دانلود پایان نامه ارشد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی


واحد سمنان

دانشکده فنی ومهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون
 در سازه های فولادی

استاد راهنما

دکتر علی همتی

استاد مشاور

دکتر علیرضا مرتضایی

فهرست مطالب

فصل اول  کلیات تحقیق__ 1

1-1مقدمه_ 2

1-1-1تاریخچه سازه های فولادی واتصالات  2

1-2 بیان مسئله_ 2

1-2-1 طبقه بندی سازه های فولادی_ 3

سازه های فولادی به سه گروه اساسی طبقه بندی می شوند_ 3

1-2-2  معایب ومزایای سازه های فولادی_ 6

1-3   اهمیت وضرورت تحقیق_ 9

1-4   اهداف تحقیق_ 9

1-5   متغیرهای تحقیق_ 10

1-6   فرضیه های تحقیق_ 13

1-7   تعریف واژه ها واصطلاحات_ 13

1-8  محدودیتهای تحقیق_ 13

فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده_ 15

2-1  مقدمه_ 15

2-2  مبانی نظری تحقیق_ 15

2-2-1  اتصالات_ 15

2-2- 2   طبقه بندی اتصالات فولادی_ 17

2-2-2-1  طبقه بندی اتصالات از نظرسختی_ 17

2-2-2-2   طبقه بندی اتصالات از نظرمقاومت__ 17

2-2-2-3  طبقه بندی اتصالات از نظر شکل پذیری_ 17

2-2- 3  نمودار لنگر – دوران در اتصالات_ 17

2-2-4  طبقه بندی اتصالات براساس نمودار M-ϴ_ 18

2-2-5  اتصالات نیمه صلب تیر به ستون_ 19

2-2-5-1   جزئیات اتصال نیمه صلب__ 20

2-2-5-2   رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب__ 21

2-2-5-3   طراحی لرزه ای اتصالات نیمه صلب__ 23

2-2-5-4   انواع اتصالات نیمه صلب__ 25

2-2-5-6  معایب ومزایای اتصالات خورجینی_ 27

2-2-5-7 بررسی رفتار ونیروهای وارد براتصال خورجینی_ 28

2-2-5-8 مطالعات اتصالات نیمه صلب__ 29

2-2- 6  مباحث آیین نامه ای_ 29

2-2-6- 1  تقسیم بندی اتصالات از دیدگاه آیین نامه ها 29

2-2-6- 2  معیارهای وضوابط آیین نامه ای_ 31

2-3  پیشینه تحقیق_ 34

2-3-1  مقدمه_ 34

2-3-2  مروری بر تحقیقات پیشین محققین: 34

2-3-2-1  بررسی طراحی وعملکرد لرزه ای سازه های فولادی با سیستم ترکیبی قاب صلب ونیمه صلب__ 34

2-3-2-2   بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی مقاوم به ستون با اتصالات نیمه صلب     36

2-3-2-3  تحلیل وبررسی پارامتریک قابهای دروازه ای مرکب با اتصالات نیمه صلب__ 38

2-3-2-4  ماتریسهای سختی درجه اول ودوم وبار محوری یک سیستم  تیر به ستون با اتصالات نیمه صلب__ 40

2-3-2-5  توسعه متدهای طراحی کاربردی برای سازه های فولادی با اتصالات نیمه صلب   41

2-3-2-6 پارامترهای تقریبی برای بررسی رفتار پیچشی سازه های فولادی با اتصالات نیمه صلب خورجینی_ 44

2-3-2-7  بررسی وآنالیز قابهای فولادی با اتصالات زانویی نیمه صلب تیر به تیر وتیر به ستون تحت نیروی خمشی ومحوری 46

2 -3-2-8 ارزیابی اتصالات نیمه صلب در سازه های فولادی با استفاده از تست مودال_ 48

2-3-2-9  تحلیل پایداری سازه های قفسه ای سه بعدی مسطح با اتصالات نیمه صلب    50

2-3-2-10 طراحی پایداری سازه ها با اتصالات نیمه صلب   50

2-3-2-11  بررسی توزیع بار برروی فنداسیونهای انعطاف پذیردر سازه های با اتصالات نیمه صلب__ 50

2-3-2-12  بررسی خصوصیات دینامیکی وپاسخ زمانی سازه های قابی شکل با اتصالات نیمه صلب وگریز از مرکز 50

2-3-2-13 ارزیابی رفتارلرزه ای قابهای فولادی با اتصالات نیمه صلب ومهاربندی زانویی با استفاده ار روش 50

2-3-2-14 بررسی ازمایشگاهی سیستمها با اتصالات نیمه صلب تحت خمش با وبدون نیروی محوری  57

2-3-2-15 عملکرد لرزه ای قابهای خمشی نیمه صلب تحت رکوردهای ثبت شده دور ونزدیک__ 79

فصل سوم مبانی مدلسازی و تطابق نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی_ 62

3-1  مقدمه_ 63

3-2 تخمین میرایی و ضرایب کاهش طیف پاسخ نیاز 63

3-3 تحلیل اجزای محدود_ 67

3-4  مراحل تحلیل المان محدود_ 69

3-5  نحوه تحلیل المان محدود_ 70

3-6  روشهای تحلیل المان محدود_ 70

3-6-1  روش اجزا محدود ضمنی_ 71

3-6-2  روش اجزا محدود صریح_ 71

3-7 اعتبارسنجی کار آزمایشگاهی_ 75

فصل چهارم مدلسازی و تحلیل مدلها 84

4-1  مقدمه_ 87

4-2  انتخاب معیار تسلیم_ 87

4-2-1  معیار ون میسز_ 87

4-3  مدلهای مورد مطالعه_ 88

4-3-1  شتاب نگاشت زلزله طبس__ 89

4-3-2  شتاب نگاشت زلزله بم_ 90

4-3-3  شتاب نگاشت زلزله منجیل_ 90

4-3-4  شتاب نگاشت زلزله السنترو 91

4-4   نتایج بارگذاری لرزه ای_ 91

4-4-1  زلزله طبس__ 91

4-4-2  نتایج لرزه ای دیگر_ 102

4-5  مدلهای تیپ دوم_ 110

فصل پنجم  نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات__ 123

5-1 مقدمه_ 124

5- 2نتیجه گیری 124

5-3   پیشنهادها 126

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید