دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه سبك های دلبستگی با رضايتمندی زناشويی در دانشجويان متأهل دبيری


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی رابطه سبك های دلبستگی با  رضايتمندی زناشويی در دانشجويان متأهل دبيری

چکيده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسي رابطه سبكهای دلبستگی با رضايتمندی زناشويي در دانشجويان متأهل دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي است.

بدين منظور 62 نفر از دانشجويان متأهل دانشکده علوم انسانی اين دانشگاه به تفکيک جنسيت به روش نمونه‌گيری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و آزمونهای رضايتمندی زناشويی انريچ و همچنين مقياس بازنگری شده دلبستگی بزرگسال كولنيزوريد (1990) RAAS بر روی آنها اجرا شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات از روشهای آمار توصيفي (فراوانی، درصد، ميانگين، انحراف معيار و …) و آمار استنباطی (ضريب همبستگی توافقی ، مجذور كا (x2) و آزمون t برای مقايسه ميانگين‌های مستقل ) استفاده شد. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه : دانشجويان متأهل با سبکهای دلبستگی ايمن ، از رضايتمندی زناشويی بالاتری برخوردارند و برعکس يعنی دانشجويانی که از سبک های دلبستگی نا ايمن اجتنابی و دوسوگرا برخورداربودند ، ميزان رضايتمندی زناشويی آنان نيز بطور معناداری کمتر از افراد ايمن بود. اين يافته با بسياری از نتايج پژوهش های پيشين مطابقت دارد بدين معنا که در وهلة‌ نخست، كيفيت روابط بهتر به وسيله همسرانی گزارش مي‌شود كه هر دو دارای دلبستگی ايمن‌اند در مرتبه بعد، توسط زوجهايي گزارش مي‌شود که يكي از آنها دارای دلبستگی ايمن است.  همچنين نتايج پژوهش نشان می دهد که بين سبکهای دلبستگی دانشجويان متأهل مؤنث با مذکر تفاوت معنی داری وجود ندارد اگرچه زنان از سطح ايمنی بيشتری در روابط بين فردی و دلبستگی برخوردارند ولی تفاوتها معنی دار نيست . از نتايج ديگر اين پژوهش ، نبودن تفاوت معنی داری بين رضايمندی زناشويی در دانشجويان بر اساس جنسيت است . بررسی ‌های قبلی  در مورد رضايتمندی زناشويی نيز عموماً نشان می ‌دهد كه وضعيت جنس افراد، پيش‌بينی  كننده رضايتمندی نمی ‌باشد .

 

مقدمه :

” سبك دلبستگی 1 “يكی از مهمترين عوامل مؤثر در تعاملات بين فردی است كه در دوران كودكی فرد شكل گرفته و با توجه به محيطی كه در آن تحول يافته است، در سنين بعدی ادامه می ‌يابد (بالبی 2 ، 1988 و 1973و1960) . موضوع دلبستگی از زوايای مختلفی مورد پژوهش قرار گرفته است. مثلاً هازن 3و شيور4، درباره دلبستگی و عشق رمانتيك (1987) و دربارة دلبستگی و كار و حرفه (1990)، سيمپسون 5 و همكاران درباره دلبستگی و اضطراب آزمايشگاهی (1990)، هرووتيز6 و همكاران درباره دلبستگی و مشكلات بين شخصی (1993) كوبك 7 و هازن 8 (1991) درباره دلبستگی و از دواج به پژوهش پرداخته‌اند.

سبك دلبستگی يكی از عوامل شخصی است كه بر همسازی و ناهمسازی زناشويی تأثير می ‌گذارد و تحقيقات بسياری دربارة آن انجام شده است .همچنين شواهد فراوانی گويای آن است كه زوج‌ها در جامعه امروزی برای برقراری حفظ و ارتباط صميمی و درك احساسات از جانب همسرانشان با مشكلات فراوانی درگيرند. در حقيقت اين معضل سبب پريشانی در روابط زناشويی شده است. رضايت از زندگی زناشويی به احساس عينی از خشنودی، رضايت و لذت تجربه شده توسط زن و يا مرد است وقتی كه همه جنبه‌های مشترك زندگي‌شان را در نظر بگيرند (اليس 9، 1986) . يك تحول مهم در اين جهت، اين است كه تا قبل از دهة هفتم قرن بيستم، تحقيقات انجام شده در خصوص خانواده، به طور عمده حول محور طلاق و اثرات روانی – اجتماعی آن بر اعضای خانواده متمركز بود، ولی از اين دهه به بعد، توجه محققين به مسئله نارضايتی از زندگی زناشويی و راههای افزايش احساس رضايت و شادكامی از زندگی مشترك معطوف شد كه هدف اين تحقيق نيز حركت در اين جهت است، زيرا به تعيين علل جدائيها پس از وقوع آنها نمی ‌پردازد بلكه با مشخص كردن نحوة‌ تأثير رابطه دلبستگی با رضايتمندی زناشويی، كوشش می ‌كند تا زمينه‌های روان شناختی را كه به اين رضايتمندی منتهی می ‌شود، شناسايی كند. با شناخت اين زمينه‌ها، می ‌توان در سطوح مختلف مداخله كرد. ميزان از دواجهای با خطر بالا را كاهش داد، بر رضايت و شادكامی از دواجهای  موجود افزود و از بعضی ناسازگاريها پيشگيری به عمل آورد و از اين طريق، از بسياری از نابسامانيهای خانوادگی كه منجربه هدر رفتن نيروهای عظيم انسانی می ‌شود جلوگيری كرد.

بررسی ‌های قبلی رضايتمندی زناشويی عموماً نشان می ‌دهد كه وضعيت جنس افراد، پيش‌بينی  كننده رضايتمندی نمی ‌باشد (اسميت 10، 1985به نقل از تابع بردبار ، 1383). برای نمونه اسميت دريافت كه بين رضايتمندی زناشويی گروههای زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد. با وجود اين، فاورز11 (1991) در بررسی رضايتمندی زناشويی مشاهده كرد كه مردان بيش از زنان، از دواج خود را با توجه به شاخص‌های مالی، والدينی، خانواده، دوستان و شخصيت همسر خود مثبت‌تر گزارش نمودند( همان منبع ) .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه سبك های دلبستگی با رضايتمندی زناشويی در دانشجويان متأهل دبيری

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید