2 روش بیشاپ اصلاحی( Bishop,s Simplified Method) ………………………………24
3-4-3 روش مرگنسترن- پرایس …………………………………………………..25
3-5 ضریب اطمینان …………………………………….26
3-5-1 سطح لغزش بحرانی ………………………………………………..26
3-5-2 روش خطوط هم ضریب اطمینان …………………………………27
3-5-3 روش جستجو ……………………………………………………………….27
3-5-4 ضریب اطمینان مجاز ……………………………………………27
3-5-5 شیب بحرانی( Critical Slope) …………………………………28
3-6 تنش کل و تنش مؤثر( Total Stress and Effective Stress) ………………………..29
3-7 شکاف­های کششی و بارگذاری زلزله ………………………………………29
3-7-1 شکاف­های کششی …………………………………………………..29
3-7-2 تحلیل شبه استاتیکی شیب برای بارگذاری لرزه­ای …………………..30
3-7-3 روش نیومارک(  Newmark Method) ……….31
3-7-4 تحلیل دینامیکی شیب­ها ………………………………………….32

فصل چهارم: روش­های پایدارسازی شیروانی­ها

4-1 مقدمه …………………………………………………..33
4-2 روش اصلاح هندسی شیب …………………………….34
4-2-1 خاکبرداری در پنجه جهت ایجاد زمینه­ی تداوم لغزش تا رسیدن به پایداری ……………………………………..34
4-2-2 برداشت و جایگزینی مصالح لغزشی ………………..34
4-2-3 باربرداری از دامنه به وسیله حفر ترانشه در رأس لغزش و کاهش ارتفاع آن ………………………35
4-2-4 باربرداری موضعی در رأس …………………………………………………..35
4-2-5 کاهش کلی شیب …………………………………..36
4-2-6 تراس بندی ……………………………………………..36
4-2-7 افزایش وزن پنجه به طریق خاکریزی …………………………….37
4-2-1 روش طراحی و اجرا ………………………………………………………………38
4-3 روش­های زهکشی …………………………………………..40
4-3-1 تاریخچه­ی استفاده از روش­های زهکشی …………………………..40
4-3-2 اقسام زهکش­ها و اصول روش­های زهکشی ………………………40
4-3-2-1                        زهکشی سطحی ………………………………….41

عنوان                                                                                                                                    صفحه

4-3-2-2                        زهکشی آب­های زیرزمینی ………………………………………………………………42
4-3-2-2-1 زهکشی آب­های زیرزمینی کم­عمق …………………………………….42
4-3-2-2-2 زهکشی آ ب های زیرزمینی عمیق ………………………….42
4-3-3 نتیجه گیری ………………………………………………………..45
4-4 پایدارسازی با تکنیک­های بیومهندسی ………………………45
4-4-1 اثرات مثبت و منفی پوشش گیاهی در پایدارسازی دامنه­ها ………….46
4-4-1-1                        اثرات مثبت …………………………………………….46
4-4-1-2                        اثرات منفی ……………………………………………..47
4-5 روش­های پایدارسازی مکانیکی ………………………………………….49
4-5-1 سازه­های حایل یا مقید کننده …………………………………..50
4-5-1-1 دیوارهای حایل( Retaining Walls) ……………………………………….50
4-5-1-2 طراحی دیوار حائل ……………51
4-5-1-3 سپر بتنی( Drilled Shaft Walls) ………………………………………….53
4-5-1-4 دیوارهای پشت­بند دار( Tieback Walls) ………..53
4-5-2 مسلح کردن شیب ……………………………………………………54
4-5-2-1 شمع کوبی( Drive Piles) …………………………………54
4-5-2-2 میل­مهارهای خاکی( Soil Nailing) …………………………..55
4-5-2-3 ستون­های سنگی( stone Columns) …………………………..57
4-5-2-4 شبکه­های مایکروپایل( Reticulated Micropiles) …..59
4-5-3 بهسازی خاک( Soil Improvement) ………………………60
4-5-3-1 تثبیت خاک بوسیله­ی آهک ………………………..60
4-5-3-2 تثبیت خاک به وسیله­ی سیمان ………………….61
4-5-3-3 تثبیت خاک به وسیله­ی خاکستر بادی ……………………61
4-5-3-4 روش الکترواسمز(Electro Osmosis ) ……………………62

فصل پنجم: مطالعات منطقه­ای محدوده­ی مورد مطالعه

5-1 مقدمه ………………………………………………………………..63
5-2 موقعیت منطقه­ی مورد مطالعه …………………………………………………63
5-3 خصوصیات آب و هوایی و اقلیمی منطقه­ی یاسوج ……………………..64
1-3-1 آب و هوا …………………………………………………………………..64
1-3-2 بارش ماهانه ……………………………………………………..65
1-3-3 اقلیم شناسی ……………………………………………………………………….65
5-4 زمین­شناسی منطقه­ی مورد مطالعه ………………………………….66
5-5 وضعیت لرزه­خیزی منطقه­ی مورد مطالعه …………………………………………..66
5-6 نتیجه­گیری ………………………………………………………………………68

فصل ششم: اوش­های صحرایی و مطالعات ژئوتکنیک در محدوده­ی مورد نظر

6-1 مقدمه ………………………….69

عنوان                                                                                                                                    صفحه

6-2 تعیین وضعیت زیر سطحی منطقه­ی مورد مطالعه ……………………69
6-2-1 آزمایش­های آزمایشگاهی …………………………………………………..70
6-3 تعیین هندسه­ی شیب ……………………….74
6-3-1 پلان مقاطع ………………………………..75
6-3-2 مقاطع و لایه­بندی آنها …………………………………………………..75
6-3-2-1 مقطع F-F …………………………………………………..75
6-3-2-2 مقطع E-E ………………………………………………………………76
6-3-2-3 مقطع D-D …………………………………………………..77
6-3-2-4 مقطع C-C ……………………………………………………..78
6-3-2-5 مقطع B-B ………………………………………79
6-3-2-6 مقطع A-A ………………………………………………………………80

فصل هفتم: آنالیز پایداری شیروانی با استفاده از نرم­افزار PLAXIS و Geo Slope

7-1 مقدمه ……………………………………………………………………..82
7-2 معرفی نرم­افزار PLAXIS …………………………..82
7-2-1 نحوه­ی محاسبه­ی ضریب اطمینان توسط نرم­افزار PLAXIS …………….84
7-3 معرفی نرم­افزارGEO SLOPE\ slope/w  ……………………….85
7-3-1 نحوه­ی محاسبه­ی ضریب اطمینان توسط نرم­افزار slope/w …………………85
7-4 تحلیل پایداری مقاطع مختلف با استفاده از هر دو نرم­افزار ……..86
7-4-1 تحلیل پایداری مقاطع در حالت استاتیکی( زهکشی شده) …………………87
7-4-1-1 تحلیل پایداری مقطع F-F ………………….87
7-4-1-2 تحلیل پایداری مقطع E-E ………………..94
7-4-1-3 تحلیل پایداری مقطع D-D …………………….99
7-4-1-4 تحلیل پایداری مقطع C-C ………….105
7-4-1-5 تحلیل پایداری مقطع B-B ……………………………110
7-4-1-6 تحلیل پایداری مقطع A-A ……………………………115
7-4-2 تحلیل پایداری در حالت دینامیکی ( زهکشی نشده) …………………118
7-4-2-1 تحلیل پایداری مقطع F-F …………………………………..119
7-4-2-2 تحلیل پایداری مقطع E-E ……………………………..122
7-4-2-3 تحلیل پایداری مقطع D-D …………………………………………125
7-4-2-4 تحلیل پایداری مقطع C-C ……………………………………128
7-4-2-5 تحلیل پایداری مقطع B-B ………………………………….129
7-4-2-6 تحلیل پایداری مقطع A-A …………………………….130

فصل هشتم: نتیجه­گیری و تحلیل نتایج

8-1 مقدمه ……………………………………………….132
8-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی مقاطع مختلف 132
8-2-1 مقطع F-F …………………………………………

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید