دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دزفول

 گروه عمران

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد« M.Sc »

گرایش: سازه های هیدرولیکی

عنوان:

بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

 (بامطالعه موردی سدخاکی حوضیان الیگودرز)

 استاد راهنما:

دکتر علی روحانی

استاد مشاور:

دکتر عباس ملکی

چکیده 1

1- فصل اول: کلیات                                                                                                      

1-2- اهمیت تحقیق 4

1-3- فرضیات تحقیق 6

1-4- ساختارتحقیق                                      6

2- فصل دوم : تئوری وسوابق مطالعاتی

2-1- تاریخچه 8

2-2-                                مطالعات انجام شده 9

2-3- سوابق اجرایی آببندنمودن پی سدوجلوگیری ازنشت     12

2-4- مطالعات پی در روند طراحی سدهای خاکی                                                                   13

2-4-1- پی سنگی                                                                                                          14

2-4-2- پی های شن وماسه های                                                                                      14

2-4-3- پی های سیلت ورسی                                                                                          15 

2-5- عوامل ایجاد مسیرهای نشت درخاکریز وپی سدخاکی                                                      16

2-5-1- ترک خوردگی خاکریزدراثرنشست،جمع شدگی ویا جابجایی پی وتکیه گاه ها                       17

2-5-2- فیلترها وزهکش های غیرموثر                                                                                17

2-5-3- اتصال نامناسب خاکریز به پی ویا خاکریز به تکیه گاه                                                     17

2-5-4- وجود لایه آبرفت یانفوذپذیردرپی وتکیه گاه ها                                                           17

2-5-5- وجود درزها وترک ها درپی سنگی وتکیه گاه ها                                                          17

2-6- اثرات نامطلوب نشت                                                                                                  18

2-6-1- گرادیان خروجی بالا وکنترل نشده                                                                           18

2-6-2- پدیده رگاب                                                                                                      19

2-6-3- بلندشدگی ویا شکست شیب ناشی از نیروهای تراوشی                                                  19

2-6-4- ازدست رفتن مقدار زیادی آب                                                                               19

2-6-5- اثرات مکانیکی تراوش(درسنگ ها)                                                                          19

2-7- روش های کاهش نشت درپی سدخاکی                                                                        20

2-7-1- دیوارهای آب بند درطراحی سدهای خاکی                                                                  20

2-7-2- استفاده از دیواره (دیافراگم)آب بند                                                                           21

2-7-3- ریشه رسی                                                                                                       21

2-7-4- سپرفولادی                                                                                                       22

2-7-5- پتوی رسی(نفوذناپذیربالادست)                                                                               22

2-7-6- تزریق                                                                                                              23

2-8- کنترل نشت آب درپی وبدنه سدخاکی                                                                          23

2-9- نواحی حساس به آب شستگی در سدهای خاکی                                                              25

2-9-1- تعبیه فیلتر برای جلوگیری ازآب شستگی مصالح طبیعی (پی سد)                                       26

3-فصل سوم: مواد و روشهای تحقیق

3-1- منطقه مورد مطالعه(سدمخزنی حوضیان الیگودرز)                                                             28

3-2- عملیات حفاری درسدمخزنی حوضیان                                                                            28

3-2-1- انواع روشهای حفاری                                                                                          29

3-2-2- حفاری شوئیدنی                                                                                                     29

3-2-3- مته دورانی                                                                                                       29                              

3-2-4- اوگرمارپیچی ممتد                              30

3-2-5- اوگرمیان تهی                                  31

3-2-6- اوگرهای باقطرزیاد                             31

3-2-7- حفاری ضربه ای                                 31

3-2-8- مته چکشی                                      32

3-2-9- مته ضربه ای بادی                              32

3-3- تاثیرعوامل زمین شناسی وتکتونیکی درحفاری         32

3-4- عملیات تزریق درسدمخزنی حوضیان                   34

3-4-1- تعریف واصطلاحات                                34

3-4-2- تزریق تماسی وتحکیمی                           35

3-4-3- روش های تزریق                                 37

3-4-4- مصالح یامواد تزریق                            38

3-4-5- پارامترهی طراحی  برای پرده تزریق              38

3-4-6-  احداث پرده تزریق تارسیدن به نفوذپذیری استاندارد 39

3-4-7- مشخصات فنی برای عملیات احداث پرده تزریق       40

3-4-8- آرایش گمانه های تزریق پرده آببند              41

3-4-9- عمق  وچگونگی روش حفاری گمانه ها               42

3-5- کنترل کیفیت حفاری وتزریق                        42

3-5-1- انحراف سنجی                                   43

3-5-2- مغزه گیری                                     43

3-5-3- تست  آب(لوژن)                                 44

3-5-4- میزان خورند                                   45

3-5-5- کنترل کیفیت دوغاب                             45

3-6- روش بررسی نشت وفشارآب منفذی درپی سدحوضیان       45

3-6-1- ابزاردقیق ورفتارنگاری سدخاکی                  45

3-6-2- هدف ازنصب ابزار                               46

3-7- آزمایشات لوژان سدخاکی حوضیان الیگودرز                                                                48

3-7-1- مقایسه میزان تزریق پذیری درتکیه گاهها وپی سدخاکی حوضیان(آزمایش لوژن)                                  48

4-1-1- پرده آببندسدحوضیان الیگودرز                   48

3-7-3- آبگذری ونفودپذیری                             50

4-7-4- پتانسیل تزریق پذیری                           54

3-8- ابزاردقیق ورفتارنگاری پی سدمخزنی حوضیان الیگودرز 58

3-8-1- سیستم رفتارنگاری وابزاردقیق سدحوضیان الیگودرز 58

3-8-2- مقاطع ابزاربندی شده                           59

3-8-2-1- ابزارهای نصب شده درپی سدحوضیان الیگودرز      61

3-8-3- بررسی فشارآب منفذی با ابزارRP درپی سدحوضیان(مقطع B-B ) 61

3-8-3-1- تشریح ابزارهای RP(ابزارالکتریکی پی)نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B )                                   62

3-8-4- بررسی ترازپیزومتریک باپیزومترکاساگرانده(SP )درپی سدحوضیان(مقطع B-B )                                   68

3-8-4-1- تشریح ابزارهای SP (پیزومترکاساگرانده)نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B )                                   68

3-8-5- تحلیل نمودارهای ابزارالکتریکی پی وپیزومترهای کاساگرانده باتوجه به جداول ونمودارها                            75

4- فصل چهارم : نتیجه گیری وپیشنهادات                  

4-1- نتیجه گیری                                      78

4-2- پیشنهادات                                       81

5- فصل پنجم : فهرست منابع ومآخذ                      82

 

جدول 3-1 : دسته بندی اعداد لوژان………………………………………………………………………………………………50                                                                                      

جدول 3-2 : توزیع فراوانی نفوذپذیری ورفتارهیدرومکانیکی مقاطع موردآزمایش برحسب درصد درحوزه های تزریقی پی وتکیه گاهها………………………………………………………………………………………………………….51

جدول 3-3 : توزیع فراوانی رفتارهای هیدرومکانیکی مقاطع موردآزمایش برحسب درصد درحوزه های تزریقی پی وتکیه گاهها…………………………………………………………………………………………………………………54

جدول 3-4 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارRPB-2 درتراز 1948………………………….62.

جدول 3-5 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارRPB-3 درتراز 1948…………………………..63

جدول 3-6 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارRPB-1 درتراز 1962…………………………..64

جدول 3-7 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارRPB-4 درتراز 1962…………………………..65

جدول 3-8 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارSPB-1 درتراز 1952…………………………..69

جدول 3-9 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارSPB-2 درتراز 1952……………………………70

جدول 3-10 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارSPB-3 درتراز 1962………………………….71

جدول 3-11 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارSPB-7 درتراز 1952…………………………72

جدول3-12: تغییرات فشارهای منفذی درمقطعB-B درزمان آبگیری وزمان بالاترین ترازآب مخزن………..

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید