دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ضریب رفتار سازه‌های فولادی با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند زانویی


پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران – گرایش سازه

موضوع:

بررسی ضریب رفتار سازه‌های فولادی

 با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند زانویی

استاد راهنما:

دکتر مرتضی نقی‌پور 

استاد مشاور:

دکتر مرتضی اسکندری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

1- فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- تاریخچه-ضریب رفتار ………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- تاریخچه- بادبند زانویی ……………………………………………………………………………………………….. 4

1-4- طرح لرزه‌ای …………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5- ضریب رفتار …………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6- لزوم انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-  روند پیش رو …………………………………………………………………………………………………………… 10

2- فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع ………………………………………………………… 11

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2- رفتار سازه در برابر زلزله ………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-1- اثر انواع زوال و کمانش در سازه ………………………………………………………………………… 12

2-2-2- منحنی چرخه هیسترزیس …………………………………………………………………………………. 15

2-2-3- اصول و فلسفه طراحی لرزه‌ای ……………………………………………………………………………. 17

2-3- مفهوم ضریب رفتار …………………………………………………………………………………………………… 19

2-3-1- پارامترهای موثر بر ضریب رفتار …………………………………………………………………………. 21

2-3-1-1- شکل‌پذیری ……………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-1-2- ضریب مقاومت افزون(اضافه مقاومت) …………………………………………………………… 27

2-3-1-3- ضریب نامعینی ……………………………………………………………………………………………….. 31

2-3-1-4- ضریب میرایی …………………………………………………………………………………………………. 32

2-4- مروری بر تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………… 33

2-4-1- نیومارک و هال …………………………………………………………………………………………………….. 33

2-4-2- لایی و بیگس ……………………………………………………………………………………………………….. 35

2-4-3- ریدل و نیومارک ………………………………………………………………………………………………….. 35

2-4-4- القادامسی و محرز ………………………………………………………………………………………………… 36

2-4-5- ریدل، هیدالکو و کروز …………………………………………………………………………………………. 37

2-4-6- آرایز و هیدالگو …………………………………………………………………………………………………….. 37

2-4-7- ناسار و کراوینکلر …………………………………………………………………………………………………. 38

2-4-8- ویدیک، فجفر و فیشینگر ……………………………………………………………………………………. 40

2-4-9- میراندا و برتراوا ……………………………………………………………………………………………………. 41

2-4-10- مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی سیستم مهاربند زانویی ……………………. 43

2-5- روش‌های محاسبه ضریب رفتار ………………………………………………………………………………. 44

2-5-1- روش‌های آمریکایی ……………………………………………………………………………………………… 44

2-5-1-1- روش ضریب شکل‌پذیری یوانگ ……………………………………………………………………. 45

2-5-1-1-1- فرمول ضریب شکل‌پذیری سازه  …………………………………………………….. 47

2-5-1-1-2- فرمول ضریب کاهش نیرو بر اثر شکل‌پذیری  ………………………………. 47

2-5-1-1-3- فرمول ضریب مقاومت افزون  …………………………………………………………… 47

2-5-1-1-4- فرمول ضریب تنش مجاز (Y) ………………………………………………………………….. 48

2-5-2- فرمول‌بندی ضریب رفتار …………………………………………………………………………………….. 48

3- اصول و مبانی طراحی لرزه‌ای …………………………………………………………………. 51

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-2- تحلیل استاتیکی غیر خطی و آنالیز Pushover (بار افزون) ………………………………….. 52

3-2-1- توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی غیر خطی ………………………………………………. 53

3-2-1-1- توزیع توانی عمومی ……………………………………………………………………………………….. 54

3-2-1-2- توزیع منطبق بر مودها …………………………………………………………………………………… 55

3-2-1-3- توزیع یکنواخت ………………………………………………………………………………………………. 57

3-2-2- روش FEMA-356 برای تحلیل پوش‌آور ………………………………………………………….. 58

3-3-1- پاسخ نیرو-تغییر مکان سازه ……………………………………………………………………………….. 58

3-3-2- ارزیابی آزمایشگاهی روابط نیرو-تغییر مکان ……………………………………………………… 62

3-4- طراحی بر اساس سطوح عملکرد اجزاء سازه‌ای …………………………………………………….. 63

3-4-1- سطح عملکرد 1 برای اجزاء سازه‌ای-قابلیت استفاده بی‌وقفه …………………………. 64

3-4-2- سطح عملکرد 3 برای اجزای سازه‌ای ایمنی جانی ………………………………………….. 64

3-4-3- سطح عملکرد 5 برای اجزای سازه‌ای-آستانه فرو ریزش ………………………………… 65

3-5- بررسی رفتار لرزه‌ای و غیر خطی مهاربند زانویی ………………………………………………….. 67

3-6- مروری بر سیستم غیر فعال مهاربند زانویی …………………………………………………………… 69

3-7- مقطع و طول المان زانویی تسلیم شونده ……………………………………………………………….. 70

3-8- مبانی طراحی قاب مهاربند زانویی ………………………………………………………………………….. 72

3-9- اندرکنش V-M المان‌های زانویی ……………………………………………………………………………. 74

3-10- الزامات المان‌های زانویی ……………………………………………………………………………………….. 76

4- فصل چهارم: مدل‌سازی، طراحی و محاسبه پارامترهای مورد نیاز ضریب رفتار.. 78

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

4-2- معرفی نحوه مدل‌سازی و مدل‌های مورد بررسی…………………………………………………….. 78

4-2-1- نحوه مدل‌سازی و محاسبه طول المان زانویی……………………………………………………. 79

4-2-2- نام‌گذاری مدل‌ها…………………………………………………………………………………………………… 80

4-3- تحلیل استاتیکی معادل و طراحی سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند زانویی.. 82

4-3-1- محاسبه ضریب زلزله…………………………………………………………………………………………….. 83

4-3-1-1- محاسبه ضریب زلزله برای سازه‌های 5 طبقه:………………………………………………. 83

4-3-1-2- محاسبه ضریب زلزله برای سازه‌های 9 طبقه……………………………………………….. 84

4-3-1-3- محاسبه ضریب زلزله برای مدل‌های 13 طبقه…………………………………………….. 84

4-4- ملاحظات تحلیل غیر خطی……………………………………………………………………………………… 85

4-5- تعیین و کنترل ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربندی زانویی…….. 86

4-5-1- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 5S-DB-M…………………………………….. 86

4-5-2- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 5S-DB-T……………………………………… 91

4-5-3- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 5S-DB-B……………………………………… 93

4-5-4- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 5S-XB-M…………………………………….. 95

4-5-5- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 5S-XB-T……………………………………… 97

4-5-6- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 5S-XB-B……………………………………… 99

4-5-7- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 9S-DB-M…………………………………. 101

4-5-8- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 9S-DB-T…………………………………… 103

4-5-9- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 9S-DB-B………………………………….. 105

4-5-10- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 9S-XB-M………………………………. 107

4-5-11- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 9S-XB-T………………………………… 109

4-5-12- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 9S-XB-B……………………………….. 111

4-5-13- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 5S-XB-M………………………………. 113

4-5-14- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 13S-DB-T……………………………… 115

4-5-15- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 13S-DB-B…………………………….. 117

4-5-16- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 13S-XB-M……………………………. 119

4-5-17- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 5S-XB-M………………………………. 121

4-5-18- روند محاسبه ضریب رفتار سازه برای مدل 5S-XB-M………………………………. 123

5- جمع‌آوری و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………….. 126

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 126

5-2- ضریب رفتار محاسبه شده……………………………………………………………………………………… 126

5-3- ارائه ضریب رفتار جامع………………………………………………………………………………………….. 127

5-4- ارائه ضریب رفتار مناسب بر اساس عملکرد مناسب مدل…………………………………… 127

5-5- خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………………………. 128

5-6-  پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 130

* فهرت منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….. 131

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 134

 

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید